Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Als stelselverantwoordelijke schept de Minister voor Rechtsbescherming optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • Een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;

  • Een financierende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand, het Bureau Financieel Toezicht en het Register beëdigde tolken en vertalers.11 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waar binnen tolken, vertalers, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein opereren;

  • Een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. Ten aanzien van de schuldsanering is hij verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders.12

Rechtspraak

De Rechtspraak heeft zich gecommitteerd aan het verkorten van de doorlooptijden in rechterlijke procedures. In het programma Tijdige Rechtspraak werken de gerechten aan het aanpakken van werkvoorraden, het slimmer roosteren en plannen en het vergroten van voorspelbaarheid voor rechtzoekenden door betere communicatie. Het programma bestaat uit vijf onderdelen: landelijke inloopkamer, lokale aanpak, roosteren & plannen, voorspelbaarheid en managementinformatie. Het programma duurt drie jaar (2020-2023).

Om de rechtspraak maatschappelijk effectiever te maken, vinden bij de gerechten diverse experimenten plaats (buurt, schulden, multi-problematiek, echtscheidingen). Steeds duidelijker wordt wat daarbij wel of niet werkt. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt over welke werkwijzen breder toegepast kunnen worden. Daarbij zal naar verwachting in 2022 (en daarna) ook gebruik kunnen worden gemaakt van de tijdelijke experimentenwet rechtspleging. Een eerste experiment is voorzien met een nabijheidsrechter. Waar toepassing van een experimentele procedure tot nu toe altijd afhankelijk was van instemming van beide partijen, kan onder de nieuwe wet een experimentele procedure verplicht worden gesteld.

Aan de digitalisering in het civiele recht en het bestuursrecht wordt met het project Digitale Toegang verder invulling en uitvoering gegeven langs de lijnen van basisplan digitalisering dat in 2020 door het Bureau ICT-toetsing is getoetst.

Implementatie invoering intensivering rechtsbijstand bij ZSM

Bij de Zorgvuldig Snel Maatwerk (ZSM)-aanpak wordt in elke zaak maatwerk geleverd via een aanpak die recht doet aan de belangen van de dader, het slachtoffer en de maatschappij. De intensivering van rechtsbijstand binnen het ZSM-proces houdt in dat elke verdachte wiens zaak via ZSM wordt gerouteerd, naast de reeds bestaande wettelijk verankerde vormen van rechtsbijstand (Salduz, bij politieverhoor en bij inverzekeringstelling), een gesprek krijgt met een advocaat, waarbij hij over zijn rechten en plichten binnen het ZSM-proces wordt geïnformeerd. Ook krijgt de verdachte rechtsbijstand indien het OM besluit om bij een misdrijf de strafzaak met een OM-strafbeschikking af te doen. In 2020 is er een begin gemaakt met de intensivering van rechtsbijstand in ZSM-zaken door bij het opleggen van een OM-strafbeschikking bij aangehouden verdachten in misdrijfzaken voor bijstand van een advocaat te zorgen. Per 1 april 2021 krijgen ook alle misdrijfverdachten op vrije voeten een kosteloos gesprek met een advocaat, indien het OM in hun zaak een strafbeschikking uitvaardigt. Voor de intensivering van rechtsbijstand in ZSM-zaken is jaarlijks zo´n € 10 mln. begroot binnen het totale budget voor gefinancierde rechtsbijstand.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2022 wordt de gefaseerde aanpak voor de vernieuwing van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand voortgezet. In de brief ‘contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand’ zijn de contouren geschetst van het beoogde stelsel, dat volgens planning eind 2024 operationeel zal zijn.13 Samen met de professionals uit het veld worden de contouren verder geconcretiseerd, waarbij de volgende drie pijlers centraal staan: 1) laagdrempelige toegang, 2) verhogen kwaliteit en betere vergoedingen voor de professionals en 3) het voorkomen van onnodige geschillen tussen overheid en burger. Hierbij wordt een lerende aanpak gehanteerd waarbij stap voor stap en proefondervindelijk aan een nieuw stelsel wordt gebouwd. Het jaar 2022 is de laatste periode van de pilotfase en staat in het teken van het verder uitwerken en afronden van de contouren van het nieuwe stelsel, de rollen daarbinnen en de borging hiervan in wetgeving. Zo werken we toe naar de inwerkingtreding van een vernieuwd stelsel vanaf 2025 waarin alle rechtzoekenden in Nederland met (juridische) vragen of problemen al dan niet met ondersteuning een route vinden naar een passend, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam antwoord op de (juridische) kwestie waarvoor ze zich gesteld zien.

