Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

947.381

776.731

698.768

689.055

684.550

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

787.700

205.000

1.000

1000

  

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

32.833

12.849

15.025

14.132

13.856

 

Nieuwe mutaties:

      

Regeerakkoord - flankerend beleid pelsdierhouderij*

2.000

     

Kasschuif Srv*

‒ 128.200

     

Kasschuif EG-regeling

‒ 10.000

     

Implementatie nieuwe GLB-periode

9.900

     

Verlaging budget Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

‒ 350.000

     

Innovatie op het boerenerf*

6.000

     

Loon en prijsbijstellingstranche 2020

16.030

     

Overig

4.141

     

Afboeking budget artikel 11

 

‒ 994.580

‒ 714.793

‒ 704.187

‒ 698.406

 

Stand ontwerpbegroting 2021

1.317.785

0

0

0

0

0

Algemeen

Nieuwe begrotingsmutaties die enkel betrekking hebben op 2020 worden komend najaar in de tweede suppletoire begroting toegelicht. Nieuwe mutaties die betrekking hebben op 2020 én latere begrotingsjaren (in de tabel aangegeven met een ‘*’) zijn eveneens terug te vinden in de tabellen van beleidsartikelen 21 en 23 en worden daar toegelicht. De verlaging van het budget voor de coronamaatregel «Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19» is toegelicht in de coronaparagraaf (onderdeel 2.1 beleidsprioriteiten).

Afboeking budget artikel 11

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt het volledige budget van artikel 11 voor de jaren 2021 en verder afgeboekt en overgeheveld naar artikel 21, 22, 23 en 24.

Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

47.697

50.240

43.080

40.229

38.129

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

 

Mutatie ISB's 2020

2.200

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

43.827

5.100

5.100

5.100

4.900

 

Nieuwe mutaties:

      

Hogere boete-opbrengsten GWWD/Wet Dieren

3.500

     

Ontvangsten verhuur mossel/oesterpercelen

‒ 2.900

     

Ontvangsten visserij

‒ 3.000

     

Overig

3

     

Afboeking budget artikel 11

 

‒ 55.340

‒ 48.180

‒ 45.329

‒ 43.029

 

Stand ontwerpbegroting 2021

91.327

0

0

0

0

0

Afboeking budget artikel 11

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt de volledige ontvangstenraming van artikel 11 voor de jaren 2021 en verder afgeboekt en overgeheveld naar artikel 21, 22 en 23.

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Uitgaven beleidsartikel 12 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

132.901

125.502

126.304

123.793

123.793

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

 

Mutatie ISB's 2020

9.912

12.030

7.000

6.800

6.800

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

59.053

24.000

4.238

4.919

10

 

Nieuwe mutaties:

      

Stikstof - Natuurbank*

6.550

     

Stikstof - Natuurherstelmaatregelen*

60.000

     

Stikstof - Gerichte opkoop*

80.000

     

Klimaatakkoord - Gerichte opkoop*

20.000

     

Klimaatakkoord - Impuls veenweiden*

50.000

     

Regio Deals 3e tranche*

89.800

     

Overig

2.777

     

Afboeking budget artikel 12

 

‒ 161.532

‒ 137.542

‒ 135.512

‒ 130.603

 

Stand ontwerpbegroting 2021

510.993

0

0

0

0

0

Algemeen

Nieuwe begrotingsmutaties die enkel betrekking hebben op 2020 worden komend najaar in de tweede suppletoire begroting toegelicht. Nieuwe mutaties die betrekking hebben op 2020 én latere begrotingsjaren (in de tabel aangegeven met een ‘*’) zijn eveneens terug te vinden in de tabel van beleidsartikel 22 en worden daar toegelicht.

Afboeking budget artikel 12

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt het volledige budget van artikel 12 voor de jaren 2021 en verder afgeboekt en overgeheveld naar artikel 22 en 24.

Ontvangsten beleidsartikel 12 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

39.656

43.956

34.158

24.172

23.764

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Onttrekking Begrotingsreserve Stikstof

146.550

     

Overige

955

131.550

    

Afboeking budget artikel 12

 

‒ 175.506

‒ 34.158

‒ 24.172

‒ 23.764

 

Stand ontwerpbegroting 2021

187.161

0

0

0

0

0

Afboeking budget artikel 12

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt de volledige ontvangstenraming van artikel 12 voor de jaren 2021 en verder afgeboekt en overgeheveld naar artikel 22.

Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij

Uitgaven beleidsartikel 21 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 21

 

385.047

144.063

144.340

143.598

174.762

Regeerakkoord - flankerend beleid pelsdierhouderij

 

2.000

2.000

2.000

  

Kasschuif Srv

 

128.200

    

Stikstof - verlaging ruw eiwit veevoer

 

6.000

    

Stikstof - weidegang

 

1.000

1.000

500

  

Stikstof - Regeling waterbassins mest

 

21.000

42.000

42.000

  

Klimaatakkoord en stikstof - kunstmestvervanging en mestverwerking

 

6.000

6.000

6.000

5.000

5.000

Stand ontwerpbegroting 2021

0

549.247

195.063

194.840

148.598

179.762

Budget artikel 21

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt budget overgeheveld van artikel 11 naar artikel 21.

Regeerakkoord - flankerend beleid pelsdierhouderij

Een deel van de Regeerakkoord envelop F29 ‘Cofinancieringwarme sanering varkenshouderijen’ is gereserveerd voor flankerend beleid voor de pelsdierhouderij. Deze middelen zijn beschikbaar voor de verruiming van de sloop- en ombouwregeling.

Kasschuif Srv

Er is vertraging ontstaan in de uitvoering van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Dit komt door het grote aantal aanvragen voor de regeling en door de complexiteit van de controles bij de varkenshouderijen. Met de kasschuif wordt een groot deel van de beschikbare middelen van 2020 verschoven naar 2021. Tevens worden de middelen die gereserveerd zijn voor gemeenten in regio’s waar de saneringsproblematiek een rol speelt (€ 10 mln.), naar 2021 verschoven.

Stikstof - verlaging ruw eiwit veevoer

In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is. Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten. Via aanpassingen in het veevoer kan vermindering van de stikstofuitstoot worden gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat de diergezondheid niet in het geding mag komen. Voor de jaren 2020 en verder zal hiervoor samen met het landbouwbedrijfsleven, nog een afsprakenkader worden opgesteld. Met deze mutatie worden de middelen voor 2021 aan artikel 21 toegevoegd.

Stikstof – weidegang

In de afgelopen jaren is door bedrijfsleven en overheid ingezet op het stimuleren van weidegang, zoals vastgelegd in het Convenant Weidegang. Om de emissie van ammoniak door weidegang verder te beperken, is het van belang dat boeren meer uren weidegang aanbieden dan tot nu toe het geval is. In de periode 2020-2023 is hiervoor in totaal € 3,0 mln. beschikbaar.

Stikstof – Regeling waterbassins mest

Vanuit het bij Voorjaarsnota gereserveerde pakket voor de structurele aanpak stikstof (Kamerstuk 35 334, nr. 82), komen middelen beschikbaar voor een investeringssubsidieregeling om agrarische bedrijven te stimuleren regenwater op te vangen om daarmee mest te kunnen verdunnen. Emissie kan significant gereduceerd worden wanneer de drijfmest, die wordt uitgereden met een zodenbemester, verdund is met water. Deze subsidieregeling stelt op zandgrond gevestigde bedrijven in staat investeringen te doen met als doel om over (voldoende) water te beschikken om aan de mest toe te dienen en te verdunnen.

Klimaatakkoord en stikstof – kunstmestvervanging en mestverwerking

Klimaatmiddelen en gereserveerde middelen voor de structurele aanpak stikstof worden naar de LNV-begroting overgeheveld. De middelen worden ingezet voor een meerjarige subsidieregeling voor kunstmestvervanging en hoogwaardige mestverwerking. Door hoogwaardige verwerking van mest van intensieve sectoren, wordt bijgedragen aan het terugdringen van broeikas- en ammoniakemissies en kan bemesting beter worden afgestemd op de behoeftes van bodem en gewas.

Ontvangsten beleidsartikel 21 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

 

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 21

 

36.080

29.080

29.080

26.780

25.580

Hogere boete-opbrengsten GWWD/Wet Dieren

 

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Stand ontwerpbegroting 2021

0

39.580

32.580

32.580

30.280

29.080

Budget artikel 21

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt een deel van de ontvangstenraming overgeheveld van artikel 11 naar artikel 21.

Hogere boete-opbrengsten GWWD/Wet Dieren

Door een toename van bestuursrechtelijke in plaats van strafrechtelijke handhaving en een verhoging van de boeteplafonds zijn de afgelopen jaren de inkomsten van boetes op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren/Wet Dieren gestegen. De middelen komen als ontvangst op de begroting.

