Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij

Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

639.806

128.750

768.556

138.153

906.709

174.940

460.324

62.031

‒ 4.785

           
 

Uitgaven

534.117

119.850

653.967

124.600

778.567

150.943

449.607

83.999

20.733

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Sociaal economische positie boeren

8.443

60.600

69.043

45.421

114.464

734

‒ 1.000

‒ 740

0

 

Duurzame veehouderij

335.686

52.750

388.436

‒ 233.027

155.409

121.732

384.572

79.175

22.236

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

22.186

0

22.186

23.872

46.058

31.893

17.195

15.861

17.136

 

Mestbeleid

58.126

0

58.126

25.560

83.686

22.814

10.787

10.490

2.440

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

0

0

0

4.574

4.574

4.169

4.147

4.147

4.552

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

0

0

0

1.771

1.771

1.616

1.616

1.616

1.616

 

Integraal voedselbeleid

0

0

0

4.292

4.292

4.242

4.227

4.227

4.227

 

Garanties

         
 

Bijdrage borgstellingsreserve

3.627

0

3.627

0

3.627

0

0

0

0

 

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

0

1.805

0

1.805

0

0

0

0

 

Opdrachten

         
 

Sociaal economische positie boeren

2.602

0

2.602

‒ 1.168

1.434

‒ 1.561

‒ 1.552

‒ 600

‒ 600

 

Duurzame veehouderij

12.914

0

12.914

‒ 12.914

0

‒ 1.882

‒ 2.965

‒ 2.748

‒ 1.936

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

15.546

6.500

22.046

‒ 22.046

0

‒ 21.339

‒ 17.641

‒ 15.861

‒ 17.136

 

Mestbeleid

18.897

0

18.897

‒ 18.897

0

‒ 3.510

‒ 3.568

‒ 3.568

‒ 3.568

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

13.251

0

13.251

‒ 4.706

8.545

‒ 4.278

‒ 4.227

‒ 4.227

‒ 4.632

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.384

0

5.384

‒ 1.806

3.578

‒ 1.616

‒ 1.616

‒ 1.616

‒ 1.616

 

Integraal voedselbeleid

6.384

0

6.384

‒ 4.318

2.066

‒ 4.298

‒ 4.298

‒ 4.298

‒ 4.227

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         
 

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.289

0

1.289

0

1.289

0

0

0

0

 

Centrale Commissie Dierproeven

2.225

0

2.225

‒ 2.225

0

0

0

0

0

 

Medebewind/voormalige productschappen

0

0

0

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

 

Raad voor de Plantenrassen

1.344

0

1.344

0

1.344

0

0

0

0

 

Keuringsdiensten

2.130

0

2.130

0

2.130

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

         
 

Specifieke uitkeringen

0

0

0

318.251

318.251

461

62.164

375

475

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

FAO en overige contributies

11.107

0

11.107

579

11.686

379

379

379

379

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Diergezondheidsfonds

11.171

0

11.171

0

11.171

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

32.770

0

32.770

0

32.770

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Sociaal economische positie boeren

245

0

245

0

245

0

0

0

0

 

ZBO's/RWT's

2.300

0

2.300

0

2.300

0

0

0

0

 

Mestbeleid

7.209

0

7.209

0

7.209

0

0

0

0

 

Garanties

1.800

0

1.800

0

1.800

0

0

0

0

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

11.600

0

11.600

0

11.600

0

0

0

0

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

0

5.926

0

5.926

0

0

0

0

 

Onttrekkingen begrotingsreserves

3.690

0

3.690

0

3.690

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Het budget voor sociaal economische positie boeren wordt met € 45,4 mln. verhoogd. Deze verhoging bestaat voornamelijk uit de middelen voor de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij van € 25,3 mln. Deze middelen zijn in 2021 bij 2e suppletoire begroting afgeboekt en worden in 2022 toegevoegd aan de LNV begroting.

