Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Overzicht evaluaties- en overig onderzoek

Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen en Strategische evaluatieagenda

De rijksbrede operatie ‘Inzicht in Kwaliteit’ is eind 2018 gestart vanuit de ambitie om de maatschappelijke impact van beleid te vergroten. De operatie is erop gericht om beter inzicht te krijgen in de resultaten van beleid, en aandacht voor samen leren en continu verbeteren. Een belangrijk nieuw instrument dat hieraan bijdraagt is de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). Deze agenda vervangt op termijn de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen als uitgangspunt voor de agendering van evaluaties. Daarbij blijft uitdrukkelijk een doel om te borgen dat het gehele beleidsterrein van IenW periodiek op doeltreffendheid en doelmatigheid wordt geëvalueerd. Het besef bestaat bovendien dat met inzichten uit (instrument)evaluaties de kennisbasis verder wordt vergroot.

Het doel is om het inzicht in doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, maar ook (zoveel mogelijk in samenhang) met uitvoering en toezicht/handhaving verder te vergroten zodat de minister en de Staten-Generaal keuzes kunnen maken, zoals waarin te investeren en waarin niet (meer).

In de beleidsdoorlichtingen kon tot op heden niet altijd gerapporteerd worden over de bereikte doelmatigheid. Aan de voorkant, ex-ante, duidelijke indicatoren en verwachtingen opstellen en bij afwijking hiervan (ex durante) te rapporteren aan de Staten-Generaal draagt bij aan de transparantie en ook aan de kans dat achteraf uitspraken over doelbereik, doelmatigheid en doeltreffendheid kunnen worden gedaan. Cofinanciering is daarnaast een belangrijke indicator die ingezet kan worden voor allocatievraagstukken. Met indicatoren voor het financiële aspect van beleid wordt het inzicht in doelmatigheid vergroot. In de evaluatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt geconstateerd dat ervaringscijfers (waaronder de werkelijk gemaakte kosten) en kengetallen bij de verdere operationalisatie van het begrip «doelmatigheid» van groot belang zijn. Het is aan te bevelen hiervoor een goede monitoring op te zetten en de opgehaalde gegevens breed te delen.

Evaluaties en doorlichtingen zullen gaandeweg bovendien meer een interdepartementaal karakter krijgen. Recent heeft IenW in samenwerking met het ministerie van Financiën, als onderdeel van de operatie Inzicht in Kwaliteit, de Publieke Waarde Scan (PWS) uitgevoerd voor het beleidsterrein circulaire economie, waarin ook de inspanningen van andere ministeries om de beoogde doelen te bereiken zijn meegenomen. Voor circulaire economie is al eerder een ex-ante evaluatie uitgevoerd en ex-durante zullen in opdracht van IenW door het PBL in samenwerking met andere kennisinstellingen vanaf 2021 integrale monitorrapportagers (ICER) worden gepubliceerd.

IenW levert voorts bijdragen aan de doorlichting van het klimaatbeleid teneinde antwoord te geven op evaluatievragen op systeemniveau. Dit moet in 2024 leiden tot bijstelling van het klimaatplan. Op dit moment wordt nog een nadere inventarisatie gemaakt van de geplande instrumentenevaluaties.

Door de corona-crisis is de ontwikkeling van een complete SEA verschoven naar de tweede helft van 2020. De SEA voorziet in een meerjarige programmering waarin de korte termijn minder ruimte en flexibiliteit biedt dan de langere termijn. Als startpunt voor de SEA is vooralsnog de huidige programmering als vertrekpunt aangehouden. De programmering zal nog verder worden toegesneden op de meest relevante beleidsthema’s. Het evalueren van de corona-maatregelen kan daarbij nog op specifieke aandacht rekenen, zoals de beschikbaarheidsvergoeding OV. Hierover is al medegedeeld dat over opzet en planning van de evaluatie van deze maatregel de Kamer nadere informatie zal ontvangen. Met een monitor wordt reeds de informatie vergaard om later aan een gerichte evaluatie invulling te kunnen geven.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de vaste commissie voor Financiën om de Minister van Financiën te verzoeken het onderwerp ‘toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016’ (CW 3.1) te benoemen als focusonderwerp voor de verantwoording over 2020. Minister Hoekstra heeft positief gereageerd op dit verzoek 41. Hij verwijst naar een pilot die loopt van 1 juni 2020 tot eind 2020 waarin Kamerbrieven over voorstellen met significante financiële gevolgen in de meeste gevallen voorzien zullen worden van een bijlage ‘Onderbouwing en evaluatie van het voorstel’.

Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit. In deze publicatie maakt het PBL de balans op over de staat van milieu, natuur en ruimte. De balans heeft een duidelijk raakvlak met de monitoring- en evaluatieambities van IenW. De website van de Balans bevat een overzicht van de kwantitatieve doelen die de Rijksoverheid voor de leefomgeving hanteert. Tevens bevat de website een evaluatie of deze doelen voor milieu, natuur of ruimte naar verwachting worden gerealiseerd na uitvoering van het vastgestelde beleid. Het is een belangrijk evaluatie instrument waarin wordt bekeken in hoeverre de leefomgevingskwaliteit die parlement en regering zich ten doel hebben gesteld, tijdig wordt bereikt. In de laatste uitgave van het rapport in 2018, concludeerde het PBL dat beleid op het vlak van klimaatverandering, landbouw & voedsel en een circulaire economie zich in een beslissende fase bevindt. De tweejaarlijkse Balans van PBL evalueert de beleidsterreinen van zowel het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BZK (wonen en leefomgeving), EZK (energie en klimaat) als IenW. De eerstvolgende editie van de Balans verschijnt op 7 september 2020.

