Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

560.752

664.781

‒ 31.148

‒ 207.734

425.899

      

Programma-uitgaven

560.752

664.781

‒ 31.148

‒ 210.199

423.434

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

     

Bijdrage Agentschappen

     

Overige bijdragen agentschappen

338

4.948

0

1.462

6.410

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

32.266

33.404

‒ 45

1.067

34.426

Bijdrage medeoverheden

     

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

176.453

182.673

0

0

182.673

COVID-19

69.000

68.850

0

‒ 23.850

45.000

Overige Bijdrage medeoverheden

40.865

46.132

‒ 14.127

‒ 6.994

25.011

Subsidies

     

Nederlands Rode Kruis

1.361

1.411

0

0

1.411

Nationaal Veiligheids Instituut

1.307

1.356

0

0

1.356

Overige Subsidies

2.610

2.705

‒ 200

1.500

4.005

Opdrachten

     

Project NL-Alert

5.017

6.472

0

‒ 2.451

4.021

NCSC

8.922

13.042

‒ 5.865

‒ 1.782

5.395

COVID-19

1.000

21.670

‒ 10.920

‒ 3.750

7.000

Regeling tegemoetkoming schade 2021

200.000

256.400

0

‒ 175.000

81.400

Overige Opdrachten

8.131

8.289

9

‒ 401

7.897

      

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.482

17.429

0

0

17.429

      

Ontvangsten

2.000

6.800

2.795

313

9.908

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdrage medeoverheden COVID-19 ‒ 23,9 mln.Betreft de bijdrage gemeenten coronatoegangsbewijs. Enkele gemeenten hebben geen gebruikt gemaakt van de regeling of hebben vanwege het overschrijden van de indieningsdatum geen gebruik kunnen maken van de regeling.

Overige Bijdrage medeoverheden ‒ 21,1 mln.

  • Conform het bestedingsplan CA-middelen voor Inlichtingendiensten wordt 6,8 mln. overgeheveld naar het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum).

  • Vanwege onderbesteding van politie op bijzondere bijdragen Passenger Information Unit (PIU, 2,917 mln.) en Internet Referral Unit (IRU, 2,306 mln) wordt het geld ad 5,2 mln. teruggevorderd. De werkzaamheden die politie zou uitvoeren worden nu uitgevoerd door de competente autoriteiten.

  • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties zoals 4 mln. aan middelen voor cameratoezicht aan politie en 2,1 mln. ten behoeve van het versterken van beleidscapaciteit cybercrime en het campagneprogramma ten behoeve van bedrijfsleven en burgers.

NCSC ‒ 7,6 mln.

  • Conform het bestedingsplan wordt 6,8 mln. voor Inlichtingendiensten overgeheveld door NCTV naar NCSC.

  • Een technische herschikking van 14,6 mln. tussen NCTV en NSCS om te zorgen dat de gemaakte kosten overeenkomen met het budget.

Opdrachten COVID-19 ‒ 14,7 mln.Het budgettaire kader á 10,9 mln. is als programmageld geboekt op artikel 36, terwijl de kosten veelal ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft en dus volledig ten laste komen van het apparaat. Om die reden wordt het budget van 10,9 mln. overgeheveld van programma naar apparaat. Betreft een technische mutatie. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties.

Regeling tegemoetkoming schade 2021 ‒ 175 mln.Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld.Inmiddels is het duidelijk geworden dat de begrote uitgaven in 2022 lager zullen uitkomen. Het budget wordt daarom met 175 mln. verlaagd waarvan 35 mln. door middel van een kasschuif wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023 die benodigd zijn bij voorjaar. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het wel of niet uitkeren van de tegemoetkoming. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van deze regeling uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade.

Licence