Base description which applies to whole site

5.2 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 30 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

320.162

34.137

354.300

waarvan omzet moederdepartement

212.582

24.168

236.750

waarvan omzet overige departementen

105.725

9.969

115.695

waarvan omzet derden

1.855

0

1.855

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

320.162

34.137

354.300

    

Lasten

   

Apparaatskosten

296.507

35.787

332.295

Personele kosten

193.450

35.787

229.237

waarvan eigen personeel

89.900

6.404

96.304

waarvan inhuur externen

99.600

29.383

128.983

waarvan overige personele kosten

3.950

0

3.950

Materiële kosten

103.057

0

103.057

waarvan apparaat ICT

29.494

0

29.494

waarvan bijdrage aan SSO's

21.100

0

21.100

waarvan overige materiële kosten

52.463

0

52.463

Rentelasten

5

0

5

Afschrijvingskosten

23.150

‒ 1.650

21.500

Materieel

12.000

3.000

15.000

waarvan apparaat ICT

12.000

3.000

15.000

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

11.150

‒ 4.650

6.500

Overige lasten

500

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

320.162

34.137

354.300

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

In de ontwerpbegroting 2022 werd er van uit gegaan dat de hogere omzet in 2021 incidenteel van aard was. Inmiddels is duidelijk dat deze stijging structureel van aard is en vraag naar ICT diensten van DICTU blijft toenemen. De stijging van de omzet moederdepartement van 24,2 mln komt voort uit groeiende vraag naar werkplekdiensten door Corona gerelateerde groei bij afnemers en meer ontwikkelopdrachten (o.a. door rijksdigitalisering en overheid op orde). In de ontwerpbegroting 2022 werd een daling verwacht van de omzet als gevolg van de implementatie van de bedrijfsstrategie. Het outsourcen van ontwikkeltrajecten van Rijkszaak is ingezet, maar de sterk stijgende vraag naar dienstverlening maakt dat deze daling niet zichtbaar is.

De stijging bij de omzet bij overige departementen met 10 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijgende vraag naar het product Applicatiediensten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting op de lasten

Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen nemen de personele kosten toe met € 35,8 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting. Door de toename van de opdrachtenportefeuille door nieuwe opdrachten met specifieke ICT-expertise vangt DICTU de benodigde extra capaciteit in eerste instantie op door de benodigde ICT expertise extern in te huren (€ 29,4 mln). Voor de toekomst wordt gekeken naar het in de markt zetten van aanbestedingen die de reguliere beheer- en ontwikkeltaken kunnen opvangen als een belangrijke maatregel om de externe inhuur te beperken.

Tabel 31 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen

23.980

7.127

31.107

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

320.162

34.137

354.300

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 297.012

‒ 35.787

‒ 332.800

2.

Totaal operationele kasstroom

23.150

‒ 1.650

21.500

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.000

4.500

‒ 25.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 30.000

4.500

‒ 25.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 15.700

‒ 15.700

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 23.150

1.650

‒ 21.500

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

30.000

‒ 4.500

25.500

4.

Totaal financieringskasstroom

6.850

‒ 18.550

‒ 11.700

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

23.980

‒ 8.573

15.407

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement van € 15,7 mln betreft een afroming van het Eigen Vermogen in verband met overschrijding van de toegestane maximale omvang van 5%.

Licence