Planning op basis van beleidsonderdelen

Luchtvaart

Op basis van de definitieve Luchtvaartnota wordt eind 2020 een monitorings- en evaluatieplan opgeleverd. Het idee is om de monitoring- en evaluatieonderzoeken per publiek belang te organiseren. De ontwerp-Luchtvaartnota stelt vier publieke belangen centraal, Nederland veilig in de lucht en op de grond, Nederland goed verbinden, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en Nederland duurzaam. In het monitor- en evaluatieplan Luchtvaartnota, welke start in 2021, zal aandacht worden besteed aan governance en de monitoring en evaluatie van de capaciteit (verdeling) als resultante van het sturen op de vier publieke belangen. De ex durante evaluatieonderzoeken per publiek belang (en governance) worden naar verwachting opgeleverd in 2023. Dit is ruim twee jaar na het verschijnen van de Luchtvaartnota en halverwege de kabinetsperiode van de nieuw te vormen regering. De volgende beleidsdoorlichting van het artikel Luchtvaart staat gepland voor 2023-2024. Hiervoor worden zoveel mogelijk de evaluatieonderzoeken per publiek belang benut.

Mobiliteit

De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de SEA worden onderschreven. De ambities op het gebied van SEA zijn hoog, en uitvoering hiervan moet gedegen gebeuren en kost daarmee tijd. Vandaar dat het startpunt voor de SEA in eerste instantie de huidige programmering blijft. Enerzijds omdat hier al rekening mee gehouden wordt, en anderzijds omdat 2023 ook nog genoeg ruimte biedt om in een volgende SEA verantwoord en waardevol invulling te geven aan de ambities op het gebied van mobiliteit.

Milieu

Op het gebied van Circulaire Economie is vanuit de kabinetsvisie op de circulaire economie het doel neergezet naar een volledige circulaire economie in 2050 te werken. Hiervoor is het kabinet gekomen met het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en is het PBL gevraagd een monitoringsprogramma te ontwikkelen om de transitie in kaart te brengen en te volgen. Onderdeel hiervan is een jaarlijkse rapportage van het PBL om te kunnen sturen op de doelen van het uitvoeringsprogramma circulaire economie. Daarnaast is zoals aangegeven in 2020 ook een Publieke Waarde Scan uitgevoerd op hetzelfde terrein. Zowel de Publieke Waarde Scan als de monitoring moeten ertoe leiden dat het gevoerde beleid tijdig geëvalueerd wordt en waar nodig bijgestuurd kan worden om zo optimaal mogelijk te werken aan de maatschappelijke doelstellingen geformuleerd door dit kabinet.

Ontwikkelparagraaf

Mobiliteit neemt een voorschot met de ontwikkelparagraaf, andere beleidsonderdelen zullen naar verwachting snel dit voorbeeld volgen. De eerste DGMo SEA is een kleine start voor hogere ambities. Dit biedt de kans om te leren van anderen, en dit schept ook de ruimte om de beleidsevaluatiefunctie anders in te richten en beter te verankeren in de organisatie. Met de realisatie van deze ontwikkeling kan vervolgens in de toekomst gedegen en waardevol invulling worden gegeven aan de ambities voor de SEA. Voor de SEA 2021 ziet het overzicht er als volgt uit:

Tabel 144 Overzicht evaluaties- en overig onderzoek

Artikel

Titel / Onderwerp

Start

Afronding

Toelichting

Artikel 11 - Integraal Waterbeleid

    

Thema: Integraal Waterbeleid

Beleidsdoorlichting: Integraal Waterbeleid

2020

2021

Het doel van het beleid ‘Integraal Waterbeleid’ is het op orde houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland droge voeten heeft, over voldoende zoetwater beschikt en schoon (drink)water heeft en kan blijven gebruiken, nu en in de toekomst. De doorlichting omvat het beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid en de daarbij horende uitvoeringsgelden uit het Deltafonds. Dit betreft met name middelen voor waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit.Stand van kennis:De laatste beleidsdoorlichtingen op het beleidsterrein van water dateren van 2014 (waterkwantiteit) en 2015 (waterkwaliteit), toen nog aparte begrotingsartikelen. In 2016 zijn deze begrotingsartikelen samengevoegd in het huidige beleidsartikel 11: Integraal Waterbeleid.Kennisbehoefte:Er is behoefte om het beleidsterrein opnieuw te onderzoeken op de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

 

Evaluatie Subsidieregeling HWBP

2019

2020

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) staat voor de belangrijke maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te borgen. Het is een gezamenlijk programma van waterschappen en het Rijk, waarbij ieder 50 / 50 meebetaalt aan de dijkrekening. Vanaf 2014 is het HWBP en de wijze waarop de maatregelen via een regeling worden bekostigd vernieuwd. Deze Regeling subsidies Hoogwaterbescherming is sinds 1 april 2014 van kracht.Stand van kennis:De Tweede Kamer heeft in maart 2020 de evaluatie ontvangen (TK 32698, nr. 50).

 

Eindrapportage over de monitoring van de doelmatigheidswinst BAW

2021

2021

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in 2011 het Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin is onder meer afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te vergroten en te streven naar een doelmatigheidswinst die geleidelijk oploopt tot jaarlijks € 750 miljoen.Stand van kennis:Jaarlijks wordt de Tweede Kamer via de Staat van ons Water geïnformeerd over de voortgang van de beoogde doelmatigheidswinst. Driejaarlijks wordt gerapporteerd over de prestaties én wordt de prognose gecorrigeerd voor autonome ontwikkelingen.Kennisbehoefte:Met de eindrapportage over de monitoring van de doelmatigheidswinst BAW in 2021 wordt bezien of de beoogde doelmatigheidswinst uit het BAW is bereikt.

