Base description which applies to whole site
+

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

2.411

27.922

‒ 12.865

‒ 907

14.150

      

Uitgaven

2.411

27.922

‒ 12.865

‒ 907

14.150

      

Wisselkoersreserve

545

20.898

‒ 6.748

0

14.150

Onvoorzien

1.866

7.024

‒ 6.117

‒ 907

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Wisselkoersreserve

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Om de wisselkoerstegenvaller in 2023 (ad. € 4,5 mln.) op het BES-fonds te kunnen dekken, worden gelden van 2022 naar 2023 overgeheveld.

Onvoorzien

Dit betreft grotendeels de verdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 voor de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

Daarnaast betreft dit de uitvoering van de motie van de Leden Kuiken en Van Den Berg die oproepen tot verhoging van vrije uitkering aan Saba met € 1,5 mln. (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 58). Hiervoor wordt € 1 mln. uit de post Onvoorzien overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het BES-fonds (H).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Uitgaven

Onvoorzien

Daarnaast wordt circa. € 0,9 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Licence