Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.868.858

2.876

1.871.734

167.105

2.038.839

‒ 1.632

18.295

34.153

36.288

          

Apparaatsuitgaven

32.175

0

32.175

1.478

33.653

1.219

1.221

1.239

1.239

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

         

Personele uitgaven

28.948

0

28.948

1.341

30.289

1.110

1.110

1.128

1.128

waarvan eigen personeel

27.992

0

27.992

1.315

29.307

1.083

1.083

1.101

1.101

waarvan externe inhuur

956

0

956

26

982

27

27

27

27

Materiele uitgaven

3.227

0

3.227

137

3.364

109

111

111

111

waarvan ict

1.422

0

1.422

66

1.488

66

66

66

66

waarvan sso's

261

0

261

8

269

8

8

8

8

waarvan overig materieel

1.544

0

1.544

63

1.607

35

37

37

37

          

Programma-uitgaven

1.836.683

2.876

1.839.559

11.627

1.851.186

‒ 2.851

17.074

32.914

35.049

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Raad voor Rechtsbijstand

28.098

0

28.098

925

29.023

926

928

928

928

Bureau Financieel Toezicht

8.175

0

8.175

261

8.436

262

262

262

262

Subsidies

         

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

562

0

562

19

581

19

19

19

19

Juridisch Loket

27.366

0

27.366

899

28.265

899

899

899

899

Overige Subsidies

139

0

139

5

144

5

5

5

5

Opdrachten

         

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

8.696

0

8.696

310

9.006

349

349

349

349

Toevoegingen rechtsbijstand

569.627

0

569.627

‒ 25.914

543.713

‒ 17.154

‒ 19.598

‒ 14.720

‒ 15.100

Mediation in Strafrecht

1.082

0

1.082

34

1.116

34

34

34

34

Overige Opdrachten

448

2.876

3.324

15

3.339

15

15

15

15

          

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Autoriteit Persoonsgegevens

25.075

0

25.075

3.970

29.045

5.817

8.167

10.163

10.163

College voor de Rechten van de Mens

8.858

0

8.858

1.042

9.900

558

625

620

615

College Gerechtelijk Deskundigen

1.968

0

1.968

67

2.035

56

81

79

63

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

0

5.127

158

5.285

158

158

158

158

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

808

0

808

575

1.383

576

576

576

576

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdragen Rechtspleging

756

0

756

‒ 732

24

‒ 1.336

‒ 1.336

‒ 1.336

‒ 1.336

Raad voor de rechtspraak

1.145.702

0

1.145.702

31.006

1.176.708

5.986

25.911

34.884

37.420

Overige Bijdrage medeoverheden

2.123

0

2.123

‒ 1.382

741

‒ 389

‒ 389

‒ 389

‒ 389

Subsidies

         

Rechtspleging

482

0

482

16

498

16

16

16

16

Wetgeving

1.278

0

1.278

42

1.320

42

42

42

42

Opdrachten

         

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

202

0

202

307

509

306

306

306

306

Overige Opdrachten

111

0

111

4

115

4

4

4

4

          

Ontvangsten

198.130

0

198.130

‒ 18.758

179.372

‒ 27.762

‒ 67.194

‒ 62.330

‒ 59.616

waarvan Griffierechten

180.544

0

180.544

‒ 19.308

161.236

‒ 28.312

‒ 67.744

‒ 62.880

‒ 60.166

waarvan Overig

17.586

0

17.586

550

18.136

550

550

550

550

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.

 • Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;

 • Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.

 • Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Raad voor de rechtspraakDeze post bevat onder andere de volgende mutaties:

 • Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;

 • Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;

 • De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;

 • Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.

  Mutaties verplichtingen

  Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.

  Mutaties ontvangsten

  Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.

  In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.

Licence