 

Ex ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de KRW

2021

2021

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten eens in de zes jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. In het SGBP worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, evenals de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen geschetst.Stand van kennis:In het tweede kwartaal van 2020 is de Nationale analyse waterkwaliteit door het Planbureau voor de Leefomgeving afgerond en met de Tweede Kamer gedeeld. De analyse is gebaseerd op de voorlopige beleidsvoornemens en maatregelen van de waterbeheerder. Op basis hiervan worden besluiten genomen over het maatregelprogramma en ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen opgesteld en ter inzage gelegd. Het pakket landelijke en gebiedsgerichte maatregelen van de ontwerp-plannen vormt de basis voor de ex-ante evaluatie.Kennisbehoefte:Op het moment dat de Nationale analyse waterkwaliteit werd uitgevoerd waren de doelen nog niet definitief. Deels omdat kennis ontbrak (bij de brakke wateren) en deels omdat recente doelen geen onderdeel waren van het instrumentarium (moerasbeken). Het voorgestelde maatregelprogramma van regionale overheden betrof een eerste inschatting en rijksbeleid voor bijvoorbeeld meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen voor de periode vanaf 2022 was niet concreet. Deze kennis wordt vergaard en geactualiseerd, zodat in 2021 in ex ante evaluatie kan worden uitgevoerd.

 

Jaarlijkse voortgangsrapportage De Staat van Ons Water

Jaarlijks

 

Met de Staat van Ons Water wordt elk jaar gerapporteerd over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar.Stand van kennis:Enkele mijlpalen uit 2020 die in het rapport voorbijkomen zijn: het eindrapport van de Beleidstafel Droogte; de start van de Programmatische Aanpak Grote Wateren; de start van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging; en het sluiten van de Green Deal Aquathermie.Kennisbehoefte:De Tweede Kamer heeft het rapport over 2019 in ontvangst mogen nemen op 20 mei 2020 (TK 27625, nr. 498).

 

Periodieke beoordeling van primaire waterkeringen: Rapportage eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen

2017

2023

In 2017 zijn in de Waterwet nieuwe normen voor primaire waterkeringen vastgelegd die uitgaan van overstromingskansen. Van 2017 tot en met 2022 zijn de beheerders van de primaire keringen (waterschappen en Rijkswaterstaat) bezig om te beoordelen of de waterkeringen voldoen aan deze normen. Op basis van deze eerste Landelijke Beoordelingsronde (LBO-1) wordt een landelijke rapportage opgesteld die uiterlijk eind 2023 naar de Eerste en Tweede Kamer wordt gestuurdStand van kennis:De rapportage zal een beeld moeten geven in hoeverre de primaire keringen voldoen aan de normen.

 

Beoordeling jaarlijkse kustlijn t.o.v. de Basiskustlijn

Jaarlijks

 

Rijkswaterstaat berekent jaarlijks aan de hand van de jaarlijkse kustmetingen en de trend van de afgelopen jaren (maximaal tien jaar) of de kust voldoet aan de BKL.Stand van kennis:Met een dergelijke jaarlijkse berekening wil Rijkswaterstaat tijdig een structurele kustachteruitgang langs de Nederlandse kust signaleren en daar, als dat nodig is, naar handelen.

 

Jaarevaluatie drinkwatertarieven

Jaarlijks

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt in het kader van de doelmatigheid van de drinkwaterbedrijven toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven en op de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven. Deze geven inzicht in de kostenopbouw van de drinkwatertarieven en het gerealiseerde bedrijfsresultaat over de wettelijke drinkwater-activiteiten.Stand van kennis:De 10 bedrijfsverslagen beschikken over een goedkeurende verklaring van een registeraccountant en geven inzicht in de kosten, waaronder de vermogenskosten, opbrengsten en activawaarden over het jaar 2018. Daarmee voldoen de 10 bedrijfsverslagen aan alle eisen die de Drinkwaterwet hieraan stelt. Het gewogen gemiddelde van de gerealiseerde vermogenskosten voor de gehele drinkwatersector bedraagt 3, 19%. In 2018 hebben twee drinkwaterbedrijven de WACC (de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet) van 3, 4% overschreden. Drinkwaterbedrijven mogen niet meer dan 1 procent van het rendement inzetten voor het bevorderen van de drinkwatervoorziening in het buitenland, en daarmee bij te dragen aan SDG 6 (Sustainable Development Goal Schoon Water en Sanitair). Het gemiddelde kostenpercentage van de drinkwaterbedrijven over 2018 is 0, 49%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017 (0, 43%). Drinkwaterbedrijven kunnen, naast de activiteiten in het kader van de openbare drinkwatervoorziening, ook niet-wettelijke (economische) activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten zijn gebonden aan een aantal wettelijke eisen. Het gemiddelde gewogen rendement op niet-wettelijke activiteiten is voor de sector 5, 5%. Uit het bedrijfsverslag blijkt dat WMD Drinkwater (Waterleidingmaatschappij Drenthe) over 2018 een negatief rendement heeft behaald van 68%.Kennisbehoefte:De drinkwaterbedrijven hebben de plicht om in hun verzorgingsgebied de drinkwatervoorziening te faciliteren. Omdat klanten niet de mogelijkheid hebben om een keuze te maken in de drinkwaterleverancier geeft de Drinkwaterwet de grenzen aan waarbinnen de drinkwaterbedrijven mogen opereren. De ILT ziet daarop toe, en rapporteert daarover naar de Tweede Kamer, zie ook: https: / / www.tweedekamer.nl / kamerstukken / brieven_regering / detail?id=2020Z01930&did=2020D04089

 

Evaluatie van het grondwater instituut IGRAC

2021

2021

IGRAC is het wereldwijd opererend grondwater centrum van UNESCO en de World Meteorological Organisation. Grondwater vormt 95% van de totale drinkwatervoorraad op aarde, bijna de helft van de wereldse bevolking drinkt grondwater elke dag en rondom 40% van irrigatie komt van grondwater; echter is wereldwijd niet genoeg aandacht voor onzichtbaar grondwater met als gevolg een verslechtering van staat van grondwatervoorraden. Als enige mondiaal- en aan de VN gebonden grondwatercentrum heeft IGRAC een bijzondere rol bij ondersteuning van internationale samenwerking op het gebied van grondwaterkennisuitwisseling en -verbetering, voornamelijk in het geval van internationaal gedeelde grondwatervoorraden. IGRAC is met een subsidieregeling gesteund in de periode 2016-2022.Stand van kennis:De evaluatie wordt in 2021 uitgevoerd omdat de uitkomsten van de evaluatie dan in 2022 gebruikt kunnen worden in de besluitvorming over de mogelijke verlenging van het IGRAC-verdrag met UNESCO. Dergelijke verlengingsprocedures nemen tenminste een jaar in beslag.Kennisbehoefte:Er bestaat behoefte in inzage naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling.

