Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

1.940.005

ISB mutaties

21

25.500

Vastgestelde begroting na ISB

 

1.965.505

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Maatregel Gerichte Aankoop

21

133.300

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

21

‒ 62.675

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

21

100.000

Corona: dierentuinen

21

15.000

Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierren

21

25.294

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

21

16.340

Kasschuif Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

21

‒ 96.000

kasschuif Natuurbank

22

‒ 7.750

Saneringsregeling Visserij

22

‒ 20.000

Caribisch Nederland

22

8.000

Brexit Adjustment Reserve (BAR) visserij

22

45.000

NVWA

24

21.000

Uitvoeringskosten GLB

51

106.400

Kasschuif uitvoeringskosten GLB

51

‒ 102.176

Loon- en prijsbijstellingtranche 2022

51

73.919

Eindejaarsmarge

51

20.331

Overige mutaties

div

29.506

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

2.270.994

Toelichting

Maatregel Gericht Aankoop

Het betreft hier onderuitputting uit 2021 voor de Maatregel Gerichte Aankoop. Deze middelen worden nu weer toegevoegd aan de LNV begroting.

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

In 2022 wordt de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop gepubliceerd. Met de kasschuif worden de middelen verdeeld over de jaren waarin de verwachte uitfinanciering plaatsvindt.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Er wordt cumulatief € 521,5 mln. euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit betekent dat het budget in 2022 met € 100 mln. wordt verhoogd.

Corona: dierentuinen

Middels deze mutatie worden de middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Het betreft € 15 mln. aan middelen voor de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022.

Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdieren

Bij Najaarsnota 2021 is 25,3 miljoen euro afgeboekt. Middels deze mutatie worden deze middelen weer opgeboekt ten behoeve van de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij.

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

Voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbe drijven COVID-19 (OVK) is het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Daarom wordt het budget opgehoogd met € 16,3 mln.

Kasschuif Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Er wordt cumulatief 521,5 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Middels deze mutatie worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

Kasschuif Natuurbank

Gezien het tijdspad van de wet wordt verwacht dat € 7,8 mln. van de uitgaven worden doorgeschoven naar latere jaren.

Saneringsregeling Visserij

LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan staatssteuncriteria kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor wordt het budget met € 20 mln. verlaagd.

Caribisch Nederland

Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling.

Brexit Adjustment Reserve (BAR) visserij

Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Het gaat om een stilligregeling van € 33 mln. en een liquiditeitsregeling van € 12 mln.

NVWA

De bijdrage aan de NVWA wordt verhoogd. Het grootste gedeelte van deze toename bestaat uit een overheveling van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV begroting voor de NVWA. Dit gaat in 2022 om € 21,0 mln.

Uitvoeringskosten GLB

Er wordt voor € 106,4 mln. aan middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). vanuit de Aanvullende Post toegevoegd aan de LNV begroting. Deze middelen worden middels kasschuif doorgeschoven naar latere jaren, zodat deze in het juiste kassritme worden geplaatst.

Loon- en prijsbijstellingtranche 2022

De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 wordt op artikel 51 geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

92.314

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Dekking uitvoeringskosten RVO

22

4.380

Overige mutaties

div

462

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

97.156

Toelichting

Dekking uitvoeringskosten RVO

De uitvoeringskosten RVO worden verhoogd. Dit komt door hogerekosten voor de uitvoering van de EMFAF regelingen en de NAGW (natuurambitie Grote Wateren) en investeringsregeling Weide-akkervogels.

Licence