Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Afgehandelde moties

Tabel 161 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2008-2009

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

372

Kamerstukken II, 2008-2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij re-integratie van nabestaanden

Deze motie is afgedaan met de beleidsdoorlichting Anw

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie binnen het Ministerie van SZW.

Tabel 162 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2013-2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

688

Kamerstukken II, 2013-2014, 24 515, nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 528)

705

Kamerstukken II, 2013-2014, 33 161, nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 187)

Tabel 163 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2014-2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

765

Kamerstukken II, 2014-2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Wetgeving die het mogelijk maakt om het quotum te deactiveren is via de inwerkingtreding van de wetswijziging voor de deactivering en uitstel quotumheffing op 1/1/2020 in werking getreden. De motie kan als afgedaan beschouwd worden. Wet van 13-11-2019, Stb. 2019, 440.

Tabel 164 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2017-2018

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1055

Kamerstukken II, 2017-2018, 34 775 XV, nr. 69

Motie-Van Brenk/Van Rooijen over het afspiegelingsbeginsel bij doorstart van ondernemingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-08-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 33 695 nr. 8)

1061

Kamerstukken II, 2017-2018, 34 352, nr. 81

Motie-Raemakers over de moeilijk bemiddelbare groep in de Participatiewet

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 186)

1082

Kamerstukken II, 2017-2018, 32 043, nr. 144

Motie-Van Weyenberg over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-02-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 516)

1092

Kamerstukken II, 2017-2018, 30 420, nr. 283

Motie-Van Weyenberg c.s. over effecten van het in deeltijd werken bij de eerste baan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2020, (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1006)

1095

Kamerstukken II, 2017-2018, 30 420, nr. 286

Motie-Van den Hul/Özütok over stimuleren van ouderschapsverlof bij mannen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1006)

1116

Kamerstukken II, 2017-2018, 34 775 XV, nr. 61

Motie-Van Dijk/Van Weyenberg over het door het SER Jongerenplatform laten uitvoeren van een ambitieuze verkenning naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-02-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 400 XV, nr. 94)

1124

Kamerstukken II, 2017-2018, 24 515, nr. 443

Motie-Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van uithuiszettingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 528)

1125

Kamerstukken II, 2017-2018, 24 515, nr. 444

Motie-De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2019 (Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 500)

1133

Kamerstukken II, 2017-2018, 32 824, nr. 227

Motie-Gijs van Dijk over betere ondersteuning van werkgevers om statushouders aan het werk te helpen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-11-2018 (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 848)

Tabel 165 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2018-2019

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1142

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 967, nr. 13

Motie-Smeulders c.s. over promoten van voorbeelden van bedrijven met ruimer verlof bij geboorte

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1006)

1149

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 127

Motie-Nijkerken-de Haan/Peters over de informele ontheffing

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352 nr. 185)

1152

Kamerstukken II, 2018-2019, 17 050, nr. 551

Motie-Jasper van Dijk c.s. over onterecht verstrekte uitkeringen terugvorderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 630)

1154

Kamerstukken II, 2018-2019, 17 050, nr. 557

Motie-De Jong over standaard controleren of de aanvrager recht heeft op een WW-uitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 634)

1160

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 94

Motie-Van den Hul/Diertens over obstakels voor deelname aan leven lang ontwikkelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 187)

1168

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 24

Motie-Seegers/Jasper van Dijk over het aansluiten bij het Taalakkoord door werkgevers met buitenlandse werknemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-05-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 3)

1172

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 41

Motie-Wiersma/Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-07-2019 (Kamerstuknr. onbekend)

1174

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 44

Motie-Smeulders/Pieter Heerma over mogelijk maken dat ook vakbonden in naam van werknemers de Was kunnen inschakelen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

1181

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 51

Motie-Pieter Heerma/Becker over harde afspraken met gemeenten over nieuw- en oudkomers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 186)

1183

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 53

Motie-Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 528)

1185

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 56

Motie-Jasper van Dijk over verruiming van de toegang tot beschut werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (kenmerk 2019-0000168049)

1187

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 59

Motie-Van Weyenberg c.s. over de fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

1190

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 62

Motie-Raemaker/Renkema over een uitvraag over werken in deeltijd

De informatie die n.a.v. de motie is opgevraagd is opgenomen in de memorie van Toelichting van het wetsvoorstel «uitwerking Breed Offensief» en naar de Tweede Kamer gestuurd. Motie is daarmee afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-02-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 392, nr. 3)

1191

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 63

Motie-Raemakers/Bruins over de noodzaak van begeleiding van jongeren naar werk of een opleiding

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1019)

1192

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 64

Motie-Gijs van Dijk over het verzekeren van oudere zelfstandigen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 163, nr. 49)

1194

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 67

Motie-Bruins/Jasper van Dijk over arbeidsconstructies die wel en niet meer zijn toegestaan in kaart brengen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 5)

1195

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 68

Gewijzigde motie-Bruins c.s. over continuïteit in de begeleiding van mensen met een beperking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 188 )

1201

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 42

Gewijzigde motie-Wiersma/Peters over terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringsbedragen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-01-2020 (Kenmerk 2019-0000175671)

1210

Kamerstukken II, 2018-2019, 31 322, nr. 384

Motie-Westerveld c.s. over het stelsel eenvoudiger maken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 322, nr. 415)

1214

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 45

Motie-Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

1218

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 50

Motie-Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

1221

Kamerstukken II, 2018-2019, 17 050, nr. 572

Motie-Jasper van Dijk over een overzicht van de bijstandsfraude vanwege verzwegen bezit in het buitenland

Op 4 juni 2020 is het CBS-rapport vermogensonderzoek in het buitenland 2018 opgeleverd en gepubliceerd. Op dezelfde dag is de Kamerbrief ‘Voortgang vermogensonderzoeken in het buitenland in het kader van de bijstand’ (Kenmerk: 2020-0000070519) verzonden. De CBS-cijfers geven inzicht in de omvang van schending van de inlichtingenplicht bij gemeenten in het kader van de Participatiewet. Daarnaast bestaat er buitenlandse vermogensfraude bij de Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO), uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In de Kamerbrief zijn de cijfers weergegeven van beide regelingen (Participatiewet en AIO), over het jaar 2018. Hiermee is invulling gegeven aan de motie van het lid van J. van Dijk (SP), die vraagt een overzicht te leveren van de totale omvang van bijstandsfraude als gevolg van verzwegen bezit in het buitenland. Een cijfermatig beeld is alleen mogelijk van opgespoorde bijstandsfraude. De beschikbare cijfers van gemeenten (via het CBS-rapport) en de SVB kunnen niet worden opgeteld. Dit komt omdat een deel van de cijfers van het CBS een schatting geeft en omdat een ander deel van de cijfers slechts op basis van enkele respondenten is gebaseerd. Daarnaast gaan de CBS-cijfers over gestarte onderzoeken en betreffen de SVB-cijfers afgeronde onderzoeken

1224

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 153

Motie-Van Brenk/Nijkerken-de Haan over het instrument van jobcoaching

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 192)

1225

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 158

Motie-Jasper van Dijk over een duidelijke plaats voor sociale werkvoorzieningen in het breed offensief

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 195)

1226

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 821, nr. 55

Motie-Paternotte c.s. over een toezicht- of visitatiestructuur voor weekendscholen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 614, nr. 153)

1227

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 821, nr. 56

Motie-Becker c.s. over een contrastrategie ten aanzien van ongewenste diasporapolitiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 821, nr. 114)

1228

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 821, nr. 57

Motie-Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 614, nr. 153)

1229

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 821, nr. 58

Motie-Pieter Heerma c.s. over nieuwe organisatiestructuur voor ISN

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 821, nr. 114)

1231

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 881

Motie-Smeulders c.s. over werkzoekenden begeleiden naar werk in tekortsectoren

Agehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-06-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 926)

1232

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 888

Motie-Gijs van Dijk/Van Brenk over een gesprek faciliteren tussen vakbonden en bedrijven die maaltijden bezorgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, PM)

1235

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 450

Motie-Omtzigt over rechtszekerheid voor deelnemers over hun pensioenaanspraken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 513)

1237

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 824, nr. 250

Motie-Becker/Pieter Heerma over verplichte voorschoolse opvang voor kinderen van inburgeraars

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 824, nr. 284)

1238

Kamerstukken II, 2018-2019, 24 515, nr. 469

Motie-Raemakers/Peters over invoeren van een noodstopprocedure

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-02-2020 (Kenmerk: 2020Z01918)

1239

Kamerstukken II, 2018-2019, 24 515, nr. 470

Motie-Raemakers/Bruins over aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-01-2020, (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 505)

1241

Kamerstukken II, 2018-2019, 24 515, nr. 480

Motie-De Lange c.s. over de rol van het kwaliteitskader bij de uitvoering van gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk:2020D23999)

1242

Kamerstukken II, 2018-2019, 24 515, nr. 481

Motie-Peters c.s. over aandacht voor problemen in de uitvoering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

1246

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 160

Motie-Von Martels over voortvarend oppakken van innovaties in de asbestsector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-12-2019, (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 834, nr. 166)

1252

Kamerstukken II, 2018-2019, 21 501-20, nr. 1425

Motie-Wiersma c.s. over wijzigingen om de Nederlandse sociale zekerheid beter te beschermen tegen uitkeringstoerisme

De motie is betrokken bij de brief over de aanpak bevordering rechtmatig gebruik export-WW d.d. 14-10-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 21 501-31, nr. 540) en daarmee afgedaan

1253

Kamerstukken II, 2018-2019, 21 501-20, nr. 1427

Motie-Pieter Heerma/Wiersma over aanpassingen van ons huidige WW-stelsel om onze sociale zekerheid te beschermen tegen uitkeringstoerisme en fraude

De motie is betrokken bij de brief over de aanpak bevordering rechtmatig gebruik export-WW d.d. 14-10-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 21501-31, nr. 540) en daarmee afgedaan

1255

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 817, nr. 148

Motie-Van Brenk c.s. over wegnemen van demotiverende effecten van wet- en regelgeving voor mensen met een arbeidsbeperking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 188)

1256

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 817, nr. 152

(gewijzigde) motie-Bruins/Renkema over inventariseren hoe reguliere werkgevers voldoende participanten kunnen werven

Afgehandeld met voortgangsbrief over Breed Offensief (werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk) aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 181)

1258

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 898

Motie-Gijs van Dijk over onderzoek naar duurzame inzetbaarheid voor mensen met een zwaar beroep

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

1263

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 906

Motie-Jasper van Dijk over verbeteren van de dienstverlening aan de groep 35-minners

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 630)

1267

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 996, nr. 5

Motie-Van Weyenberg over het uitwerken van een wettelijke uniforming van het partnerbegrip

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520

1268

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 996, nr. 6

Motie-Drost/Slootweg over informatie over het nabestaandenpensioen opnemen op het UPO

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 515)

1270

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 996, nr. 8

Gewijzigde motie-Slootweg over het nabestaandenpensioen op risicobasis en de Anw-hiaatverzekering expliciet beschermen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

1272

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 460

Motie-Klaver/Asscher bij de uitwerking van de pensioencontracten de Tweede Kamer regelmatig te informeren over de door de stuurgroep gemaakte voortgang en keuzes om de gestelde doelen te bereiken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

1273

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 461

Motie-Klaver/Asscher over een voorstel voor de wachttijd in de uitzendsector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

1274

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 462

Motie-Klaver/Asscher over alles doen om de verplichtstelling niet in gevaar te laten komen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 519)

1275

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 463

Motie-Klaver/Asscher over een kwalitatieve analyse van pensioencontracten door het SCP

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

1276

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 466

Motie-Van Kent over concrete doelen in het plan van de Stichting van de Arbeid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

1277

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 468

Motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren van de effecten van maatregelen die de overgang van werk naar pensioen verzachten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 388)

1278

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 469

Motie-Omtzigt c.s. over een onafhankelijk extern onderzoek naar de uitvoeringskosten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 513)

1280

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 473

Motie-Van der Linde c.s. over het vergroten van de duurzame inzetbaarheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 833, nr. 388)

1281

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 474

Motie-Bruins c.s. over jongerenorganisaties betrekken bij het pensioenvraagstuk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

1282

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 458

Motie-Asscher/Klaver over de uitwerking van de regeling voor zware beroepen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 388

1289

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 116

Motie-Renkema en Smeulders over monitoren welke groepen gebruikmaken van het STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-09-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 121)

1292

Kamerstukken II, 2018-2019, 23 987, nr. 339

Motie-Van Rooijen/Van Brenk over maatregelen tegen de export van WW

In de brieven van 02-04-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 21 501-20, nr. 1430) en 14-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 21 501-31, nr. 540) aan de Tweede Kamer staat beschreven welke activiteiten worden ondernomen om misbruik van export WW aan te pakken. Daarmee is voldaan aan deze motie

1293

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 078, nr. 19

Motie-Asscher/Buitenweg over het toepassen van sector cao's voor grensoverschrijdende gedetacheerde werknemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 5)

1296

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 824, nr. 268

Motie-Van den Berg en Kuzu over het inburgeringsbeleid nieuwe stijl zo effectief en doelmatig vorm geven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 824, nr. 299)

Tabel 166 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2019-2020

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1299

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 932

Motie-Van Kent c.s. over opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel in de uitzendbranche

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 48)

1300

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 934

Motie-Gijs van Dijk c.s. over onderzoek naar draagvlak voor geblokkeerde rekeningen bij uitzendbureaus

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 48)

1302

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 936

Motie-Wiersma/Van Weyenberg over borgen dat het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijft staan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 220)

1303

Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 582

Motie-Smeulders over het opsporen en aanpakken van fraude niet ten koste laten gaan van de dienstverlening

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 630)

1306

Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 586

Motie-Wiersma/Jasper van Dijk over het versterken van de positie van de Kamer bij de ICT-operatie bij het UWV

Motie is afgedaan met het verzenden van de stand van de uitvoering d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448, nr. 630) waarin expliciet aandacht is besteed aan de ICT ontwikkelingen bij UWV en het onderzoek van de ADR naar het UWV Informatieplan

1310

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 491

Motie-Gijs van Dijk c.s. over voorkomen van onnodige pensioenkortingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 503)

1315

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 942

Motie-Van Weyenberg/Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1006)

1317

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 944

Motie-Van Kent over het stelsel van toeslagen zo inrichten dat meer werken altijd lonend is

Aan deze motie is voldaan doordat de harde inkomensgrens in de huurtoeslag per 2020 is verdwenen. Daardoor is de afbouw in alle toeslagen geleidelijk en kan het niet meer voorkomen dat iemand erop achteruit gaat doordat toeslagen afbouwen als iemand meer gaat werken. Daarnaast wordt dit onderwerp meegenomen in het IBO Toeslagen

1318

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 946

Motie-Palland c.s. over het in kaart brengen van belemmeringen voor het combineren van banen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-05-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1007)

1320

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 355

Motie-Van Weyenberg/Peters dat discriminerende verzoeken aan uitzendbedrijven regelmatig voorkomen en de benadeelde groep daarbij niet in beeld komt en dus geen melding kan maken van discriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 366)

1322

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 358

Motie-van de leden Gijs van Dijk en Van Kent over het instellen van een onafhankelijke claimbeoordelingsinstituut (commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten

Wordt in de Kabinetsreactie Heerts opgenomen en is daarmee afgedaan

1325

Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 170

Motie-Jasper van Dijk over bericht dat sociale werkvoorziening SOWECO met sluiting wordt bedreigd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 817, nr. 156)

1326

Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 171

Motie-Jasper van Dijk over gemeenten die weinig doen voor beschut werk en daar toch geld voor krijgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 189)

1327

Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 173

Motie-Raemakers c.s. over bericht dat veel mensen die langdurig in de bijstand verkeren vaak langere tijd niet worden gezien en gesproken door gemeenten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 186)

1329

Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 177

Motie-van het lid Van Brenk over bericht dat mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken aangemoedigd in plaats van ontmoedigd moeten worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-03-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 394, nr. 5)

1330

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 074, nr. 70

Motie-lid Gijs van Dijk c.s. over een uitzondering op het payrollregime voor een cao voor werknemers onder de doelgroep banenafspraak en beschut werk

Afgehandeld met Stb. 2019, 473 (Besluit van 5 december 2019 tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking)

1339

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 13

Motie-Van den Berge/Paternotte over het belang van maatschappelijke begeleiding bij inburgering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 13)

1343

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 17

Motie-Peters/Paternotte over taallessen voor kansrijke asielzoekers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2020, Kamerstukken II, 2019-2020, 32 824, nr. 303)

1345

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 958

Motie-Van Weyenberg c.s. over onderzoek naar de effectiviteit van no-riskpolissen

Het onderzoek naar de effecten van de no-riskpolis is afgerond en op 01-07-2020 naar de Kamer gestuurd (Kamerbrief voortgang onderzoeken no-riskpolis, kenmerk: 2020-0000089083 ). De titel van het onderzoek is: «de no-riskpolis in breder perspectief»

1348

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 37

Motie-Tielen/Palland over een quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 074, nr. 75)

1352

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 41

Motie-Wörsdörfer over de rol van kleine ondernemingen bij het aanpakken van de schuldenproblematiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

1353

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 42

Motie-Smeulders/Van Weyenberg over vereenvoudiging van verschillende vormen van verlof

Afgehandeld met de bijlage «Notitie beleidsopties voor vereenvoudiging en uitbreiding verlof» bij brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020

1357

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 50

Motie-Palland/Van Kent over ondersteuning van zelfstandigen die door ziekte een AOW-hiaat hebben

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 163, nr. 50)

1362

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 330 XV, nr. 58

Motie-Jasper van Dijk/Van Weyenberg over scholing in de bijstand bevorderen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

