Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

6.030.567

6.457.069

96.835

451.102

7.005.006

       

Uitgaven

6.310.346

6.570.770

99.984

2.880

6.673.634

waarvan juridisch verplicht

99,97%

   

100%

       

Bekostiging

6.240.270

6.497.527

119.674

5.826

6.623.027

Bekostiging onderwijsdeel1

3.006.191

3.156.227

3.333

‒ 58.944

3.100.616

Bekostiging onderzoeksdeel

2.284.607

2.360.442

66.341

60.000

2.486.783

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

757.944

782.877

0

4.770

787.647

Studievoorschotvouchers

17

0

0

0

0

Studievoorschot kwaliteitsafspraken2

191.511

197.981

0

0

197.981

Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

0

50.000

0

50.000

Subsidies (regelingen)

26.459

28.795

‒ 3.966

‒ 2.741

22.088

Nuffic

14.507

12.963

‒ 135

‒ 850

11.978

Studiekeuze123

2.616

3.836

0

‒ 1000

2.836

Vluchteling Studenten UAF

2.511

2.594

0

‒ 511

2.083

Studentenwelzijn (Ecio)

794

894

0

 

894

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

271

334

0

0

334

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

255

263

0

0

263

Open & online onderwijs

2.008

2.074

0

‒ 194

1.880

Zelftesten

1.531

1.531

‒ 1531

0

0

Overige subsidies

1.966

4.306

‒ 2.300

‒ 186

1.820

Opdrachten

40.726

41.496

‒ 15.758

‒ 205

25.533

Opdrachten

3.153

3.923

168

‒ 205

3.886

Zelftesten

37.573

37.573

‒ 15.926

0

21.647

Bijdragen aan (inter-) nationale organisaties

2.891

2.952

34

0

2.986

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

1.859

1.920

0

0

1.920

United Nations University (UNU)

1.032

1.032

34

0

1.066

       

Ontvangsten

16

16

0

374

390

1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

Tabel 14 Uitsplitsing verplichtingen
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

6.030.567

6.457.069

96.835

451.102

7.005.006

waarvan garantieverplichtingen

0

0

95.226

15.400

110.626

waarvan overige verplichtingen

6.030.567

6.457.069

1.609

435.702

6.894.380

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 547,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 445,1 miljoen) wordt veroorzaakt door:

 • garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2022 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat (€ 110,6 miljoen);

 • bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2022 als gevolg van aanpassingen ten behoeve van de bekostiging voor het jaar 2023 (€ 334,5 miljoen). De middelen voor het jaar 2023 voortkomend uit het Coalitieakkoord en het Fonds onderzoek en wetenschap zijn anders dan voorzien al in 2022 verplicht en zorgen voor de verhoging van de verplichtingenstand in 2022.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 125,5 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

 • De investering van € 100,0 miljoen voor 2022 in stabiele starters- en stimuleringsbeurzen ter verlichting van de werkdruk, de afhankelijkheid van externe onderzoeksfinanciering en vergroting van de ruimte voor onderzoekers om ongebonden onderzoek te doen;

 • de overheveling naar universiteiten van het restant aan de NWO-onderzoekmiddelen uit de SEO-regeling (€ 16,3 miljoen);

 • Een overboeking van € 4,8 miljoen vanuit het ministerie van VWS voor de zogenaamde OVA-compensatie 2022, zijnde het verschil van de door VWS uitgekeerde Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling in de zorg voor het jaar 2022 (4,42%) en het door OCW van het ministerie van Financiën ontvangen loonpercentage voor de gezondheidssector (3,45%) op de werkplaatsfunctie van de academische ziekenhuizen die door OCW worden bekostigd;

 • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere departementen, beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 4,4 miljoen.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 6,7 miljoen verlaagd. Het betreft:

 • middelen uit het Coalitieakkoord ten behoeve van het verbeteren van de studiekeuzeinformatie worden voor een bedrag van € 1,0 miljoen niet uitgeput;

 • de nog resterende subsidiemiddelen (€ 1,5 miljoen) voor het COVID-19 zelftesttraject zijn overgeheveld naar het opdrachtenbudget onder het Artikel 7 (Wetenschappelijk Onderwijs);

 • de € 2,3 miljoen kabinetsbijdrage voor Oekraïne vluchtelingen, die in 1e instantie ondergebracht was bij het instrument subsidies zijn overgeheveld naar het instrument bekostiging onder hbo en wo;

 • de niet-wettelijke taak die Nuffic heeft uitgevoerd ten behoeve van het Alumni-netwerk (een plek waar alumni, studenten, stagiairs, ambassades, organisaties en Nederlandse ho-instellingen elkaar ontmoeten) is per 2022 beëindigt, hierdoor ontstaat een meevaller van € 0,9 miljoen;

 • diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere departementen, beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 1,0 miljoen.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt met € 16,0 miljoen verlaagd. Het betreft de middelen voor zelftesten, enerzijds is hiervoor € 4,4 overgeheveld vanuit de subsidies van hbo en wo en anderzijds is een deel van deze middelen dat niet in 2022 wordt uitgeput (zijnde € 20,4 miljoen) afgeboekt in 2022 en opgeboekt in 2023 zodat het beleid indien nodig ook in dat jaar kan worden voortgezet.

Licence