Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Belastingen

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.108.560

3.047.448

2.970.915

2.948.441

2.908.610

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting

16.376

21.594

    

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

123.921

169.471

136.381

76.229

57.671

 
       

Nieuwe mutaties

      

Digitale Snelweg Douane

4.000

10.700

1.800

1.800

1.800

 

Externe inhuur

‒ 26.000

     

Informatiehuishouding: de basis op orde

6.440

36.821

30.384

28.206

24.387

 

Loon- en prijsbijstelling

67.525

66.095

64.488

64.097

63.421

 

Overheveling categoriemanagement

 

‒ 26.157

‒ 19.860

‒ 18.252

‒ 18.252

 

Vergroten menselijke maat

9.377

54.647

91.271

   

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

‒ 575

‒ 2.892

‒ 2.892

‒ 2.603

  

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane

 

‒ 100.378

‒ 117.267

‒ 117.267

‒ 117.267

 

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Toeslagen

 

‒ 191.702

‒ 168.189

‒ 168.189

‒ 168.189

 

Overig & extrapolatie

13.683

13.059

17.006

13.087

12.620

2.747.542

       

Stand ontwerpbegroting 2022

3.323.307

3.098.706

3.004.037

2.825.549

2.764.801

2.747.542

Tabel 66 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

151.347.925

154.325.525

165.365.562

171.623.990

179.268.441

 

Mutatie nota van wijziging 2021

‒ 402.235

     

Mutatie incidentele suppletoire begroting

‒ 52.871

‒ 52.871

    

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

11.607.510

104.177

24.210

26.977

16.530

 
       

Nieuwe mutaties

      

Verlenging coronamaatregelen

‒ 60.000

‒ 40.000

    

Belasting- en invorderingsrente

46.000

10.000

50.000

100.000

70.000

 

Apparaatsontvangsten

 

16.900

    

Belastingontvangsten

‒ 3.016.146

28.028.551

19.618.608

21.591.145

19.145.263

 

Overig & extrapolatie

 

‒ 3.170

‒ 3.170

‒ 3.170

‒ 3.170

205.426.014

       

Stand ontwerpbegroting 2022

159.470.183

182.389.112

185.055.210

193.338.942

198.497.064

205.426.014

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Digitale Snelweg Douane

Als gevolg van meerdere Europese wetgevingstrajecten die tot een groei van onder andere de te verwerken aangiften leiden bij de Douane, wordt een ICT-oplossing ontwikkeld onder de noemer Digitale Snelweg Douane (DSD). Dit programma is gericht op het opschalen en robuust maken van de technische infrastructuur en het optimaliseren van transactiesystemen voor de verwachte volumegroei. In de eerste suppletoire begroting 2021 zijn voor dit programma onder meer middelen gereserveerd op artikel 10. De mutatie betreft de overheveling van middelen naar de Belastingdienst, als ICT-dienstverlener voor de Douane.

Externe inhuur

Op basis van de realisaties tot nu toe en de verwachting voor het restant van het jaar wordt in 2021 een onderuitputting van het budget aan inhuur externen verwacht.

Informatiehuishouding: de basis op orde

In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend Onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) van 15 januari 202195 heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de informatiehuishouding op orde te brengen, zowel intern als extern. De middelen bestemd voor het ministerie van Financiën werden gereserveerd op artikel 10 Nog onverdeeld. De mutatie betreft de overheveling van middelen naar artikel 1 op basis van een actieplan om de informatiehuishouding binnen de Belastingdienst te verbeteren en opgestelde ketenplannen voor de ketens Loonheffing, Omzetbelasting en Gegevens. Modernisering en vernieuwing van deze ketens is randvoorwaardelijk voor een goede dienstverlening en juiste informatievoorziening aan de burger.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting van Financiën (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Overheveling categoriemanagement

De Belastingdienst sluit abonnementen af voor vakliteratuur voor ruim 60 overheidsorganisaties. Vanaf 2022 wordt deze taak overgeheveld van de Belastingdienst naar het Kerndepartement van Financiën.

Vergroten menselijke maat

In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend Onrecht» van 15 januari 2021 zijn lessen getrokken: de dienstverlening van de overheid moet sterk worden verbeterd en de menselijke maat moet het leidende principe worden bij het uitvoeren van wetten en regels. De Belastingdienst heeft voor drie jaar budget ontvangen om invulling te geven aan de noodzakelijke verbeteringen die de Kabinetsreactie benoemt, zoals uitbreiden van het huidige Stella-proces, het uitbreiden van mogelijkheden tot persoonlijk contact met de Belastingdienst, het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening via de Belastingtelefoon en er wordt een loket «rechtsstatelijkheid» ingericht waar medewerkers met signalen en meldingen terecht kunnen van mogelijke hardheid van regelgeving en werkwijzen die tot onwenselijke situaties voor burgers (en bedrijven) leiden.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Op 28 mei 2021 heeft het kabinet besloten de BIK-regeling in te trekken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 202196. De bijbehorende uitvoeringskosten voor de Belastingdienst van € 9 mln. in de periode 2021-2024 komen daarom te vervallen.

