Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1 Investeren in Waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

1.018.861

855.748

30.374

208.603

1.094.725

Uitgaven

 

568.377

522.931

44.897

2.447

570.275

waarvan juridisch verplicht

   

70%

       

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

98.547

5.087

‒ 8.702

94.932

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

66.703

3.444

‒ 863

69.284

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

1.580

81

‒ 161

1.500

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

5.192

268

‒ 4.083

1.377

1.01.04

Maaswerken

25.585

25.072

1.294

‒ 3.595

22.771

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

448.187

406.328

38.019

13.801

458.148

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

53.721

48.691

3.890

‒ 16.629

35.952

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

2.484

240

407

3.131

1.02.02

Realisatieprogramma

394.466

357.637

34.129

30.430

422.196

1.03

Studiekosten

10.691

18.056

1.791

‒ 2.652

17.195

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

18.056

1.791

‒ 2.652

17.195

1.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

166.404

170.506

19.546

13.744

203.796

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

170.506

19.546

13.744

203.796

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

 

9.757

747

82

10.586

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

     

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

156.586

18.799

 

175.385

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

0

 

13.442

13.442

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

4.163

 

220

4.383

Toelichting

VerplichtingenHet verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.

 • 1. HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingenschuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

 • 2. HWBP (€ 181,4 miljoen)

  • In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert (€ 70,1 miljoen).

  • Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).

  • Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).

  • HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).

  • HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).

  • HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief (€ -10,8 miljoen).

  • Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).

 • 3. Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

 • 4. IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2

 • 5. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 29,2 miljoen.

 • 6. Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.

 • 1. Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.

 • 2. Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.

 • 3. Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.

 • 1. Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen) Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

  • HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.

  • Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

  • Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico’s schuift door naar 2023.

  • Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.

  • Diverse kleine aanpassingen ( € -0,9 miljoen)

 • 2. Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -3,9 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).

 • 3. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen) Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.

 • 1. Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)

  • € -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.

  • Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.

 • 2. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)

  • Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.

  • Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen. Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

 • 1. Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.

 • 2. € 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.

 • 3. Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).

Licence