Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten aan ten opzichte van vorig jaar. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is in de verdiepingsbijlage (bijlage 2) te vinden.

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand begroting 2020 (incl. NvW)

 

8.911.581

9.319.980

9.433.270

9.957.451

9.867.774

9.311.300

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

 

‒ 104.786

‒ 184.737

‒ 274.904

306.651

199.593

759.618

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

8.806.795

9.135.243

9.158.366

10.264.102

10.067.367

10.070.918

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020

 

1.323.854

0

0

0

0

0

Stand Incidentele suppletoire begroting 2020

 

10.130.649

9.135.243

9.158.366

10.264.102

10.067.367

10.070.918

Belangrijkste mutaties

 

4.745

7.333.222

442.980

590.610

69.545

65.555

1 Loon- en prijsbijstelling

99

‒ 141.369

‒ 98.255

‒ 106.113

‒ 136.818

‒ 138.073

‒ 137.255

- waarvan Infrastructuurfonds

26

128.218

82.824

90.247

118.583

123.678

120.784

- waarvan Deltafonds

26

13.151

15.431

15.866

18.235

14.395

16.471

2 Luchtvaart

17

9.570

18.446

7.655

2.092

1.814

872

 

Div.

‒ 9.570

‒ 18.446

‒ 7.655

‒ 2.092

‒ 1.814

‒ 872

3 Circulaire economie

21

0

15.000

15.000

5.000

5.000

0

 

Div.

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 5.000

‒ 5.000

0

4 Caribisch Nederland

Div.

9.759

13.302

5.330

580

0

0

 

Div.

‒ 9.759

‒ 13.302

‒ 5.330

‒ 580

0

0

5 Drinkwater Caribisch Nederland

13

 

3.352

    

6 Retrofit binnenvaart

18

4.000

12.000

14.000

16.000

16.000

5.000

7 Geluidsanering

20

0

0

0

0

0

7.010

8 ILT

24

3.867

1.788

600

600

600

851

 

Div.

‒ 3.867

‒ 1.788

‒ 600

‒ 600

‒ 600

‒ 851

9 KNMI huisvesting

23

1.453

1.210

1.221

908

832

925

 

Div.

‒ 1.453

‒ 1.210

‒ 1.221

‒ 908

‒ 832

‒ 925

10 Omvorming Prorail

26

 

7.130.300

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

11 Versnelling investeringen Infrastructuurfonds

26

 

174.325

423.235

578.865

57.800

57.800

12 Bestedingsplan innovatieregeling bouw GWW

26

5.000

10.000

10.000

   

13 Bijdrage Deltafonds t.b.v. Noordzeeakkoord

26

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

14 2e maatregelenpakket Urgenda

21

 

7.500

    

Overige mutaties

Div.

2.538

8.034

4.930

‒ 105

1.015

1.939

Stand ontwerpbegroting 2021

 

10.137.932

16.476.499

9.606.276

10.854.607

10.137.927

10.138.412

Toelichting

Ad 1. Dit betreft het restant van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 dat wordt herverdeeld over de IenW-begrotingen Infrastructuurfonds en Deltafonds. De herverdeling van het deel begroting Hoofdstuk XII heeft reeds bij Voorjaarsnota 2020 plaatsgevonden.

Ad 2. Deze middelen zijn vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de ambities uit het Regeerakkoord en de Luchtvaartnota. Het gaat hierbij onder andere om de thema’s luchtruimherziening, Lelystad Airport, hybride en elektrisch vliegen, vliegtuiggeluid, versterking omgevingskwaliteit regionale luchthavens en inzet van de ILT.

Ad 3. Het werken naar een circulaire economie (CE) is een prioriteit in het regeerakkoord en het kabinet heeft zich gecommitteerd aan een Rijksbreed programma. Vanaf 2018 zijn structureel aanvullende middelen beschikbaar gekomen vanuit de klimaatenveloppe, echter, deze middelen zijn alleen beperkt beschikbaar voor gerichte circulaire investeringen met een CO2-besparing. Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 daadwerkelijk te realiseren ‒ 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050 - zijn deze aanvullende middelen vrijgemaakt. Hiermee kan onder andere invulling worden gegeven aan de transitieagenda's.

Ad 4. In Caribisch Nederland zijn extra investeringen in de infrastructuur, bereikbaarheid, drinkwatervoorziening, vulkaanmonitoring en het milieu- en afvalbeheer benodigd. Hiervoor is komende jaren ca. € 28 mln. vrijgemaakt.

Ad 5. Ter financiële ondersteuning van de inwoners van Caribisch Nederland in verband met Corona is de verlaging van de drinkwatertarieven verlengd tot en met 2021.

Ad 6. Vanuit de structurele aanpak stikstofproblematiek is € 79 miljoen (voor de periode 2020 tot 2030) toegevoegd aan het budget ter verduurzaming van de binnenvaart uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Dit extra budget zal worden ingezet voor het subsidiëren van Selectieve Catalytische Reductie (SCR-)katalysatoren voor binnenvaartschepen.

Ad 7. Het budget voor de geluidsanering bij rijks- en spoorwegen is in het verleden tot en met 2024 gevormd uit middelen van de toenmalig departementen van VROM en VenW. Met deze toevoeging wordt gewaarborgd dat dit budget ook in vanaf 2025 beschikbaar blijft voor het voortzetten van het huidige beleid

Ad 8. Er is budget vrijgemaakt voor de voor de uitvoering van nieuwe inspectietaken (zie art. 24).

Ad 9. Er is budget vrijgemaakt voor de aanpak van de gebouwen van het KNMI, die in slechte staat zijn.

Ad 10. Het kabinet is voornemens om 1 juli 2021 ProRail om te vormen tot ZBO. Dit heeft zowel incidentele als structurele gevolgen voor de begroting van het Infrastructuurfonds, als gevolg van de veranderde fiscale positie van ProRail. De incidentele gevolgen zijn verwerkt in 2021 met een mutatie van ruim € 7,1 miljard als gevolg van de dividendbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting die ProRail moet betalen aan de Belastingdienst. Daarnaast is er sprake van structurele fiscale gevolgen van € 40 miljoen per jaar die ProRail niet hoeft te betalen als gevolg van de omvorming.

Ad 11. Het kabinet haalt investeringen naar voren om de economie te ondersteunen. De komende jaren worden investeringen ter waarde van ruim 1,5 miljard euro naar voren gehaald, op het terrein van BZK en IenW. Voorbeelden hiervan zijn onderhoud aan het spoor en (vaar)wegen en maatregelen om de veiligheid van (fiets)infrastructuur te verbeteren. Deze versnellingen ondersteunen de economie op korte termijn en dragen bij aan beleidsdoelen voor de lange termijn, zoals duurzaamheid en bereikbaarheid. Deze investeringen voldoen daarmee aan de door het kabinet gehanteerde drieslag 'tijdig, tijdelijk en gericht'.

Ad 12. Dit betreft middelen voor de innovatieregeling bouw Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW).

Ad 13. Meerjarige bijdrage van IenW ten behoeve van het Noordzeeakkoord. Dit budget is bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, voor natuurherstel, monitoring en onderzoek, voor het de veilige doorvaart van de aan te leggen windparken en voor extra handhaving door de Nederlandse Voedsel en Warenautotiteit (NVWA).

Ad 14. Dit betreft uitgaven in het kader van Urgenda voor circulaire maatregelen in de GWW.

Licence