Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedrage x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.594.264

3.441.987

33.003

‒ 249.211

3.225.779

      

Programma-uitgaven

1.437.364

2.285.087

33.003

807.689

3.125.779

Waarvan juridisch verplicht

    

99,50%

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

     

Bijdrage Agentschappen

     

Immigratie- en Naturalisatiedienst

470.769

511.992

‒ 261

26.825

538.556

DJI - Vreemdelingenbewaring

72.395

72.556

0

0

72.556

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

COA

538.486

1.200.104

0

370.216

1.570.320

NIDOS - opvang

65.463

81.755

0

27.000

108.755

Bijdrage medeoverheden

     

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

221.100

221.100

30.500

344.000

595.600

Subsidies

     

Vluchtelingenwerk Nederland

10.371

11.672

0

4.000

15.672

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

8.100

34.012

0

0

34.012

Overige Subsidies

1.726

1.794

‒ 273

‒ 52

1.469

Opdrachten

     

Programma Keteninformatisering

8.834

9.139

0

0

9.139

Versterking vreemdelingenketen

8.379

9.256

3.037

29.700

41.993

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

4.800

103.800

0

6.000

109.800

      

37.3 Terugkeer

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.896

10.212

0

0

10.212

Subsidies

     

REAN-regeling

5.657

4.863

0

0

4.863

Overige Subsidies

3.059

3.171

0

0

3.171

Opdrachten

     

Vreemdelingen vertrek

8.329

9.661

0

0

9.661

      

Ontvangsten

3.000

119.808

2.122

7.800

129.730

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99,5% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI. De middelen gerelateerd aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn volledig juridisch verplicht.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 37 Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenBij de 3e incidentele suppletoire begroting inzake de Opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn middelen toegevoegd voor subsidies aan ngo’s (non gouvernementele organisaties) ten behoeve van inzet Oekraïne. Dit betrof in totaal een bedrag van 8,1 mln. Bij de 3e incidentele suppletoire begroting is echter nagelaten om de verdeling van het bedrag naar de doelstellingen aan te geven.

Dit bedrag is verdeeld over 0,87 mln ten behoeve van RefugeeHomeNL (een samenwerking van Rode Kruis (penvoerder en ontvanger middelen), Leger des Heils en Takecare BNB) en 7,23 mln voor Vluchtelingen Werk Nederland.

Inmiddels is de subsidie aan RefugeeHomeLNL verlaagd. Daarmee wordt de subsidie aan Vluchtelingewerk Nederland met 7,5 mln. opgehoogd voor de hogere kosten van de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk Nederland.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 26,6 mln.

 • De kosten in de uitvoering bij de IND zijn hoger dan de dekking vanuit de kostprijzen. De oorzaak hiervan is te vinden in de hogere tarieven van tolken en de verhoogde kosten van vervoer vanwege het feit dat de asielzoekers verspreid zitten in de (crisis) noodopvang. Daarbij zijn er hogere kosten voor externe inhuur vanwege personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt. Dit alles leidt tot een tegenvaller van 19,8 mln. bij de IND.

 • Het budget IND wordt in 2022 verhoogd met 7 mln. Het betreft een generale compensatie voor de IND-werkzaamheden in het kader van de Oekraïense ontheemden. De IND is begonnen met deze werkzaamheden in juni. De voornaamste activiteit daarvan is het geldig maken van de verblijfsdocumenten van de Oekraïners door middel van stickers met verblijfsaantekening op plaklocaties. Dit hangt samen met de beschermde status die ontheemden uit Oekraïne genieten op basis van de Richtlijn Tijdelijke bescherming Oekraïne.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 370,2 mln.

 • Overdracht van middelen (9,9 mln.) in het kader van het faciliteitenbesluit. Deze middelen worden door BZK toegevoegd middels de circulaires aan het gemeentefonds.

 • De hogere bezetting van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het hoge percentage alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) en de vele (crisis)noodopvang, die duurder zijn dan reguliere opvang, leidt tot een tegenvaller van 380 mln. Deze tegenvaller wordt deels gecompenseerd door de hogere toerekening van eerstejaarsasielopvang aan ODA (Official Development Assistance) van 160 mln. Het restant wordt gedekt uit de niet-asiel gerelateerde onderuitputting van JenV (70 mln.) en de rijksbrede onderuitputting.

NIDOS – opvang 27 mln.Nidos voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De hogere instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen leidt tot meer werk en kosten bij Nidos.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 374,5 mln.

 • Gemeentelijke en particuliere opvang. Een kasschuif op de middelen gemeentelijke en particuliere opvang voor gemeenten voor de realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan ontheemden waarbij € 30,5 mln. euro van het jaar 2023 naar het jaar 2022 wordt verschoven waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

 • Een technische herschikking binnen dit artikelonderdeel van 6 mln. De kosten van het KCIO (Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne), voor de werkzaamheden in kader opvang van ontheemden uit Oekraïne, zal uit budget opdrachten worden betaald. De middelen daarvoor komen uit de bijdrage medeoverheden.

 • Gemeentelijke Opvang Oekraïners. Een veel groter deel van de gemeenten dan eerder gedacht vraagt een voorschot aan voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne (GOO, gemeentelijke Opvang Oekraïne en POO, Particuliere Opvang Oekraïners). Dit betekent extra uitgaven in 2022 van 350 mln.

Versterking vreemdelingenketen 32,7 mln.

 • Vrijval EU-middelen 7,8 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van de kosten van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) via een desaldering.

 • Voor de implementatie van de Europese Entry Exit System (EES) verordening op Schiphol zijn aanvullende middelen (14,5 mln) noodzakelijk teneinde de implementatie tijdig af te ronden.

 • Ten behoeve van de crisisnoodopvang door gemeenten van asielzoekers is door BZK een aanbesteding gedaan voor personele inzet. Het JenV-deel in deze kosten betreft 7,5 mln.

 • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 6 mln. Een technische herschikking binnen dit artikelonderdeel van 6 mln. De kosten van het KCIO, voor de werkzaamheden in kader opvang van ontheemden uit Oekraïne, zal uit budget opdrachten worden betaald. De middelen daarvoor komen uit de bijdrage medeoverheden.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 9,9 mln. De verhoging word verklaard door de desaldering vrijval EU-middelen 7,8 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van de kosten van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Het restant van het saldo betreft de desaldering van de ontvangsten 2,1 mln. van Eurostar.

Mutaties Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2022 is 1.156,9 miljoen te hoog ten opzichte van de verwachte uitputing en wordt daarom verlaagd.

Licence