Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Telecom (AT)

Tabel 28 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

63.706

9.750

73.456

waarvan omzet moederdepartement

34.299

8.702

43.001

waarvan omzet overige departementen

4.579

1.048

5.627

waarvan omzet derden

24.828

0

24.828

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

63.706

9.750

73.456

    

Lasten

   

Apparaatskosten

59.931

9.750

69.681

Personele kosten

38.022

6.229

44.251

waarvan eigen personeel

28.973

5.108

34.080

waarvan inhuur externen

6.567

1.121

7.688

waarvan overige personele kosten

2.483

0

2.483

Materiële kosten

21.909

3.522

25.430

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

13.273

0

13.273

waarvan overige materiële kosten

8.636

3.522

12.157

Rentelasten

100

0

100

Afschrijvingskosten

3.600

0

3.600

Materieel

2.000

0

2.000

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.000

0

2.000

Immaterieel

1.600

0

1.600

Overige lasten

75

0

75

waarvan dotaties voorzieningen

75

0

75

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

63.706

9.750

73.456

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

In maart 2022 zijn de uitvoeringsofferte en toezichtofferte goedgekeurd. De offertes omvatten een hogere omzet dan begroot. Dat komt vanwege beoogde intensiveringen op bestaande taken. Dit houdt in dat er € 8,7 mln extra omzet is vastgesteld. Dit bestaat uit: € 0,5 mln Vergunningvrij, € 0,7 mln Artificial Intelligence, € 55.000 beveiliging Repressief, € 36.000 Toezicht ruimtevaart, € 1,1 mln beleidsondersteuning uitvoering, € 82.000 uitvoering ruimtevaart, € 0,3 mln Dynamisch Spectrum Management & Sharing, € 1,2 mln Veilingprojecten en € 4 mln voor Afbouw Salderingsregeling.

Omzet overige departementen

In 2022 is de offerte (voorbereiding) Wet Digitale Overheid goedgekeurd met BZK als opdrachtgever. De totale omzet bedraagt € 1 mln.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De totale personele kosten zijn conform offertes en liggen in lijn met de opbouw zoals bekend vanuit de begroting. De totale personele kosten bestaan uit ambtelijk personeel (82%) en extern personeel (18%), eveneens conform begroting 2022.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn één op één afgeleid van de offerte en de beoogde materiële lasten benodigd om de taak ten uitvoer te brengen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen

10.639

3.319

13.958

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

63.706

9.750

73.456

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 60.106

‒ 9.750

‒ 69.857

2.

Totaal operationele kasstroom

3.600

0

3.600

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.101

0

‒ 4.101

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.750

0

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

1.649

0

1.649

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

10.137

3.319

13.457

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De suppletoire begroting heeft geen effect op het saldo van het kasstroomoverzicht. De mutaties bevinden zich binnen de operationele kasstroom met een saldo van nul.

Licence