1367

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 63

Motie-Van Weyenberg/Palland over de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering van werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer 15-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1021)

1368

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 65

Motie-Gijs van Dijk/Bruins over verantwoording van gemeenten over bestrijding van kinderarmoede

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 529)

1373

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 74

Nader gewijzigde-motie Stoffer/Von Martels over aanpassing van de Europese certificatieregels

De motie is in lijn met het beleid dat reeds wordt gevoerd. In februari 2020 is een brief over certificatie naar de TK gestuurd. De geplande activiteiten, het opstellen van een convenant met TNO en het opnemen van voor toezicht relevante normen in Arboregelgeving, worden uitgevoerd zoals gepland. In de stoffenbrief is een passage langs deze lijn opgenomen

1376

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 507

Motie-Van Weyenberg/Nijboer over het recht op een aflossingspauze in schuldhulptrajecten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

1377

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 525, nr. 508

Motie-Van Weyenberg c.s. over een verbod op kickbackfees

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 528)

1378

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 511

Motie-Krol/Van Brenk over het verlagen van het maximumkrediet-vergoedingspercentage

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-05-2020 (Kenmerk: 2020-0000085731)

1380

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 513

Motie-Peters/Kuzu over het uitwerken van een laatstekans-curatele

Afgedaan. In de Kamerbrief over de moties n.a.v. het AO armoede- en schuldenbeleid van 07-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 528) is gemeld dat de motie wordt betrokken bij de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening t.b.v. de uitwisseling van persoonsgegevens (35 316). Deze wetswijziging is inmiddels aangenomen (TK 10 maart 2020, EK 23 juni 2020)

1384

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 517

Motie-Kuzu over een sluitende aanpak voor het niet gebruiken van beschikbare regelingen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 528)

1385

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 518

Tweede nader gewijzigde motie-Krol c.s. over een voorstel hoe de Nadere regels bij kwijtschelding spoedig aangepast kunnen worden

Motie is overgenomen door BZK

1393

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 987

Motie-Van Weyenberg/Palland over de effecten van het terugdringen van loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar

Aan de motie is voldaan met de brief van 15 juli 2020 Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1021)

1397

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 996

Motie-Palland/Van Weyenberg over de concurrentie op loonkosten via driehoeksconstructies tegengaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1021)

1399

Kamerstukken II, 2019-2020, 26 419, nr. 90

Motie-Haga en Aartsen nadat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingevoerd, waarbij de kosten voor flexibele arbeid stijgen en flexibele arbeid derhalve minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2020, (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 074, nr. 75)

1403

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 14

Motie-Peters over periodiek overleg tussen gemeenten en organisaties over schuldpreventie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

1404

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 15

Motie-Peters over periodiek overleg tussen gemeenten en organisaties over schuldhulppreventie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

1405

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 16

Motie-Peters/Jasper van Dijk over per manifestpartij vragen om tot een vaste reactietermijn te komen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

1407

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 416, nr. 6

Gewijzigde motie-Nijboer c.s. over nadere voorstellen om armoede te bestrijden en dakloosheid tegen te gaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-04-2020 (Kenmerk: 2020-0000050639)

1409

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 10

Motie-Tielen/Palland over aanvullende maatregelen voor werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-05-2020, (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420 nr. 38)

1410

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 11

Motie-Smeulders c.s. over voorkomen of beperken van kwetsbaarheid van arbeidsmigranten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-05-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 49)

1411

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 12

Motie-Palland c.s. over uitbreiding van de NOW i.v.m. de aanspraak door concerns

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-05-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 28)

1412

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 14

Motie-van Weyenberg c.s. over het verrekenen van inkomsten met de TOZO uitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 31)

1413

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 15

Motie-Gijs van Dijk c.s. over flexwerkers die niet in aanmerking komen voor een uitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 73)

1414

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 16

Motie-Bruins/Palland overnauw contact met voedselbanken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-05-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 70)

1415

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 20

Motie-Van Brenk over beperking van schade bij AOW gerechtigde zelfstandige ondernemers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-05-2020 (Kenmerk: 2020-0000062585)

1419

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 25

Motie-Van Haga/Baudet over verruimen van de verliesrekening van de Vpb

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 26)

1443

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 51

Motie-van de leden Asscher en Van Weyenberg over de doelgroep voor de vangnetregeling voor flexwerkers vergroten

Met de brief van 03-06-2020 (Kenmerk: 2020-0000076315) heeft de minister de Kamer laten weten dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) zal worden ingevoerd. Hiermee is de motie afgedaan

1447

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 851, nr. 64

Motie-Van der Molen en Palland

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 851, nr. 67).

Lopende moties

Tabel 167 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012-2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

607

Kamerstukken II, 2012-2013, 33 086, nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde Wet inburgering

De Tweede Kamer zal medio 2020 worden geïnformeerd. Het CPB doet momenteel onderzoek naar de doeltreffendheid van het huidige inburgeringsstelsel. Het rapport zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden opgeleverd

Tabel 168 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014-2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

754

Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000 XV, nr. 25

Motie-Vermey/Van Ojik over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp’ers

Bezien in het kader van de aanvullende voorstellen voor de kinderopvangtoeslag of in het kader van een stelselwijziging, waarbij gekeken wordt naar de uitwerking op verschillende doelgroepen waaronder zzp-ers

771

Kamerstukken II, 2014-2015, 33 981, nr. 40

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen.Het wetsvoorstel Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperking is in voorbereiding. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting in de tweede helft van 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Beoogde inwerkingtreding is 1/1/2022. Door de plannen om het systeem van de banenafspraak te vereenvoudigen, ontstaat er een andere werkelijkheid, waardoor deze toezegging naar alle waarschijnlijkheid vooralsnog niet opportuun is. Als de uitwerking van het nieuwe systeem duidelijk is en in wetgeving is opgenomen, wordt de afhandeling van de toezegging nader overwogen. Planning: 4e kwartaal 2024

Tabel 169 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2015-2016

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

860

Kamerstukken II, 2015-2016, 26 448, nr. 548

Motie-Schut-Welkzijn over inperken van de twee jaar gewenningsbijdrage

SZW heeft op 8 juli de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid ontvangen. De Kamer is geïnformeerd per brief dat SZW na het zomerreces reageert op de aanbevelingen. Planning brief: Vierde kwartaal 2020, na prinsjesdag

869

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 194, nr. 17

Motie-Nijkerken-de Haan/Kerstens om de resterende financiële middelen mobiliteitsbonus vanaf 2021 specifiek aan te wenden voor de doelgroep in de vorm van een bonus/korting voor de werkgever

Vanwege prioriteit voor de coronamaatregelen is de uitvoeringstoets van de Belastingdienst op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel breed offensief zodanig vertraagd dat besloten is het afschaffen van de horizonbepaling van het LKV banenafspraak te regelen via een alternatieve route: per KB wordt de datum van 1 januari 2021 geschrapt waardoor het LKV banenafspraak na die datum blijft doorlopen. In het wetsvoorstel Vereenvoudiging banenafspraak wordt de grondslag van de horizonbepaling geschrapt. Planning: december 2020

878

Kamerstukken II, 2015-2016, 29 544, nr. 693

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over verruimen van de uitsluitingsgronden wegens arbeidsmarktdiscriminatie

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

899

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 351, nr. 12

Motie-Van ‘t Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz

Planning: evaluatie Wwz eind 2020 naar de Tweede Kamer

Tabel 170 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2016-2017

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1016

Kamerstukken II, 2016-2017, 34 950, nr. 11

Motie-Jasper van Dijk c.s. over een nulquotum voor onderdanen van derde landen

Wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de migratieagenda (Kamerstukken II, 2017-2018, 19 637, 30 573, nr. 2375). Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

1026

Kamerstukken II, 2016-2017, 24 515, nr. 393

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

Het conceptwetsvoorstel is begin november in pre-consultatie gegaan. Het voorstel is aan een beperkt aantal betrokken partijen voorgelegd voor reactie. Voor het einde van het jaar moet deze consultatie zijn afgerond. Begin volgend jaar gaat het voorstel in internetconsultatie en wordt het openbaar. Beoogd wordt (volgens de huidige planning) het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking te laten treden. Planning: eind december 2022

Tabel 171 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2017-2018

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1040

Kamerstukken II, 2017-2018, 21 501-31, nr. 469

Motie-Wiersma c.s. over een woonlandbeginsel voor de gezinsbijslagen

De EPSCO Raad van 21 juni 2018 is een algemene oriëntatie over de herziening van Verordening 883/2004 overeengekomen. Indexatie van gezinsbijslagen of alternatieven daarvoor vormden geen onderdeel van deze algemene oriëntatie vanwege grote bezwaren hiertegen van de huidige Europese Commissie en een meerderheid van de lidstaten. Nederland heeft tegen de algemene oriëntatie gestemd. Nederland heeft samen met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Ierland een brief over het belang van indexatie van gezinsbijslagen gezonden aan het voorzitterschap, de Europese Commissie en aan alle lidstaten. Op dit moment (07-02-2020) is de herziening van Verordening 883/2004 in de triloogfase. Indexatie van gezinsbijslagen vormt geen onderdeel van de besprekingen

1105

Kamerstukken II, 2017-2018, 29 614, nr. 82

Motie–Sjoerdsma/Segers over een nieuw onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering

BZ is trekker van de motie. Oplevering van het onderzoek door WODC staat gepland na het zomerreces. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd

1123

Kamerstukken II, 2017-2018, 24 515, nr. 442

Motie-Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek

De Kamer wordt rond het einde van het zomerreces 2020 geïnformeerd, samen met de beleidsreactie op het onderzoek naar medewerking schuldeisers minnelijke trajecten. Planning: begin september 2020

Tabel 172 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2018-2019

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1143

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 967, nr. 17

Motie-Wiersma c.s. over het monitoren van het gebruik van geboorteverlof met aandacht voor inkomensgroepen, lastendruk en belemmeringen.

Wordt meegenomen in de evaluatie van de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof)

1146

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 121

Motie-Jasper van Dijk over een CAO Beschut werk

Gemeenten en bonden zijn informeel in contact hierover. Planning: eind december 2020

1148

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 352, nr. 126

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid

Op 1/1/2020 is de wetswijziging voor deactivering en uitstel quotumheffing in werking getreden. De quotumheffing wordt daarin opgeschort tot 1/1/2022. Planning: januari 2022

1151

Kamerstukken II, 2018-2019, 17 050, nr. 550

Motie-Jasper van Dijk over adresregistratie volledig overgaan op de BRP

In december 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met de brief Stand van de Uitvoering. Planning: december 2020

1159

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 675, nr. 19

Motie-Ziengs/Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

Om invulling te geven aan de motie is onderzoek nodig. De eerste fase van het onderzoek is gestart. Vooralsnog is de planning dat in 2020 de Tweede Kamer hier wordt geïnformeerd

1175

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 45

Motie-Smeulders over aanvullende voorwaarden aan het LIV stellen

De motie wordt meegenomen in de uitwerking van de uitkomst van het overleg met werkgevers om een effectievere invulling aan de Wtl te geven in de evaluatie van het LIV. Planning: vierde kwartaal 2020

1177

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 48

Motie-Renkema c.s. over extra aandacht voor jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Streven is de Kamer te informeren in het najaar van 2020. Planning: november 2020

1179

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 49

Motie-Renkema over effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs

De Staatssecretaris heeft op 18 oktober jl. een voortgangsbrief over PSA aan de Kamer aangeboden. Eind 2019 zullen de tussenresultaten van het onderzoek van TNO naar de achterliggende oorzaken van burn-out klachten in de beroepsbevolking in relatie tot werk-privé omstandigheden met de Kamer worden gedeeld. Eind 2020 zal de Kamer over de resultaten van het gehele onderzoek worden geïnformeerd

1188

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 60

Motie-Van Weyenberg/Van Brenk over bevorderen van re-integratie van mensen met de diagnose kanker

In het derde kwartaal 2020 (na Prinsjesdag) gaat er een brief naar de Tweede Kamer over de no-riskpolis. In deze brief wordt ook deze motie betrokken. Planning: derde kwartaal 2020

1193

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 XV, nr. 66

Motie-Gijs van Dijk c.s. over een SER-verkenning naar de platformeconomie

De SER heeft, o.a. vanwege alle corona perikelen, vertraging opgelopen in het uitvoeren van de gevraagde verkenning. De resultaten worden in het najaar van 2020 verwacht

1202

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 858

Motie-Jasper van Dijk over het bestraffen van uitzendbureaus die zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie

Het wetsvoorstel is op 03-07-2020 naar de Raad van State gestuurd. Planning: indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in het najaar van 2020

1207

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 867

Motie-Van Weyenberg/Peters over een meldplicht bij discriminerende verzoeken aan uitzendbedrijven

Planning: de Tweede Kamer wordt na de zomer van 2020 verder geïnformeerd. Eind 2020 volgt een brief aan de Tweede Kamer

1215

Kamerstukken, II, 2018-2019, 35 074, nr. 46

Motie-Wiersma/Pieter Heerma over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid

De gesprekken met sociale partners lopen. De Eerste en Tweede Kamer worden nader geïnformeerd in het vierde kwartaal van 2020. Planning vierde kwartaal 2020

1216

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 47

Motie-Wiersma over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten

De gesprekken met sociale partners lopen. De Eerste en Tweede Kamer worden nader geïnformeerd in het vierde kwartaal van 2020. Planning: vierde kwartaal 2020

1217

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 48

Motie-Kuzu over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling

Planning: de Kamer wordt geïnformeerd in 2022

1219

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 51

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het gebruik van uitzend-constructie zonder rechtenopbouw

Onderzoek is op 06-04-2020 naar de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1002). Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 31 oktober 2020

1220

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 52

Motie-Bruins/Pieter Heerma over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling

Op 1 januari 2020 is, als tussenstap, de regeling onwerkbaar weer ingevoerd (zie brief Kamerstukken II, 2019-2020, 35 074, nr. 74)

1230

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 010, nr. 13

Motie-Peters over systeemfout in de uitvoering van het kindgebonden budget waardoor de afgelopen jaren niet aan alle ouders die daar recht op hadden, automatisch is uitgekeerd

Beantwoording wordt meegenomen in de koopkrachtbijlage van de begroting

1233

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 889

Motie–Gijs van Dijk over omlaag krijgen van het aantal afwijkende medische oordelen

De mogelijke verschillen tussen het oordeel van de verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling en het actueel oordeel van de bedrijfsarts in het re-integratieverslag gaan zorgvuldig gemonitord worden. Vanaf eind 2021 wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd in de brief van de Stand van de uitvoering over de resultaten. Planning: eind december 2021

1240

Kamerstukken II, 2018-2019, 24 515, nr. 479

Motie-Bruins c.s. over een tweede tussenevaluatie

Evaluatie loopt, vertraging door corona omstandigheden. Planning: eind september 2020

1243

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 157

Motie-Aartsen c.s. over differentiatie in risicoklassen

Dit past binnen de ambities uit de beleidsreactie. Zodra het risicogestuurd instrument functioneert, zal dit leiden tot meer differentiatie (niet meer risicoklassen). De Tweede Kamer wordt hier verder over geïnformeerd in de asbest brief die in september/oktober dit jaar naar de Kamer verstuurd zal worden

1245

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 159

Gewijzigde motie-Renkema/Van Weyenberg over een externe evaluatie

Met dit traject kan begin 2020 gestart worden. In de asbest brief die in september/oktober aan de Tweede Kamer gestuurd zal worden, zal de wijze van invulling van de externe evaluatie uitgelegd worden

1247

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 161

Motie-Von Martels over sanering van asbestdaken standaard in klasse 1 plaatsen

Of daken uiteindelijk ondergebracht kunnen worden in risicoklasse 1 hangt af van de uitkomsten van het blootstellingsonderzoek in opdracht van IenW. De uitkomsten worden voor het einde van 2020 verwacht.

1249

Kamerstukken II, 2018-2019,

Motie-Wiersma/Gijs van Dijk over een toekomstverkenning van de uitvoering van de sociale zekerheid

De tweede concept eindrapportage is op 16-07-2020 aan de begeleidingscommissie en de klankbordgroep opgeleverd. De afronding wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar september 2020

1254

Kamerstukken II, 2018-2019, 25 834, nr. 162

Motie-Stoffer c.s. over brede toepassing schuimlaag

Momenteel wordt gewerkt aan een bredere asbest brief

1257

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 896

Motie-Pieter Heerma/Wiersma over de rol die het niet spreken van de Nederlandse taal speelt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid

Door Corona zijn de onderzoeksresultaten vertraagd. Planning informeren van de Kamer over onderzoeksresultaten: Vierde kwartaal

1261

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 904

Motie-Renkema/Smeulders over verdere harmonisatie tussen de instrumenten in de WIA en de Participatiewet

Op 8 juli heeft SZW de aanbevelingen ontvangen. De Kamer is per brief geinformeerd dat er een kabinetsreactie komt. Planning: Naprinsjesdag, vierde kwartaal 2020

1262

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 905

Motie-Wiersma/Heerema over de Handreiking Taakdelegatie UWV herzien

Met de Kamerbrief van 12 juni 2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 26 448, nr. 624) heeft de minister uitvoering gegeven aan het gedeelte van de motie dat verzoekt om uitbreiding van het dossier-onderzoek naar de herbeoordelingen door UWV-kantoor Groningen. In de brief over de stand van de uitvoering van juni 2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 26 448, nr. 625) licht de minister toe hoe hij invulling zal geven aan het gedeelte van de motie dat vraagt om een herziening en verduidelijking van de handreiking taakdelegatie van UWV. Zoals toegezegd in de brief over de stand van de uitvoering van juni 2019 zal de minister het uitvoeren van de motie in dit traject meenemen. Hij heeft de Tweede Kamer hierover nader geïinformeerd in de brief over de stand van de uitvoering van juni 2020. Na analyse van zijn onderzoek concluderen wij dat het wenselijk is om zowel het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten als de verschillende materiewetten, zoals onder meer de Wet WIA, aan te passen om taakdelegatie een juridisch goede basis te geven. In de tweede helft van dit jaar bepalen wij welke wijzigingen van wet- en regelgeving wij exact willen voorstellen, ook na nadere afstemming met UWV en de relevante beroepsgroepen.

