Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport

Introductie

Het Ministerie van IenW kent een scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Het formuleren van beleid en wet- en regelgeving is primair belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. De toezichthoudende taken zijn bij IenW belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT voert ook taken uit namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie en Veiligheid.

Producten en diensten

De producten en diensten van de ILT betreffen de toelating op de markt (vergunningen) en vervolgens de handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De ILT zet haar schaarse capaciteit selectief in op de terreinen waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn en waar het handelen van de ILT het meeste effect kan sorteren. Een belangrijke pijler voor deze afweging is de ILT-Brede Risicoanalyse (IBRA). Deze ontwikkelde methode helpt de ILT om ordelijk te kiezen, op basis van maatschappelijke schade, aan welke taken zij prioriteit geeft en aan welke niet. De grootste risico’s worden door de ILT programmatisch aangepakt. De ILT gaat steeds meer in programma’s werken, met telkens de meest kansrijke combinatie van disciplines, specialisten en instrumenten. Daarbij worden verschillende instrumenten ingezet: van gerichte nalevingscommunicatie tot opsporing. In 2021 lopen de volgende programma’s gebaseerd op IBRA:

 • Minder broeikasgassen

 • Duurzame producten

 • Bodem

 • Onjuiste verwerking afvalstoffen

 • Slim en veilig goederenvervoer over de weg

 • Schoon schip

 • Veilig en duurzaam Schiphol

 • Veiligheid op het spoor

 • Verstoring marktwerking bij taxivervoer

 • Optimaliseren dienst- en vergunningverlening

 • Regie en Toezicht op Externe Relaties en Producten

 • Legionella

Een nadere toelichting op deze programma’s is te vinden in het Meerjarenplan 2021.

1. Vergunningverlening

Nieuwe toetreders tot een markt moeten aantonen dat ze aan de wettelijke eisen voldoen. Wordt daar aan voldaan, dan verleent de ILT één of meer vergunning(en) of certificaten. De wetgever verbindt door die keuze veiligheidseisen aan marktordeningsprincipes: zonder vergunning mag het bedrijf niet handelen.

2. Handhaving

Het handhaven van wet- en regelgeving geschiedt door middel van dienstverlening, toezicht en opsporing. Het zwaartepunt van de inspectieactiviteiten ligt op het terrein van het toezicht. De ILT kent de volgende toezichtsvormen:

 • Objectinspecties;

 • Administratiecontroles;

 • Audits;

 • Dienstverlening (meldingen, vragen)

3. Incident- en ongevalsonderzoek

Ongevallenonderzoek is bij ernstige ongevallen opgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In voorkomende gevallen levert de ILT expertise en deskundigen en soms (zoals bij scheepvaart en railvervoer) heeft de ILT een eigen taak bij het onderzoeken van ongevallen. Ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn om de dienstverlening te vergroten en/of het toezicht te versterken. In ernstige gevallen van falen kan uit het onderzoek een toezichtmaatregel voortvloeien.

Incidenten en ongevallen vragen om een snelle respons en een gecoördineerde aanpak. Ondanks dat crisismanagement geen toezichtstaak is, is de (systeem)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisbeheersingstaak belegd bij de Inspecteur-generaal. Het betreft de preparatie, respons en (deels) nazorg van incidenten.

Tabel 88 De begroting van baten en lasten voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet t-2

Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting t-1

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

       

Omzet

156.743

182.688

168.247

166.567

167.094

166.873

167.153

- waarvan omzet moederdepartement

131.945

157.988

143.547

141.867

142.394

142.173

142.453

- waarvan nog uit te voeren werkzaamheden

       

- waarvan omzet overige departementen

341

831

831

831

831

831

831

- waarvan omzet derden

24.457

23.869

23.869

23.869

23.869

23.869

23.869

Vrijval voorzieningen

2

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

429

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

157.174

182.688

168.247

166.567

167.094

166.873

167.153

        

Lasten

       

