Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.3 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Introductie

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bij­dragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Per 1 januari 2016 is de Wet taken meteorologie en seismologie in werking getreden.

Producten en diensten

De samenleving wordt steeds gevoeliger voor extreem weer, klimaatverandering, luchtkwaliteit, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Om deze toegenomen risico’s zoveel mogelijk te helpen beperken past het KNMI het concept van de risico-reductie-cyclus toe.

We bewaken en waarschuwen, maar we geven ook adviezen en handelingsperspectieven voor zowel acute als toekomstige gevaren. Daarbij trekken we actief lessen uit gebeurtenissen om toekomstige adviezen nog beter te maken en zo tot risico reductie te komen. Dit doen we samen met onze omgeving: het algemene publiek, overheden en (weer)bedrijven. We innoveren permanent onze dienstverlening en creëren daarbij (duurzame) economische kansen voor het bedrijfsleven terwijl we bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in beleidsartikel 23.

Tabel 94 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2019

Vastgestelde begroting, ontwerpbegroting of in voorkomende gevallen de 1e suppletoire begroting 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

       
        

Omzet

85.950

89.053

87.491

87.787

81.180

81.162

79.831

- waarvan omzet moederdepartement

57.918

57.813

53.953

54.235

47.261

47.543

46.212

- waarvan omzet overige departementen

2.419

3.005

3.005

3.005

3.372

3.372

3.372

- waarvan omzet derden

25.613

28.235

30.533

30.547

30.547

30.247

30.247

Vrijval voorzieningen

21

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

‒ 724

3.750

4.584

4.084

4.083

4.084

4.084

Rentebaten

1

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

85.248

92.803

92.075

91.871

85.263

85.246

83.915

        

Lasten

       

Apparaatskosten

62.218

68.378

72.129

71.261

72.141

71.054

66.720

Personele kosten

35.896

38.495

40.879

41.499

41.499

40.020

37.547

- waarvan eigen personeel

32.135

35.301

37.034

38.009

38.009

36.576

34.640

- waarvan inhuur externen

3.611

3.036

3.641

3.320

3.320

3.202

2.628

- waarvan overige personele kosten

150

158

166

170

170

243

279

Materiële kosten

26.322

29.883

31.250

29.762

30.642

31.033

29.173

- waarvan apparaat ICT

4.250

5.465

5.465

5.465

5.465

5.465

5.465

- waarvan bijdrage aan SSO's

4.599

4.439

4.439

3.739

3.739

3.739

3.739

- waarvan overige materiële kosten

17.473

19.979

21.346

20.558

21.438

21.829

19.968

Beheer en Onderhoud

       

Afschrijvingskosten

2.835

3.202

3.202

3.202

2.502

2.502

2.502

Materieel

2.471

2.816

2.816

2.816

2.116

2.116

2.116

- waarvan apparaat ICT

1.008

1.051

1.051

1.051

351

351

351

- waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.463

1.765

1.765

1.765

1.765

1.765

1.765

Immaterieel

364

385

385

385

385

385

385

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

20.927

21.198

16.720

17.384

10.596

11.666

14.669

Bijzondere lasten

1

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

19

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

86.000

92.778

92.051

91.846

85.238

85.221

83.890

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 752

25

25

25

25

25

25

Agentschapsdeel Vpb-lasten

26

25

25

25

25

25

25

Saldo van baten en lasten

‒ 778

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement betreft een vergoeding voor de dienstverlening van het KNMI op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie. Hieronder wordt de bijdrage nader uitgesplitst. De fluctuatie in de bijdrage van het moederdepartement wordt vooral veroorzaakt door de fluctuatie in de bijdrage in het kader van Aardobservatie (contributie aan EUMETSAT).

Hierna volgt een nadere specificatie van de omzet moederdepartement en van de omzet per productgroep.

Tabel 95 Specificatie Omzet Moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Specificatie omzet moederdepartement

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Hoofdstuk XII

       

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

1.271

612

386

385

385

385

385

Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor

45

46

46

46

46

46

46

Artikel 17 Luchtvaart

14

14

14

0

0

0

0

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

75

0

0

0

0

0

0

Artikel 20 Lucht en Geluid

90

0

0

0

0

0

0

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

54.098

52.260

50.822

50.618

43.644

43.926

42.595

Bijdrage RWS

2.370

2.390

2.390

2.390

2.390

2.390

2.390

ANVS

213

218

218

218

218

218

218

Overige omzet IenW

‒ 258

2.273

77

577

577

577

577

* Waarvan nog uit te voeren werkzaamheden

‒ 735

1.696

‒ 500

0

0

0

0

* Waarvan gefactureerde omzet

477

577

577

577

577

577

577

Totaal

57.918

57.813

53.953

54.235

47.261

47.543

46.212

Toelichting

Binnen de bijdrage vanuit artikel 23 wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor de realisatie van de transformatie van de informatievoorziening. Deze projecten dragen voor een belangrijk deel direct bij aan de producten, maar zijn niet opgenomen in de kostprijzen van deze producten. Zie ook de toelichting onder bijzondere baten.