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane en artikel Toeslagen

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van de Douane en Toeslagen doet, wordt inzicht gegeven in de grotendeels integrale uitgaven die voor de Douane en Toeslagen worden gemaakt. Het betreft hier onder andere activiteiten als facilitaire zaken, ICT, de Belastingtelefoon en heffing en inning. Deze mutatie betreft daarom een toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 9 Douane en een toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 13 Toeslagen. De toerekening vindt plaats voor alle dienstonderdelen van de Belastingdienst die uitgaven doen ten behoeve van de Douane- en/of Toeslagenprocessen. Voor de Douane werden alle indirecte uitgaven reeds in de ontwerpbegroting 2021 toegerekend met uitzondering van IV-kosten. Vanaf voorliggende ontwerpbegroting 2022 worden ook de IV-kosten toegerekend. De toerekening aan Toeslagen vindt vanaf voorliggende ontwerpbegroting 2022 voor het eerst plaats.

Ontvangsten

Verlenging coronamaatregelen

Naar aanleiding van de motie Aartsen97 heeft het kabinet eind juni 2021 besloten de mogelijkheid voor bedrijven voor uitstel van betaling van belastingen met 3 maanden te verlengen tot 1 oktober 202198. Dit werkt door in lagere verwachte ontvangsten van boetes en in lagere verwachte ontvangsten bij de opbrengsten kosten vervolging, omdat de Belastingdienst aan veel belastingplichtigen uitstel van betaling verleent en de invordering tot die tijd opschort.

Belasting- en invorderingsrente

  • Regulier: In 2021 vindt er een ramingsbijstelling van de belasting- en invorderingsrente (BIR) plaats. Op basis van de realisaties tot nu toe worden meer ontvangsten BIR verwacht.

  • Coronagerelateerd: In verband met de effecten van corona kunnen ondernemers tot 1 oktober 2021 betalingsuitstel krijgen bij de Belastingdienst. Vanaf 1 oktober 2022 krijgen ondernemers 5 jaar de tijd dit verleende uitstel af te bouwen. Hierbij loopt de hoogte van het invorderingsrentepercentage stapsgewijs naar 4% in 2024. Op basis van het huidige geschatte afbouwpad van het betalingsuitstel (schuld die is opgebouwd als gevolg van corona) leidt dit tot een verwachte ontvangstenreeks aan invorderingsrente.

Apparaatsontvangsten

Er wordt toegewerkt naar verzakelijking van de opdrachten tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Hiertoe wordt in 2022 een pilot uitgevoerd waarbij de Belastingdienst aan de Douane factureert voor facilitaire werkzaamheden en levering van uniforms. Deze pilot wordt uitgevoerd om te kunnen beoordelen of facturatie de sturing van de DG Douane versterkt. Deze facturatie leidt tot ontvangsten op artikel 1 Belastingen en uitgaven op artikel 9 Douane.

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2 Financiële markten

Tabel 67 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

26.053

24.293

22.921

22.921

22.921

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

7.912

924

‒ 1.035

‒ 1.328

‒ 1.428

 
       

Nieuwe mutaties

      

UBO-registers

279

4.255

2.327

2.327

2.350

 

UT beperken contante betalingen tot 3.000 euro

‒ 2.400

‒ 1.900

‒ 1.700

‒ 1.500

‒ 1.400

 

Overig & extrapolatie

733

425

398

398

398

22.885

       

Stand ontwerpbegroting 2022

32.577

27.997

22.911

22.818

22.841

22.885

Tabel 68 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

10.255

9.955

7.700

7.700

8.700

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

50

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overig & extrapolatie

2.000

    

8.450

       

Stand ontwerpbegroting 2022

12.305

9.705

7.450

7.450

8.450

8.450

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

UBO-registers

Op grond van een gewijzigde anti-witwasrichtlijn is Nederland verplicht twee registers met uiteindelijk belanghebbenden tot stand te brengen, één voor vennootschappen en andere juridische entiteiten en één voor trusts en soortgelijke juridische constructies. Met deze registers zijn kosten gemoeid voor bouw, vulling, beheer en handhaving. Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid delen deze kosten voor de helft. Het ministerie van Financiën draagt hier voor € 4,3 mln. aan bij.

