Base description which applies to whole site

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

Algemeen Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd1. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen.

Tabel 1 Coronamaatregelen en maatregelen per ISB

Artikelnummer

naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022 (x1.000)

Bedrag uitgaven 2022 (x1.000)

Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000)

Relevante Kamerstukken

      

36.2.5.22

Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19

19.600

19.600

 

Overheidsfinanciën in coronatijd

34.3.1.21

Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo

6.000

6.000

 

Overheidsfinanciën in coronatijd

36.2.3.21

ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs

35.000

35.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030

37.2.3.21

ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang)

887.000

88.700

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083

37.2.3.21

ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang)

64.000

6.400

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083

37.2.5.25

ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk)

1.600

1.600

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083

37.2.3.21

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's)

427.000

126.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

37.2.4.21

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's)

8.100

8.100

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

37.2.5.25

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau)

3.200

3.200

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

91.1.1.11

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)

3.675

3.675

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

91.1.1.12

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)

2.475

2.475

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

91.1.2.19

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)

750

750

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

1

Kamerstukken II 35925 nr XXX

Licence