1264

Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 909

Motie-Stoffer/Wiersma over het baseren van re-integratie op artikel 63 a van de Ziektewet

De Tweede Kamer is in december 2019 hierover geïnformeerd in de brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 448 nr. 630). Planning: derde kwartaal 2020

1269

Kamerstukken II, 2018-2019, 34 996, nr. 7

Gewijzigde motie-Slootweg over een advies over een adequate dekking in het nieuwe stelsel

Planning: gaat meelopen in het wetstraject vernieuwing pensioenstelstel. Begin 2021 indiening bij de Tweede Kamer

1271

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 459

Motie-Asscher/Klaver over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze motie gaat over de uitwerking van het voorstel van sociale partners m.b.t. de wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Het kabinet heeft deze moties in september doorgeleid aan de sociale partners. De inhoud ervan zal het kabinet betrekken bij de hoofdlijnenbrief die het kabinet eind 2020 aan de Kamer zal sturen. Planning: eind december 2020

1279

Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 470

Motie-Stoffer/Bruins over de uitzondering voor gemoedsbezwaarden ook toepassen voor zzp'ers

Deze motie gaat over de uitwerking van het voorstel van sociale partners m.b.t. de wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen. Het kabinet heeft deze moties doorgeleid aan sociale partners. Zij hebben de inhoud ervan betrokken bij hun advies dat zij op 3 maart 2020 hebben aangeboden aan de minister van SZW. Het kabinet zal eind 2020 een hoofdlijnenbrief aan de Kamer sturen. Planning: eind december 2020

1284

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 142, nr. 7

hulp aan gezinnen met tekorten

Wordt meegenomen in brede brief overarmoede en inkomenspositie van diverse groepen

1285

Kamerstukken II, 2018-2019, 35 142, nr. 9

ophoging van het minimumjeugdloon

Er wordt gewerkt aan de aanbesteding van het onderzoek waar deze motie om vraagt. Gestreefd wordt naar publicatie voor einde van het 2020

1287

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 113

het bundelen van publieke budgetten voor scholing in het STAP-budget

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

1288

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 114

een doelstelling voor een leven lang ontwikkelen voor mensen met flexcontracten

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

1290

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 117

Voorstel om leven lang ontwikkelen onder kwetsbare doelgroepen te stimuleren

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

1291

Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 118

externe loopbaanbegeleiding of ontwikkelingsadvies voor groepen met lage deelname aan scholing

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

Tabel 173 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2019-2020

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

1304

Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 584

Motie-Palland over terugvordering van onterecht verstrekte uitkeringen

De Kamer wordt over de stand van zaken geïnformeerd met de brief over de Stand van Uitvoering van december 2020. Planning: december 2020

1305

Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 585

Motie-Wiersma over verbetervoorstellen voor het aan het licht brengen van ten onrechte verstrekte uitkeringen

De Kamer wordt over de stand van zaken geïnformeerd met de brief over de Stand van Uitvoering van december 2020. Planning: december 2020

1307

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 322, nr. 400

Motie-Van Meenen/De Pater-Postma over een arbeidsmarktvisie voor de kinderopvang

De Covid-19-crisis heeft het traject vertraagd, waardoor de eerste helft 2020 niet meer gehaald wordt. Op korte termijn wordt het traject hervat. De Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken

1309

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 488

Motie-Van Brenk over een Kansrijk-publicatie voor het thema pensioenen

Planning: er heeft overleg plaatsgevonden met CPB. CPB heeft aangegeven geen separate Kansrijk-publicatie over het thema pensioenen op te stellen. De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2020

1311

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 497

Motie-Slootweg c.s. over onderzoek naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel

Het onderzoek van het CPB is in de zomer van 2020 gereed. Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2020

1312

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 010, nr. 21

Motie-Omtzigt/Bruins inzake dat de regering ook voornemens is nabetalingen in het buitenland te verrichten

Op 29 juni 2020 is er gerapporteerd over de motie in de brief over de stand van de uitvoering (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 26 448, nr. 634). In de volgende brief over de stand van de uitvoering, die eind dit jaar zal worden verzonden, zal opnieuw gerapporteerd worden over de motie. Planning: december 2020

1313

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 940

Motie-Tielen c.s. over verbetervoorstellen voor omscholing

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

1314

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 941

Motie-Tielen/Palland over het mkb extra prioriteit geven in de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

Gezien uitbraak van Corona is afhandeling van deze motie uitgesteld

1316

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 943

Motie-Van Weyenberg/Smeulders over de wijze van afhandeling van verzoeken om uitbreiding van arbeidsduur

Er komt een evaluatieonderzoek van de wet flexibel werken waarvan het offertetraject is gestart. De opdracht voor het onderzoek zal in februari 2020 zijn. Planning: evaluatie-rapport en brief naar de Tweede Kamer eind 2020

1319

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 947

Motie-Van Brenk/Van Weyenberg over de kans op werk door "open hiring

Er is vanuit SZW al een informatiebijeenkomst over open hiring georganiseerd voor geïnteresseerde arbeidsmarktregio’s. In augustus 2020 wordt de eindevaluatie verwacht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze zal met onder meer de Startfoundation en sociale partners besproken worden. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd. Planning: augustus 2020

1323

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 993, nr. 359

Motie-Van Brenk over RI&E

Voor het einde van het jaar wordt een brief met plan gestuurd naar TK om de naleving van de RI&E te verbeteren

1324

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 360

Motie Van Kent en Gijs van Dijk over actief stimuleren van werkgevers om de RI&E-plicht na te komen

Voor het einde van het jaar wordt een brief met plan gestuurd naar TK om de naleving van de RI&E te verbeteren

1328

Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 178

Motie-Nijkerken-De Haan en Peters verzoekt de regering om uiterlijk voor de zomer van 2020 het effect van de payrollbepalingen op de doelgroep «banenafspraak en beschut werk» in beeld te brengen door middel van een quickscan, en hierover aan de Kamer te rapporteren; verzoekt de regering tevens, om de afspraak uit het sociaal akkoord om de laagste loonschalen open te stellen, te activeren indien uit de quickscan blijkt dat de niet-uitzondering van deze doelgroep op de WAB de baankans van deze groepen beperkt

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor oktober 2020

1333

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 284, nr. 276

Motie-Peters en Paternotte inzake EU landen en hoogopgeleide statushouders

Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door Regioplan en wordt rond de zomer afgerond. De Tweede Kamer zal na het zomerreces over de uitkomsten van dit onderzoek worden geïnformeerd

1337

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 213, nr. 20

Motie-Nijkerken-de Haan c.s. over heldere en goede voorlichting over de gevolgen van de harmonisatie

De motie is onderdeel van de implementatie van het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. De motie is afgerond als de implementatie is afgerond. Planning: eind december 2020

1344

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 957

Motie-Tielen over laaggeletterdheid en taalachterstanden bij WGA-uitkeringsgerechtigden: verzoekt de regering te inventariseren hoeveel van het totaal aantal WGA-uitkeringsgerechtigden laaggeletterd zijn en/of een taalachterstand hebben; verzoekt de regering tevens bij deze inventarisatie aan te geven welke maatregelen kunnen worden genomen om het aantal arbeidsongeschikten met een taalachterstand terug te dringen

Dit punt wordt meegenomen in het doelgroeponderzoek in het kader van het scholingsexperiment van de WGA-doelgroep. Het onderzoek start in maart 2020. Planning: begin oktober 2020

1349

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 38

Motie-Tielen over opdrachtgevers rechtszekerheid bieden bij het inhuren van een zelfstandige opdrachtnemer

Op 15-06-2020 is er voortgang gemeld over deze motie in de Voortgangsbrief werken als zelfstandige. De motie is daarmee gedeeltelijk afgedaan. Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2021

1350

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 39

Motie-Tielen over vernieuwende initiatieven in de bestaande ondersteuning voor een leven lang leren

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

1351

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 40

Motie-Wörsdörfer/Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject

De Kamer wordt rond het einde van het zomerreces 2020 geïnformeerd. Planning: begin september 2020

1354

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 43

Motie-Smeulders/Palland over de wijze van benoeming van raden van toezicht in de publieke sector

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

1355

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 45

Motie-Renkema c.s. over het in kaart brengen van alternatieven voor de kinderopvangtoeslag

Deze motie wordt deels meegenomen in de reactie op motie Westerveld (1210). Daarnaast wordt het meegenomen met de verkenning die dit kabinet gaat doen n.a.v. IBO Deeltijd

1356

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 330 XV, nr. 49

Motie-Palland c.s. over onderzoek naar de knelpunten die gezinnen ervaren

Met de brief Reflectie kinderopvangstelsel (d.d. 06-07-2020) en de Tussenrapportage Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) (d.d. 06-07-2020) is deels aan deze motie voldaan. Naar verwachting wordt de SVK eind 2020 afgerond en is deze motie volledig voldaan

1358

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 500 XV, nr. 51

Motie-Palland/Bruins over faciliteren van regio's bij een levenlang ontwikkelen

Beoogd wordt de Kamer voor oktober te informeren. Planning: begin oktober 2020

1359

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 52

Gewijzigde-motie Peters/Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar

Onderzoek loopt. Initiële planning was oplevering in augustus maar de oplevertermijn wordt verlengd met 6 maanden. Planning: februari 2021

1360

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 54

Gewijzigde motie-Peters/Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting

De reactie van de staatssecretaris op welke wijze zij de motie gaat invullen is 18 december 2019 verstuurd naar de Kamer (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 91). Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd door Significant van 1 april t/m 31 augustus 2020. Planning: september 2020

1361

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 55

Motie-Van Kent c.s. over het recht op het volledige minimumloon voor jongeren van 18 jaar en ouder

De motie is onder de aandacht gebracht van de SER in de brief adviesaanvragen SER 2020. Daarin staat: Het kabinet ziet met veel interesse uit naar het advies van het SER Jongerenplatform. Echter, vanwege de beschikbaarheid van de data voor de evaluatie, kan de tweede evaluatie niet eerder dan december naar de Kamer verzonden worden. Om zo zorgvuldig mogelijk uitvoering te geven aan de motie vraagt het kabinet het SER Jongerenplatform een verkenning uit te voeren, nadat de tweede evaluatie is afgerond. Omdat de tweede evaluatie pas later komt dan de zomer hebben we dit meegegeven in deze brief. Dit heeft de minister tijdens de begrotingsbehandeling waar deze motie uit voort is gekomen ook meegegeven, maar de motie is zo gebleven

1364

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 60

Motie-Van Weyenberg/Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

De Kamer wordt rond het einde van het zomerreces 2020 geïnformeerd. Planning: begin september 2020

1365

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 61

Motie-Van Weyenberg/Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het voorjaar van 2021

1369

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 66

Motie-Bruins/Gijs van Dijk over een rol voor het jeugdeducatiefonds in het armoedebestrijdingsprogramma voor kinderen

SZW en OCW hebben afgesproken het Jeugdeducatiefonds subsidie toe te kennen voor een project gericht op het implementeren van een handreiking over hoe om te gaan met armoede op scholen. De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend. In februari 2020 start het project en loopt tot eind februari 2021. Planning: eind februari 2021

1370

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 67

Motie-Bruins c.s. over verdeling van het resterende bedrag van de bonusregeling beschut werk

Aan de motie zal uitvoering gegeven worden door in 2020 de overblijvende middelen van de bonus beschut werk voor de gerealiseerde plekken in 2019 ook te verdelen op basis van de realisaties in 2019. De verdeling van de middelen zou plaats vinden bij de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds, maar vanwege vertraging zal dat nu plaatsvinden bij de september-circulaire 2020. Planning: 1 oktober 2020

1371

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 69

Motie-Van Brenk/Van Kooten-Arissen over jobcoaching en re-integratiedienstverlening beter op elkaar afstemmen

SZW start in samenwerking met UWV een vervolgonderzoek naar de werking en verbetermogelijkheden van het instrument jobcoaching, waaronder de aansluiting op de re-integratiedienstverlening. De inzichten uit dit onderzoek worden betrokken bij het Breed Offensief. Planning: Traject aanbesteding onderzoek tweede helft 2020

1372

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XV, nr. 72

Motie-Stoffer/Smeulders over vergroten van de ruimte voor rouw op de werkvloer

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2020

1374

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 XIII, nr. 64

Motie-Bruins over bericht dat er bij het Nederlandse hightech bedrijfsleven grote zorgen leven over de werkzaamheden van het Van Swinden Laboratorium

De zorgen over dit bedrijf zijn aan ISZW meegegeven en nemen dit signaal mee in hun risicoafweging

1375

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 170, nr. 214

Motie-Van der Graaf c.s. over de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking

Dataverzoek uitgezet bij CBS, SZW voert op basis hiervan onderzoek uit

1381

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 514

Motie-Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren

De Kamer wordt rond het einde van het zomerreces 2020 geïnformeerd, samen met de beleidsreactie op het onderzoek naar medewerking schuldeisers minnelijke trajecten. Planning: begin september 2020

1382

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 515

Motie-Peters c.s. over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale schuld

De Kamer wordt rond het einde van het zomerreces 2020 geïnformeerd, samen met de beleidsreactie op het onderzoek naar medewerking schuldeisers minnelijke trajecten. Planning: begin september 2020

1383

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 516

Gewijzigde motie-Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet

In de Kamerbrief over de moties n.a.v. het AO armoede- en schuldenbeleid van 7 april 2020 (24 515 nr. 528) zijn de bestaande afspraken toegelicht en is toegezegd met telecomaanbieders en gemeenten te bespreken hoe de bestaande afspraken functioneren en welke verbeteringen mogelijk zijn. Planning: eind december 2020

1386

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 971

Motie-Palland/Smeulders over de toepassing van de WAS uitbreiden naar de sector personenvervoer

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

1387

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 972

Motie-Smeulders/Palland over verbetering van de mogelijkheden voor werknemersorganisaties in het kader van de WAS

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

1388

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 973

Motie-Smeulders over een kwalitatieve analyse van de effecten van het verhogen van het minimumloon

Hierin wordt voldaan in de twee studies waar het CPB mee bezig is; Kansrijk Arbeidsmarktbeleid (in april gepubliceerd) en de verdiepende studie naar effecten van verhoging WML die het CPB in oktober hoopt te publiceren. Eind van het jaar/begin 2020/2021 zullen wij in een kabinetsreactie op beide studies reageren, de motie wordt daarmee afgedaan

1389

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 974

Nader gewijzigde-motie Van Brenk/Jasper van Dijk over maatregelen om de WIA-instroom terug te dringen

Deze motie roept op om waar mogelijk nadere analyse te doen naar de stijgende WIA-instroom van de afgelopen jaren en maatregelen te nemen waar noodzakelijk. In de voorjaarsbesluitvorming is met het Ministerie van Financiën afgesproken om de hogere WIA-instroom en ZW-instroom gezamenlijk te onderzoeken. Na de zomer van 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Planning: voor het eind van 2020

1390

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 975

Motie-Van Brenk over toedeling van STAP-budgetten voor mensen boven de 55 jaar

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar van 2020

1391

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 983

Motie Asscher c.s. over een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers

De motie wordt betrokken bij de hoofdlijnenbrief over AOV ZZP die het kabinet eind 2020 aan de Kamer zal sturen. Planning: eind december 2020

1392

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 986

Motie-Van Weyenberg c.s. over varianten om de wendbaarheid van het contract voor onbepaalde tijd te vergroten

Planning: brief naar de Tweede Kamer 1 oktober 2020

1394

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 98

Motie-Tielen/Van Weyenberg over het belang van ondernemerschap zwaar te laten wegen

Wordt meegenomen in kabinetsreactie op Commissie van regulering van werk en WRR het betere werk. Verzending najaar 2020

1395

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 990

Motie de motie-Tielen over een aanvullend voorstel voor een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar van 2020

1396

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 994

Motie-Bruins/Van Weyenberg over het uitwerken van het voorstel voor een persoonlijk ontwikkelbudget

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar van 2020

1398

Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 998

Motie-Stoffer/Tielen over de nadelen van een verplichte AOV voor zzp'ers

Deze motie wordt meegenomen in de kabinetsreactie op het advies van de commissie-Borstlap, die na de zomer aan de Kamer zal worden gestuurd. Planning: derde kwartaal 2020, na prinsjesdag

1400

Kamerstukken II, 2019-2020, 34 349, nr. 24

Motie-van Van Kooten-Arissen over goede opvang en begeleiding van geloofsverlaters

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd. Deze motie is (in overleg met betreffende Kamerleden) gekoppeld aan het amendement van het lid Becker (middelen strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking)

1401

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 376

Motie-Van Weyenberg c.s. over een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het verbod. Het streven is nog steeds om het verbod op maaltijdbezorging onder de 16 jaar op 1 juli in te laten gaan, d.m.v. publicatie van de gewijzigde regeling in de Staatscourant. Daarmee is de motie dan uitgevoerd. De Kamer wordt hierover zeer binnenkort geïnformeerd

1402

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 11

Motie-Jasper van Dijk/Peters over onderzoek naar problemen met bewindvoering

De motie roept op onderzoek te doen naar problemen met bewindvoering en aanbevelingen te doen om het systeem te verbeteren. JenV zal met de rechtspraak bespreken welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van bewindvoerders verder te verbeteren en de TK over de uitkomsten informeren. Planning: eind december 2020

1406

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 12

Motie-Van Beukering-Huijbrechts c.s. over borging van privacy betrekken bij de evaluatie

De wijziging van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in verband met vroeg signalering wordt na 4 jaar geëvalueerd. De borging van de privacy wordt daarbij betrokken. De Tweede Kamer wordt voor eind 2025 geïnformeerd. Planning: eind december 2025

1416

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 430, nr. 21

Motie-Van Brenk over een aanpassende oplossing voor (zelfstandig) ondernemers en werknemers

Dit wordt meegewogen bij de gesprekken over het derde noodpakket

1420

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 316, nr. 20

Nader gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over stoppen van verdienmodellen die mensen in de schulden brengen

Motie is voor Fin.