 

Evaluatie Versnellingstafels Delta-aanpak waterkwaliteit

2020

2021

De Delta-aanpak richt zich op alle belangrijke bronnen voor waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Uiterlijk in 2027 moet Nederland de maatregelen hebben genomen, die ervoor moeten zorgen dat de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) bereikt kunnen worden. Doel van de bestuurlijke versnellingstafels is om een extra verdieping en impuls te geven aan de prioriteiten van de Delta-aanpak.Stand van kennis:De Tweede Kamer is voorafgaand aan het AO Water van juni 2020 geïnformeerd over de evaluatie (PM TK nr).Kennisbehoefte:De evaluatie richt zich op de opgaven die er komende jaren nog zijn, op welke manier dit opgepakt kan worden, en welke rol de versnellingstafels daar eventueel nog bij kunnen vervullen. Dit wordt in samenhang gedaan met de bredere inventarisatie van de wateroverleggen onder de Stuurgroep Water.

Artikel 13 - Bodem en ondergrond

    

Thema: Bodem en ondergrond

Beleidsdoorlichting: Bodem en ondergrond

2019

2020

Het doel van het beleid ‘Bodem en ondergrond’ is de vraagstukken op het gebied van bodemkwaliteit, drinkwatervoorziening, grondwater, bodemdaling, duurzaam bodembeheer in de landbouw, kabels en leidingen en bodemenergie in relatie met de maatschappelijke opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie aan te pakken. Daarnaast is het beleid gericht op het tot stand brengen van een betrouwbare en betaalbare drink- en afvalwatervoorziening in Caribisch Nederland.Stand van kennis:Voor ‘Bodem en ondergrond’ is in 2014 de laatste beleidsdoorlichting uitgevoerd.Kennisbehoefte:Er was behoefte om het beleid wederom door te lichten. De beleidsdoorlichting zal eind 2020 worden opgeleverd.

 

Beleidsevaluatiee Kwaliteitsborging Bodem

2019

2020

Kwalibo (Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs) is een deel van het Besluit bodemkwaliteit dat tot doel heeft de kwaliteit van de uitvoering van de regelgeving die bedoeld is om de bodem, grond- en oppervlaktewater te beschermen, te verbeteren.Stand van kennis:Het doel van de beleidsevaluatie is onderzoek te doen naar de werking en het doelbereik van de Kwalibo-regeling, een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Artikel 14 - Wegen en verkeersveiligheid

    

Wegen en verkeersveiligheid

Ex-post beleidsdoorlichting

2023

2024

Voor de beleidsdoorlichtingen zijn verschillende goede onderliggende evaluaties beschikbaar. Er wordt ook gewerkt aan een interdepartementale evaluatieagenda voor het klimaatbeleid, die landt in de SEA van EZK. In dit kader staan voor de sector Mobiliteit in het kader van het Klimaatakkoord verschillende instrumentevaluaties gepland.

Artikel 16 - Openbaar vervoer en spoor

   

OV en Spoor

Ex-post beleidsdoorlichting

2018

2018

Ex-ante

2018

2020

Contouren Toekomstbeeld OV 2040

Overig onderzoek

  
     

Artikel 19 - Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

    

Thema: milieubeleid en internationaal

Beleidsdoorlichting: uitvoering milieubeleid en internationaal

2024

2025

Met het beleid ‘Milieubeleid en internationaal’ wordt gericht ingezet op internationale samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen om de klimaatweerbaarheid, duurzaam waterbeheer, slimme en groene mobiliteit en circulaire economie in binnen- en buitenland te versterken. Stand van kennis: Over het beleid ‘Milieubeleid en internationaal’ is in 2018 de laatste beleidsdoorlichting uitgebracht. Kennisbehoefte: Er is behoefte om in 2024 het beleid door te lichten.

Artikel 20 - Lucht en geluid

    

Thema: lucht

Beleidsdoorlichting: Luchtkwaliteit, het Schone Lucht Akkoord (SLA)

2025

2026

Het Schone Lucht Akkoord is een bestuurlijjke overeenkomst tussen het Rijk en de decentrale partners (provincies en gemeenten), en is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor alle burgers door een permanente verbetering van de luchtkwaliteit verdergaand dan de EU-normen voor luchtkwaliteit. Hierbij wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden in 2030.Stand van kennis:Voor luchtkwaliteit is in 2019 de beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) uitgebracht. Het NSL loopt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Schone Lucht Akkoord is op 13 januari 2020 van start gegaan en loopt tot 2030. Kennisbehoefte: Er is behoefte om vijf jaar na de start van het Schone Lucht Akkoord, het beleid door te lichten.

 

Monitoring Schone Lucht Akkoord (SLA)

Ten minste eens per drie jaar vanaf 2020

 

Zie hiervoor bij beleidsdoorlichting: Luchtkwaliteit, het Schone Lucht Akkoord (SLA). Stand van kennis: Ten minste eens per drie jaar vindt een monitoring van plaats van het SLA.