Hiernaast is voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Daarom wordt het budget opgehoogd met € 16,3 mln. Voorts is een bedrag van € 0,5 mln. beschikbaar gesteld aan de agentschapsbijdrage RVO ten behoeve van de uitvoeringskosten van de regeling OVK.

Duurzame veehouderij

Het subsidiebudget Duurzame Veehouderij wordt met € 233,0 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die op een ander onderdeel worden verantwoord, zoals het budget voor de Maatregel Gerichte Aankoop. Het budget voor de Maatregel Gerichte Aankoop (€ 249,3 mln.) wordt aan de provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en wordt daarom verantwoord onder ‘bijdrage aan medeoverheden’.

Hiernaast wordt er voor € 12,9 mln. aan uitgaven van het opdrachtenbudget verantwoord onder subsidies duurzame veehouderij. Daarbij wordt € 15 mln. toegevoegd aan de LNV begroting, wegens de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022.

Tot slot wordt het budget nog verlaagd met € 15 mln. doordat uitgaven aan de SRV (€ 7,3 mln.), het omschakelprogramma (€ 3,7 mln.) en uitgaven voor het verlagen ruw eiwitgehalte veevoer (€ 3,4 mln.) middles kasschuif worden doorgeschoven naar latere jaren. Daarbij zijn er de kasschuiven voor het nationaal kennisprogramma en de SBV die gezamelijk onder de € 1,0 mln. blijven.

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

Het budget voor glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen wordt met € 23,9 mln. verhoogd. In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 22 mln. aan middelen die op het opdrachtenbudget Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen geraamd stonden, nu op het subsidiebudget van Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen verantwoord. Verder is in 2021 € 25 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV-begroting ten behoeve van subsidiering via de Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) regeling. De openstelling van de subsidieregeling voor LED-verlichting (Urgenda budget en module in EG regeling) eind 2021 was zeer succesvol. Daarom wordt nu bij 1e suppletoire de resterende € 5 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Mestbeleid

Het budget voor mestbeleid wordt in 2022 verhoogd met € 25,6 mln. Op grond van de Nitraatrichtlijn heeft Nederland in december 2021 het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie ingediend (Kamerstuk 33037, nr. 431 en 33037, nr. AC). Op de Aanvullende Post is hiervoor in totaal € 119 mln. gereserveerd. Middels deze mutatie wordt er is 2022 voor de eerste tranche voor € 9,1 mln. overgeheveld naar de LNV begroting. De uitwerking en overheveling van de tweede tranche vindt op een later moment plaats. Naast deze verhoging van het budget zorgt de eerder benoemde herrubricering van diverse begrotingsposten ervoor dat € 18,9 mln. van de uitgaven aan opdrachten mestebleid worden verantwoord onder deze subsidie post.

Opdrachten

Duurzame veehouderij

In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 12,9 mln. aan begrote uitgaven voor opdrachten duurzame veehouderij overgeheveld naar de post subsidies duurzame veehouderij.

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 22 mln. aan geraamde uitgaven van de post opdrachtenbudget Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen verantwoord onder het subsidiebudget van Glastuinbouwtuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen.

Mestbeleid

In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat sommige uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 18,9 mln. aan begrote uitgaven aan opdrachten voor mestbeleid overgeheveld naar de post subsidies mestbeleid.

Bijdrage aan medeoverheden

Specifieke uitkeringen

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit correcties die volgen uit het op een andere plek verantwoorden van de uitgaven voor de Maatregel Gerichte Aankoop (€ 249,3 mln.). Het budget wordt met € 133,3 mln. opgehoogd uit de onderuitputting op de middelen uit 2021, bestemd voor de verhoging van het subsidieplafond van de 1e tranche van de MGA. Verder wordt € 62,7 mln. via een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren, bestemd voor de 2e tranche van de MGA. Tot slot worden er middelen overgeheveld naar het BTW-Compensatiefonds ten behoeve van de 2e tranche (€ 1,3 mln.) en worden er uitvoeringskosten RVO overgeheveld naar artikel 24 (€ 0,4 mln.) Dit telt op tot een mutatie van € 318,3 mln.

Licence