Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.871.734

2.066.566

36.911

‒ 30.000

2.073.477

      

Apparaatsuitgaven

32.175

35.947

527

1.373

37.847

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

     

Personele uitgaven

28.948

30.689

‒ 4

1.373

32.058

waarvan eigen personeel

27.992

29.707

‒ 4

‒ 27

29.676

waarvan externe inhuur

956

982

0

1.400

2.382

Materiele uitgaven

3.227

5.258

531

0

5.789

waarvan ict

1.422

3.038

531

0

3.569

waarvan sso's

261

269

0

0

269

waarvan overig materieel

1.544

1.951

0

0

1.951

      

Programma-uitgaven

1.839.559

1.876.619

37.277

‒ 31.373

1.882.523

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Raad voor Rechtsbijstand

28.098

29.023

0

‒ 2.400

26.623

Bureau Financieel Toezicht

8.175

8.436

340

‒ 5

8.771

Subsidies

     

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

562

581

0

0

581

Juridisch Loket

27.366

28.265

0

‒ 6.200

22.065

Overige Subsidies

139

1.344

0

‒ 2.000

‒ 656

Opdrachten

     

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

8.696

9.006

0

‒ 4.900

4.106

Toevoegingen rechtsbijstand

569.627

543.713

843

‒ 9.200

535.356

Mediation in Strafrecht

1.082

1.116

0

300

1.416

Overige Opdrachten

3.324

3.339

0

‒ 7.622

‒ 4.283

      

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Autoriteit Persoonsgegevens

25.075

29.045

‒ 25

90

29.110

College voor de Rechten van de Mens

8.858

9.900

452

‒ 250

10.102

College Gerechtelijk Deskundigen

1.968

2.035

125

11

2.171

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

5.285

‒ 158

0

5.127

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

808

1.383

0

0

1.383

Bijdrage medeoverheden

     

Bijdragen Rechtspleging

756

24

0

0

24

Raad voor de rechtspraak

1.145.702

1.176.778

44.679

7.619

1.229.076

Overige Bijdrage medeoverheden

2.123

741

‒ 623

0

118

Subsidies

     

Rechtspleging

482

498

75

0

573

Wetgeving

1.278

1.320

0

0

1.320

Overige Subsidies

0

5.500

195

0

5.695

Opdrachten

     

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

202

634

0

0

634

Overige Opdrachten

111

18.653

‒ 8.626

‒ 6.816

3.211

      

Ontvangsten

198.130

179.372

0

‒ 15.047

164.325

waarvan Griffierechten

180.544

161.236

0

‒ 15.047

146.189

waarvan Overig

17.586

18.136

0

0

18.136

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJ), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Juridisch Loket ‒ 6,2 mln.In 2021 heeft een vooruitbetaling op de subsidie aan Het Juridisch Loket plaatsgevonden. Hierdoor is de realisatie op dit artikelonderdeel in 2022 lager.

Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 8,4 mln.Bij rechtsbijstand is een incidentele meevaller van 8,2 mln. vanwege lagere uitgaven bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM en het programma herziening stelsel Rechtsbijstand. Restant bedrag betreft een aantal kleinere mutaties.

Overige opdrachten ‒ 7,6 mln.Dit bedrag bestaat voornamelijk uit diverse kleine meevallers op het gebied van toegang rechtsbestel en rechtspleging.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestelRaad voor de rechtspraak 52,3 mln.

  • Extra middelen ten behoeve van informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de rechtspraak voor 16,2 mln. Deze middelen worden ingezet voor vernieuwing procesondersteuning en datadienstverlening (publicatieproces).

  • Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen ad 14,9 mln. overgeheveld voor versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.

  • Een interne budgetoverheveling van opdrachten overig naar Raad voor de rechtspraak voor 7 mln. voor de versterking van de justitiële keten.

  • De extra middelen (8,6 mln) die dit jaar zijn ontvangen voor aanloop- en implementatiekosten bij de rechtspraak komen dit jaar niet tot besteding.

  • Het restant bedrag betreft een aantal kleinere mutaties zoals 4,8 mln. voor digitalisering strafrechtketen en 3,5 mln. voor preventie met gezag wijkgerichte aanpak.

Overige Opdrachten ‒ 15,4Een interne budgetoverheveling van opdrachten overig naar Raad voor de rechtspraak voor 7 mln. voor de versterking van de justitiële keten. Zie ook de toelichting bij Raad voor de rechtspraak. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met 15 mln. De daling wordt veroorzaakt doordat de instroom van zaken waarbij griffierecht kan worden geheven lager is.

Licence