 

Jaarlijkse monitoringsrapport NSL

Jaarlijks

T/m 2022

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken het Rijk en de decentrale overheden samen om de (resterende) overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit op te lossen. Het doel is dat Nederland overal aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof voldoet, en de periode van eventuele overschrijdingen zo kort als mogelijk voortduurt. Het NSL loopt tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Stand van kennis: De monitoringsrapportage NSL wordt jaarlijks opgesteld. Kennisbehoefte: Er is behoefte aan jaarlijks inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland. Voor de monitor van 2019: https: / / www.rivm.nl / publicaties / monitoringsrapportage-nsl-2019-stand-van-zaken-nationaal-samenwerkingsprogramma

Thema: geluid

Beleidsdoorlichting: geluid

2022

2022

Het doel van het beleid ‘Geluid’ is het bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door geluidhinder te voorkomen of te beperken. Hierbij ligt een belangrijke focus op geluidsanering, het aanpakken van knelpunten bij woningen met de hoogste geluidbelastingen. Stand van kennis: De doorlichting is eerder aangekondigd voor de jaren 2021-2022 in vervolg op de laatste doorlichting in 2016. In 2022 treedt de Omgevingswet in werking en verandert de wet en regelgeving inhoudelijk. Kennisbehoefte: Een beleidsevaluatie in 2021 kan geen doorwerking meer hebben in de regels zoals die per 1-1-2022 van kracht gaan worden. Gegeven de inwerkingtreding van nieuwe regels voor de geluidsanering in 2022 kan op dat moment wel teruggekeken worden op de resultaten die bereikt zijn (ex-post) onder het bestaande recht (Wet geluidhinder). Een doorlichting gericht op evalueren van de werking van het nieuwe stelsel voor geluidsanering kan dan in 2027 plaatsvinden, in lijn met de voor dat moment geplande bredere evaluatie van de Omgevingswet.

Art 21 - Duurzaamheid

    

Thema: duurzaamheid

Beleidsdoorlichting: Duurzaamheid

2020

2021

Het doel van het beleid ‘Duurzaamheid’ is het bevorderen van de circulaire economie met als doelen het behouden van natuurlijke hulpbronnen, zicht op de economische keten en op het gebruik van hulpbronnen, het verbeteren van de voorzieningszekerheid van grondstoffen, het verminderen van emissies en het versterken van de Nederlandse economie. Daarmee levert de circulaire economie een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid.Stand van kennis:De vorige beleidsdoorlichting van dit beleidsartikel is aan de Tweede Kamer gezonden in 2014. De voornaamste aanbeveling was het artikel te concentreren op het realiseren van een circulaire economie als onderdeel van een duurzame samenleving, en op de facilitering en ondersteuning van duurzaamheid door de ontwikkeling van nieuwe concepten en instrumenten voor duurzaamheid. Voorts is in 2018 een evaluatie van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) aan de Tweede Kamer gezonden (PM link) en de Tweede Kamer zal de hierna genoemde pilot Publieke Waarde Scan (PWS) in het najaar van 2020 ontvangen.Kennisbehoefte:De Tweede Kamer heeft behoefte aan beleidsdoorlichting van het beleid naast de hierna genoemde pilot Publieke Waarde Scan (PWS). Het accent bij de beleidsdoorlichting ligt op onderwerpen die niet aan de orde komen in de PWS, zoals duurzame agro.

 

Onderzoek naar doeltreffendheid: Pilot Publieke Waarde Scan (PWS) naar het RPCE

2020

2020

Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (RPCE) betreft nog een jong beleidsterrein waaraan ook andere departementen meewerken (BZK, EZK en LNV).Stand van kennis:In 2017 is er een ex ante evaluatie van het RPCE uitgevoerd door TNO en onder leiding van het PBL is een doorlopend programma voor monitoring in gang gezet.Kennisbehoefte:Deze Publieke Waardescan (PWS) is een pilot in het kader van het traject Inzicht in Kwaliteit. Er is behoefte om - naast terug te kijken - ook vooruit te kijken en duidelijk te krijgen welke verbeteringen en vervolgstappen aan de orde zijn.

 

Jaarlijks monitoringsrapport Circulaire Economie

Jaarlijks

 

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoelstelling de halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030. Het kabinet heeft het PBL verzocht om op te treden als rekenmeester van de transitie naar een circulaire economie. Om de koers naar 2050 te kunnen monitoren en evalueren, werkt het PBL samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal planbureau (CPB), het RIVM, RVO.nl, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht.Stand van kennis:Het werkprogramma dat hieraan ten grondslag ligt, wordt elk jaar bijgesteld op de nieuwe kennisbehoefte. Zie ook: https: / / www.pbl.nl / monitoring-circulaire-economie / publicaties, TK 32852, nr. 115.

 

Evaluatie verbod op gratis plastic draagzakken

2019

2020

In januari 2019 heeft de staatssecretaris toegezegd het verbod op gratis plastic draagtassen te zullen evalueren. Ter uitvoering van de evaluatie heeft het onderzoeksbureau I&O Research door middel van enquêtes informatie opgehaald bij ondernemers en consumenten.Stand van kennis:De evaluatie is afgerond en gedeeld met de tweede kamer (TK 32852, nr. 113). De evaluatie geeft inzicht in het aantal plastic draagtassen dat nog verstrekt wordt, hoe het verbod beleefd wordt door ondernemers en consumenten, en in welke mate het verbod goed wordt nageleefd. Ook is ter uitvoering van een motie van het lid Krijger (TK 21501-08, nr. 749) gekeken naar maatregelen die in het buitenland worden genomen om het gebruik van plastic draagtassen terug te dringen. De cijfers met betrekking tot het aantal draagtassen dat in Nederland op de markt wordt gebracht worden gebruikt voor de Nederlandse rapportage aan de Europese Commissie over de Europese Carrier Bag Directive.Kennisbehoefte:De evaluatie heeft de benodigde informatie opgeleverd.

Art 22 - Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

    

Thema: omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Beleidsdoorlichting: Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

2024

2025

Het doel van het beleid ‘Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s’ is het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving die door de inwoners van Nederland ook als zodanig wordt ervaren. In alle hierna opgenomen beleidsevaluaties vallend binnen artikel 22 dienen ter ondersteuning van deze beleidsdoorlichting.Stand van kennis:Over het beleid ‘Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s’ is eind 2018 uitgebracht (TK 32 861 nr. 42). Eén van de aanbevelingen daarvan was om voor de volgende doorlichting te zorgen voor meer kwantitatief evaluatiemateriaal.Kennisbehoefte:Er is behoefte om in 2024 het beleid wederom door te lichten

Thema: veiligheid bedrijven

Evluatie safety deals

2020

2020

Het doel van de regeling Safety Deals is sinds de inwerkingtreding op 1 oktober 2016 het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen.Stand van kennis:De regeling is nog niet eerder geëvalueerd.Kennisbehoefte:De evaluatie gaat in op de resultaten van de afgesloten deals in relatie tot de doelstelling van de subsidieregeling. Aan de hand van de evaluatie wordt bepaald of en hoe de regeling wordt voortgezet.

