Base description which applies to whole site

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

291.752

269.000

560.752

104.029

664.781

23.416

88.467

139.491

140.497

          

Programma-uitgaven

291.752

269.000

560.752

104.029

664.781

23.416

88.467

139.491

140.497

Waarvan juridisch verplicht

93%

   

99%

    

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         

Bijdrage Agentschappen

         

Overige bijdragen agentschappen

338

0

338

4.610

4.948

10

10

10

10

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

32.266

0

32.266

1.138

33.404

1.138

1.138

1.138

1.138

Bijdrage medeoverheden

         

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

176.453

0

176.453

6.220

182.673

6.221

6.221

6.221

6.221

COVID-19

0

69.000

69.000

‒ 150

68.850

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

40.865

0

40.865

5.267

46.132

14.567

79.617

130.640

131.645

Subsidies

         

Nederlands Rode Kruis

1.361

0

1.361

50

1.411

50

50

50

50

Nationaal Veiligheids Instituut

1.307

0

1.307

49

1.356

49

49

49

49

Overige Subsidies

2.610

0

2.610

95

2.705

95

95

95

95

Opdrachten

         

Project NL-Alert

5.017

0

5.017

1.455

6.472

205

205

205

205

NCSC

8.922

0

8.922

4.120

13.042

350

350

350

350

COVID-19

1.000

0

1.000

20.670

21.670

0

0

0

0

Regeling tegemoetkoming schade 2021

0

200.000

200.000

56.400

256.400

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.131

0

8.131

158

8.289

283

283

283

283

          

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.482

0

13.482

3.947

17.429

448

449

450

451

          

Ontvangsten

2.000

0

2.000

4.800

6.800

2.000

2.000

1.000

0

BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Brede Doeluitkering RampenbestrijdingDeze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro.

Overige Bijdrage medeoverheden

  • De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.

  • De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

  • De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.

  • De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.

Opdrachten COVID-19Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.

Licence