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Uitgaven beleidsartikel 22 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 22

 

162.048

130.106

123.977

118.264

413.460

Stikstof - Natuurpakket

 

200.000

250.000

300.000

300.000

 

Stikstof - Natuurbank

 

6.550

    

Stikstof - Natuurherstelmaatregelen

 

65.000

    

Stikstof - Gerichte opkoop

 

60.000

    

Klimaatakkoord - Gerichte opkoop

 

40.000

40.000

   

Klimaatakkoord - Impuls veenweiden

 

50.000

    

Noordzeeakkoord

 

1.575

43.200

43.200

1.550

1.400

Regio Deals 3e tranche

 

89.800

    

Stand ontwerpbegroting 2021

0

674.973

463.306

467.177

419.814

414.860

Budget artikel 22

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt budget overgeheveld van artikel 11 en 12 naar artikel 22.

Stikstof – Natuurpakket

Voor de aanpak van de stikstofproblematiek komen langjarig vanaf 2021 tot en met 2030 jaarlijks, oplopend tot € 300 mln. per jaar, extra middelen beschikbaar voor het versterken van onze natuur (cumulatief € 2,8 miljard). Hiermee wordt een extra stap op weg gezet naar het bereiken van de doelstellingen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR-doelbereik). LNV maakt hierover via het programma Natuur meerjarige afspraken met provincies en zorgt er met de provincies voor dat de voortgang wordt gemonitord.

Stikstof – Natuurbank

Voor de opzet van een natuurbank is vanuit de Begrotingsreserve Stikstof € 125 mln. gereserveerd in de periode 2020 en 2021. Deze middelen zullen worden ingezet voor natuurcompensatie van de schade als gevolg van projecten in het kader van rijksinfrastructuur en waterveiligheid en defensieprojecten die een veiligheidsbelang vertegenwoordigen. Met deze mutatie wordt € 6,55 mln. in 2021 aan de begrotingsreserve onttrokken en aan artikel 22 toegevoegd voor onderzoek en uitwerking van de vormgeving en voor het realiseren van circa 300 ha (in 2020 en 2021) natuurcompensatie door Staatsbosbeheer. Hiermee kunnen de eerste ervaringen worden opgedaan die kunnen worden benut bij de verdere uitwerking van de natuurbank.

Stikstof – Natuurherstelmaatregelen

Uit de Begrotingsreserve Stikstof worden middelen onttrokken en aan artikel 22 toegevoegd ten behoeve van natuurherstel. De middelen worden beschikbaar gesteld aan terreinbeherende natuurorganisaties voor natuurherstelprojecten. Deze organisaties kunnen op basis van een nog te ontwikkelen regeling projectvoorstellen voorstellen indienen voor natuurherstelmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het versnellen en intensiveren van inrichting en beheer, hydrologische maatregelen en verwerven van sleutelhectares.

Stikstof - Gerichte opkoop

In het Klimaatakkoord is € 100 mln. gereserveerd voor maatregelen voor veehouderijen rondom Natura2000-gebieden. Het budget wordt aangevuld met budget uit de Begrotingsreserve Stikstof. Met deze mutatie worden de onttrokken middelen uit de Begrotingsreserve Stikstof toegevoegd aan het uitgavenbudget van artikel 22. De beschikbare middelen worden via de provincies ingezet voor aankoop van veehouderijlocaties nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Klimaatakkoord - Gerichte opkoop

In het Klimaatakkoord is € 100 mln. gereserveerd voor maatregelen voor veehouderijen rondom Natura2000-gebieden. Het budget wordt aangevuld met budget uit de Begrotingsreserve Stikstof. Met deze mutatie worden de Klimaatakkoordmiddelen aan artikel 22 toegevoegd. De beschikbare middelen worden via de provincies ingezet voor aankoop van veehouderijlocaties nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Klimaatakkoord - Impuls veenweiden

Vanuit de gereserveerde middelen uit Klimaatakkoord worden middelen overgeheveld naar de LNV-begroting ten behoeve van de impuls veenweiden. Deze middelen worden op basis van maatwerk ingezet in kansrijke gebieden waarbij het kan gaan om het ondersteunen van agrariërs bij minder intensief landgebruik, het vrijwillig verplaatsen of stoppen van het bedrijf, maar ook om technische aanpassingen zoals bijvoorbeeld waterinfiltratietechnieken.