Wet bescherming koopvaardij

Het initiatiefvoorstel van Wet bescherming koopvaardij is begin 2019 door de Eerste Kamer aanvaard. Bij de voorbereiding van het Besluit bescherming koopvaardij bleek reparatie van de wet nodig om de beoogde werking ervan te kunnen garanderen. In april 2021 is de Reparatiewet WtBK bij de Tweede Kamer ingediend. Tevens is bij die gelegenheid het Besluit bescherming koopvaardij in het kader van de voorhangprocedure aan beide Kamers der Staten-Generaal toegezonden. Het streven is gericht op inwerkingtreding van de wet- en regelgeving per 1 januari 2022.

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR)

Eind 2019 is gestart met een wijzigingstraject van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR). Deze wet stamt uit 1997 en is aan aanpassing toe. Tot en met eind 2020 hebben alle relevante ketenpartners en de branche hun wensen ten behoeve van de aanpassing van de WPBR kenbaar gemaakt. Door het uitbreken van coronacrisis heeft het proces vertraging opgelopen. Het voornemen is om in de loop van 2021 de aanpassingen te realiseren, zodat deze aan de Raad van State kan worden voorgelegd voor advies. De wet kan dan in 2022 worden ingediend bij Tweede Kamer.

Tabel 14 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

1.679.085

1.762.698

1.868.858

1.844.279

1.796.941

1.712.750

1.709.371

        

Apparaatsuitgaven

32.957

32.563

32.175

30.962

31.020

31.637

31.637

32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad

       

Personele uitgaven

28.575

28.986

28.948

28.431

28.432

29.049

29.049

waarvan eigen personeel

26.130

27.830

27.992

27.428

27.429

28.046

28.046

waarvan externe inhuur

2.445

1.156

956

1.003

1.003

1.003

1.003

Materiele uitgaven

4.382

3.577

3.227

2.531

2.588

2.588

2.588

waarvan ict

2.382

1.773

1.422

1.414

1.414

1.414

1.414

waarvan sso's

188

261

261

263

263

263

263

waarvan overig materieel

1.812

1.543

1.544

854

911

911

911

        

Programma-uitgaven

1.597.397

1.730.135

1.836.683

1.813.317

1.765.921

1.681.113

1.677.734

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Raad voor Rechtsbijstand

30.888

28.098

28.098

28.098

28.098

28.098

28.098

Bureau Financieel Toezicht

7.883

8.115

8.175

8.236

8.236

8.236

8.236

Subsidies

       

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

638

544

562

562

562

562

562

Juridisch Loket

26.490

26.966

27.366

27.366

27.366

27.366

27.366

Overige Subsidies

157

139

139

139

139

139

139

Opdrachten

       

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

5.064

8.794

8.696

9.816

9.816

9.816

9.816

Toevoegingen rechtsbijstand

405.488

459.709

569.627

560.036

538.646

454.569

454.569

Mediation in Strafrecht

1.260

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

1.082

Overige Opdrachten

456

459

448

449

449

449

449

        

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Autoriteit Persoonsgegevens

23.826

26.274

25.075

25.076

25.077

24.946

24.946

College voor de Rechten van de Mens

8.215

9.151

8.858

8.757

8.631

8.631

8.631

College Gerechtelijk Deskundigen

1.925

1.969

1.968

1.968

1.968

1.968

1.968

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

5.127

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

1.041

808

808

808

808

808

808

Bijdrage medeoverheden

       

Bijdragen Rechtspleging

0

0

756

1.380

1.380

1.380

1.380

Raad voor de rechtspraak

1.077.097

1.150.832

1.145.702

1.131.272

1.105.391

1.104.791

1.101.412

Overige Bijdrage medeoverheden

0

23

2.123

1.100

1.100

1.100

1.100

Subsidies

       

Rechtspleging

646

482

482

482

482

482

482

Wetgeving

1.175

1.278

1.278

1.278

1.278

1.278

1.278

Opdrachten

       

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

21

174

202

174

174

174

174

Overige Opdrachten

0

111

111

111

111

111

111

        

Ontvangsten

162.187

193.383

198.130

195.193

184.688

182.068

180.523

waarvan Griffierechten

151.548

175.857

180.544

177.546

167.041

164.421

162.876

waarvan Overig

10.639

17.526

17.586

17.647

17.647

17.647

17.647

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Hoge Raad (HR)