UT beperken contante betalingen tot 3.000 euro

Er wordt een uitvoeringstoets gedaan op het verbod van contante betalingen tot € 3.000,- voor handelaren. De kosten hiervan bedragen € 1,9 mln. Het toezicht wordt uitgeoefend door Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst.

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Tabel 69 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

692.928

586.678

586.146

552.146

255.146

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

719.937

1.560

489.352

992.645

1.416.745

 
       

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif kapitaalinjectie Invest International

‒ 117.000

30.000

    

Overig & extrapolatie

300

187

177

177

177

1.466.323

       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.296.165

618.425

1.075.675

1.544.968

1.672.068

1.466.323

Tabel 70 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

815.850

1.695.877

1.717.497

1.724.118

1.974.118

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 183.332

‒ 175.914

‒ 189.071

46.094

‒ 295.713

 
       

Nieuwe mutaties

      

Dividenden staatsdeelnemingen

5.000

‒ 20.000

25.000

15.000

  

Extrapolatie

     

2.603.073

       

Stand ontwerpbegroting 2022

637.518

1.499.963

1.553.426

1.785.212

1.678.405

2.603.073

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Kasschuif kapitaalinjectie Invest International

De begrotingsreeks voor de kapitaalinjectie Invest International dient te worden getemporiseerd door vertraging in de oprichting van Invest International, voorzien medio 2021. Het deel (€ 117 mln.) dat in 2021 niet nodig is, zal voor een deel (€ 30 mln.) worden doorgeschoven naar 2022. De overige € 87 mln. wordt doorgeschoven naar 2026.

Ontvangsten

Dividenden staatsdeelnemingen

De raming voor het verwachte dividend van de regulier staatsdeelnemingen is geactualiseerd op basis van de meest recente winstverwachtingen van de deelnemingen. De actualisatie geeft voor 2023 en 2024 een positieve bijstelling. Voor 2022 en 2026 is er een correctie naar beneden ten opzichte van de eerdere raming.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Tabel 71 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

79.362

294.204

312.463

346.557

378.504

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

34.315

55.353

37.221

29.159

21.945

 
       

Nieuwe mutaties

      

Bijstelling raming verliezen EGF

‒ 19.079

53.376

50.549

1.450

‒ 3.426

 

Overig & extrapolatie

39

39

39

39

39

395.430

       

Stand ontwerpbegroting 2022

94.637

402.972

400.272

377.205

397.062

395.430

Tabel 72 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

136.298

166.536

173.041

172.649

190.447

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 9.422

‒ 4.619

‒ 7.978

‒ 7.817

‒ 21.590

 
       

Nieuwe mutaties

      

Ontvangsten ESM kapitaal

 

3.190

‒ 3.190

   

Extrapolatie

     

168.280

       

Stand ontwerpbegroting 2022

126.876

165.107

161.873

164.832

168.857

168.280

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Bijstelling raming verliezen EGF

De verwachte verliezen van het Europees garantiefonds (EGF) zijn bijgesteld aan de hand van de laatste ramingen van de EIB. De verwachting van in totaal € 260 mln. aan verliezen blijft ongewijzigd. Het zwaartepunt in de verliezen wordt nu voor 2022 en 2023 verwacht. De verwachte verliezen lopen ook nog door na 2026.

Ontvangsten ESM kapitaal

Estland zal naar verwachting in 2022 extra kapitaal inleggen naar aanleiding van het verlopen van de kortingsperiode. Voorheen was deze kapitaalinleg voor 2023 voorzien. Omdat het totale aandelenkapitaal voor het European Stability Mechanism (ESM) vaststaat, betekent dit dat andere lidstaten een deel van het ingelegde aandelenkapitaal terugkrijgen. Doordat Estland in 2022 in plaats van 2023 extra kapitaal inlegt zal de Nederlandse staat al in 2022 een deel van het ingelegde aandelenkapitaal terugkrijgen.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Tabel 73 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

580.378

150.378

150.378

150.378

150.378

 

Mutatie nota van wijziging 2021

685.000

120.000

    

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

165.058

50.913

25.913

15.913

913

 
       

Nieuwe mutaties

      

Bijstellen raming schade & garantie voor HULK

‒ 945.000

‒ 100.000

    

Overig & extrapolatie

 

650

   

151.291

       

Stand ontwerpbegroting 2022

485.436

221.941

176.291

166.291

151.291

151.291

Tabel 74 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

434.914

108.163

108.262

106.450

106.450

 

