Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

In onderstaande tabel is de meerjarenplanning van de beleidsdoorlich-tingen opgenomen.

Tabel 4 Planning beleidsdoorlichtingen
  

(realisatie)

 

(planning)

     

Art.

Naam artikel

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Geheel artikel?

11

Integraal waterbeleid

  

V

    

Ja

13

Bodem en Ondergrond

 

V

     

Ja

14

Wegen en verkeersveiligheid

    

V

  

Ja

16

Spoor

     

V

 

Ja

17

Luchtvaart

    

V

  

Ja

18

Scheepvaart en Havens

   

V

   

Ja

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

     

V

 

Ja

20

Lucht

V

     

V

Nee

20

Geluid

   

V

   

Nee

21

Duurzaamheid

 

V

     

Ja

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

     

V

 

Ja

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

V

     

V

Ja

24

Handhaving en toezicht

V

     

V

Ja

Artikel 20 omvat twee afzonderlijke beleidsterreinen. Doorlichtingen worden gepland voor zowel Lucht als Geluid, tenzij de inwerkingtreding van de Omgevingswet aanleiding is om te besluiten tot een doorlichting over meerdere beleidsterreinen.

De Brede doeluitkering (artikel 25) en de bijdrage investeringsfondsen (artikel 26) worden zoveel mogelijk meegenomen in de doorlichtingen van de beleidsartikelen. De instrumentering en normering ten behoeve van handhaving en toezicht van het beleid wordt bij de doorlichting van de beleidsartikelen meegenomen.

Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link: status beleidsdoorlichtingen. Voor een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering en inzicht in de Strategische Evaluatie Agenda, zie bijlage 5 Overzicht evaluaties- en overig onderzoek.

Licence