Apparaatskosten

153.196

182.440

168.014

166.337

166.863

166.642

166.922

Personele kosten

112.148

126.654

127.234

125.282

125.671

125.508

125.508

- waarvan eigen personeel

104.567

113.479

120.861

120.052

120.052

120.052

120.052

- waarvan inhuur externen

7.581

12.941

6.154

5.014

5.402

5.239

5.239

- waarvan overige personele kosten

0

234

219

216

218

217

217

Materiële kosten

41.048

55.787

40.780

41.055

41.192

41.134

41.415

- waarvan apparaat ICT

1

235

221

217

218

218

218

- waarvan bijdrage aan SSO's

28.560

23.699

19.779

19.924

19.990

19.962

20.102

- waarvan overige materiële kosten

12.457

31.853

20.780

20.914

20.984

20.954

21.095

Beheer en Onderhoud

       

Afschrijvingskosten

574

131

123

122

122

122

122

Materieel

574

131

123

122

122

122

122

- waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

- waarvan overige materiële afschrijvingskosten

       

Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Dotaties voorzieningen

3.054

117

110

109

109

109

109

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

45

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

156.869

182.688

168.247

166.567

167.094

166.873

167.153

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

305

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

305

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Omzet IenW

De omzet IenW is een vergoeding voor de productgroepen vergunningverlening en handhaving (toezicht, incidentmelding en onderzoek).

Tabel 89 Specificatie omzet IenW (x € 1.000)

Specificatie omzet IenW

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Hoofdstuk XII

       

Omzet art 24 Handhaving en toezicht

131.498

144.870

130.431

128.747

129.269

129.048

129.328

Omzet art 97 Algemeen departement

12718

13.118

13.116

13.120

13.125

13.125

13.125

Totaal

144.216

157.988

143.547

141.867

142.394

142.173

142.453

De ILT ontvangt in 2021 een hogere structurele agentschapsbijdrage (€ 9,8 miljoen). Deze extra bijdragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van nieuwe taken en het intensiveren van bestaande taken; daarnaast betreft het eveneens de loon- en prijsbijstelling 2021. Op basis van de ILT-brede risico analyse (IBRA) worden de nieuwe medewerkers daar ingezet, waar het risico hoog is en waar de inzet vergroot moet worden om tot een voldoende niveau van toezicht te komen. De focus verschuift daarbij van reguliere werkzaamheden naar een meer programmatische aanpak.

Omzet overige departementen

De omzet afkomstig van andere departementen betreft de middelen voor het toezicht op naleving van de Wet normering topinkomens in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook zet de ILT, in opdracht van dezelfde Minister, haar werkzaamheden voort op het gebied van de handhaving van de naleving van de verplichtingen met betrekking tot het energielabel in het kader van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Omzet derden

De opbrengsten derden betreffen de doorberekende kosten aan de afnemers van de vergunningen en overige externe opdrachten. Het toezicht op de woningcorporaties wordt doorbelast aan de sector en is ook opgenomen onder omzet derden (raming 2021: € 14,3 miljoen).

Tabel 90 Specificatie omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opbrengsten vergunningverlening

9.284

9.065

9.065

9.065

9.065

9.065

9.065

Opbrengsten woningcorporaties

13.773

14.691

14.304

14.304

14.304

14.304

14.304

Overige opbrengsten

960

500

500

500

500

500

500

Totaal omzet derden

24.017

24.256

23.869

23.869

23.869

23.869

23.869

Lasten

Personele kosten

De ILT ontvangt in 2021 een hogere agentschapsbijdrage. Op basis van de ILT-brede risico analyse (IBRA) worden de nieuwe medewerkers daar ingezet, waar het risico hoog is en waar de inzet vergroot moet worden om tot een voldoende niveau van toezicht te komen. De focus verschuift daarbij van reguliere werkzaamheden naar een meer programmatische aanpak. De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ICT-terrein.

Tabel 91 Specificatie personele kosten
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal FTE

1.149

1.184

1.262

1.264

1.264

1.264

1.264

Eigen personele kosten (x € 1.000)

104.567

113.479

120.861

120.052

120.052

120.052

120.052

Inhuur (x € 1.000)

7.581

12.941

6.154

5.014

5.402

5.239

5.239

Totale kosten

113.297

126.420

127.015

125.066

125.453

125.290

125.290

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen en overige kosten voor middelen ten behoeve van de uitvoering van de inspectietaken. De eerder begrote kostendalingen op huisvesting en ICT-beheer worden vanaf 2021 en verder gerealiseerd.