1423

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 16

Motie Palland over de wet monitoren, er jaarlijks over rapporteren en na drie jaar evalueren

Planning: eerste rapportage naar de Kamer na de zomer van 2021

1424

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 19

Motie Van Weyenberg en Palland over betere bescherming van werknemers

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

1425

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 358, nr. 20

Motie Gijs van Dijk/Smeulders over gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

1426

Kamerstukken II, 2019-2020, 25 295, nr. 376

Motie-Krol over het beschermen van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen

Deze wordt meegenomen bij de gesprekken over het derde noodpakket

1433

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 6

Motie van het lid Tielen c.s. over kwaliteitseisen en een verbeterd SNA keurmerk

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

1434

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 7

Motie van het lid Tielen over een verbetering van taal en inburgering bij arbeidsmigranten

Planning brief naar de TK voor het einde 2020

1435

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 8

Gewijzigde motie van leden Smeulders en Bromet over de naleving van de coronamaatregelen in bedrijven

Het samenwerkingsplatform is in oprichting. J&V neemt de motie mee in communicatie

1436

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 10

Motie van Van Kent en Bruins over de kosten voor bescherming tegen het coronavirus niet afwentelen op arbeidsmigranten

Planning: wordt meegenomen in brief aan de Tweede Kamer eind oktober 2020

1437

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 12

Motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over de Europese wet- en regelgeving over tewerkstellingsvergunningen voor werknemers van buiten de EU

Mede n.a.v. deze motie heeft begin juli een eerste informeel overleg met ambtenaren van de Europese Commissie plaatsgevonden. De EC zal dit najaar in het Comité Posting of Workers met de lidstaten in overleg treden over de doordetachering van derdelanders op basis van een questionnaire die begin dit jaar werd verspreid. Veel lidstaten hebben hierop gereageerd. De verschillende issues rond de doordetachering van derdelanders (Blue Card, seizoenwerkers, Intra corporate transferees) zullen in het Comité worden besproken. Op basis daarvan zal worden bezien welke acties op dit terrein mogelijk zijn

1438

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 15

Motie-Bruins over voorstellen om malafide uitzendondernemingen tegen te gaan

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

1439

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 359, nr. 16

Gewijzigde motie-Bruins over voorlichting van de Raad van State inzake het reguleren van vrij verkeer van personen diensten

Hierover is afgesproken dat vanuit SZW de Raad van State zal worden benaderd met de vraag of dit verzoek tot hen is gekomen, waarna zal worden bezien welk vervolg hieraan gegeven zou kunnen worden

1440

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 46

Motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over investeringen in het kader van de werkagenda

Deze wordt meegenomen bij de gesprekken over het derde noodpakket

1441

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 47

Motie-Van Weyenberg c.s. over bij het tweede noodpakket expliciet kijken naar de positie van toetreders op de arbeidsmarkt

Deze wordt meegenomen bij de gesprekken over het derde noodpakket

1444

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 420, nr. 54

Motie-Van Brenk over beleid gericht op het begeleiden van werk naar werk en verkrijgen van werk

Wordt meegenomen in de werkagenda met de StvdA. De Kamer wordt hierover geïnformeerd in het derde kwartaal van 2020. Planning: derde kwartaal 2020, na Prinsjesdag

1446

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 641

Motie-Leijten c.s. over kenbaar maken waarvan ouders worden verdacht bij opzet/grove schulden

Motie is voor Fin

1448

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 59

Motie-Özütok inz. verzoek regering te faciliteren dat het in Nederland toegepaste flankerend beleid op het tegengaan van armoede ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt toegepast

Bij nieuwe wet- en regelgeving en aanpassing van bestaande wet- en regelgeving moet steeds worden bezien of en hoe deze wetgeving van toepassing kan worden verklaard in Caribisch Nederland én of differentiatie nodig en wenselijk is. Deze motie wordt hierin meegenomen. Planning informeren van de Kamer via de voortgangsrapportage ijkpunt sociale zekerheid 2021: begin juli 2021

1449

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 60

Motie-Özütok en Diertens inzake verzoek de regering samen met de autoriteiten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te onderzoeken hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen kan worden versterkt en de Kamer hierover te informeren

Het ministerie van SZW zal deze motie in samenspraak met OCW oppakken en de Kamer in de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid 2021 hierover informeren. Planning: juli 2021.

1450

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300 IV, nr. 61

Motie-Özütok inzake verzoek regering om Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat te stellen de kosten kosten voor dag- en buitenschoolse kinderopvang in voorkomen gevallen te compenseren

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel Kinderopvang Caribisch Nederland zal de motie worden betrokken. Het is het voornemen om het wetsvoorstel in de loop van 2021 bij de Staten-Generaal in te dienen

1451

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 170, nr. 170

Motie-Bergkamp en Van der Staaij inzake de rechten van personen met een handicap in 2016 werd geratificeerd maar dat uit de schaduwrapportage blijkt dat de implementatie hiervan minder goed verloopt dan men op basis van de voortgangsrapportage uit het actieprogramma Onbeperkt meedoen! zou verwachten

Beoogd is de Kamer in het derde kwartaal 2020 te informeren. Planning: september 2020

1452

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 473, nr. 12

Motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg over perspectief bieden aan en oplossingen voor jonge werknemers

Beoogd wordt de Kamer voor Prinsjesdag te informeren. Planning: begin september 2020

1453

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 473, nr. 20

Motie-Jasper van Dijk over een plan van aanpak om te voorkomen dat de armoede met een kwart zal toenemen

Beoogd wordt de Kamer in het najaar te informeren. Planning: begin november 2020

1454

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 473, nr. 21

Motie-Van Weyenberg/Tielen over waarborgen dat zelfstandigen alsnog de gelegenheid krijgen om hun aanvraag per maart te laten ingaan

Beoogd wordt de Kamer na de zomer te informeren. Planning: begin september 2020

1455

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 39

Motie-Becker over werkervaring als element in de arbeidsmarktoriëntatie inburgering

De motie is uitgewerkt in de lagere regelgeving van de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Deze wordt in september ter consultatie gebracht. Het Besluit inburgering en de Regeling inburgering worden, zodra deze gereed zijn, met de Kamer gedeeld. Dit zal naar verwachting begin 2021 zijn

1456

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 482, nr. 42

Motie-Peters/Jasper van Dijk over gebruikmaken van de mogelijk-heden die sociale ontwikkelbedrijven bieden

De Kamer zal voor het kerstreces worden geïnformeerd

1457

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 45

Motie-Van Meenen/Becker over betere controle op de kwaliteit van inburgeringscursussen

De Kamer wordt voor het kerstreces geïnformeerd

1458

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 46

Motie-Van Meenen/Paternotte over inzetten van het ELIP-budget voor inburgeraars in de "ondertussen"-groep

Motie wordt meegenomen in gesprekken met de VNG over de exacte aanpak, financieringsvorm en verdeling van de middelen voor ondertussen en ELIP op grond van bestuurlijke afspraken van april 2020. Kamer wordt naar verwachting in oktober 2020 nader geïnformeerd hierover

1459

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 47

Motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over het aantal beschikbaar gestelde stage- en werkervaringsplekken vanaf 2021

Dit loopt mee in de Monitor Arbeidsmarktpositie niet-westerse migranten van VIA. Rapportage hierover zal plaatsvinden medio 2021. Daarna zal de TK worden geïnformeerd

1460

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 48

Motie-Segers c.s. over borgen van goed inburgeringsonderwijs bij de roc's

De Kamer zal voor 1 oktober worden geïnformeerd

1461

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 534

Motie-Wörsdörfer over het ontwikkelen van kansrijke beleidsinterventies ter preventie van schulden

Beoogd is de Kamer in het vierde kwartaal 2020 te informeren. Planning: eind december 2020

1462

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 535

Motie-Jasper van Dijk c.s. over problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn inventariseren

Wordt meegenomen in het project maatwerk Participatiewet van Divosa. Planning: begin november 2020

1463

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 540

Motie-Van Brenk/Peters over goede informatie over de financiële consequenties van de keuze voor een samenlevingsvorm

De SVB bekijkt hoe ze de informatie op hun internetsite kunnen verbeteren. Over deze motie wordt gerapporteerd in de brief over de stand van de uitvoering die in december naar de Kamer gaat. Planning: december 2020

1464

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 541

Motie-Van Brenk over maatwerk bij toepassing van de kostendelersnorm

Wordt meegenomen in het proejcet maatwerk Participatiewet van Divosa. Planning: begin november 2020

1465

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 543

Motie-Bruins/Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten

Deze motie is overgenomen door VWS

1466

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 544

Motie-Bruins over uitbreiding van de Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II

De Kamer wordt in de zomer van 2020 over de uitvoering van deze motie geïnformeerd. Planning: september 2020

1467

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 545

Motie-Peters/Van Brenk over tegengaan van het niet-gebruik van de AIO

SVB, UWV en SZW werken uit hoe gegevensuitwisseling op een proportionele manier toegepast kan worden teneinde een gerichte benadering van de doelgroep met potentieel recht op AIO gericht te benaderen. Hiervoor bereidt SZW regelgeving voor op grond waarvan dit in een pilot wordt uitgetest. Planning: juli 2021

1468

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 549

Gewijzigde-motie-Krol c.s. over een pilot met een platform van ervaringsdeskundigen in schuldhulpverlening

Beoogd is de Kamer in het vierde kwartaal 2020 te informeren. Planning: eind december 2020

1469

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 550

Gewijzigde motie-Van Beukering-Huijbregts/Jasper van Dijk over een eerste anoniem contact bij schuldhulpverlening

Anoniem contact bij schuldhulpverlening is al mogelijk. Met de lancering van de telefonische hulplijn 0800-8115 krijgt anoniem contact een nieuwe impuls. Planning: november 2020

1470

Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 551

Motie-Van Beukering-Huijbregts/Wörsdörfer over coulance bij gemeenten voor mensen die wederom een beroep willen doen op schuldhulpverlening

Het voorstel is op 10 maart 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 in.

1471

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 223

Motie-Gijs van Dijk c.s. over handhaven op schijnzelfstandigheid

Motie is overgedragen naar Fin.

1472

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 224

Gewijzigde motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg over afspraken over sectorale minimumtarieven voor zzp'ers

Planning: wordt meegenomen in de Cao-rapportage die voor de zomer van 2021 naar de Kamer gaat

1473

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 227

Motie-Van Kent/Gijs van Dijk over voorstellen om een einde te maken aan schijnconstructies

Gaat meelopen in de kabinetsreactie op de commissie Borstlap. Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2020

1474

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 230

Motie-Van Brenk over sectorale afspraken over minimumtarieven voor zzp'ers algemeen verbindend verklaren

Motie was geen oproep aan de regering. Sectorale afspraken over minimumtarieven voor zzp'ers algemeen verbindend verklaren kan en gebeurt al in de praktijk. Wij hoeven hier dus geen uitvoering aan te geven

1475

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 231

Motie-Tielen c.s. over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

1476

Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 232

Motie-Palland/Van Weyenberg over een maatregel om de kwetsbaarheid van zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen te gaan

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

1477

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 529

Motie-Gijs van Dijk/Smeulders over onderzoeken in hoeverre sectoren per 1 januari 2021 gebruik kunnen maken van de subsidieregeling zware beroepen

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

1478

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 530

Motie-Gijs van Dijk/Smeulders over voorstellen om de wachttijd voor alle pensioenen verder te verkorten

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2020

1479

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 533

Motie-Smeulders/Gijs van Dijk over de aanbeveling over een pensioenkompas onderdeel maken van het periodiek bestuurlijk overleg

Planning: de Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2021 geïnformeerd over de voortgang van de nadere uitwerking en doelen

1480

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 534

Motie-Smeulders/Gijs van Dijk over de Stichting van de Arbeid vragen de witte vlek te blijven monitoren

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor de zomer van 2024

1481

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 537

Motie-Van Weyenberg over de uitgebreide wettelijke partnerdefinitie zo snel mogelijk wettelijk verankeren

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

1482

Kamerstukken II, 2019-2020, 30 950, nr. 189

Motie-Marijnissen c.s. over het verbod op discriminatie betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2020

1483

Kamerstukken II, 2019-2020, 30 950, nr. 204

Motie-Jetten c.s. over een meldplicht voor racistische of discriminerendeverzoeken op de arbeidsmarkt en de woningmarkt

Planning: brief naar de Tweede Kamer eind oktober 2020

1484

Kamerstukken II, 2019-2020, 35 164, nr. 7

Motie-Van Wijngaarden/Van der Graaf dat antisemitisme een probleem van ons allen is, niet enkel van de Joodse gemeenschap, van mening dat de urgentie en noodzaak voor een effectieve aanpak van antisemitisme groot zijn

In afstemming met J&V over overname afhandeling

Afgehandelde toezeggingen

Tabel 174 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2014-2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3090

13-02-2014 Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de Wwz er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. De Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellingsovereenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 351, nr. 33)

3239

22-01-2015 AO Inburgering

De Minister zegt toe om een brief naar de Tweede Kamer te sturen over Europese procedures zodra infractieprocedure EC over Wib officieel binnen is

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-02-2018 (Kamerstukken II, 2017-2018, 32 824, nr. 202)

3302

Uitgaande brief 19-12-2014 Wetsvoorstel pensioencommunicatie. (Kamerstukken II, 2014-2015, 34 008, nr. 6)

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 515)

Tabel 175 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2015-2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3403

Uitgaande brief 27-11-2015 Opzet evaluatie Wwz en eerste beeld invoering Wwz. (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 351, nr. 1)

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek, halfjaarlijks, via voortgangsrapportages informeren over de werking van de Wwz. In deze halfjaarlijkse brieven zullen dan verschillende toezeggingen en deelrapportages over de Wwz meelopen die eerder zijn toegezegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 34 351, nr. 32)

Tabel 176 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2016-2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3608

28-06-2017 - Wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW en Slotwet

De Minister heeft toegezegd de Kamer, in samenspraak met OCW, te informeren over de netto-effectiviteit van de scholingsvouchers in het kader van mismatch op de arbeidsmarkt.

De eindrapportage Effect van de Brug-WW en scholingsvouchers is op 25-11-2019 verstuurd naar de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2019-2020, 33 566, nr. 106). Hiermee is voldaan aan de toezegging

Tabel 177 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2017-2018

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3667

08-01-2018 - Verzoek tijdens de RvW van 8 november 2017 van het lid Nijkerken De Haan (VVD) om een plenair debat n.a.v. het bericht: «Amsterdam start toch bijstandsexperiment»

De Staatssecretaris zal na de installaties van nieuwe colleges in gesprek gaan met gemeenten over de uitvoering van de tegenprestatie.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 186)

3669

25-01-2018 Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 24 oktober 2017 aan Staatssecretaris SZW en Minister V&J om een dertigledendebat n.a.v. uitzending Nieuwsuur van 16 oktober j. over schuldenindustrie

De Staatssecretaris heeft toegezegd de volgende onderwerpen in overweging mee te nemen bij het opstellen van de Brede Schuldenaanpak: het voorstel om te komen tot een meewerkplicht voor schuldeisers binnen de minnelijke schuldregeling; de problematiek rond de doorstroom vanuit het minnelijke naar het wettelijke schuldsaneringtraject; en de termijnen binnen de schuldhulpverlening

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-05-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 24 515, nr. 489)

3694

Uitgaande brief 09-03-2018 Evaluatie wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Kamerstukken II, 2017-2018, 32 043, nr. 393)

De Wet verevening pensioenen bij scheiding en de Pensioenwet worden naar aanleiding van de evaluatie gewijzigd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-09-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 287)

3735

27-6-2018 - AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal de SER-commissie apart nog eens bevragen over de aantrekkelijkheid van deelname aan de ondernemingsraad en de vertegenwoordiging van de flexibele schil. Daarbij wordt ook het punt betrokken of het gevoel van veiligheid (drempel) daarbij een rol speelt.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 818, nr. 45)

3752

04-07-2018 - AO Inburgering en Integratie

De Minister zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over mogelijkheden voor inburgeraars met een visuele beperking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 824, nr. 303)

Tabel 178 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2018-2019

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3757

Uitgaande brief 05-11-2018 Aanbieding rapport 'Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom zeeschepen’

Ik streef ernaar u vóór het kerstreces te informeren over de uitkomsten van het overleg over de verduidelijking van de Wav en Wml in de zeescheepvaart.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 364)

3759

15-10-2018 - Wetgevingsoverleg verzamelwet Pensioenen

Bij het wetsvoorstel inzake de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding worden de uitspraken van het Actuarieel Genootschap, waarnaar wordt verwezen in de verzamelbrief van 27 september jl. meegenomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-09-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 287)

3761

17-10-2018 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-voorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)

De Minister zegt toe bij de evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie mee te nemen of en hoe het UPO informatie kan verstrekken over risico's bij baanverandering en nabestaandenpensioen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 515)

3763

13-09-2018 - AO Bestaansminimum Caribisch Nederland

Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland. De Staatssecretaris van SZW en de Staatssecretaris van BZK informeren jaarlijks vóór het zomerreces de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen rond het ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland. In 2020 wordt daarbij de evaluatie van het pakket aan maatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-06-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 IV, nr. 61)

3764

13-09-2018 - AO Bestaansminimum Caribisch Nederland

Informatiedeling uitkering RCN-unit SZW en openbare lichamen. De Staatssecretaris van SZW zorgt ervoor dat informatie over uitkeringen van de RCN-unit SZW gedeeld wordt met de openbare lichamen.