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in het Koninkrijk op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. De Hoge Raad bevordert de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Ook kan hij rechtsbescherming bieden in de individuele zaken die aan hem worden voorgelegd. Hij doet dit door te beslissen op cassatieberoepen, die worden ingesteld om de raad te laten beoordelen of het gerechtshof — en in voorkomende gevallen de rechtbank — in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering deugdelijk is. Aan deze taken wordt tevens invulling gegeven door te beslissen op prejudiciële vragen in het civiele en fiscale recht en op vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet. De Hoge Raad en de procureur-generaal hebben daarnaast nog enkele bij wet opgedragen bijzondere taken.

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, die er voor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel. Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het Bureau Financieel Toezicht houdt financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Subsidies

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment bijna 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor een deel van de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies leveren met hun laagdrempelige werkwijze een belangrijke bijdrage aan duurzame geschil oplossing en vormen een alternatief voor de gang naar de rechter

Stichting het Juridisch Loket (hJL)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van het Juridisch loket. Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel Budgettaire gevolgen van beleid.

Overige subsidies

Dit betreft de subsidie die de SGC ontvangt voor de instandhouding van de commissie Algemeen (vangnetcommissie) ter uitvoering van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het bureau WSNP coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de circa 9.800 nieuwe schuldsaneringen per jaar. De gemiddelde subsidie voor een schuldsaneringstraject bedraagt afgerond € 850 over een periode van gemiddeld 3 jaar.

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt toevoegingen aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing in uitgaven en in aantallen weergegeven van de productiegegevens van de Raad over de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstand.

Tabel 15 Productiegegevens Raad voor Rechtsbijstand
 

20201

20212

2022

2023

2024

2025

2026

Strafzaken (ambtshalve)

       

Aantal afgegeven toevoegingen

37.070

36.028

35.921

35.845

35.806

35.806

35.806

Uitgaven (mln.)

68,0

60,4

68,3

67,4

65,7

60,9

60,9

        

Strafzaken (regulier)

       

Aantal afgegeven toevoegingen

68.467

76.057

75.835

75.597

75.464

75.464

75.464

Uitgaven (mln.)

49,6

59,0

79,9

78,0

74,5

64,4

64,4

        

Civiele zaken

       

Aantal afgegeven toevoegingen

175.531

194.935

195.748

195.149

195.825

192.353

192.353

Uitgaven (mln.)

136,3

154,3

231,7

225,4

214,1

176,3

176,3

        

Bestuur

       

Aantal afgegeven toevoegingen

61.352

57.821

56.306

56.006

55.388

55.388

55.388

Uitgaven (mln.)

45,4

45,0

56,3

55,0

52,5

46,1

46,1

        

Piketdiensten

       

Aantal afgegeven toevoegingen

108.920

114.428

113.982

113.836

113.646

113.646

113.646

Uitgaven (mln.)

44,0

47,2

43,0

42,9

42,8

42,8

42,8

        

Lichte adviestoevoeging

       

Aantal afgegeven toevoegingen

8.275

7.444

6.824

6.256

5.729

5.729

5.729

Uitgaven (mln.)

1,9

1,8

1,5

1,4

1,3

1,3

1,3

        

Asiel

       

Aantal afgegeven toevoegingen

30.370

30.097

30.097

30.097

30.097

30.097

30.097

Uitgaven (mln.)

44,5

46,3

52,4

51,8

50,7

47,3

47,3

        

Het Juridisch Loket

       

Aantal klantencontacten

548.479

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

Uitgaven (mln.)

26,5

27,0

27,4

27,4

27,4

27,4

27,4

        

Overige (mln.)3

€ 13,2

€ 38,9

€ 34,2

€ 35,7

€ 34,6

€ 13,0

€ 13,0

        

Uitvoeringslasten Rechtsbijstand

       

Raad voor Rechtsbijstand (mln.)

€ 25,9

€ 26,6

€ 26,6

€ 26,6

€ 26,6

€ 26,6

€ 26,6

        

Totaal uitgaven (mln.)

€ 455,4

€ 506,6

€ 621,2

€ 611,6

€ 590,2

€ 506,1

€ 506,1

Bronnen: Raad voor Rechtsbijstand en het Prognosemodel Justitiële Ketens 2022

1

De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel bij realisatie wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m 31 augustus worden gehanteerd.

