Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 17 Budgettaire gevolgen artikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

13.199

2.411

3.304

3.266

3.266

3.266

        

Uitgaven

0

13.199

2.411

3.304

3.266

3.266

3.266

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Wisselkoersreserve

0

11.259

545

1.020

1.020

1.020

1.020

Onvoorzien

0

1.940

1.866

2.284

2.246

2.246

2.246

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Wisselkoersreserve

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van wisselkoersfluctuaties. De meevallers komen ten gunste van de reserve en de tegenvallers komen ten laste van de reserve. In 2020 was € 11,4 mln. van de wisselkoersreserve niet gebruikt en daardoor doorgeschoven naar 2021. De wisselkoerscorrecties in 2021 voor 2021 en 2022 over de begrotingen Koninkrijksrelaties en het BES-fonds vallen bijna geheel tegen elkaar weg waardoor de reserve in 2021 op € 11,3 mln. uitkomt en in 2022 op € 0,5 mln.

Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Licence