Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2022

 

1.328,4

1.328,4

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

1.527,3

1.527,3

    

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)

 

64,1

64,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Saldo 2022

diversen

‒ 72,7

13,2

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

6,7

6,7

3) Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

4,8

4,8

    

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

1.530,3

1.616,1

Toelichting

 • 1. Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en € 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.

 • 2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:

  • Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar € -3,5 miljoen.

  • Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.

  • Een de vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.

 • 6. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:

  • Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).

  • Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

  • Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

  • Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.

Licence