2

Het artikelonderdeel 32.2 met betrekking tot rechtsbijstand van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit meerdere uitgaven. Naast de uitgaven aan het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand hebben de uitgaven betrekking op onder andere het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), ECC, ODR en uitgaven aan gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken. In deze tabel zijn deze uitgaven aan Rbtv en gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken buiten beschouwing gelaten.

3

Rogatoire commissie, inning en restitutie, investeringen/ implementatiekosten

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

De Minister voor Rechtsbescherming bekostigt de rechtspraak via de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het landelijk orgaan van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van de bijdrage van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor de rechtspraak toegelicht.

Prijsafspraken

In het besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de Rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en opgenomen in de begroting van JenV. Er zijn met de Rvdr prijzen overeengekomen voor de periode 2020-202214. In 2022 zullen de prijzen voor de periode 2023-2025 worden vastgesteld.

Instroom, financiering en productie

Conform de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Rvdr zijn begrotingsvoorstel ingediend bij de Minister voor Rechtsbescherming op basis van de in- en uitstroomramingen uit onder andere het Prognosemodel Justitiële ketens, op basis van de prijzen zoals zijn vastgelegd in het Prijsakkoord 2020-2022. Hieruit volgt dat de instroom naar boven is bijgesteld ten opzichte van de instroomprognose in de vorige begroting. De prognose laat, met name in de eerstkomende jaren, een sterk stijgende instroom zien.

Tabel 16 Instroomontwikkeling rechtspraak
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Instroom totaal aantal (x 1.000)

1.394

1.721

1.729

1.686

1.599

1.581

1.574

Jaarlijkse mutatie

‒ 9%

24%

0%

‒ 3%

‒ 5%

‒ 1%

0%

Tabel 17 Financiële bijdrage Raad voor de rechtspraak (bedragen * € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2021

 

1.062.430

1.056.639

1.049.216

1.042.288

1.035.127

1.035.127

Mutatie

 

88.402

89.063

82.056

63.103

63.574

60.195

Begroting 2022

1.077.097

1.150.832

1.145.702

1.131.272

1.105.391

1.098.701

1.095.322

Met deze bijdrage is onderstaande productieafspraak met de Raad voor de rechtspraak gemaakt.

Tabel 18 Productieafspraak rechtspraak
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productie totaal aantal (x 1.000)

1.365

1.682

1.684

1.631

1.560

1.541

1.534

Jaarlijkse mutatie

‒ 11%

23%

0%

‒ 3%

‒ 4%

‒ 1%

0%

Toelichting

Op basis van de verwachte toename van het aantal rechtszaken is de bijdrage aan de Rvdr verhoogd. In de eerste jaren is de verwachte productie bij de Rvdr hoger als gevolg van het wegwerken van de COVID-19-achterstanden.

In de mutatie in de bijdrage aan de Rvdr is tevens onder meer compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (loon- en prijsbijstelling) verwerkt en aanvullingen in het kader van de versterking van de aanpak van ondermijning en het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Ter dekking van extra kosten vanwege COVID-19, die de Rvdr verwacht te maken, vindt in 2021 een extra vermogensstorting plaats.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarin staat dat elke lidstaat van de Europese Unie een gegevensbeschermingsautoriteit heeft die onafhankelijk toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De taken en bevoegdheden van de AP staan in de AVG en zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP houdt toezicht, doet onderzoek, geeft adviezen (bijvoorbeeld over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens), geeft voorlichting over privacywetgeving, verstrekt informatie en verschaft helderheid over de uitleg van wettelijke normen. De AP is bij de uitvoering van haar taken gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de rechten van de mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert de regering en het parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap. Het rapporteert jaarlijks over de manier waarop dat verdrag in Nederland wordt uitgevoerd en nageleefd.

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade. Met ingang van 2020 is de subsidiëring en ministeriële verantwoordelijkheid StAB overgegaan van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van JenV.

Subsidies

Subsidie Rechtspleging

De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR).

Subsidie Wetgeving

De subsidie Wetgeving betreft een subsidie aan de Stichting Recht en Overheid (Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen) en aan het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM).

Ontvangsten

Griffierechten

Het Ministerie van JenV ontvangt griffierechten van burgers, overheden, bedrijven en ander rechtspersonen die civiele of bestuursrechtelijke procedures starten.

11

Zie: Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt, Wet beëdigde tolken en vertalers

12

Zie: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen

13

Kamerstukken II, 2018/19, 31753 nr. 155

14

kamerstukken II 29 279, nr. 537

Licence