Aan de toezegging is voldaan. De informatiedeling van de uitkeringen is onderdeel van de samenwerking tussen de unit en de openbare lichamen

3776

Uitgaande brief 19-11-2018 Verzamelbrief Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 427)

Het pensioenfonds van de uitzendsector heeft naar aanleiding van de uitkomsten een eerste reactie gegeven en aangegeven dat enkele resultaten genuanceerder liggen dan uit het onderzoek van het CBS blijkt. Om meer inzicht te krijgen in de situatie in de uitzendsector, ben ik voornemens verder met deze sector in gesprek te gaan. Ik zal uw Kamer over de uitkomst informeren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

3792

04-12-2018 - Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Minister en Staatsecretaris zullen binnen een half jaar een brief sturen over goede voorbeelden van regionale scholingsinitiatieven van de grond komen en welke landelijke regelingen daaraan in de praktijk kunnen bijdragen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-07-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 30 012, nr. 120)

3794

04-12-2018 - Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe in overleg te treden met Divosa in verband met de training om interne jobcoach te worden zoals het traject ‘Harrie-helpt’.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 192)

3809

28-11-2018 - TK Begrotingsbehandeling SZW

De Minister gaat onderzoek doen om feitelijke informatie boven water te krijgen over mensen, die een AOV hebben, maar tussen wal en schip raken doordat hun verzekering niet doorloopt tot de AOW leeftijd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 163, nr. 49)

3819

12-12-2018 - AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In Q2 2019 ontvangt de Kamer, bij de voortgangsrapportage van het Nationaal Actieplan Discriminatie, een voortgangsrapportage van het implementatieplan Arbeidsdiscriminatie 2018-2019.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 923)

3821

12-12-2018 - AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In Q2 2019 ontvangt de Kamer een brief over de rol van UWV in het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 923)

3822

12-12-2018 - AO Arbeidsmarktdiscriminatie

De Staatssecretaris zal verder onderzoek doen naar de effectiviteit van anoniem solliciteren en betrekt het SCP hierbij.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 923).

3823

28-11-2018 - TK Begrotingsbehandeling SZW

Minister SZW zal bezien of en hoe zzp-organisaties een rol zouden kunnen krijgen bij het overleg in de polder en zal de Kamer hierover informeren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 220)

3824

12-12-2018 - AO Arbeidsmarktdiscriminatie

In het onderzoek naar de geautomatiseerde vormen van werving en selectie en het gebruik van algoritme daarbij, wordt de rol van HRM meegenomen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-07-2019 (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 923)

3825

28-11-2018 - TK Begrotingsbehandeling SZW

Minister zal onderzoeken welke functie zorgverlof vervult voor mantelzorgers en daarbij ook kijken wat er bekend is over informele afspraken over verlof tussen werkgever en werknemer en zal de Kamer hier medio 2019 over informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2019 (Aanhangsel van de Handelingen, 2018-2019, nr. 3411)

3832

23-01-2019 AO Participatiewet

In de brief van de Minister van SZW over het onderzoek Experiment vervroegde inzet no-riskpolis wordt ook gereageerd op de petitie van chronisch zieke jongeren over de inzet van de no-riskpolis

De toezegging is afgerond middels de brief over de uitkomsten van het experiment vervroegde inzet no-riskpolis d.d. 29-10-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 956)

3834

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht "vrij spel voor Turkse fraudeurs» (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat het voornemen is om voor de zomer de wetswijziging met betrekking tot de regel vermogen is bezit min schuld in internetconsultatie te doen, zodat deze na de zomer, in het najaar, naar de Kamer gestuurd kan worden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 374)

3838

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht "vrij spel voor Turkse fraudeurs» (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat er bezien wordt of er informatie is over de vraag of de meldplicht m.b.t. vakanties door gemeenten gehandhaafd wordt.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 17 050, nr. 594)

3841

06-02-2019 AO Pensioenonderwerpen

De Kamer ontvangt in het tweede kwartaal van 2019, voor de zomer, het STAR-advies over het nabestaandenpensioen, dit in relatie tot de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

3861

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris heeft toegezegd dat in de evaluatie beschut werk, die in het najaar komt, ook zal worden ingegaan op de wachtlijst van de Wsw.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 189)

3862

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris zegt toe dat er nog een schriftelijke reactie volgt op het rapport van Berenschot. Eind 2019 verschijnt de volgende thermometer. Begin 2020 kan ik die aan de Kamer geven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2020 (Kamerstukken II 2019-2020, 34 352, nr. 195)

3865

Uitgaande brief 24-04-2019 Verzamelbrief pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 454)

De Minister zegt toe de wetgevingswens van de AFM op het gebied van de WVP, namelijk de waarborgen voor de productontwikkeling die al bestaan voor verzekeraars ook van toepassing te maken op pensioenfondsen, te betrekken en nader te verkennen in de lopende evaluatie van de WVP

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 501)

3866

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 914)

Checklist samenstellen om het verschil tussen contracting, uitzenden en payrolling inzichtelijk te maken. Ik streef ernaar om deze checklist op korte termijn te verspreiden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 48)

3869

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 914)

Onderzoek naar de functie van uitzendbureaus op de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1002)

3870

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 914)

Onderzoek naar de positie van uitzendwerknemers.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1002)

3881

27-03-2019 AO Arbeidsongeschiktheid op de hybride markt

De Kamer ontvangt een reactie op de punten van Acture, een schriftelijke verduidelijking van het beleid omtrent loonsancties en vangnetters

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-10-2019, (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 956)

3887

19-06-2019 Debat Pensioenen

Het CPB zal in vervolgonderzoek naar de effecten van de overgang naar een nieuwe pensioenstelsel de vergelijking tussen de twee contracten meenemen inclusief scenario o.b.v. van de afgelopen 40 jaar om de schokbestendigheid te testen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 514)

3888

19-06-2019 Debat Pensioenen

Opstellen van een roadmap met daarin proces rondom uitwerking waarin aandacht komt voor 1) het juridische kader incl. houdbaarheid van de verplichtstelling t.a.v. de twee contracten, 2) planning rondom onderzoek naar extra keuzemogelijkheden en 3) invloed van een lage rente omgeving en de betekenis daarvan voor het huidige en nieuwe kapitaalgedekte pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

3889

19-06-2019 Debat Pensioenen

Onderzoek naar de mogelijkheden om in Nederland onnodige financiële benadeling van deelnemers aan premieregelingen te adresseren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 513)

3891

19-06-2019 Debat Pensioenen

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd of Artikel 22a, lid 3, sub a, van de Wet op de Loonbelasting invloed heeft op de arbeidskorting RVU (incl. gevangenispersoneel).

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

3895

WGO-verslag 2018 (jaarverantwoording SZW)

Na de zomer ontvangt de Kamer het IBO-onderzoek naar deeltijdwerk

Het IBO is samen met de kabinetsreactie na accordering in de MR van 27-04-2020 naar de TK verzonden

3898

12-06-2019 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet SZW

De Minister zegt toe dat de beleidsdoorlichting AOW eind van het jaar naar de Kamer wordt verstuurd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-01-2020 (Kamerstukken II, 2019–2020, 30 982, nr. 54)

3907

Uitgaande brief 21-06-2019 Aanpak misstanden arbeidsmigranten

Uw Kamer zal over de resultaten van de werkgroep aanpak misstanden arbeidsmigranten in het najaar van 2019 nader worden geïnformeerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 48)

3908

Uitgaande brief 21-06-2019 Verzamelbrief versterking handhavingsketen eerlijk, gezond en veilig werk (Kamerstukken II, 2018-2019, 25 883, nr. 348).

Wij verwachten uw Kamer voor het einde van 2019 te kunnen informeren over het vervolg van de verkenningen in het kader van versterking van de handhavingsketen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 48)

3909

Uitgaande brief 24-06-2019 Voortgang uitwerking maatregelen «werken als zelfstandige»

Afhankelijk van de uitkomst van deze testfase zal bezien worden of het instrument webmodule naar behoren functioneert. Na de zomer wordt uw Kamer hierover geïnformeerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 220)

3910

Uitgaande brief 01-07-2019 Aanbieding rapport Commissie kinderopvang en vaccinatie

We gaan de aanbevelingen bestuderen en verwachten uw Kamer na het zomerreces een reactie te sturen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 322, nr. 398)

3912

11-06-2019 - AO Leven Lang Ontwikkelen

De Kamer ontvangt na de zomer een brief over de uitkomsten van de uitvoeringstoets van het STAP-budget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

3916

01-07-2019 - Notaoverleg inzake het Initiatiefwetsvoorstel van Jasper van Dijk (SP) Eerlijker loon

De Minister van SZW nodigt de mensen in de zaal uit die op het WML-niveau verdienen uit voor een gesprek na het reces

Afgehandeld, het gesprek heeft plaatsgevonden op 27-08-2019

3922

12-09-2019 - AO Participatiewet en Breed Offensief

In de kabinetsreactie op de evaluatie beschut werk gaat de Staatssecretaris in op het al dan niet meetellen van beschut werkplekken voor de banenafspraak.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 352, nr. 189)

Tabel 179 Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen, vergaderjaar 2019-2020

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3925

12-9-2019 - TK debat over het tekort over arbeidskrachten

Voortgang Scholingsbudget. In het plenaire debat Tekorten op de arbeidsmarkt heeft Van Kent (SP) aandacht gevraagd voor scholing in de WW. Minister heeft in reactie aangegeven dat met het UWV oplossingen zijn bedacht om belemmeringen weg te nemen om scholing (vanuit het Scholingsbudget) te volgen en daarmee het gebruik van die 30 miljoen te bevorderen. Minister heeft aangegeven de recente cijfers niet te hebben, maar het beeld uit de gesprekken met mensen van het UWV is dat het nu beter gaat dan vorig jaar. Minister heeft toegezegd daar bij de begrotingsbehandeling op terug te komen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 962)

3929

17-10-2019 - Verbetertraject kinderopvangtoeslag

Ik informeer uw Kamer in het voorjaar 2020 over stand van zaken van het programma en de op dat moment beschikbare resultaten uit de diverse pilots.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 322, nr. 414)

3930

07-10-2019 - Planning uitwerking pensioenakkoord ("roadmap") (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

Eind 2019 ontvangt de Tweede Kamer voortgangsrapportage over de uitwerking van het pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 510)

3931

07-10-2019- Planning uitwerking pensioenakkoord (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

Er komt een hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 519)

3932

05-09-2019 - TK verzoek van het lid Van Rooijen (50+) tijdens de RvW van 14 juni 2018 aan de Minister van Sociale Zaken om een dertigledendebat over het bericht «Bij tien miljoen pensioenen dreigt korting»

Ik zal met sociale partners spreken over de mogelijkheid van vrijwillig doorwerken tot de oorspronkelijke AOW-datum

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2019 (Kamerstukken II, 2019-2010, 32 043, nr. 500)

3933

16-10-2019 - AO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt toe aan het lid Van Brenk dat hij bij de uitwerking van het pensioenakkoord de Kamer zal informeren over de uitwerking van rendementen bij lifecyclebeleggen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 519)

3934

16-10-2019 - AO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt aan het lid Omtzigt toe dat hij de Kamer in een aparte brief zal informeren over stapeleffecten ten gevolge van verschillende wetsvoorstellen over pensioenen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 510)

3935

16-10-2019 - AO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt aan het lid Omtzigt toe dat de Minister in de volgende voortgangsrapportage over de stuurgroep vernieuwing tweedepijlerpensioen waar mogelijk in zal gaan op enkele gevraagde berekeningen rond pensioenuitkeringen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 514)

3936

19-11-2019 - Handelingsperspectief voorkomen onnodige pensioenkortingen (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 503)

Ik zal bij die hoofdlijnennotitie een doorkijk geven van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en eveneens stil staan bij de financiële positie van de pensioenfondsen op dat moment.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

3937

16-10-2019 - AO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt aan het lid Van Brenk toe dat hij de Kamer voor de begrotingsbehandeling SZW zal informeren over de onderzoeksopdracht inzake de consequenties van een langdurige lage rente voor een kapitaalgedekt pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-11-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 504)

3939

07-10-2019 - Planning uitwerking pensioenakkoord (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 499)

Ik zal uw Kamer in de eerste helft van 2020 informeren over de vormgeving en voorwaarden van deze regeling (4x 200 miljoen euro voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het wegnemen van knelpunten bij realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van de RVU-heffing)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 25 883, nr. 388) )

3941

14-11-2019 - Vervolg AO Armoede en Schuldenbeleid

In het nog te plannen VAO informeert de Staatssecretaris de Kamer over of en zo ja welke cijfers er zijn over het gebruik van aflossingsvrije maanden in het minnelijke schuldhulpverleningstraject.

Motie is uitgevoerd. Tijdens het VAO op 16 januari 2020 (Handeling 2019-2020, nr. 42, item 4) is de Kamer geïnformeerd.

3943

14-11-2019 - Vervolg AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe dat uiterlijk in mei 2020 de Kamer wordt geïnformeerd over de potentie van de verschillende initiatieven op het gebied van beheer van inkomsten en uitgaven. In gesprek met Schuldenlab.nl wordt gekeken naar de mogelijke opschaalbaarheid van initiatieven.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999)

3944

14-11-2019 - Vervolg AO Armoede en Schuldenbeleid

In de brief van de Staatssecretaris van VWS over de problematiek van dak- en thuislozen zal aandacht worden besteed aan huisuitzettingen (vanuit de gedachte van een laatste kans).

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 325, nr. 103)

3945

14-11-2019 - Vervolg AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe dat eind 2019 de terugkoppeling aan de Kamer plaatsvindt over een mogelijk keurmerk voor bewindvoerders.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk:2020D23999)

3946

14-11-2019 - Vervolg AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe dat voorafgaand aan het nog te plannen VAO de Kamer een overzicht ontvangt met daarin welk stelsel voor welk type vordering geldt voor boetes c.q. verhogingen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 24 515, nr. 503)

3947

05-11-2019- Mondelinge vraag van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Seksediscriminatie door recruiters: mannen vaker benaderd dan vrouwen’ (Nos.nl, 4 november 2019)

De Staatssecretaris zegt toe om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de onderliggende redenen voor seksediscriminatie door bemiddelaars en om in gesprek te gaan met enkele recruitmentbureaus over dit vraagstuk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1018)

3951

02-10-2019- Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

De suggestie van de vakbonden [om een tijdelijke huurovereenkomst van woonruimte te eisen in de regelgeving] wordt meegenomen in de verkenning van mogelijke maatregelen ter voorkoming van uitbuiting van arbeidsmigranten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 861, nr. 48)

3955

09-10-2019 - Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H)

Ik kan u, namens de Staatssecretaris van SZW, toezeggen dat u uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd wordt over de uitkomsten van de overleggen en de stand van zaken van het programma.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 322, nr. 411)

3956

22-11-2019 - Voortgang uitwerking maatregelen «werken als zelfstandige» (Kamerstukken II, 2019-2020, 31 311, nr. 220)

Het kabinet informeert uw Kamer over de definitieve vragenlijst, de beslisboom ten behoeve van de webmodule en de verhouding tussen het aantal gevallen waarin in de testfase een opdrachtgeversverklaring afgegeven zou zijn, het aantal gevallen waarin een indicatie dienstbetrekking afgegeven zou zijn en het aantal gevallen waarin de webmodule geen uitkomst zou bieden.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, PM)

3958

11-11-2019 - Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

Fiscale verslag onder de aandacht brengen bij de Brede Maatschappelijke Heroverweging (BMH)

Afgehandeld met brief van ministerie Financiën d.d. 22-04-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 359, nr. 4), bijlage werkgroep 5: Ongekend talent (Brede Maatschappelijke Heroverweging)

3961

21-11-2019 - AO Pensioenonderwerpen

In de voortgangsrapportage van het pensioenakkoord van december worden de sommen meegenomen inclusief het huidige contract.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 510)

3962

21-11-2019 - AO Pensioenonderwerpen

Voor het einde van het jaar wordt de TK geïnformeerd over problemen rondom de administratie n.a.v. de uitzending van Nieuwsuur.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-01-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 513)

3963

21-11-2019 - AO Pensioenonderwerpen

Op 15 december wordt de ministeriële regeling rondom korting gepubliceerd.