 

Tweejaarlijkse evaluatie VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving)

2021

2022

De Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bevat de afspraken tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten om de vergunning¬verlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.Stand van kennis:Als opgenomen in de wet VTH, wordt iedere twee jaar de uitvoering van VTH geëvalueerd aan de hand van wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria.Kennisbehoefte:De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt om waar nodig verbeteringen in (de uitvoering van) het stelsel door te voeren.

 

Adviescommissie VTH

2020

2021

In juni 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de instelling van een onafhankelijke commissie voor advies over het functioneren van het stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieudomein (PM TK nr.). Dit komt mede voort uit de Milieuvisie.Stand van kennis:Er is niet eerder door een vergelijkbare, zware commissie naar het stelsel voor VTH gekeken.Kennisbehoefte:Er is behoefte aan een advies over de vraag hoe te komen tot slagvaardiger, effectiever en toekomstbestendiger VTH-stelsel.

 

Evaluatie programma duurzame veiligheid 2030

2021

2021

Het programma Duurzame Veiligheid 2030 streeft naar een vitale (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten te bewerkstelligen per 2030. Partners uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap werken hiertoe samen in vijf roadmaps.Stand van kennis:Het programma Duurzame Veiligheid 2030 wordt in 2021 na 4 jaar afgerond.Kennisbehoefte:De evaluatie gaat in op de vraag of het hoofddoel en de subdoelen (per roadmap) van het programma zijn gerealiseerd middels de inzet van dit programma.

 

Evaluatie programma modernisering omgevingsveiligheid (MOV)

2021

2022

Anticiperend op de aanstaande Omgevingswet is het programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) opgezet. Het programma MOV heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes ten aanzien van omgevingsveiligheid van bestuurders van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en gezondheidsdiensten.Stand van kennis:Dit is de eerste evaluatie van het programma.Kennisbehoefte:De evaluatie van het programma MOV gaat enerzijds in op de vraag of de gestelde doelen van het programma zijn bereikt en anderzijds op de vraag wat nog nodig is vanuit het ministerie van IenW voor de implementatie van de modernisering bij de inwerking treden van de Omgevingswet.

Thema: chemische stoffen:

Beleidsevaluatie Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

2021

2022

Chemische stoffen die volgens Europees vastgelegde criteria kwalificeren als ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) verdienen en krijgen extra aandacht in het beleid. Blootstelling van mens en milieu aan deze stoffen moet voorkomen worden en waar dat niet mogelijk is binnen de grens van acceptabele risico’s blijven. Het beleid is daarom gericht op het in beeld brengen en minimaliseren van de emissies van ZZS.Stand van kennis:In 2016 en 2017 is in Kamerbrieven (TK 28089 nr. 47 en TK 28663 nr. 66) een aanpak geschetst om ZZS beter in beeld te krijgen en de blootstelling aan ZZS te verminderen. In de jaren daarna is dat beleid vormgegeven, waarbij acties zijn ingezet op Europees, nationaal en decentraal niveau. In 2021 is een groot aantal van die acties afgerond. Er is geen eerdere evaluatie van deze aanpak van ZZS uitgevoerd. De vorige beleidsdoorlichting deed de aanbeveling om, samen met andere overheden en het bedrijfsleven, de aanpak van ZZS voort te zetten.Kennisbehoefte:De evaluatie gaat na in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn.

 

Beleidsevaluatie Biociden

2023

2024

Het beleid ‘Biociden’ is erop gericht dat biociden, middelen waarmee schadelijke of ongewenste organismen kunnen worden bestreden, werkzaam zijn en veilig voor mens en milieu worden toegepast. Hierbij wordt harmonisatie in Europa nagestreefd. Met de inwerkingtreding van de Europese biocidenverordening in 2012 is veel veranderd. Omdat de uitgangssituaties in de EU-lidstaten verschillend was, is in de EU nu nog een overgangs-regime van toepassing. Nederland heeft het hier al bereikte beschermingsniveau in die periode niet verlaagd.Stand van kennis:In 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van dit beleid naar aanleiding van de door de Europese Commissie uitgevoerde Fact Finding Mission (TK 27858 nr. 510).Kennisbehoefte:De beoordeling en goedkeuring van werkzame stoffen onder de biocidenverordening gebeurt in een (Europees) werkprogramma. Zolang een werkzame stof in een biocide nog niet volgens dit programma is goedgekeurd, dan geldt daarvoor de nationale wetgeving. Er is behoefte om rond de afronding van het programma het Nederlandse biocidenbeleid, inclusief de toezichts- en handhavingsfunctie en de inzet op Europese harmonisatie, te evalueren.

 

Evaluatie REACH

2021

2023

Periodiek vindt een evaluatie plaats van het belangrijkste Europese kader voor chemische stoffen, REACH. REACH regelt de veilige toelating van chemische stoffen tot de Europese markt, en heeft tot doel mens en milieu te beschermen èn de concurrentiekracht van de Europese chemische industrie te vergroten.Stand van kennis:In 2018 vond de vorige evaluatie plaats (TK 22112 nr. 2561). De conclusie was dat REACH de gewenste resultaten behaalde, maar niet in het gewenste tempo.Kennisbehoefte:Er is behoefte om, conform Europese afspraken, de volgende evaluatie in 2023 af te ronden.

