Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 7,6 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. De gerealiseerde uitgaven zijn € 4,8 miljoen lager. Toelichting:

  • Overige subsidies: Er is voor € 1,9 miljoen minder verplicht en de uitgaven waren € 0,8 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele subsidietrajecten later zijn gestart dan voorzien.

  • Opdrachten Inburgering en integratie: De verplichtingen zijn € 1,4 miljoen en uitgaven € 2,6 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht. De hogere verplichtingen en uitgaven betreffen voornamelijk opdrachten aan het CBS.

  • COA Voorinburgering: Er is voor € 3,8 miljoen minder verplicht dan verwacht. Uit de halfjaarcijfers van COA bleek dat minder trajecten voor Voorinburgering zijn gerealiseerd dan voorzien. Dit is veroorzaakt door de beperkte uitstroom uit de AZC's en personeelskrapte bij het COA.

  • DUO: De uitgaven en verplichtingen zijn € 3,2 miljoen lager dan verwacht. Er is minder gebruik gemaakt van de leenfaciliteit dan bij Najaarsnota werd voorzien.

Ontvangsten

De ontvangsten komen € 1,3 miljoen hoger uit dan geraamd bij Najaarsnota. Dit komt omdat op de DUO leningen meer afbetaald is dan voorzien. Indien asielstatushouders binnen de wettelijke termijn aan de inburgeringsplicht voldoen dan hoeven ze de lening niet terug te betalen. Daarnaast vindt terugbetaling van de lening, als dat aan de orde is, naar draagkracht plaats. Dit maakt het lastig om een precieze inschatting te maken van de te verwachten ontvangsten.

Licence