Afgehandeld met Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2019, 2019-0000180765, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het voorkomen van onnodige pensioen-kortingen (Stcrt. 2019, 69065)

3965

11-11-2019 - Evaluatie Wet verbeterde premieregeling (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 501)

In de uitwerking van het pensioenakkoord meenemen of er voorgeschreven rekenregels moeten komen voor het omzetten van kapitaal in een vaste uitkering.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 519)

3971

19-12-2019 - Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 510)

Ik streef ernaar uw Kamer in de hoofdlijnennotitie te informeren over de stand van zaken op het zzp-gebied.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

3989

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW 15.00 uur tot einde avond

Ik ben er altijd heel terughoudend in om te treden in de dialoog tussen sociale partners, maar wat ik bijvoorbeeld kan doen, is naar aanleiding van dit debat een reflectie geven van wat hier gewisseld is. Ik ben echt vrij rolvast in dit soort dingen, maar het kan natuurlijk nooit kwaad om onder de aandacht te brengen wat er is gewisseld. [Lees: signaal afgeven aan de polder om goed naar de opleidingslijst te kijken en om niet onnodig drempels op te werpen voor bijvoorbeeld kraamhulpen]

Deze toezegging is mondeling afgedaan tijdens het overleg vervolg arbeidsmarkt overleg 2020 d.d. 11-03-2020. Hierover is geen brief verstuurd naar de Kamer

3991

15-01-2020 - AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister informeert de Tweede Kamer schriftelijk hoeveel mensen gezond de AOW-leeftijd bereiken.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1017)

4000

07-11-2019 - AO Arbeidsongeschiktheid

Vergroten bereik no-riskpolis. Het blijkt dat niet iedere rechthebbende weet dat hij onder de no-riskpolis valt. Daarom heeft de Minister toegezegd te onderzoeken hoe we de mensen die onder de no-riskpolis vallen goed kunnen bereiken. De Tweede Kamer wordt daarover geïnformeerd in de eerste helft van 2020

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1015)

4007

05-03-2020 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

SZW informeert de Kamer schriftelijk over de fiscale uitwerking van in Duitsland verkregen ouderschapsverlof

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 834, nr. 49)

4008

05-03-2020 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

De Minister zal met de minister voor Medische Zorg de Tweede Kamer nader informeren over mogelijke oplossingen voor de problematiek van ervaren dubbele betaling van zorgpremies

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 834, nr. 49)

4009

05-03-2020 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

SZW informeert de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk na 21 april 2020 schriftelijk over de uitkomsten van het gesprek tussen de Nederlandse en Luxemburgse delegatie met betrekking tot de problemen van in Nederland woonachtige Rijnvarenden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 26 834, nr. 49)

4011

05-03-2020 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

De Minister zal met de Staatssecretaris van Financiën de mogelijkheden verkennen om tijdelijk de invordering van naheffingen door de Belastingdienst stop te zetten. Hierover wordt de Tweede Kamer binnen twee weken geïnformeerd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2020 (Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 47)

4013

05-03-2020 - TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening t.b.v uitwisseling persoonsgegevens

De Staatssecretaris zegt toe dat de inbreng van de Kamer over de misstanden bij de webwinkels en met name de (maximale) kredietpercentages (14%) die zij in rekening brengen aan de Minister van Financien wordt overgebracht.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-05-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, PM)

4015

05-03-2020 - TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening t.b.v uitwisseling persoonsgegevens

De Staatssecretaris zegt toe dat aan de twee brancheverenigingen voor kleine verhuurders het verzoek zal worden gedaan om op het conceptbesluit Gemeentelijke schuldhulpverlening te reageren.

Afgehandeld met brieven (Nota Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening naar CWIZO en MR) d.d. 23-03-2020 (referenties 2020-0000035320 en 2020-0000035372). Brieven zijn aan de twee brancheverenigingen verzonden

4017

05-03-2020 - TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening t.b.v uitwisseling persoonsgegevens

De Staatssecretaris zegt toe dat de Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg tussen de brancheverenigingen voor bewindvoerders en gemeenten over hoe invulling wordt gegeven aan een opleiding voor bewindvoerders. Tevens worden hierin de best practices (zoals afsluiten convenanten) meegenomen over de wijze waarop gemeenten en bewindvoerders samenwerken.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-06-2020 (Kenmerk: 2020D23999).

4018

23-04-2020 - Aanbieding onderzoeken arbeidsmarktdiscriminatie

Het verzenden van een voortgangsrapportage aan de Kamer voor het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1018)

4038

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe schriftelijk terug te komen op het amendement van het lid Becker en Segers over het aanpassen van de slotverklaring van het participatieverklaringstraject

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 60)

4039

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe in de brief (reactie op het amendement van het lid Becker en Segers over het aanpassen van de slotverklaring van het participatieverklaringstraject) ook het oordeel zal worden meegenomen op het amendement van het lid Becker over dat er afspraken worden gemaakt in de brede intake en vervolgens in het PIP over het benutten van de VVE

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 60)

4041

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe voor de stemming er een tweede nota van wijziging komt met daarin enkele kleine punten. Dat zijn technische wijzigingen op de inburgeringstermijn en de gegevensverwerking

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 483, nr. 60)

4082

6-7-2020 - Uitgaande brief Aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 519)

In afwachting van afronding van de achterbanconsultatie is er nog geen kabinetsreactie op het geheel aan afspraken. Deze stuur ik naar de Kamer zodra alle achterbanconsultaties zijn afgerond

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2020 (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 043, nr. 520)

Lopende toezeggingen

Tabel 180 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 1996-1997

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief 29-10-1996 kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie) Kamerstukken II, 1996-1997, 25 478, nr. 4

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Inmiddels is de klacht van de FNV met betrekking tot onder meer ILO-Conventie 81 door de ILO afgehandeld. De ILO heeft geoordeeld dat Nederland voldoet aan het desbetreffende verdrag. In haar rapport heeft de ILO een aantal aanbevelingen gedaan. Reactie van het kabinet op het ILO-rapport is aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II, 29 427, nr. 103). Er zal dus conform wat eerder is gemeld een kabinetsstandpunt worden voorbereid over goedkeuring van het Protocol nr. 81 bij dit Verdrag nr. 81

Tabel 181 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2010-2011

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2382

Plenaire behandeling Wetsvoorstel Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings-/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Planning: wordt meegenomen met de uitwerking van de maatregel uit het regeerakkoord om twv's voor 3 jaar af te geven. Voorstel hiertoe wordt na de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer

Tabel 182 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2011-2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3145

19-06-2012 Plenaire behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienstnemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers (33 284) Evaluatie mobiliteitsbonussen

De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatie agenda

De oplevering van de evaluatie LIV zal in het vierde kwartaal van 2020 zijn. De evaluatie LKV en Jeugd-LIV zal in het vierde kwartaal van 2021 zijn. De Tweede Kamer wordt daarna zo spoedig mogelijk geïnformeerd

Tabel 183 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2012-2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2831

17-04-2013 Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv’s en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Planning: wordt meegenomen met de uitwerking van de maatregel uit het regeerakkoord om twv's voor 3 jaar af te geven. Voorstel hiertoe wordt na de zomer van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer

Tabel 184 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2013-2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2935

20-03-2014 AO SUWI-onderwerpen

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over verplichte inschrijving door werkzoekenden bij een uitzendbureau en de mogelijkheid van een uitzendbureau om inschrijving te weigeren

Er vindt overleg plaats tussen UWV en SZW over de invulling van de sollicitatieplicht en de uitvoering van de verplichte inschrijving bij een uitzendbureau. De Tweede Kamer zal eind 2020 worden geïnformeerd over de invulling van de verplichte sollicitatieplicht. Planning: december 2020

Tabel 185 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2014-2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3290

12-03-2015 Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

De Minister zal de werking van de WAA-maatregel uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd betrekken bij de evaluatie van de wet (of dit inderdaad als antiverdringingsmaatregel werkt en AOW-gerechtigden niet juist aantrekkelijker maakt als werknemer)

Planning: betrekken bij de evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze evaluatie is inmiddels afgerond. Het rapport zal, vergezeld van een kabinetsreactie, in het derde kwartaal van 2020 worden aangeboden aan beide Kamers

Tabel 186 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2015-2016

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3404

Uitgaande brief 10-12-2015 Beantwoording van de Kamervragen van het lid Vermeij over de representativiteit van beroepspensioenfondsen

De Staatssecretaris wil een duurzame oplossing vinden voor de beroepspensioenregelingen. Daarom wil de Staatssecretaris in overleg met de pensioensector en sociale partners kijken naar de wijze van verplichtstelling van beroepspensioenfondsen, in het bijzonder in relatie tot beroepsgenoten in loondienst en zelfstandigen, en mede in relatie tot de voorgenomen wijziging van de vormgeving van verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen

Dit loopt mee in de toekomstdiscussie pensioenen

3413

29-09-2015 Stemmingen n.a.v. de ingediende amendementen, moties en het wetsvoorstel plenaire behandeling wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen i.v.m. harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34 194)

Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na 2020. Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken wat betreft de premiekorting doelgroep banenafspraak zal worden bezien en dat na vijf jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor de doelgroep van de banenafspraak. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet

Vanwege prioriteit voor de coronamaatregelen is de uitvoeringstoets van de Belastingdienst op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel breed offensief zodanig vertraagd dat besloten is het afschaffen van de horizonbepaling van het LKV banenafspraak te regelen via een alternatieve route: per KB wordt de datum van 1 januari 2021 geschrapt waardoor het LKV banenafspraak na die datum blijft doorlopen. In het wetsvoorstel Vereenvoudiging banenafspraak wordt de grondslag van de horizonbepaling geschrapt. Planning: december 2020

Tabel 187 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2016-2017

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3525

21-09-2016 Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer

De SER zal de eerdere adviesaanvraag over loondoorbetaling bij ziekte en langdurige werkloosheid uitbreiden naar een breder advies over de arbeidsmarkt

Dit onderwerp is meegenomen in de vraagstelling voor de Commissie Borstlap

3561

Uitgaande brief 21-12-2016 Grensoverschrijdende pensioenregelingen

Het kabinet zal nader bestuderen of er aanpassingen nodig zijn om in de mogelijkheid van maatwerk in de governance van het algemeen pensioenfonds voor buitenlandse regelingen tot wasdom te laten komen en, zo ja, wat de effecten daarvan zijn

Planning: wordt meegenomen in de tussenrapportage van het APF in 2019. De evaluatie van het APF vindt plaats in 2021

3564

02-11-2016 AO Handhaving

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017 te informeren over de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om bedrijven die arbeidswetten meermaals overtreden en uitzendbureaus die zich niet houden aan het SNA-keurmerk uit te sluiten van overheidsopdrachten

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

Tabel 188 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2017-2018

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3671

07-11-2017 Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet overdacht Klein Pensioen

Bij de voorziene evaluatie van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen wordt aandacht besteed aan de ervaringen en de zorgen van de deelnemers

Die evaluatie moet klaar zijn over vier jaar. De Tweede Kamer wordt in 2022 geïnformeerd over de evaluatie

3733

28-06-2018 AO Handhaving / Arbeidsomstandigheden

In 2020 ontvangt de Kamer de evaluatie van de wijziging van de Arbowet. Hierbij worden onder andere de aandacht voor de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, melding beroepsziekten en waar zieke werknemers met hun klachten terecht kunnen (de second opinion) meegenomen

Brief is met de wisseling van bewindspersonen niet meer uitgegaan voor het zomerreces (zoals gepland). Streven is om de evaluatie in het najaar aan de Kamer te verzenden. Ons voorstel is het mee te laten gaan met de stukken van de kwaliteitstafel. Die staan voor het najaar (Q4) in de planning

3737

20-12-2018 Begrotingsdebat

Experimenten individuele leerrekening

Experimenten zijn aangekondigd in de LLO brief van september 2018. De voorbereidingen lopen. Er is o.a. een vooronderzoek gedaan naar de kaders bij het uitvoeren van experimenten

Tabel 189 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2018-2019

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3753

19-09-2018 Algemeen Politieke Beschouwingen woensdag 19 september en vrijdag 21 september 2018

Het kabinet zal een formeel standpunt innemen over de initiatiefwet Wet gelijke beloning vrouwen en mannen van Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus)

Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State heeft advies uitgebracht, het wachten is op het nader rapport van de initiatiefnemers

3762

17-10-2018 Voortzetting Plenaire behandeling Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34 934)

De Minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtlijn te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in werking treedt.

Over drie jaar wordt de wet tot implementatie van de IORP-II-richtlijn geëvalueerd en wordt de Kamer daarover geïnformeerd

3778

Uitgaande brief 08-11-2018 Contracting (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 074, nr. 5)

Wel ben ik voornemens om een verkenning te starten of de bovenstaande geschetste huidige mogelijkheden voldoende zijn of dat versterking van de mogelijkheden tot optreden bij niet-naleving en handhaving van de Waadi wenselijk zou zijn.

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 31 oktober 2020

3781

11-10-2018- Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat n.a.v. bericht fraude bij arbeidsmigranten

Rechtshandelingen door tussenpersonen. In het kader van de registratie van tussenpersonen zal worden gekeken naar het al dan niet kunnen doen van rechtshandelingen door tussenpersonen op grond van een machtiging.

Deze toezegging wordt meegenomen in de analyse «registratie van tussenpersonen». De Tweede Kamer wordt over de analyse geïnformeerd in het derde kwartaal van 2020

3785

11-10-2018 - Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) tijdens de RvW van 2 oktober 2018 om een debat n.a.v. bericht fraude bij arbeidsmigranten

Capaciteit en herprioritering Handhaving UWV. De Minister zal de Tweede Kamer informeren als uit het brede externe onderzoek naar misbruikrisico's blijkt dat er meer capaciteit dan wel een herprioritering van middelen nodig is bij UWV.

In de Stand van de uitvoering van juni 2020 is aangegeven dat het proces van toepassing van het afwegingskader bij de WW en implementatie in de structurele processen nog loopt, maar door de coronacrisis vertraging ondervindt. Daarnaast is in dezelfde brief aangegeven dat er al wel uitbreiding van middelen voor handhaving heeft plaatsgevonden (naast € 7,3 mln structureel in 2019, € 10,5 voor 2020 en € 12,7 voor de jaren daarna). Planning: vierde kwartaal 2020

3797

Uitgaande brief 26-11-2018 Uitvoering motie Dijkgraaf, Nijkerken-de Haan

Nader uitwerken voorstellen VCR. De komende periode zullen de voorstellen rondom VCR nader uitgewerkt en afgestemd worden met de verschillende uitvoerders in de hybride markt.

Het wetsvoorstel is aangeboden aan de CWIZO en samengevoegd met het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof. Planning: juli 2020

3817

04-12-2018 Stemmingen n.a.v. de Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe om in contact te treden met FNV Vrouw i.v.m. de jonge moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt t.b.v. een passend werkbezoek.

Beoogd wordt de Kamer in oktober te informeren. Planning: begin november 2020

3820

12-12-2018 AO Arbeidsmarktdiscriminatie

De Staatssecretaris streeft ernaar om de voorgenomen wijziging van de Arbowet om de bevoegdheden van de Inspectie SZW uit te breiden na de zomer aan de Raad van State ter consultatie voor te leggen. In de wetswijziging wordt een evaluatiebepaling opgenomen.

Het wetsvoorstel is op 03-07-2020 naar de Raad van State gestuurd

3826

Uitgaande brief 28-01-2019 Verzamelbrief Pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2018-2019, 32 043, nr. 441).

De mogelijkheid tot waardeoverdracht van nettopensioen (‘shoprecht’) wordt nader bezien in het kader van de evaluatie van het nettopensioen die gepland staat voor 2019

Planning: brief van het ministerie van FIN naar de Tweede Kamer na de zomer van 2020

3837

06-02-2019 Verzoek van lid De Jong (PVV) tijdens de RvW van 6 maart 2018 om een debat n.a.v. bericht "vrij spel voor Turkse fraudeurs» (Telegraaf van 23 februari 2018) gecombineerd met het verzoek van het lid Brenk tijdens de RvW van 4 september 2018 om een debat inzake het bericht «Turkije gaat weeken-dscholen financieren in Nederland»

De Staatssecretaris zegt toe dat op alle mogelijke niveaus en op alle mogelijke manieren er bij de Marokkaanse autoriteiten op aan wordt gedrongen dat zij hun medewerking hervatten. Zodra daar meer over gezegd kan worden, wordt dit met de Kamer gedeeld

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen. Zodra hier meer over te zeggen is, wordt de Tweede Kamer geïnformeerd

3858

Brief stand van de uitvoering

Minister gaat in overleg met collega’s van het kabinet over de balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency en hoe hierop gereflecteerd kan worden. Daarbij wordt ook de relatie met beleid, sturing, politieke verantwoordelijkheid en toezicht gelegd.

Na het zomerreces zal het rapport Werk aan Uitvoering fase 2 (handelingsperspectieven) aan de TK worden aangeboden. Reflectie op de handelingsperspectieven vindt plaats in de MCU. Verdere uitwerking gebeurt via de thema’s van de werkagenda Uitvoering. Hiermee is invulling gegeven aan de toezegging

3864

10-04-2019 30-leden debat over het sluiten van Sociale werkplaatsen afbraak van de Sociale Werkvoorziening voor mensen met een beperking

De Staatssecretaris zegt toe dat er aandacht zal worden gegeven aan de Harrie Helpt – training. Ook bij de praktijkdagen wordt dit onder de aandacht gebracht.

In de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel «Uitvoeren Breed Offensief» wordt de Harrietraining uitdrukkelijk genoemd als mogelijkheid van persoonlijke ondersteuning. Gemeenten moeten in een verordening regels stellen over de vorm van ondersteuning die zij bieden. In de gesprekken over ondersteuning op maat nu en te zijner tijd bij de voorlichting aan gemeenten (o.a. tijdens Praktijkdagen) over de maatregelen uit het wetsvoorstel wordt ook aandacht gegeven aan de Harrietraining. Planning: december 2020

3867

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 914).

Verkennen tegen welke problemen sociale partners aanlopen als het gaat om de cao-naleving en handhaving. Verder van gedachten wisselen om voor- en nadelen en (on)mogelijkheden samen te bezien.

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 31 oktober 2020

3868

Uitgaande brief 13-05-2019 Contracting en voortgang verkenning naleving Waadi (Kamerstukken II, 2018-2019, 29 544, nr. 914).