Thema: biotechnologie

Beleidsevalautie Biotechnologie

2022

2023

De modernisering van het Biotechnologie beleid en de daarmee samenhangende (internationale) regelgeving is in 2017 gestart met brede maatschappelijke betrokkenheid naar aanleiding van de publicatie van de Trendanalyse Biotechnologie (WRR, COGEM, Gezondheidsraad; 2016). In de periode 2017-2020 zijn diverse maatregelen genomen om een toekomstbestendig beleid in te richten dat effectief en efficiënt is. Periodiek vindt een evaluatie plaats van het belangrijkste Europese kader voor chemische stoffen, REACH.Stand van kennis:In 2019 vond de vorige evaluatie plaats.Kennisbehoefte:Sinds de vorige evaluatie zijn, mede door de COVID-19 uitbraak, initiatieven genomen, o.a. door de Europese Commissie, om de internationale regelgeving te harmoniseren. In 2022 zal gestart worden met de evaluatie van het (al dan niet) gewijzigde beleid. Onderdeel van die evaluatie zal een nieuwe Trendanalyse zijn (op te stellen door COGEM en Gezondheidsraad).

 

Evaluatie Cogem

2020

2021

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) informeert en adviseert de regering over genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Het is wettelijk verplicht om een 4-jaarlijkse evaluatie uit te voeren van het adviesorgaan inzake biotechnologie.Stand van kennis:Vier jaar geleden vond de laatste evaluatie plaats.Kennisbehoefte:Er is behoefte om eens per vier jaar een evaluatie uit te voeren.

Thema: vervoer gevaarlijke stoffen

Jaarlijkse evaluatie uitvoering Basisnet

Jaarlijks

 

Jaarlijks wordt de uitvoering van het Basisnet (weg, water, spoor) gemonitord aan de hand van de gerealiseerde vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen over de routes van het Basisnet in het voorgaande jaar. Dit is een wettelijke verplichting.Stand van kennis:Een overzicht van de gerealiseerde vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen in 2019 over weg, water en spoor is middels een brief (juli 2020) aan de Tweede Kamer aangeboden (PM TK nr). Daarin zijn ook de overschrijdingen van het wettelijk basisbeschermingsniveau en de vastgelegde risicoplafonds aangegeven.Kennisbehoefte:De uitkomsten over het wel of niet overschrijden van het wettelijk basisbeschermingsniveau als ook de vastgelegde risicoplafonds zijn de maat voor de evaluatie van de uitvoering van de Basisnet regelgeving.

 

Evaluatie uitkomsten Programma Robuust Basisnet

2023

2024

Het in 2020 gestarte programma Robuust Basisnet, dat tot doel heeft om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen te verhogen en om de leefomgeving rondom de transportroutes te verbeteren, zal in 2023, als ook nieuwe prognoses voor 2033 worden gemaakt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor, worden geëvalueerd.Stand van kennis:Het programma is in 2020 gestart en nog niet geëvalueerd.Kennisbehoefte:In de evaluatie zal de vraag centraal staan of de genomen of voorgenomen maatregelen in de periode 2020-2023 het gewenste effect hebben bereikt of gaan bereiken. Kosteneffectiviteit zal daarbij een aandachtspunt zijn.

Thema: asbestbeleid

Evaluatie subsidieregeling Verwijderen asbestdaken

2020

2020

De Subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken had als oogmerk het verwijderen van asbestdaken te stimuleren.Stand van kennis:In 2020 wordt de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken geëvalueerd.Kennisbehoefte:Er is behoefte de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken te evalueren.

 

Evaluatie asbestbleid

2021

2023

Het asbestbeleid is erop gericht om asbestdaken als belangrijkste resterende bron van asbestvezels in de leefomgeving te saneren.Stand van kennis:In 2020 wordt de subsidieregeling Saneren asbestdaken geëvalueerd. Er is een Landelijke Asbestdakenkaart met het aantal m2 asbestdaken dat nog gesaneerd moet worden. Deze kaart wordt periodiek bijgewerkt.Kennisbehoefte:De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre met het beleid het doel (aanpak van asbestdaken, de grootste bron aan vezels in de buitenlucht) is bereikt, en welke beleidsvragen nog resteren.

Thema: veiligheid vurwerk

Evlauatie vuurwerkregeling

2021

2021

Betreft de voorgenomen compensatieregeling voor het vergoeden van schade aan ondernemers in verband met de nieuwe regels omtrent vuurwerk. Stand van kennis: De compensatieregeling moet nog worden opengesteld. Kennisbehoefte: De evaluatie van de compensatieregeling vuurwerk gaat bezien of de gestelde doelen (o.m. van de motie die aan de regeling ten grondslag ligt, TK 28684, nr. 605) worden behaald en of de regeling succesvol is.

Thema: milieu-informatie

Evaluatie Atlas Leefomgeving

2021

2023

De Atlas Leefomgeving beoogt actuele en relevante milieu-informatie op eenvoudige en geïntegreerde wijze te ontsluiten voor professionals en het brede publiek.Stand van kennis:De Atlas Leefomgeving is nog niet geëvalueerd. De vorige beleidsdoorlichting over het beleid ‘Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s’ die eind 2018 is uitgebracht (TK 32 861 nr. 42) beveelt aan de doelmatigheid verder te verbeteren.Kennisbehoefte:De evaluatie is er op gericht te bezien of de Atlas tegemoet komt aan maatschappelijke behoefte en op de efficiency van het beheer.

De SEA vervangt op termijn de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen als uitgangspunt voor de agendering van evaluaties. Omdat 2021 een overgangsjaar betreft, worden in deze bijlage naast de SEA de overzichttabellen behorend bij de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen gepresenteerd.

Tabel 145 Artikel 11 - Integraal Waterbeleid
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Integraal Waterbeleid

2020

2021

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Evaluatie Subsidieregeling HWBP

2019

2020

  

Eindrapportage over de monitoring van de doelmatigheidswinst BAW

2021

2021

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
     

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Ex (dur)ante evaluatie van de Nederlandse plannen voor de KRW

2021

2021

3.