Noordzeeakkoord

Het Noordzeeakkoord bevat afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid die de strategische opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij op de Noordzee concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Vanuit het Rijk wordt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een transitiebedrag van in totaal € 200 mln. beschikbaar gesteld in de periode 2020-2030. Dit budget is bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, voor natuurherstel, monitoring en onderzoek, voor de veilige doorvaart ter plaatse van nog aan te leggen windparken, en voor extra handhaving door de NVWA. Met deze mutatie worden de middelen in het juiste kasritme naar de LNV-begroting overgeheveld, voor wat betreft de uitgaven die vanaf de LNV-begroting plaats gaan vinden.

Regio Deals 3e tranche

In het Regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de Regionale Opgaven. Onderdeel hiervan zijn de Regio Deals. In de derde tranche Regio Deals werkt het kabinet samen met de regio’s aan veertien Regio Deals: Zuidoost Friesland, Groningen-Noord, Oost-Groningen, regio Zwolle, Veluwe, Cleantech, Rivierenland, Noordoost Brabant, Noord Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Hollandse Delta, Drechtsteden en Gorinchem, vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove en Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. Deze Regio Deals uit de derde tranche zijn medio 2020 gesloten en worden in twee gelijke termijnen door middel van een specifieke uitkering aan de regio beschikbaar gesteld. De middelen voor 2020 zijn aan artikel 12 toegevoegd.

Ontvangsten beleidsartikel 22 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 22

 

50.999

41.151

31.165

30.757

28.053

Onttrekking Begrotingsreserve Stikstof

 

131.500

    

Stand ontwerpbegroting 2021

0

182.499

41.151

31.165

30.757

28.053

Budget artikel 22

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt een deel van de ontvangstenraming overgeheveld van artikel 11 en 12 naar artikel 22.

Onttrekking Begrotingsreserve Stikstof

Met deze mutatie worden middelen onttrokken uit de Begrotingsreserve Stikstof ten behoeve van de Natuurherstelmaatregelen, Natuurbank en de Gerichte opkoop. De ontvangen middelen worden gedesaldeerd met de geraamde uitgaven op artikel 22.

Artikel 23 Kennis en innovatie

Uitgaven beleidsartikel 23 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 23

 

217.168

209.429

206.468

206.281

206.198

Innovatie op het boerenerf

 

13.000

13.000

13.000

  

Stand ontwerpbegroting 2021

0

230.168

222.429

219.468

206.281

206.198

Budget artikel 23

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt budget overgeheveld van artikel 11 naar artikel 23. Dit betreffen de gereserveerde middelen voor kennis en innovatie.

Innovatie op het boerenerf

Om de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering bij agrarische ondernemingen te bevorderen en te bestendigen is het noodzakelijk om kennis en praktijkgerichte innovaties sneller te laten doorstromen naar boeren en tuinders die de omslag willen maken. Het programma Innovatie op het boerenerf richt zich hier op(Kamerbrief 2020D31279). Verschillende instrumenten – zoals een vernieuwd Groen Kennisnet en vouchers voor cursussen en advies - worden ingezet om het voor de agrarische ondernemer gemakkelijker te maken om kennis te vergaren en onafhankelijke adviseurs in te schakelen. Verwacht wordt dat hiermee agrarische ondernemers en adviseurs aantoonbaar meer kennis tot hun beschikking krijgen en deze omzetten in praktische innovaties op het boerenerf. Met deze mutatie worden de middelen vanaf de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën overgeheveld naar de LNV-begroting.

Ontvangsten beleidsartikel 23 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 23

 

12.267

12.107

9.256

9.256

9.256

Stand ontwerpbegroting 2021

0

12.267

12.107

9.256

9.256

9.256

Budget artikel 23

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt een deel van de ontvangstenraming overgeheveld van artikel 11 naar artikel 23.

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Uitgaven beleidsartikel 24 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Budget artikel 24

 

416.295

395.161

386.846

383.504

384.270

Stand ontwerpbegroting 2021

0

416.295

395.161

386.846

383.504

384.270

Budget artikel 24

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 kent LNV een nieuwe artikelindeling. Met deze mutatie wordt budget overgeheveld van artikel 11 en 12 naar artikel 24. Het gaat om de gereserveerde middelen voor de bijdrage aan de NVWA en aan RVO.

Ontvangsten beleidsartikel 24 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      
       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 50 Apparaat

Uitgaven artikel 50 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

126.761

118.110

116.756

114.407

114.200

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

 

Mutatie ISB's 2020

7.788

7.670

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

15.350

10.606

8.030

4.752

4.351

 

Nieuwe mutaties:

0

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstellingstranche 2020

4.634

3.692

6.740

6.429

6.272

 

Overig

1.893

3.776

‒ 269

581

‒ 2

 

Stand ontwerpbegroting 2021

156.426

143.854

131.257

126.169

124.821

123.182

Loon- en prijsbijstellingstranche 2020

De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling is bestemd voor de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. De toegekende loon- en prijsbijstellingstranche is verdeeld over de relevante onderdelen van de begroting. Deze mutatie betreft de toedeling aan artikel 50.

