Base description which applies to whole site

6.1 Artikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

      

Uitgaven

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

      

Bijdrage aan medeoverheden

     

Vrije uitkering

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

      

Ontvangsten

42.390

47.316

6.688

8.269

62.273

Toelichting

Mutaties miljoenennota

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Dit betreft meerdere mutaties, waaronder een overboeking vanaf de begroting van Koninkrijksrelaties naar het BES-fonds voor de Saba Package. Dit omdat de middelen via het instrument Vrije uitkering worden verstrekt. Deze gelden zijn bedoeld om de bestaanszekerheid van Saba te verbeteren. Het gaat hierbij - zoals overeengekomen - onder andere om middelen voor ondersteuning van de eilandsecretaris, het orkaanbestendig maken van woningen en het weerbaarder maken van Saba's financiën. Ook de verwerking van de aangenomen motie Van Den Berg en Kuiken (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr, 58) die oproept om de vrije uitkering voor Saba met € 1,5 mln. te verhogen vindt op deze regeling plaats. Daarnaast betreft deze mutatie de wisselkoersactualisatie over 2022.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Dit betreffen onder andere de bijdragen aan het BES-fonds voor de openbare lichamen Saba en Bonaire ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030. Hiermee worden er op Saba onder andere projecten op het gebied van herbebossing en de geitenaanpak worden uitgevoerd. Ook vindt op dit instrument de bijdrage aan Bonaire plaats voor de (concept) uitvoeringsagenda Bonaire, waarbij het onder meer gaat om koraalherstel en de monitoring van de zeewaterkwaliteit. Daarnaast zijn er nog toeviegingen geweest op dit instrument voor de toegangkelijkheid van verkiezingen op de BES-eilanden.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Licence