De organisatieverandering bij ILT is in 2020 afgerond. Onder meer het programmatisch werken wordt geïmplementeerd zoals in het Meerjarenplan ILT 2021 verder wordt toegelicht. Daarnaast wordt het IV- landschap verder vernieuwd. Dit levert de komende jaren naar verwachting besparingen op de ICT-kosten op, afhankelijk van het tempo waarmee de verouderde applicaties kunnen worden vervangen en stopgezet. Mede daardoor kunnen de kosten voor externe ICT-inhuur worden teruggebracht.

Tabel 92 Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (x € 1.000)
  

Stand slotwet t-2

Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting t-1

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

26.542

34.721

39.825

39.825

39.825

39.825

39.825

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

611

157.174

163.931

163.613

163.713

164.391

164.414

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

6.359

‒ 137.201

‒ 178.609

‒ 163.413

‒ 163.513

‒ 164.191

‒ 164.214

2.

Totaal operationele kasstroom

6.970

19.973

‒ 14.678

200

200

200

200

 

-/- totaal investeringen

‒ 5

‒ 9

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

114

18

     

3.

Totaal investeringskasstroom

109

9

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 200

‒ 199

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

       
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

1.100

     
 

-/- aflossingen op leningen

       
 

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.

Totaal financieringskasstroom

1.100

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

34.721

54.703

24.947

39.825

39.825

39.825

39.826

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen.

Investeringskasstroom

De investeringenkasstroom is naar verwachting beperkt omdat de ILT overgaat van eigen auto’s naar leaseauto’s. De resterende investeringen betreffen bedrijfsspecifieke apparatuur.

Financieringskasstroom

Gelet op de beschikbare liquiditeiten is het doelmatig om de beperkte investeringen te financieren met eigen kasmiddelen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 93 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet t-2

Vastgestelde begroting t-1

2021

2022

2023

2024

2025

Omschrijving Generiek Deel

       

1. Kostprijzen per product (groep)

       

- Handhaving

129.094

151.631

139.645

138.251

138.688

138.505

138.737

- Vergunningverlening

26.860

31.057

28.602

28.316

28.406

28.368

28.416

2. Tarieven/uur

       

- Handhaving

144

142

142

145

145

146

146

- Vergunningverlening

142

134

131

132

132

133

133

3. Omzet per productgroep (PxQ)

       

- Handhaving

125.386

151.631

139.645

138.251

138.688

138.505

138.737

- Vergunningverlening

13.169

12.949

15.034

14.750

14.836

14.793

14.841

4. FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1.103

1.184

1.262

1.264

1.264

1.264

1.264

(excl. externe inhuur)

       

5. Saldo van baten en lasten (%)

‒ 2,29%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

        

6. Kwaliteitsindicator 1: doorlooptijd vergunning

n.b.

95%

95%

95%

95%

95%

95%

7. Kwaliteitsindicator 2: wachttijden informatiecentrum

27 sec.

< 20 sec.

80% < 35 sec.

80% < 35 sec.

80% < 35 sec.

80% < 35 sec.

80% < 35 sec.

Omschrijving Specifiek Deel

       

8. Kwaliteit Handhaving:

       

Klachten (bezwaar en beroep)

787

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Gegrond verklaard (%)

n.b.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Toelichting

Bovenstaand overzicht bevat de doelmatigheidsindicatoren van de ILT en is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften.

De kwaliteitsindicatoren (6, 7 en 8) betreffen de kwaliteit van vergunningverlening, dienstverlening en handhaving. Aangezien «gegronde klachten» in het Inspectieproces niet bestaan, cq. van de klachten niet formeel wordt vastgesteld of deze wel of niet gegrond zijn, is deze vervangen door «bezwaar- en beroepszaken». De ILT streeft naar 0% gegrond verklaarde bezwaren en beroepen.

Licence