Verkenning wettelijke maatregelen van 1) constructies die bedoeld zijn om niet onder een cao te vallen tegen te gaan en 2) aansprakelijkheid werkgever bestuurlijke boete.

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 31 oktober 2020

3876

27-5-2019 - Notaoverleg nav Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen 13 juli 2018 (34 996)

De Minister heeft op verzoek van de Commissie toegezegd samen met de Pensioenfederatie, het Verbond en DNB informatie na te zenden over de verdeling van regelingen met kapitaalopbouw en regelingen op risicobasis

Planning: gaat meelopen in het wetstraject vernieuwing pensioenstelstel. Begin 2021 indiening bij de Tweede Kamer

3877

27-03-2019 - AO Arbeidsongeschiktheid

De Minister onderzoekt in welke mate het niet spreken van de Nederlandse taal een rol speelt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, hoe vaak het voorkomt en wat eraan gedaan wordt en informeert de Kamer hierover in de stand van de uitvoering.

In de Kamerbrief «Diverse onderwerpen werknemersverzekeringen» (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 967) is aangegeven dat op basis van een quick scan van UWV blijkt dat er jaarlijks naar schatting circa 340 uitkeringsgerechtigden de WIA in stromen waarvan het arbeidsongeschiktheids-percentage mogelijk lager zou zijn als zij de Nederlandse taal zouden beheersen (ongeveer 0,75% van de WIA-instroom). Momenteel wordt onderzocht hoe de beheersing van de Nederlandse taal door deze groep vergroot kan worden en of het CBBS voldoende functies bevat waarvoor onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal geen belemmering is. Planning informeren Tweede Kamer over onderzoeksresultaten: 4e kwartaal 2020

3882

27-03-2019 - AO Arbeidsongeschiktheid

Naar verwachting ontvangt de Kamer eind 2019 een tussenresultaat van een vier jaar durend onderzoek naar de oorzaken van arbeidsgerelateerde stress in verschillende levensfasen.

De Tweede Kamer ontvangt naar verwachting eind 2019 een tussenresultaat van een onderzoek naar achterliggende oorzaken van burn-out verschijnselen. Dit betreft een onderzoek naar de oorzaken van burn-out in relatie tot werk-privé omstandigheden onder verschillende risicogroepen en risicosectoren, zoals onderwijs en zorg. Het onderzoek start in 2019 en zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn

3890

19-06-2019 - Debat Pensioenen

Bij de uitwerking van het nieuwe contract komt bijzondere aandacht voor de wijze waarop het reeds opgebouwde nabestaandenpensioen kan worden overgedragen

Planning: gaat meelopen in het wetstraject vernieuwing pensioenstelstel. Begin 2021 indiening bij de Tweede Kamer

3917

01-07-2019 - Notaoverleg inzake het Initiatiefwetsvoorstel van Jasper van Dijk (SP) Eerlijker loon

De Minister heeft toegezegd het CPB en SCP te vragen het werkgelegenheidseffect van een verhoging van het WML te onderzoeken (in Kansrijk Arbeidsmarktbeleid) en de Kamer hierover later te informeren

Het CPB is bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor de uitgebreidere WML-studie. Publicatie van de studie staat vooralsnog gepland in november 2020. Update kansrijk arbeidsmarktbeleid is gepubliceerd in april 2020. Kansrijk armoedebeleid (waar effect WML op armoede besproken wordt), is op 16 juni gepubliceerd

Tabel 190 Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen, vergaderjaar 2019-2020

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3938

16-10-2019 - AO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt aan het lid Van Weyenberg toe dat hij de Kamer nog aanvullend zal informeren over de fiscale gevolgen van waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

3942

14-11-2019 - Vervolg AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe dat in het voorjaar 2020 de Kamer wordt geïnformeerd over de mogelijkheden over de uitkomsten van het onderzoek naar de reactietermijn van schuldeisers en hoe dat vorm gegeven kan worden.

Het onderzoek naar medewerking schuldeisers minnelijke trajecten is 03-06- 2020 afgerond. Het wordt rond het einde van het zomerreces 2020 met een beleidsreactie aan de TK aangeboden. Planning: begin september 2020

3949

02-10-2019 - Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

We streven ernaar uw Kamer in de loop van 2020 te informeren over het tijdstip en de wijze waarop met de openbaarmaking van de inspectieresultaten van Arbo en Atw kan worden gestart

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2020

3950

02-10-2019 - Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Er zal verkend worden in hoeverre het aangewezen is de regelgeving aan te passen zodat een vakbond gegevens kan vorderen over een of meerdere schakels in een keten, zonder dat er sprake is van een machtiging van een werknemers

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2020

3952

19-02-2020 - AO Pensioenonderwerpen

De Minister zegt aan het lid Omtzigt toe dat hij de vraag over beleggingskosten in het kader van uitwerking van het pensioenakkoord over zal brengen aan de AFM en daarover de Kamer zal informeren.

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

3953

02-10-2019 - Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Verkenning naar de mogelijkheid persoonsgegevens te verwerken met het oog op niet-verwijtbaarheid

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van 2020

3954

02-10-2019 - Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2019-2020, 34 108, nr. 32)

Verkenning naar de verrijking van meldingen van vermoedens van niet-naleving cao met extra informatie

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het eind van 2020

3957

13-11-2019 - Kamervragen begroting 2020 SZW

Met dit pensioenakkoord is onder andere vanaf 2020 structureel € 10 miljoen vrijgekomen om werkend Nederland te bewegen tijdig te investeren in duurzame inzetbaarheid, gezondheid, up to date houden van vaardigheden, vakmanschap en de organisatie van het werk. In het najaar wordt in overleg met sociale partners verdere invulling gegeven aan het meerjarige investeringsprogramma en daarmee aan de besteding voor de komende jaren. Uw Kamer wordt hierover in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd.

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2020

3959

11-11-2019 - Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

Informeren Kamer vormgeving adviesgesprekken

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar van 2020

3960

11-11-2019 - Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven (Kamerstukken II, 2019-2020, 30 012, nr. 123)

Tussenevaluatie en eindevalutie tbv SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector) worden gedeeld met de Kamer

Planning: er komt een tussenevaluatie in 2023, de eindevaluatie volgt in 2025

3964

28-11-2019 - Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris wil kijken hoe gemeenten omgaan met ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag maar bij wie er sprake is van een sociaal-medische indicatie.

Het onderzoek is uitbesteed en inmiddels gestart

3966

11-11-2019 - Evaluatie Wet verbeterde premieregeling (Kamerstukken II, 2019-2020, 32043, nr. 501)

De Minister gaat met de toezichthouders en sector in gesprek over de follow-up van de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling

Planning: brief naar de Eerste en Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

3968

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zegt toe om naar aanleiding van het manifest rouwverlof de rol van bedrijfsartsen, bedrijfsmaat-schappelijk werkers en de SVB i.r.t. rouwverlof nader te onderzoeken, en om de TK nader te informeren hoe het rouwverlof kan worden vormgegeven (GroenLinks en SP)

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2020

3969

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zegt toe om in gesprek te gaan met de voorzitter van VNO NCW over het gebruik van zorgverlof (D66)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2020

3970

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

De Minister zegt toe om te onderzoeken wat de omvang is van het probleem t.a.v. het concurrentiebeding en of er meer voorwaarden kunnen worden gesteld aan gebruik van het concurrentiebeding (D66, PvdA en VVD)

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2020

3973

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe bij wethouders van centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s te vertellen over deze gedachte (gedachte die benoemd is in motie 46, die is ontraden).

Zowel in de wethoudersbijeenkomst met de Staatssecretaris als in BO VNG met de Staatssecretaris is uitgesproken, dat gemeenten intensiever willen samenwerken met het UWV op de werkzoekendendienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio. In de kabinetsreactie Borstlap zal na de zomer in worden gegaan op het idee van regionale werkloketten. Planning: begin september 2020

3974

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe in gesprek te gaan met de schuldeiserscoalitie over het bevorderen van het maatschappelijk verantwoord gedrag van webshops. Deze schuldeiserscoalitie wordt uitgenodigd om de deelnemers aan de brede schuldenaanpak hun aanpak toe te lichten. Daarnaast gaat de Staatssecretaris een gesprek organiseren via de aanspreekpunten voor webwinkels over gedragscodes

Beoogd wordt de Kamer na de zomer te informeren: Planning: eind december 2020

3978

28-11-2019 - Voorzetting Begrotingsbehandeling SZW

De Staatssecretaris zegt toe in de memorie van toelichting bij de wet Breed offensief duidelijk toe te lichten waar de passende objectieve normen voor de vrijlatingsregeling bij urenbeperking op gebaseerd zijn.

De toezegging is verwerkt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel breed offensief. Het wetsvoorstel ligt inmiddels in de TK. Planning: december 2020

3981

Deze toezegging is opgenomen in de brief van 24-6-2019 van de Minister SZW en de Staatssecretaris FIN aan de Kamer met als titel: Toezicht Arbeidsrelaties

Samenwerking Belastingdienst - Inspectie SZW inzake toezicht arbeidsrelaties (w.o. schijnzelfstandigheid). In 2018/2019 hebben BD en ISZW een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de structurele uitwisseling van rapporten/ gegevens. Dit vormt de basis voor de uitwisseling van rapporten op het terrein van arbeidsrelaties. In de tweede helft van 2019 wordt de samenwerking geformaliseerd in concrete samenwerkingsafspraken

Op 6/2 heeft bij BD een gesprek plaatsgevonden ter ondertekening op korte termijn van het document «Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband Toezicht Arbeidsrelaties»

3982

De toezegging is opgenomen in de brief van Minister SZW en Staatssecretaris FIN van 24-6-2019 aan de Kamer inzake Toezicht arbeidsrelaties

Samenwerking Belastingdienst - Inspectie SZW inzake toezicht arbeidsrelaties (w.o. schijnzelfstandigheid). In 2018/2019 hebben BD en ISZW een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de structurele uitwisseling van rapporten/ gegevens. Dit vormt de basis voor een nadere formalisering van werkafspraken op het terrein van arbeidsrelaties. De BD en ISZW zetten in op een gezamenlijk werkproces ter bevordering van de naleving van de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het werkproces is gereed op 1 januari 2020. Het werkproces omvat een signaaluitwisseling en zoveel mogelijk gezamenlijke intelligence, handhaving, monitoring en rapportage over vermoedens van en geconstateerde gevallen van schijnzelfstandigheid. Na een jaar rapporteren BD en ISZW aan de Kamer over de activiteiten die in dit kader zijn verricht aan de hand van een aantal (specifieke) indicatoren. Zie ook ID 3981.

Op 6/3 vond bij de BD en gesprek plaats over ondertekening samenwerkingsafspraken inzake uitwisseling signalen. De concretisering in de vorm van een inrichting werkproces zijn hierdoor vertraagd. Recentelijk is hiervoor binnen ISZW een projectleider (van APS/PSO) aangesteld. Het streven van BD en ISZW is rond de zomer (2020) de Kamer te informeren

3988

05-02-2020 - AO inburgering en integratie

De Minister zegt toe dat hij voor de zomer terugkomt op de beleidsopties bij de verkenning bevolking 2050

De Kamer zal in begin 2021 worden geïnformeerd. In juni wordt een rapport met demografische varianten opgeleverd door het NIDI en het CBS. In september volgt het tweede en laatste rapport van het SCP (met input van PBL en CPB) met maatschappelijke projecties

3990

15-01-2020 - AO Arbeidsmarktbeleid

De Tweede Kamer wordt in de volgende LLO-brief geïnformeerd over uitbreiding van scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden.

Deze toezegging wordt meegenomen in de eerstvolgende brief over Leven Lang Ontwikkelen. Planning brief: najaar 2020 (exacte planning volgt nog)

3992

15-01-2020 - AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal de Tweede Kamer informeren over de uitwerking van de scenario’s voor de crisis en de toepassing van deeltijd-WW of werktijdverkorting

Inmiddels verkeren we in een crisis en voert UWV de NOW-regeling uit. Voor het aflopen van de NOW-regeling (1 oktober) zal de Kamer worden geïnformeerd over het vervolg. Planning: 4e kwartaal 2020

3993

15-01-2020 - AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister gaat in overleg met sociale partners de opties verkennen of het verlagen van werkgeverslasten mensen zou kunnen helpen aan het werk te komen en informeert de Kamer hierover voor de zomer

Eerste reactie op suggestie van het lid Stoffer meegenomen in de brief waarmee de evaluatie van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers aan TK wordt aangeboden. Planning brief 4e kwartaal 2020

3996

07-11-2019 - AO Arbeidsongeschiktheid

Onderzoeken doorstroom WGA naar IVA. In een brief wordt de Tweede Kamer op korte termijn geïnformeerd hoe we meer zicht kunnen krijgen over de doorstroom naar de IVA.

UWV heeft onderzoek gedaan naar doorstroom van WGA naar IVA. Dit moet verwerkt worden in een Kamerbrief. Planning brief: 4e kwartaal 2020

3998

07-11-2019 - AO Arbeidsongeschiktheid

Uitlooptermijnen uniformeren WIA. De Minister zegt aan het lid Weyenberg toe in de eerste helft 2020 de Tweede Kamer te informeren over het uniformeren van de uitlooptermijnen in de WIA

SZW heeft een conceptvoorstel gedeeld met sociale partners. Zij reageren hier op korte termijn op. De Kamer zal mits sociale partners op tijd reageren voor de zomer worden geïnformeerd over eventuele vervolgstappen. Planning: 4e kwartaal 2020

3999

07-11-2019 - AO Arbeidsongeschiktheid

Onderzoek beleving werknemer hybride markt. De Minister zal onderzoek doen naar de positie van werknemers in de hybride verzekeringsmarkt en informeert de Tweede Kamer na één jaar. De Tweede Kamer ontvangt op korte termijn een brief met de nadere uitwerking hiervan

De Tweede Kamer is geïnformeerd middels een Kamerbrief over de onderzoeksopzet (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 967). Inmiddels is contact opgenomen met de HIS om aanbestedingsprocedure van het onderzoek te starten. Planning verzenden onderzoek aan Tweede Kamer: eind 2020

4003

15-01-2020 - AO Arbeidsmarktbeleid

In de volgende brief over Leven Lang Ontwikkelen wordt de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden om sneller het gebruiksgemak van de subsidieregeling STAP-budget in gang te zetten

Planning: najaar 2020 brief naar de Tweede Kamer

4004

11-02-2020 - Stemmingen n.a.v. ingediende moties bij plenair debat n.a.v. Rapport WRR «Op hoofdlijnen van Toekomst van het betere werk»

Minister komt met een routekaart voor LLO

Planning: brief naar de Tweede Kamer najaar 2020

4005

11-02-2020 - Stemmingen n.a.v. ingediende moties bij plenair debat n.a.v. Rapport WRR «Op hoofdlijnen van Toekomst van het betere werk»

Minister gaat zijn ambtenaren vragen aannames te expliciteren die bij de uitwerking van opties Borstlap worden gemaakt

Wordt aan gewerkt. Knelpunt is check met Belastingdienst op uitvoerbaarheid van de beleidsvarianten

4006

11-02-2020 - Stemmingen n.a.v. ingediende moties bij plenair debat n.a.v. Rapport WRR «Op hoofdlijnen van Toekomst van het betere werk»

In de kabinetsreactie zal specifiek worden ingegaan op wat de verschillende aanbevelingen van Borstlap betekenen voor de arbeidsmarktpositie van deze meest kwetsbare groepen

Reactie wordt meegenomen in de kabinetsreactie op de Commissie Borstlap. Verzending volgt na de zomer

4012

05-03-2020 - TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening t.b.v uitwisseling persoonsgegevens

De Staatssecretaris zegt toe dat bij de uitvoering van experimenten (uitbreiding van het aantal signalen voor vroegsignalering) de Kamer wordt geïnformeerd. Daarbij zal altijd een toets van de Autoriteit Persoonsgegevens plaatsvinden.

Vooralsnog zijn er geen concrete initiatieven voor experimenten. Experimenten worden mogelijk gemaakt via een ministeriële regeling die wordt voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Planning: eind december 2020

4014

05-03-2020 - TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening t.b.v uitwisseling persoonsgegevens

De Staatssecretaris zegt toe dat in het voorjaar een reactie op het onderzoek naar de medewerking van schuldeisers aan schuldhulptrajecten komt, inclusief verplichte reactietermijnen. Hierin zal het verzoek van dhr. Peters over de reactietermijn van gemeenten bij het aanbieden van schuldhulpverlening worden betrokken.

Het onderzoek naar medewerking schuldeisers minnelijke trajecten is 3 juni 2020 afgerond. Het wordt rond het einde van het zomerreces 2020 met een beleidsreactie aan de TK aangeboden. Planning: september 2020

4016

05-03-2020 - TK Behandeling Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening t.b.v uitwisseling persoonsgegevens

De Staatssecretaris zegt toe dat uitwisseling van gegevens door hypotheekverstrekkers over achterstanden bij de betaling van hypotheken wordt geagendeerd bij het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak waaraan zowel gemeenten als banken deelnemen.