Overig onderzoek

   
  

Jaarlijkse voortgangsrapportage De Staat van Ons Water

2021

2021

  

Periodieke beoordeling van primaire waterkeringen:Rapportage eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen

2021

2021

  

Beoordeling jaarlijkse kustlijn t.o.v. de Basiskustlijn

2021

2021

  

Jaarevaluatie drinkwatertarieven(jaarlijks)

2021

2021

  

Evaluatie van het grondwater instituut IGRAC. Deze UNESO onderwijsorganisatie is met een subsidieregeling gesteund in de periode 2016-2022.

2021

2021

  

Evaluatie Versnellingstafels Delta-aanpak waterkwaliteit

2020

2021

Tabel 146 Artikel 13 - Bodem en Ondergrond
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Bodem en Ondergrond

2019

2020

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

titel onderzoek

  

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
  

titel onderzoek

  

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

titel onderzoek

  

3.

Overig onderzoek

   
  

Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

2019

2020

Tabel 147 Artikel 14 - Wegen en Verkeersveiligheid
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

Wegen en verkeersveiligheid

2023

2024

     

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid ben doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
     

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3.

Overig onderzoek

   
Tabel 148 Artikel 16 - Openbaar Vervoer en Spoor
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

OV en Spoor

2018

2018

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Evaluatie van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, in het bijzonder de subsidieregeling tijdelijke verlaging gebruiksvergoeding

2021

2021

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
  

MKBA van de beoogde schaalsprong in het Metropolitaan OV, vanuit bereikbaarheidsprogramma MoVe (IenW/BZK/PZH/MRDH/Den Haag/Rotterdam)

apr-20

okt-20

  

MKBA-light Zuidwestkant Amsterdam Schiphol Hoofddorp 2020

2020

 
  

MKBA een project MIRT-verkenning derde perron Amsterdam Zuid

2019

2020

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3.

Overig onderzoek

   
  

Vervolgonderzoek Systeemkeuze tractie-energievoorziening (met o.a. MKBA voor 1,5/3/15/25kV)

2020

2021

  

Contouren Toekomstbeeld OV 2040

2018

2020

Tabel 149 Artikel 17 - Luchtvaart
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Luchtvaart

2023

2024

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2019

2019

2020

  

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2020

2020

2021

  

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2019

2019

2020

  

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2020

2020

2021

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
     

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3.

Overig onderzoek

   
  

- Actualisatie Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol- Evaluatie implementatie aanbevelingen OVV-onderzoek Veiligheid vliegverkeer Schiphol- Aanpak Evaluatie OVV-aanbevelingen Schiphol

2019

2020

Tabel 150 Artikel 18 - Scheepvaart en Havens
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Scheepvaart en Havens

2022

2023

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Evaluatie subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

2019

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
  

titel onderzoek

  

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Eindevaluatie Project Mainport Rotterdam

2019

2020

  

Evaluatie Innovatie Duurzame Binnenvaart 2014-2019

2020

2020

3.

Overig onderzoek

   
  

titel onderzoek

  
Tabel 151 Artikel 19 - Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Uitvoering milieubeleid en internationaal

2017

2018

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Global Resources Onderzoek

2019

2019

  

OECD Environmental Performance Review of the Netherlands

2015

2015

  

Derde SDG rapportage

2019

2019

  

European Environment State and Outlook 2020

2019

2019

  

Global Land Outlook

2017

2017

  

Global Enviromental Outlook

2019

2019

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
  

titel onderzoek

  

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Annual Sustainable Growth Survey

2019

2020

3.

Overig onderzoek

   
  

titel onderzoek

  
Tabel 152 Artikel 20 - Lucht en Geluid
 

Soort onderzoek

Onderwerp

Start

Afronding

1

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Geluid

2014

2015

  

Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

2018

2019

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Swung 1 en Meerjarenprogrammering geluidsanering 2018

  
  

IBO Luchtkwaliteit

2018

2019

3

Overig onderzoek

   
  

Jaarlijks monitoringrapport NSL

 

jaarlijks

  

Onderzoeken naar mogelijke knelpunten NSL

 

jaarlijks

  

Stikstofdioxide in lucht

 

2018

Tabel 153 Artikel 21 - Duurzaamheid
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Duurzaamheid

2019

2020

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

De Regeling groenprojecten periode 2010–2017 is in 2019 geëvalueerd

2017

2018

  

MIA/VAMIL

2017

2018

  

Het programma Van Afval Naar Grondstof

2017

2018

  

Evaluatie verbod op gratis plastic draagtassen

2019

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Ex-ante evaluatie Circulaire economie (inclusief consumentenbeleid en Van Afval naar Grondstof (VANG))

2013

2013

3.

Overig onderzoek

   
  

Monitor Duurzaam Nederland 2017

2014

Jaarlijks

  

Circulaire economie: we willen weten wat we kunnen meten

 

2017

Tabel 154 Artikel 22 - Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

2018

2018

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

Voortgangsrapportage op grond van biocideverordening

2014

2020

  

Evaluatie van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen 2013 en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen

2018

2019

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
  

MKBA naar modal shift vervoersstromen Chemelot

2018

2019

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
  

titel onderzoek

  

3.

Overig onderzoek

   
  

Programma "Bewust Omgaan met Veiligheid". Analyse bevindingen Onderzoeksraad voor Veiligheid ten behoeve van het veiligheidsbeleid van het Ministerie van IenM

2017

2017

Tabel 155 Artikel 23 - Meteorologie, seismologie en aardobservatie
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

   
  

titel beleidsdoorlichting

  

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

ADR onderzoek

ADR onderzoek financieel begrotingsproces KNMI

2020

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
  

titel onderzoek

  

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Gateway review

gateway review op implementatie I-strategie (die in opstartfase is)

2020

2020

3.

Overig onderzoek

   
  

titel onderzoek

  
Tabel 156 Artikel 24 - Handhaving en Toezicht
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht ministerie van IenW

2018

2019

     

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

2a.

MKBA's

   
     

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
     

3.

Overig onderzoek

   
  

Jaarverslag 2019 Inspectie Leefomgeving en Transport

2019

2020

41

Kamerstukken II, 2019-2020, 31865-174. FJR Focusonderwerp 2020.

Licence