Overig

Hieronder vallen overige mutaties die zien op het verdelen van personeel en materieel budget.

Ontvangsten artikel 50 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

2.786

2.793

2.786

3.431

3.431

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      
       

Stand ontwerpbegroting 2021

2.786

2.793

2.786

3.431

3.431

3.431

Artikel 51 Nog onverdeeld

Uitgaven artikel 51 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

209.052

108.784

19.040

15.183

11.646

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

‒ 10.000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

‒ 52.568

11.950

16.298

20.897

22.832

 

Nieuwe mutaties:

      

Verdeling loon- en prijsbijstellingstranche 2020

‒ 22.260

‒ 21.031

‒ 23.739

‒ 23.231

‒ 23.087

 

Implementatie nieuwe GLB-periode

‒ 9.900

     

Kasschuif Herstructurering IJsselmeer

‒ 5.000

 

5.000

   

Regio Deals

‒ 59.550

‒ 51.350

    

Overig

‒ 2.006

2.607

‒ 353

‒ 353

147

 

Stand ontwerpbegroting 2021

47.768

50.960

16.246

12.496

11.538

28.408

Loon- en prijsbijstellingstranche 2020

De loon- en prijsbijstellingstranche 2020 is aan de LNV begroting toegevoegd. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling is bestemd voor de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. De toegekende loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de relevante onderdelen van de begroting.

Implementatie nieuwe GLB-periode

Op artikel 51 zijn middelen gereserveerd voor de implementatie van de nieuwe GLB-periode (2021-2027). Met deze mutatie worden middelen overgeheveld naar de bijdrage aan RVO.

Kasschuif Herstructurering IJsselmeervisserij

Deze mutatie betreft een kasschuif van gereserveerde middelen voor de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Een deel van de middelen voor de herstructurering van de IJsselmeervisserij wordt beschikbaar gesteld vanuit deze Regio Deal. Door een vertraging in de herstructurering van IJsselmeervisserij, worden de beschikbare middelen doorgeschoven.

Regio Deals

In het Regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de Regionale Opgaven. Onderdeel hiervan zijn de Regio Deals. Dit betreft een verzamelmutatie van diverse overhevelingen van artikel 51 naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de Regio Deals.

Overig

Dit betreft diverse overige mutaties.

Ontvangsten artikel 51 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

      

Mutatie ISB's 2020

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      
       

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Diergezondheidsfonds (DGF)

Uitgaven DGF (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

36.357

33.594

33.594

33.594

33.594

 

Mutatie nota wijziging 2020

      

Mutatie amendement 2020

      

Mutatie ISB's 2020

35.837

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

      

Nieuwe mutaties:

      

Ramingsbijstelling uitgaven

 

735

735

735

735

 

Stand ontwerpbegroting 2021

72.194

34.329

34.329

34.329

34.329

34.329

Ramingsbijstelling uitgaven

De uitgaven wijzigen jaarlijks op een aantal punten, vooral als gevolg van nieuwe aanbestedingen, op basis van realisatie in voorgaande jaren of wijzigingen in de verdeling van uitgaven over de jaren. De uitgavenmutatie ad € 35,8 mln in 2020 betreft de bijstelling voor ruimingen van de nertsen ad € 38,6 mln en de verlaging van het verwachte effect op het DGF-saldo 2020 ad -/- € 2,763 mln.

Ontvangsten DGF (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

36.357

33.594

33.594

33.594

33.594

 

Mutatie nota wijziging 2020

      

Mutatie amendement 2020

      

Mutatie ISB's 2020

35.600

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

32.755

     

Nieuwe mutaties:

      

Ramingsbijstelling ontvangsten

 

370

735

735

735

 

Stand ontwerpbegroting 2021

104.712

33.964

34.329

34.329

34.329

34.329

Ramingsbijstelling ontvangsten

De ontvangst 2020 betreft de verhoging van de LNV-ontvangsten voor de ruimingen van nertsenhouderijen ad € 35,6 mln. De ontvangstenraming voor DGF voor 2021 en verder is bijgesteld naar aanleiding van geraamde ontvangsten van de sector, LNV en de EU.

Licence