Base description which applies to whole site

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

2.650.221

140.635

2.790.856

waarvan omzet moederdepartement

2.584.221

140.635

2.724.856

waarvan omzet overige departementen

4000

 

4.000

waarvanomzet derden

62.000

 

62.000

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.650.221

140.635

2.790.856

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.419.400

104.997

1.524.397

- Personele kosten

1.241.229

104.467

1.345.696

waarvan eigen personeel

1.108.517

103.112

1.211.629

waarvan inhuur externen

105.000

1.355

106.355

waarvan overige personele kosten

27.712

 

27.712

- Materiële kosten

178.171

530

178.701

waarvan apparaat ICT

116.900

530

117.430

waarvan bijdrage aan SSO's

27.000

 

27.000

waarvan overige materiële kosten

34.271

 

34.271

Materiele programmakosten

1.189.540

41.639

1.231.179

Afschrijvingskosten

4.000

 

4.000

- Materieel

3.500

 

3.500

- Immaterieel

500

 

500

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

37.281

 

37.281

waarvan dotaties voorzieningen

37.281

 

37.281

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.650.221

146.635

2.796.856

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 6.000

‒ 6.000

Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen

260.698

 

260.698

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.646.221

140.635

2.786.856

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.631.221

‒ 146.635

‒ 2.777.856

2.

Totaal operationele kasstroom

15.000

‒ 6.000

9.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 15.000

0

‒ 15.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

39.000

0

39.000

3.

Totaal investeringskasstroom

24.000

0

24.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

7.450

7.450

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

7.450

7.450

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

299.698

1.450

301.148

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

Licence