Mutatie nota van wijziging 2021

190.000

70.000

    

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

68.663

2.913

2.913

4.913

4.913

 
       

Nieuwe mutaties

      

Schaderestituties HULK

‒ 180.000

‒ 50.000

    

Overig & extrapolatie

4.250

0

0

0

‒ 2.000

109.363

       

Stand ontwerpbegroting 2022

517.827

131.076

111.175

111.363

109.363

109.363

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Bijstellen raming schade & garantie voor herverzekering leverancierskredieten

De herverzekering leverancierskredieten was een tijdelijke garantie van de Staat als maatregel in de coronacrisis om te voorkomen dat de kortlopende kredietverlening in de private verzekeringssector stilvalt. Per 1 juli 2021 is de regeling beëindigd. Daarnaast zal de vermoedelijke schade lager uitvallen. Zowel de raming van de schadeuitkeringen als de garantie zijn hiervoor in 2021 en 2022 aangepast.

Ontvangsten

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

In lijn met het bijstellen van de schaderamingen van de regeling herverzekering leverancierskredieten worden ook de schaderestituties bijgesteld.

Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Tabel 75 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.571.372

3.571.372

3.571.372

3.571.372

3.571.372

 

Mutatie nota van wijziging 2021

5.338

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

21.177

371

371

371

329

 
       

Nieuwe mutaties

      

Bijstelling BCF

‒ 2.186

89.638

90.103

90.100

90.155

 

Overig & extrapolatie

66.328

2.297

10

13

 

3.661.856

       

Stand ontwerpbegroting 2022

3.662.029

3.663.678

3.661.856

3.661.856

3.661.856

3.661.856

Tabel 76 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.571.372

3.571.372

3.571.372

3.571.372

3.571.372

 

Mutatie nota van wijziging 2021

5.338

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

21.177

371

371

371

329

 
       

Nieuwe mutaties

      

Bijstelling BCF

‒ 2.186

89.638

90.103

90.100

90.155

 

Overig & extrapolatie

66.328

2.297

10

13

 

3.661.856

       

Stand ontwerpbegroting 2022

3.662.029

3.663.678

3.661.856

3.661.856

3.661.856

3.661.856

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Bijstelling BCF

Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het Btw-compensatiefonds (BCF) op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, aangevuld met het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Tabel 77 Uitgaven artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

283.512

280.172

276.068

276.995

277.125

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

9.885

5.529

5.199

2.137

2.137

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overheveling categoriemanagement

 

26.157

19.860

18.252

18.252

 

Loon- en prijsbijstelling

6.042

5.970

5.881

5.903

5.905

 

Overig & extrapolatie

3.096

14.938

5.644

4.594

4.594

307.689

       

Stand ontwerpbegroting 2022

302.535

332.766

312.652

307.881

308.013

307.689

Tabel 78 Ontvangsten artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

51.837

51.837

51.837

51.837

51.837

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.799

‒ 870

‒ 1.012

‒ 1.012

‒ 1.012

 
       

Nieuwe mutaties

      

Overig & extrapolatie

2.641

3.170

3.170

3.170

3.170

53.995

       

Stand ontwerpbegroting 2022

56.277

54.137

53.995

53.995

53.995

53.995

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Overheveling categoriemanagement

De Belastingdienst sluit abonnementen af voor vakliteratuur voor ruim 60 overheidsorganisaties. Vanaf 2022 wordt deze taak overgeheveld van de Belastingdienst naar het Kerndepartement.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Overig en extrapolatie

De post overig betreft een opsomming van enkele kleinere mutaties, zoals een kasschuif voor het project Schatkistbankieren, de opstartkosten voor de Inspectie belastingen, douane en toeslagen en herschikkingen binnen het apparaatsbudget.

Artikel 9 Douane

Tabel 79 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

540.248

541.544

537.379

534.575

533.924

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 19.265

‒ 1.215

7.089

12.777

9.553

 
       

Nieuwe mutaties

      

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane

 

100.378

117.267

117.267

117.267

 

Overig materieel

 

16.900

    

Loon- en prijsbijstelling

10.701

10.741

10.649

10.592

10.577

 

Versterken integriteit Douane

1.100

700

700

700

700

 

Overig & extrapolatie

‒ 3.272

1.363

1.328

1.346

1.346

673.192

       

Stand ontwerpbegroting 2022

529.512

670.411

674.412

677.257

673.367

673.192

Tabel 80 Ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

605

605

605

605

605

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

      
       

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

     

605

       