Als gevolg van de coronacrisis is nog geen volgend SBS gepland. Als alternatief heeft (ambtelijk) overleg plaatsgevonden met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de NVVK over vroegsignalering van schulden door banken en een experiment met de uitwisseling van hypotheekachterstanden. De NVB bespreekt dit nu eerst verder in de achterban. De TK wordt in de voortgangsbrief brede schuldenaanpak hierover geïnformeerd. Planning: begin september 2020

4019

25-05-2020 - TK de Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie, de brief Aanpak misstanden arbeidsmigranten en de brief Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

De Minister geeft aan dat het Aanjaagteam werkt aan een centraal punt waar arbeidsmigranten relevante informatie kunnen vinden, ook over waar ze met een klacht terecht kunnen

Planning: brief naar de Tweede Kamer na de zomer van 2020 (voor Prinsjesdag)

4020

25-05-2020 - TK de Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie, de brief Aanpak misstanden arbeidsmigranten en de brief Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

De Minister heeft toegezegd aan het eind van het jaar de Kamer verder te informeren over de verkenning van bestuursrechtelijke bestuursverboden in de uitzendbranche

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2020

4021

19-12-2019 - TK Plenair debat over voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Staatssecretaris zegt toe diverse regelingen op het gebied van werk, zoals de korting op sociale verzekeringen en de no-riskregeling, meer bekendheid te geven bij werkgevers en bij mensen met een beperking

In de nota n.a.v. verslag Breed wetsvoorstel Breed Offensief is al aangegeven dat de Minister van SZW in het AO arbeidsongeschiktheid van 7 november 2019 reeds heeft toegezegd te onderzoeken hoe de bekendheid van de no-riskpolis vergroot kan worden. Dit loopt. De Staatssecretaris SZW heeft in deze nota aangegeven voornemens te zijn om adequate voorlichting te geven over de maatregelen uit dit wetsvoorstel en daarover af te stemmen met VNG. Dit zal zoveel mogelijk via bestaande kanalen van de betrokken partijen gebeuren. Planning: eind 2020

4022

19-12-2019 - TK Plenair debat over voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Staatssecretaris zegt toe om te kijken of het verspreiden van goede voorbeelden in lopende initiatieven, zoals Schouders Eronder van Divosa, al voldoende geborgd is. Daarbij zegt Staatssecretaris SZW ook toe te kijken of er in de informatieverspreiding die periodiek naar gemeenten gaat vanuit SZW expliciet aandacht aan kan worden gegeven

Er is specifieke kennis over de aanpak van schulden bij mensen met een lichte verstandelijke beperking verspreid via Schouders Eronder en hun partners. In een daarvoor geëigende brief kan de toezegging aan de Tweede Kamer op basis van deze informatie worden afgedaan. Planning: begin december 2020

4023

17-6-2020 - Notaoverleg Sociaal Minimum en kinderrechten Caribisch Nederland

De Staatssecretaris heeft toegezegd om meer inzicht te krijgen in het aantal kinderen in Caribisch Nederland dat opgroeit in armoede (kwantitatief en kwalitatief). Dit is als eerder toegezegd aan de Eerste Kamer in relatie tot de reductiedoelstelling voor kinderen in armoede

Om inzicht te krijgen in het aantal kinderen dat opgroeit in armoede zijn gesprekken gevoerd met het CBS. In het najaar, als de benodigde statistieken beschikbaar zijn, wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Planning: eind 2021

4024

17-6-2020 - Notaoverleg Sociaal Minimum en kinderrechten Caribisch Nederland

De Staatssecretaris heeft toegezegd om de Tweede Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de ruimte om het wettelijk minimumloon te verhogen en de vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek

Beoogd wordt de Kamer in november te informeren. Planning: november 2020, 4e kwartaal 2020

4025

18-6-2020 - AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe, samen met haar collega’s in het kabinet, in gesprek te gaan met de 15 burgemeesters die het kabinet in een manifest hebben opgeroepen tot een sociaal offensief

Beoogd wordt de Kamer na het zomerreces te informeren. Planning: september 2020

4026

18-6-2020 - AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe met Staatssecretaris Blokhuis (VWS) contact op te nemen om in gesprek te gaan met de gemeenten over signalen dat sekswerkers geen toegang hebben tot regelingen, zoals de P-wet

Wordt geagendeerd tijdens regulier po Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW. Planning: brief naar de Tweede Kamer eind van het jaar 2020

4027

18-6-2020 - AO Armoede en Schuldenbeleid

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer na de zomer te informeren over de stand van zaken van bestaande en nieuwe maatregelen van het kabinet om armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de coronacrisis te voorkomen (waaronder de uitkomsten van de rondetafelgesprekken

Beoogd is de Kamer in het najaar te informeren. Planning: oktober 2020

4028

18-6-2020 - AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris bespreekt de brief van Stichting Zwerfjongeren met Staatssecretaris Blokhuis (VWS)

Beoogd is de Kamer in het derde kwartaal 2020 te informeren. Planning: september 2020

4029

18-6-2020 - AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris bespreekt in het BO VNG (dat nog voor 9 juli plaatsvindt) het toepassen van maatwerk door gemeenten, o.a. bij de vier weken zoektermijn, de jongerennorm en de kostendelersnorm

Deze toezegging is achterhaald. SZW en VWS subsidiëren project van Divosa voor handreiking maatwerk binnen Participatiewet bij vierweken zoekperiode, jongerennorm en kostendelersnorm. Handreiking is deze zomer gereed. Planning: augustus 2020

4030

18-6-2020 - AO Armoede en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe haar best te doen een afspraak in te plannen voor 9 juli (vraag Van Brenk over afspraak die eerder is gepland met ouderenspecialisten van KBO-Brabant) en stuurt de vragen over eigen bijdrage Wet langdurige zorg door naar het Ministerie van VWS

Afspraak (over ‘casus Karel’) heeft 6 juli jl. plaatsgevonden met Van Brenk, SZW (ASEA, PDV, pa stas), BZK en VWS

4031

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe dat als onderdeel van het ondersteuningsprogramma met de VNG en Divosa er een brochure zal worden ontwikkeld voor raadsleden

Dit is afgestemd met de VNG en Divosa. Naar verwachting zal dit eind 2020 worden afgerond

4032

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe dat gemeenten inburgeraars zullen wijzen op het recht op een individueel gesprek, zonder partner

De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2021 worden geïnformeerd

4033

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe dat in de eindevaluatie na vijf jaar per route de arbeidsparticipatie van de deelnemers in kaart zal worden gebracht

De Kamer wordt hierover naar verwachting in 2026 geïnformeerd

4034

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe dat in de evaluatie na drie jaar zal worden gekeken naar het aantal afschalingen of lage inschalingen om te kijken of de prestatiebekostiging een perverse prikkel heeft

Deze toezegging wordt meegenomen als onderdeel van de evaluatie naar de betaalbaarheid. De evaluatie naar de betaalbaarheid zal drie jaar na inwerkingtreding van het stelsel worden opgeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd (2024)

4035

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe bereid te zijn om een verkenning te laten uitvoeren naar de rol die een overheidsinspectie kan spelen bij het toezicht in het nieuwe stelsel. Deze wordt voor de inwerkingtreding van de wet naar de Kamer gestuurd

De Kamer wordt voor het kerstreces geïnformeerd

4036

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe om met mbo-instellingen in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing mogelijk is voor de gevolgen van corona

De Kamer zal voor 1 oktober 2020 worden geïnformeerd

4037

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe dat het besluit inburgering en de regeling inburgering, zodra deze gereed zijn, met de Kamer gedeeld worden met de toezegging dat deze gewijzigd kunnen worden als de Kamer dat wil. Als er grote wijzigingen zijn in het stelsel n.a.v. de evaluatie na vijf jaar, zal de lagere regelgeving opnieuw aan uw Kamer worden gestuurd

De alternatieve «voorhang»-procedure (eerste deel van de toezegging) zal plaatsvinden na verwerking van de uitkomsten van de consultatie in concept-besluit en regeling én nadat de MR met het concept-besluit heeft ingestemd. Streefdatum afhandeling februari 2021. Het tweede deel van de toezegging is een toezegging op de lange termijn (na evaluatie van nieuwe inburgeringsstelsel). Streefdatum afhandeling eind 2026

4040

29-6-2020 - WGO Inburgering

De Minister zegt toe dat in de evaluatie na drie jaar ook de vraag wordt meegenomen hoe de financiële verdeling uitpakt voor plattelandsgemeenten

Deze toezegging wordt meegenomen als onderdeel van de evaluatie naar de betaalbaarheid. De evaluatie naar de betaalbaarheid zal drie jaar na inwerkingtreding van het stelsel worden opgeleverd. Daarna zal de Kamer worden geïnformeerd (2024)

4042

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe dat de Tweede Kamer deze zomer wordt geïnformeerd over de resultaten van een quick scan naar de toegankelijkheid van de Wsnp die de Minister voor Rechtsbescherming heeft laten uitvoeren

De Quick Scan en de beleidsreactie worden in de zomer van 2020 verstuurd aan de Kamer. Planning: september 2020

4043

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe om de suggestie van dhr. Renkema (GroenLinks) voor het toepassen van de noodstopprocedure door private schuldeisers in de geplande rondetafelgesprekken mee te nemen

Beoogd is de Kamer in het vierde kwartaal 2020 te informeren. Planning: eind december 2020

4044

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe de door mw. Van der Graaf (ChristenUnie) aangedragen problematiek rondom sekswerkers en benodigde (financiële) hulp te bespreken met de Staatssecretaris van VWS (Blokhuis)

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

4045

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe de vraag van mw. Van Brenk (50+) over de éénmalige keuze eigen bijdrage Wet langdurige zorg bij de SVB mee te nemen in het onderzoek naar de herziening inrichting stelsel van leefvormen

De verkenning leefvormen wordt uiterlijk eind dit jaar afgerond en naar de kamer verstuurd. Planning: december 2020

4046

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe om bij de Minister van BZK onder de aandacht te brengen dat vanuit de Tweede Kamer is gevraagd om een eerdere reactie op de motie over kwijtschelding gemeentelijke lasten en de vermogensnorm dan pas in het najaar

Iom BZK. Ambtelijk BZK is geïnformeerd. Wellicht opnemen via beantwoording van Kamervragen nav VSO BZK over kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Planning: augustus 2020

4047

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe na te vragen of kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor mensen op bijstandsniveau niet mogelijk is als je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Wordt meegenomen bij beantwoording Kamervragen VSO BZK over kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Planning: augustus 2020

4048

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe dat er namens het kabinet een reactie komt op het manifest van de 15 burgemeesters, waarin aandacht wordt gevraagd voor de tweedeling in de maatschappij en de toename van de kansenongelijkheid als gevolg van de coronacrisis

Beoogd wordt de Kamer na het zomerreces te informeren. Planning: september 2020

4049

24-6-2020 - Voortzetting AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris zegt toe om dhr. J. van Dijk (SP) te informeren over de datum van lancering van de hulplijn 115 ‘Schulden te lijf’

De hulplijn wordt deze zomer in gebruik genomen. De lancering met communicatiecampagne is gepland voor het najaar. Planning: november 2020

4050

15-6-2020 - Uitgaande brief ‘voortgangsbrief werken als zelfstandige'

De hulplijn wordt deze zomer in gebruik genomen. De lancering met communicatiecampagne is gepland voor het najaar. Planning: november 2020

Planning: brief naar de Tweede Kamer na het zomerreces van de Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

4052

17-6-2020 - AO ZZP

Minister heeft toegezegd met Mariëtte Hamer in gesprek te gaan over het creëren van een positie voor ZZP’ers bij de SER en representatie ZZP in brede zin

Planning: brief naar de Tweede Kamer einde van het jaar 2020

4058

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Uw Kamer wordt na de zomer verder geïnformeerd over het Meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2020

4059

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Verkenning verdergaande keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel

Planning: brief en onderzoek naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2020

4060

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Ik zal na de zomer een uitgebreidere reactie over het aanvalsplan witte vlek naar uw Kamer sturen

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2020

4061

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Wetstraject uitwerking pensioenakkoord wordt opgestart. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4062

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Over de witte vlek, ik neem de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid over om de uitzonderingsbepaling voor het uitzendwezen in de Pensioenwet op te heffen en in lijn te brengen met hetgeen wettelijk is bepaald voor de andere sectoren, en zal de Pensioenwet in die richting aanpassen

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4063

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

De vier situaties genoemd in de brief van 6 juli 2020 zullen wettelijk worden vastgelegd als zijnde partnerrelaties in de Pensioenwet (uniformering partnerbegrip)

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4064

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Ik kan mij vinden in het advies van de Stichting over het nabestaandenpensioen en ben dan ook voornemens om het advies over te nemen. De wijzigingen van wet- en regelgeving die hierna worden benoemd, worden meegenomen in het wetstraject ter verbetering van het twee pijlerpensioenstelsel

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4065

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Bij indiening van het wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel zal in gesprek met relevante partijen een ingroeipad naar het nieuwe stelsel worden vastgelegd

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4066

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Gegeven de zeer uitzonderlijke economische situatie waar we ons nu in bevinden, ben ik bereid om toe te zeggen dit jaar opnieuw gebruik te maken van mijn bevoegdheid om pensioenfondsen langer de tijd te geven aan de financiële eisen te voldoen

Publicatie regeling in het najaar van 2020

4067

6-7-2020 - Uitgaande brief Uitwerking pensioenakkoord

Het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU-heffing en verlofsparen zal naar verwachting voor het begin van het nieuwe parlementaire jaar bij uw Kamer ingediend worden. Voor de maatregel bedrag ineens ben ik voornemens om een minimuminvoeringstermijn te hanteren en deze maatregel een jaar later in werking te laten treden, dit in verband met de benodigde implementatietijd bij pensioenuitvoerders

Planning: indiening wetsvoorstel voor Prinsjesdag 2020 naar de Tweede Kamer

4068

1-7-2020 - Uitgaande brief Verzamelbrief Kinderopvang

In de kabinetsreactie op het advies ‘Prikken voor elkaar’ van de Commissie Vermeij is ten aanzien van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang’ aangegeven dat het kabinet deze maatregel en de bijbehorende vraagstukken verder zal uitwerken. Het streven is om uw Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de stand van zaken

Er wordt binnen het Ministerie van SZW en het Ministerie van VWS gewerkt aan het uitwerken van de maatregel ‘Voorwaardelijke toegang tot de kinderopvang’ (nav het advies van de Commissie Vermeij) en de bijbehorende vraagstukken. Door de benodigde inspanningen bij zowel het Ministerie van VWS als het Ministerie van SZW om de coronacrisis het hoofd te bieden, is de verdere uitwerking van de vraagstukken enige tijd stil komen te liggen. Het streven is om de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de stand van zaken

4069

1-7-2020 - Uitgaande brief Verzamelbrief Kinderopvang

De resultaten van de onderzoeken van LKK en de inspectie bieden voor mij aanleiding om te verkennen hoe de kwaliteit van de gastouderopvang en het toezicht (en daarmee ook de handhaving) beter kunnen worden geborgd. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat beoogde verbeteringen in verhouding staan tot het bijzondere karakter van de gastouderopvang (kleinschalig en flexibel) én de toegankelijkheid van deze vorm van opvang. Daarnaast vind ik het van belang om in de verkenning de inzichten mee te nemen van zowel de overheidspartijen die betrokken zijn bij toezicht en handhaving als de vertegenwoordigende partijen van ouders, gastouders en gastouderbureaus. Aan het einde van dit jaar zal ik uw Kamer nader informeren over de opzet van de verkenning

We streven ernaar om eind dit jaar, in december, de Kamer te informeren over de opzet van de verkenning

4072

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister zegt toe om in zijn reactie op het aanvalsplan witte vlek van de STAR ook specifieke aandacht te besteden aan de kleine werkgevers

Planning: brief naar de Tweede Kamer in het najaar van 2020

4073

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister bevestigt dat voor pensioenfondsen in het nieuwe stelsel het ook mogelijk blijft om in WVP-regelingen een vaste uitkering aan te bieden

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4074

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister zegt toe om met relevante organisaties (waaronder ouderenorganisaties) in overleg te treden over de vorm van inspraak bij het (collectief) invaren. Minister zal de TK hier na de zomer over informeren

Planning: brief naar de Tweede Kamer uiterlijk 1 oktober 2020

4075

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

De Minister zegt toe om ten behoeve van het wetgevingstraject extra onderzoek te doen naar de arbeidsmarkteffecten en eventuele schrijnende gevallen van het plan om huidige werknemers in bestaande DC-staffels te laten vallen

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4076

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister zegt toe om in overleg te gaan met VCP Young om te kijken naar de meerwaarde van het pensioenlabel

Planning: de Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2021 geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met VCP Young

4077

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister zegt toe om in overleg met pensioenuitvoerders na te gaan hoe deelnemers beter ondersteund kunnen worden bij keuzes (bijvoorbeeld bedrag ineens, vast-variabel of hoog-laag) en of de wet op het financieel toezicht hierbij een beperking is

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor het einde van het jaar 2020

4078

6-7-2020 - Uitgaande brief inz. Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 544, nr. 1018)

De leden van Weyenberg en Peters hebben de Staatssecretaris verzocht een meldplicht in te stellen voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus. Over de uitwerking hiervan wordt de Kamer na de zomer geïnformeerd

Planning: brief naar de Tweede Kamer in oktober 2020

4079

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister zegt toe om twee elementen mee te nemen in de uitwerking van het nabestaandenpensioen (mensen die ZZP’er worden en zieke uittreders)

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4080

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

Minister zegt toe om de partnerdefinitie te bespreken met de pensioensector om ongewenste effecten van de partnerdefinitie (waarbij samenwonende onterecht als partner worden gezien) te voorkomen

Consultatie wetsvoorstel vernieuwing pensioenstelsel eind 2020. Planning: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer in juni 2021

4081

14-7-2020 - Plenair debat inz. Pensioenen

De Minister heeft toegezegd dat bij de hoofdlijnenbrief omtrent de uitwerking van het voorstel voor de Stichting van de Arbeid over AOV ZZP tevens wordt ingegaan op een opt-outmogelijkheid voor vermogende zelfstandigen

Beoogd is de Kamer eind 2020 te informeren. Planning: eind december 2020

Licence