Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2022 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2022. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2021 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2022 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Tabel 41 Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2021 op basis van Miljoenennota 2021 (bedragen x € 1 mln.)

Beschrijving

 

Indirecte belastingen

28,1

Algemene bestedingsbelasting

18,3

Accijnzen

1,5

Overdrachtsbelasting

8,3

  

Directe belastingen

96,4

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

86,4

Inkomstenbelasting

‒ 0,1

Vastgoedbelasting

8,0

Opbrengstbelasting

1,6

Kansspelbelasting

0,8

Ontvangsten oude belastingstelsel

‒ 0,4

  

Overig

26,8

  

Totaal

151,3

Licence