Hiernaast wordt confrom afspraak tot en met 2023 een bijdrage vanuit de eigenaar beschikbaar gesteld voor het behoedzaam opbouwen van het eigen vermogen van het KNMI.

Tot slot betreft ook een gedeelte de omzet nog uit te voeren werkzaamheden bestaat uit opbrengsten die in eerdere jaren van IenW zijn ontvangen en waar in een later jaar de dienstverlening voor worden geleverd.

Tabel 96 Specificatie Omzet Moederdepartement per product (bedragen x € 1.000
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Meteorologie

35.718

35.326

35.771

35.848

35.661

34.873

30.539

Seismologie

1.273

1.288

1.462

1.003

1.004

1.004

1.004

Aardobservatie

20.927

21.198

16.720

17.384

10.596

11.666

14.669

Totaal

57.918

57.813

53.953

54.235

47.261

47.543

46.212

Omzet overige departementen

De opbrengst overige departementen heeft betrekking op van andere ministeries ontvangen vergoedingen voor de inzet van KNMI-capaciteit voor het door hen verzochte maatwerk.

Tabel 97 Specificatie Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu

‒ 7

57

57

57

57

57

57

Het ministerie van Defensie

1.166

1.383

1.383

1.383

1.383

1.383

1.383

Het ministerie van Economische Zaken

999

1.439

1.439

1.439

1.806

1.806

1.806

Het ministerie van Buitenlandse Zaken

22

      

Overig

239

126

126

126

126

126

126

Totaal

2.419

3.005

3.005

3.005

3.372

3.372

3.372

Toelichting

 • Het KNMI ontvangt een vergoeding van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) voor de levering van luchtkwaliteitsverwachtingen.

 • De bijdrage van het Ministerie van Defensie is vooral voor onderhoud en beheer van de meetinfrastructuur.

 • De bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreft dienstverlening op seismologisch en klimatologisch gebied. Vanaf 2023 komt daar dienstverlening op het gebied van Space Weather (€ 0,4 miljoen) bij.

Omzet derden

Tabel 98 Specificatie omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Opbrengsten luchtvaart

8.897

13.772

14.272

14.272

14.272

14.272

14.272

Projecten extern gefinancierd

14.141

12.273

13.773

13.773

13.773

13.773

13.773

Dataverstrekkingen en licenties

644

650

650

650

650

650

650

Overige opbrengsten

1.930

1.540

1.838

1.852

1.852

1.852

1.852

Totaal

25.612

28.235

30.533

30.547

30.547

30.547

30.547

Toelichting

 • Opbrengsten luchtvaart zijn inkomsten uit een drietal tarieven die via Eurocontrol of LVNL bij luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht. De verhoging van € 5 miljoen vanaf 2020 betreft een stijging door het aangaan van een nieuw contract per 1 januari 2020.

 • Projecten extern gefinancierd bestaat uit gelden van de Europese Unie, ESA/ESTEC (bv. Copernicus Sentinel-2 Misson Performance Centre), EUMETSAT (bv. Ocean and Sea Ice Satellite Application Facilities), ECMWF (bv. Copernicus Atmosphere Monitoring Service projecten), Universiteiten en NSO (bv. Ozon Monitoring Instruments en Ruisdeal Observatory) ter financiering van onderzoeksprojecten in de meteorologie en seismologie.

 • De opbrengsten dataverstrekking en licenties bestaan uit ontvangsten van voornamelijk weerproviders voor door het KNMI aan hen geleverde meteorologische data.

 • De overige opbrengsten betreffen met name lopende contracten met derden (zoals bijvoorbeeld NAM en Havenbedrijven).

Bijzondere Baten

Tabel 99 Specificatie bijzondere baten (bedragen x €1.000)
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IT-Migratie

 

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

I-Strategie

 

1.250

2.084

2.084

2.083

2.084

2.084

Terugbetaling EU

‒ 724

      

Totaal

‒ 724

5.203

5.794

5.305

4.991

4.916

5.009

Toelichting

In lijn met de rijksbegrotingsvoorschriften is een aandeel van de omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten. In de specificatie is aangegeven voor welke projecten dit het geval is. Het betreffen de ontvangen middelen voor de verbetering van en transformatie van de informatievoorziening. Deze projecten dragen voor een belangrijk deel direct bij aan de diensten van het KNMI, maar zijn niet opgenomen in de kostprijzen hiervan.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Tabel 100 Specificatie personele kosten (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal fte's

357

381

400

411

411

396

375

Eigen personeelskosten

32.135

35.301

37.034

38.009

38.009

36.576

34.640

Inhuur

3.611

3.036

3.679

3.320

3.320

3.202

2.628

Overige personele kosten

150

158

166

170

170

243

279

De tijdelijke stijging van het aantal fte’s wordt veroorzaakt door extra benodigde capaciteit in het kader van het verder uitvoeren van de projecten I-strategie, EWC en extra taken voor de luchtvaart voortvloeiend uit het nieuwe contract per 1 januari 2020. Na afloop van het EWC project (2024/2025) nemen de kosten en het aantal fte’s weer af door een combinatie van natuurlijk verloop en afloop van tijdelijke contracten.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie en contributies.

