Base description which applies to whole site
+

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 11 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

42.390

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

47.316

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Motie Van Den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

1

1.000

2) Capacity Building (Saba Package)

1

1.600

3)Island Backlogs (Saba Package)

1

800

4) Wisselkoerscorrectie

1

2.573

5) Vrije uitkering Saba

1

2.605

6) Vrije uitkering Bonaire

1

5.654

7) Overige mutaties

 

725

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

62.273

Toelichting

1) Motie Van Den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

Dit betreft de uitvoering van de motie van de Leden Kuiken en Van Den Berg die oproepen tot verhoging van vrije uitkering aan Saba met € 1,5 mln. (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 58). Hiervoor wordt € 1 mln. uit de post Onvoorzien overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het BES-fonds (H). Daarnaast krijgt Saba volgens de vaste verdeelsleutel € 0,8 mln. vanuit de totaal € 4,1 mln. aan middelen uit de CN enveloppe, die per eerste suppletoire begroting 2022 zijn toegevoegd. Dit is eerder ook in antwoorden op Kamervragen aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 36100 IV, nr. 3).

2) Capacity Building (Saba Package)

De middelen voor de Capacity Building uit de Saba Package worden via de vrije uitkering verstrekt, zoals overeengekomen in de Saba Package. Hier worden onder andere middelen vrijgemaakt ter ondersteuning voor de eilandssecretaris.

3) Island Backlogs (Saba Package)

De middelen voor de Island Backlogs uit de Saba Package worden via de vrije uitkering aan Saba toegekend. In de Saba Package is overeengekomen dat deze middelen onder andere worden ingezet voor het oorkaanbestendig maken van woningen en het weerbaarder maken van Saba's financiën.

4) Wisselkoerscorrectie

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

5) Vrije uitkering Saba

Dit betreft de bijdrage vanuit het BES-fonds aan de vrije uitkering voor het openbaar lichaam Saba. Met deze bijdrage wordt uitvoering gegeven aan het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en de bijbehorende uitvoeringsdagenda voor Saba. Projecten die tot uitvoer worden gebracht, betreffen onder andere herbebossing en de geitenaanpak.

6) Vrije uitkering Bonaire

Dit betreft de bijdrage vanuit het BES-fonds aan de vrije uikering voor het openbaar lichaam Bonaire. Met deze bijdrage wordt uitvoering gegeven aan het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 en de bijbehorende (concept) uitvoeringsagenda voor Bonaire. Projecten die tot uitvoer worden gebracht, betreffen onder andere de monitoring van zeewaterkwaliteit en koraalherstel.

Tabel 12 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

42.390

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

47.316

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

14.957

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

62.273

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Licence