Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

In de begroting van 2021 zijn de eerste stappen gezet naar een strategische evaluatie agenda (SEA). In deze ontwerpbegroting is de SEA nader uitgewerkt aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). Het doel van de SEA is om betere en meer bruikbare inzichten te krijgen in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, het meer benutten van deze inzichten en daarmee uiteindelijk een hogere maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid.

De SEA bevat per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar een beleidsdoorlichting. Bijlage 5 Uitwerking strategische evaluatie agenda bevat een nadere uitwerking an de geplande evaluatieonderzoeken waarmee wordt gestreefd naar inzichten om het beleid mee te verbeteren.

Tabel 9 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Artikel(onderdeel)

Afronding

Toelichting onderzoek

Koninkrijksrelaties

1 Versterken rechtsstaat

2022

Beleidsdoorlichting Versterken rechtsstaat

4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

2023

Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur

5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

2023

Beleidsdoorlichting Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

2021

Beleidsdoorlichting Wederopbouw

Het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen is te vinden op deze link: Status beleidsdoorlichtingen.

Licence