Apparaat ICT

De kosten bestaan met name uit uitbestede kosten voor netwerk- en werkplekvoorzieningen.

Apparaat SSO

Deze kosten nemen vanaf 2022 af als gevolg van een geplande afstoting van gehuurde ruimten.

Overige materiële kosten

Dit zijn voor een belangrijk deel kosten voor uitbesteding van werkzaamheden (specifieke ICT, diverse subsidieprojecten), facilitaire dienstverlening, onderhoud, communicatie en internationale contributies.

De stijging ten opzichte van de voorgaande begroting wordt met name veroorzaakt door het nieuwe luchtvaartcontract (€ 1,5 miljoen), masterplan De Bilt (€ 1,4 miljoen), Geoweb (€ 0,8 miljoen) en subsidieprojecten (€ 0,5 miljoen). Daarnaast door een verschuiving van personele kosten. Dit betreft I-strategie (€ 0,5 miljoen) en EWC (€ 0,3 miljoen).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten betreffen voornamelijk de afschrijvingskosten voor ICT-apparatuur (Rekenserver en Massa opslagsysteem) en waarneemapparatuur (regenradars, wolkenradars en een veelheid aan sensoren).

Overige kosten – Aardobservatie

Dit betreft volledig de contributie aan de internationale organisatie EUMETSAT. EUMETSAT ontwikkelt en exploiteert Europese meteorologische satellieten.

Tabel 101 Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

       

2025

  

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

13.501

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekening

13.112

14.112

5.430

4.846

9.157

11.275

 

2a.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

      

2.502

2b.

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

4.375

4.161

5.702

7.588

4.116

4.392

‒ 1.183

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 1.951

‒ 11.326

‒ 4.058

‒ 750

0

0

‒ 2.500

3a.

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.017

‒ 5.330

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

0

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+/+)

‒ 44

0

0

0

0

0

‒ 2.500

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.061

‒ 5.330

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

0

4a.

Eenmalige uitkeringen aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

300

300

300

300

300

0

‒ 2.451

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 1.689

‒ 1.817

‒ 2.528

‒ 2.828

‒ 2.298

‒ 2.165

2.500

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

1.026

5.330

2.500

2.500

2.500

2.500

49

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 363

3.813

272

‒ 28

502

335

12.368

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

14.112

5.430

4.846

9.157

11.275

13.501

 

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en vooruit ontvangen bedragen. De grote uitgaven operationele kasstroom in 2020 worden vooral veroorzaakt door vertraagde en lagere ontvangsten van de luchtvaartsector als gevolg van de coronacrisis (€ 5,8 miljoen) en door een daling van de vooruitontvangen bedragen (€ 4,3 miljoen). De uitgaven in 2021 hebben betrekking op aardobservatie (€ 2 miljoen), op een verdere afname van de vooruitontvangen bedragen (€ 1,3 miljoen) en lagere afdrachten luchtvaart (€ 1,3 miljoen).

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen met een afschrijvingstermijn van 3 jaar of langer. Voor 2020 en latere jaren betreft het vooral investeringen in waarneemapparatuur. De aflossingen betreffen de reguliere aflossingen op de reeds afgesloten leningen en de aflossingen op nog af te sluiten leningen.

Tabel 102 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kostprijzen per product (groep)

       

- percentage overhead (*)

100

100

98

98

97

97

98

- fte's overhead/indirect

92

105

104

104

99

99

99

        

Tarieven/uur

106

111

111

111

111

111

111

        

Omzet per produktgroep

       

- Meteorologie

61.975

68.878

72.455

72.045

72.224

71.137

66.804

- Seismologie

3.048

2.727

2.901

2.442

2.443

2.443

2.443

- Aardobservatie

20.927

21.198

16.720

17.384

10.596

11.666

14.669

        

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

357

381

400

411

411

396

375

        

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Algemene weersverwachtingen en adviezen

       

- afwijking min.temperatuur (°C)

0,31

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

- afwijking max.temperatuur (°C)

‒ 0,41

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

- gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

0,13

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

Maritieme verwachtingen

       

– tijdigheid marifoonbericht (%)

99,5

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 100

Toelichting

 • De (tijdelijke) stijging van het aantal fte’s overhead/indirect wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal begrote uren verbetering van de weerkamer (m.n. Geoweb).

 • De tarieven per uur stijgen vooral door de gestegen loonkosten (cao en stijging sociale lasten). Hiervoor is vanuit het moederdepartement een compensatie ontvangen.

 • De omzet voor de productgroep Meteorologie stijgt enerzijds door toevoegen van extra middelen voor EWC en de I-strategie en anderzijds door extra taken en opbrengsten luchtvaart. Zie ook de toelichting bij de omzet moederdepartement.

 • Ook het aantal fte’s stijgt vanaf 2020 vooral door uitvoeren van de projecten I-strategie en EWC en door de extra taken voor de luchtvaart. Zie ook de toelichting bij de personeelskosten.

Licence