Base description which applies to whole site

Artikel 32: Rechtspleging en rechtsbijstand

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2022 8,8 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 41,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 5,5 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

UitgavenOp rechtsbijstand is een onderuitputting van 11 mln. De meevaller wordt grotendeels veroorzaakt door het programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand. Vanwege een herijking van het programma is hier vertraging opgelopen. Het restant van het saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Verplichtingen De lagere verplichting is als volgt opgebouwd:

  • Op de rechtsbijstand is een onderuitputting van 31,5 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door onder andere het programma stelselvernieuwing rechtsbijstand (11 mln.); door een hoger gemiddeld tarief voor toevoegingen is de verplichtingenruimte verhoogd met 18 mln.; door een lager geraamd aantal toevoegingen in de PMJ is de verplichtingenruimte met 35 mln. lager uitgevallen.

  • De subsidietoekenning van Het Juridisch Loket voor het jaar t vindt normaliter jaarlijks eind december t-1 plaats. Dit is nu niet gebeurd waardoor op de verplichting van het Juridisch Loket een onderuitputting van 20,9 mln. is ontstaan.

  • De bijdragetoekenning 2023 Autoriteit Persoonsgegevens is in december 2022 aangegaan in plaats van in januari 2023 zoals gewoonlijk. Dit heeft tot gevolg dat het verplichtingenbudget in 2022 dubbel wordt belast, waardoor het budget in 2022 wordt overschreden met 8,6 mln.

  • De subsidietoekenning aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) voor het jaar t vindt normaliter jaarlijks in december t-1 plaats. De toekenning heeft in 2023 plaatsgevonden; daarnaast is een verplichting uit het verleden afgeboekt. De verplichting StAB laat hierdoor een onderuitputting zien van 5,1 mln.

  • Het restant bedrag omvat diverse kleine mutaties.

OntvangstenHet ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 5,5 mln. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door een aantal kleinere posten, zoals de terugbetaling van de Raad voor de rechtspraak van een initiële vermogensstorting van het ministerie van JenV als gevolg van Covid-19, die niet gebruikt hoefde te worden (meevaller 1,5 mln.) en een extra ontvangst door de verrekening van de kosten tuchtrecht advocatuur van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA) over 2021 en 2022 (3,9 mln).

Licence