Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)
                   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

                   

Verplichtingen

922.760

59.100

981.860

305.795

1.287.655

10.747

204.686

511.582

436.831

                   

Uitgaven

983.034

0

983.034

240.429

1.223.463

288.872

522.750

568.652

502.371

waarvan juridisch verplicht

65,7%

     

77,3%

       
                   

Verwerving

                 

Opdrachten

791.035

0

791.035

232.111

1.023.146

366.294

471.524

722.066

582.545

Verwerving: voorbereidingsfase

52.116

0

52.116

‒ 7.350

44.766

209.199

437.018

614.121

662.897

Verwerving: onderzoeksfase

0

0

0

3.185

3.185

0

‒ 14.010

‒ 70.232

‒ 93.679

Verwerving: realisatie

738.919

0

738.919

236.276

975.195

157.095

48.516

178.177

13.327

                   

Instandhouding

                 

Opdrachten

399.167

0

399.167

‒ 59.523

339.644

1.834

38.456

68.506

27.326

Instandhouding Materieel

399.167

0

399.167

‒ 59.523

339.644

1.834

38.456

68.506

27.326

                   

Kennis en Innovatie

                 

Bekostiging

32.794

0

32.794

4.593

37.387

65.998

74.998

83.498

84.998

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

2.521

0

2.521

‒ 757

1.764

30.998

39.998

48.498

49.998

Technologieontwikkeling

23.716

0

23.716

‒ 5.201

18.515

15.000

15.000

15.000

15.000

Kennisgebruik

3.072

0

3.072

6.775

9.847

Kort Cyclische Innovatie

3.485

0

3.485

3.776

7.261

20.000

20.000

20.000

20.000

                   

Onzekerheidsreservering

3.735

0

3.735

19.348

23.083

‒ 400

0

0

400

                   

Over-/ onderprogrammering

‒ 243.697

0

‒ 243.697

43.900

‒ 199.797

‒ 144.854

‒ 62.228

‒ 305.418

‒ 192.898

                   
                   

Ontvangsten

62.198

0

62.198

19.748

81.946

480

480

480

480

Overige ontvangsten materieel

62.198

0

62.198

19.748

81.946

480

480

480

480

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn met € 305,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) voor een bedrag van € 21,9 miljoen. Verder is in 2022 een meerjarig munitieplan opgeleverd waarmee het extra budget meerjarig, rekening houdend met besteltermijnen en levertijden, in de begroting wordt opgenomen. Aanvullend op de incidentele suppletoire begroting (kamerstuk 36 092) is het verplichtingenbudget voor munitie daardoor in 2022 met € 96,4 miljoen verhoogd.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseDe voorbereidingsfase van Defensiebreed materieel is met € 7,4 miljoen naar beneden bijgesteld na herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 236,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2021. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee alle projecten weer in het juiste kasritme zijn gezet. Het betreft hier onder andere de projecten «Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)» (+ € 15,4 miljoen), «Verbeterd Operationele Soldaat Systeem (VOSS)» (+ € 16,3 miljoen) en «BKI Conventionele Munitie» (+ € 22,7 miljoen), die als gevolg van COVID-19 afgelopen jaar veel last hebben gehad van vertraagde leveringen en betalingen. Het project "Defensie Beveiliging- en Bewakingssysteem» (+€ 33,5 miljoen) heeft in 2021 vertraging opgelopen in de verdere ontwikkeling waardoor vervolgstappen nog niet gezet konden worden. Verder betreft het «DOSCO Transport» (+ € 21,6 miljoen), «Verwerving HV-brillen» (+ € 16,2 miljoen), «MILSATCOM» (+ € 11,1 miljoen), «Counter Unmanned Aerial Systems (UAS)» (+ € 24,7 miljoen), en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner is dan € 10,0 miljoen.

Verder is het budget in 2022 met € 26,5 miljoen opgehoogd. Dit mede als gevolg van de uitwerking van motie Hermans (€ 9,0 miljoen). Daarnaast hebben de afgelopen twee jaar meerdere kleinere investeringen vertraging opgelopen, mede als gevolg van corona. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 (€ 17,5 miljoen).

Instandhouding Materieel

Het budget voor de instandhouding van Defensiebreed materieel is met € 59,5 miljoen verlaagd. Bij NvW is o.a. structureel € 60 miljoen toegevoegd aan het munitiebudget om de geoefendheid te vergroten. In 2022 is er een meerjarig munitieplan opgeleverd waarmee dit extra budget meerjarig, rekening houdend met besteltermijnen en levertijden, in de begroting wordt opgenomen. Dit bedrag wordt daarop zodanig aangepast dat de geraamde uitgaven die volgen uit het meerjarig munitieplan aansluiten bij het budget. Als gevolg hiervan is in 2022 het munitiebudget verlaagd met een bedrag van € 61,4 miljoen. Dit komt in latere jaren beschikbaar.

Onzekerheidsreservering

De onzekerheidsreservering is bedoeld om meerkosten te dekken voor onzekerheden die buiten de invloedsfeer van defensie liggen. Voor materieel is de onzekerheidsresevering bedoeld voor het dekken van risico’s bij internationale samenwerking, wanneer een reële kans bestaat dat de situatie leidt tot extra kosten. Periodiek wordt gekeken of daadwerkelijk gebruik gemaakt moet worden van deze reservering. In 2021 bleek er minder budget nodig te zijn waardoor de onderrealisatie uit dat jaar is doorgeboekt naar 2022. Meerjarig zal het budget herfaseerd worden bij de ontwerpbegroting 2023.

Over- en onderprogrammering

Als gevolg van diverse aanpassingen in de budgetten van de Defensiebrede projecten die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Defensiebreed materieel met € 43,9 miljoen verlaagd. In 2021 bleek er minder budget nodig te zijn waardoor de onderrealisatie uit dat jaar is doorgeboekt naar 2022. Meerjarig zal het budget hergefaseerd worden bij de ontwerpbegroting 2023.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangsten stijgen met € 19,7 miljoen. Dit is een gevolg van het administratief verwerken van de niet gerealiseerde ontvangsten in 2021. De begroting wordt opgesteld aan de hand van diverse verwachte ontvangsten. Het toegevoegde budget bestaat uit meerdere kleine ontvangsafwijkingen. Hierbij gaat het om vertraagde ontvangsten maar ook lagere of hogere ontvangsten ten opzichte van de geprognotiseerde bedragen. Aan het einde van het jaar wordt de begroting bijgesteld aan de hand van de laatste inzichten en gerealiseerde cijfers.

Licence