Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 27 Nog onderdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

0

0

82.460

82.460

78.622

76.321

71.152

69.983

          

Uitgaven

0

0

0

82.460

82.460

78.622

76.321

71.152

69.983

          

Loonbijstelling

0

0

0

28.660

28.660

28.443

27.791

27.373

27.217

programma

   

28.660

28.660

28.443

27.791

27.373

27.217

apparaat

         
          

Prijsbijstelling

0

0

0

53.800

53.800

50.179

48.530

43.779

42.766

programma

   

53.800

53.800

50.179

48.530

43.779

42.766

apparaat

         
          

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2022 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2022 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

Licence