Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt inzicht gegeven in de niet-juridisch verplichte uitgaven per beleidsartikel. Hiermee wordt de budgetflexibiliteit in de begroting beter inzichtelijk gemaakt en valt af te leiden welk deel van de geraamde uitgaven budgettair-technisch gezien beschikbaar is voor alternatieve besteding. Het percentage en het bedrag niet-juridisch verplichte uitgaven per beleidsartikel worden bepaald op basis van het percentage «juridisch verplicht» uit de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen. In de kolom «Bestemming van de niet juridische verplichte uitgaven» wordt het niet verplichte bedrag opgesplitst naar de bestemming van de uitgaven.

Tabel 3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

11

Integraal waterbeleid

€ 55.320 (89%)

€6.744 (11%)

• €630 voor opdrachten algemeen waterbeleid (regie op uitvoering)• €287 voor opdrachtenvoor kennis en innovatie• €235 voor klimaatadaptatie• €622 voor opdrachten waterveiligheid• €461 voor opdrachten water internationaal• €486 voor opdrachten operationalisering resultaatgerichte aanpak (HGIS)• €872 voor opdrachten waterkwaliteit (kaderrichtlijn water, communicatie, glastuinbouw, waterstatistieken).• €287 voor opdrachten op het gebied van grote oppervlakte wateren (gebiedsagenda Wadden, Eems/Dollard, pilot Waddenslib).• €740 voor opdrachten Marien en Internationaal Waterbeleid• €2.124 voor overige opdrachten

13

Bodem en Ondergrond

€ 140.871 (99%)

€ 1.785 (1%)

• €223 Bodemonderzoek en structuurvisie ondergrond• €146 Drinkwater en waterketen (inclusief commissie van deskundigen)• €15 Caribisch Nederland• €1.401 Sanering EMK Stormpolderdijk Krimpen a/d IJssel

14

Wegen en verkeersveiligheid

€ 153.789 (75%)

€ 38.202 (25%)

• €25.241 opdrachten/bijdragen in het kader van klimaatakkoord voor Duurzame Mobiliteit• € 6.122 voor opdrachten Slimme en duurzame mobiliteit. Opdrachten bestaan uit diverse onderzoeken/bijdragen (waaronder monitoring beleid en stimulering werkgeversaanpak) en communicatieactiviteiten.• € 2.979 voor diverse onderzoeken verkeersveiligheid en verkeersveiligheid campagnes.• € 3.861 voor diverse opdrachten/onderzoeken t.b.v. Wegverkeersbeleid en programmering Rijkswegen

16

Spoor

€ 26.375 (93%)

€ 1.934 (7%)

• € 580 OV-begeleiderskaart, Continue screening taxi's, Evaluatierapport personeelsmonitor• € 51 Omvorming ProRail• € 133 Decentralisatie Waddenveren, opdracht KNMI, monitoring spoorstaafschade• € 136 BSV uitbesteding SWUNG-1 taken, beheer geluidkaarten PDOK END• € 307 Monitoring maatregelenpakket spoorgoederenvervoer personeelsmonitor• € 727 Bijdrage aan ODIN

17

Luchtvaart

€ 19.494 (72%)

€ 7.587 (28%)

• € 7.680 voor diverse opdrachten/onderzoeken voor de uitvoering van de luchtvaartnota en m.b.t. luchtvaartveiligheid, luchthavenontwikkeling, luchtverkeer, duurzaamheid en netwerkkwaliteit en de opgaven voor de herziening van het luchtruim, Schiphol en Lelystad.

18

Scheepvaart en Havens

€19.400 (92%)

€1.687 (8%)

• €1.687 voor divers beleidsonderzoek gericht op onder meer de binnenvaart, zeevaart, zeehavens en Caribisch Nederland.

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal (€45.605)

€43.868 (96%)

€1.737 (4%)

• € 156 pilots Satelietdata data.• € 605 World Circular Economic Forum (WCEF)/ HGIS.• € 447 DGMI- brede projecten.• € 307 vrijwillige bijdragen aan internationale organisaties (HGIS)• € 222 DGMI- Algemeen, Organisatie ontwikkeling.

20

Lucht en Geluid (€27.254)

€26.851 (99%)

€403 (1%)

• € 399 opdrachten Uitvoering geluid.• € 4 Onderzoeksopdrachten lucht.

21

Duurzaamheid (€43.082)

€39.007 (91%)

€4.075 (9%)

• €1.251 Uitvoering duurzaamheidsinstrumentarium.• €2.144 Uitvoering duurzame productketens.• €366 uitvoering industriële emissies.• €314 Uitvoering Natuurlijk Kapitaal.

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (€40.710)

€30.913 (76%)

€9.797 (24%)

• €1.189 Uitvoering veiligheid chemische stoffen en asbest.• €502 Uitvoering veiligheid inrichtingen en bedrijven.• €2.501 Uitvoering veiligheid bedrijven en transport.• €4.847 Uitvoering Omgevingsveiligheid.• €758 diverse subsidies en bijdragen.

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

€59.046 (100%)

€0 (0%)

24

Handhaving en toezicht

€129.642 (100%)

€0 (0%)

25

Brede doeluitreiking

€932.532 (100%)

€0 (0%)

26

Bijdrage investeringsfondsen

€14.366.592 (100%)

€0 (0%)

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 74.656

Licence