Stand ontwerpbegroting 2022

605

605

605

605

605

605

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Douane

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van de Douane doet, wordt inzicht gegeven in de grotendeels integrale uitgaven die voor de Douane worden gemaakt. Het betreft hier onder andere activiteiten als facilitaire zaken, ICT, de Belastingtelefoon en heffing en inning. Deze mutatie betreft daarom een toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 9 Douane. De toerekening vindt plaats voor alle dienstonderdelen van de Belastingdienst die uitgaven doen ten behoeve van de Douaneprocessen.Voor de Douane werden alle indirecte uitgaven reeds in de ontwerpbegroting 2021 toegerekend met uitzondering van IV-kosten. Vanaf voorliggende ontwerpbegroting 2022 worden ook de IV-kosten toegerekend.

Overig materieel

Er wordt toegewerkt naar verzakelijking van de opdrachten tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Hiertoe wordt in 2022 een pilot uitgevoerd waarbij de Belastingdienst aan de Douane factureert voor facilitaire werkzaamheden en levering van uniforms. Deze pilot wordt uitgevoerd om te kunnen beoordelen of facturatie de sturing van de DG Douane versterkt. Deze facturatie leidt tot ontvangsten op artikel 1 Belastingen en uitgaven op artikel 9 Douane.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Versterken integriteit Douane

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de Douane en haar medewerkers op het gebied van integriteit. De Douane zet vanaf medio 2021 een kwetsbaarhedengesprek in bij de selectie van nieuwe medewerkers, zal continue screening invoeren en een VOG Politiegegevens als zelfstandige afwijzingsgrond kunnen inzetten. Het uitgangspunt van de Tweede Kamer, de Staatssecretaris en de DG Douane is dat de nieuwe screeningsmaatregelen (gaan) gelden voor alle medewerkers binnen de Douane. In nagenoeg alle functies zijn in meer of mindere mate risico-elementen aanwezig die ontstaan als gevolg van de toegang tot informatie, bevoegdheden dan wel toegang tot beveiligde terreinen. Alle medewerkers van de Douane zijn om die reden kwetsbaar voor onwenselijke invloeden van derden (of criminele organisaties en malafide bedrijven).

Artikel 10 Nog onverdeeld

Tabel 81 Uitgaven artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

264.094

217.379

114.971

102.438

84.446

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting

250.000

     

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 44.113

80.144

137.575

135.213

136.208

 
       

Nieuwe mutaties

      

Loon- en prijsbijstelling

‒ 88.122

‒ 86.753

‒ 84.699

‒ 84.191

‒ 83.492

 

Digitale Snelweg Douane

‒ 4.000

‒ 10.700

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

 

Informatiehuishouding: de basis op orde

‒ 6.506

‒ 37.045

‒ 30.608

‒ 28.430

‒ 24.611

 

Ramingsbijstelling nog onverdeeld

‒ 55.000

     

Overheveling t.b.v. diverse problematiek binnen begroting IX

‒ 5.791

‒ 12.439

‒ 6.587

‒ 5.657

‒ 5.457

 

Transitie en versterking

‒ 10.214

‒ 8.354

‒ 5.871

‒ 6.400

‒ 6.400

 

Kasschuif kindregeling

‒ 200.000

200.000

    

Kasschuif herstel toeslagen: brede hulp door gemeenten

‒ 36.147

36.147

    

Kasschuif faciliteit fiscale uitvoeringskosten

‒ 4.375

   

2.188

 

Overig & extrapolatie

‒ 4.531

‒ 3.182

‒ 482

‒ 482

‒ 482

105.535

       

Stand ontwerpbegroting 2022

55.295

375.197

122.499

110.691

100.600

105.535

Tabel 82 Ontvangsten artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      
       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is in de 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

Digitale Snelweg Douane

Als gevolg van meerdere Europese wetgevingstrajecten die tot een groei van onder andere de te verwerken aangiften leiden bij de Douane, wordt een ICT-oplossing ontwikkeld onder de noemer Digitale Snelweg Douane (DSD). Dit programma is gericht op het opschalen en robuust maken van de technische infrastructuur en het optimaliseren van transactiesystemen voor de verwachte volumegroei. In de eerste suppletoire begroting 2021 zijn voor dit programma onder meer middelen gereserveerd op artikel 10. De mutatie betreft de overheveling van middelen naar de Belastingdienst, als ICT-dienstverlener voor de Douane.

Informatiehuishouding: de basis op orde

In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend Onrecht» van 15 januari 202199 heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om de informatiehuishouding op orde te brengen, zowel intern als extern. De middelen bestemd voor het ministerie van Financiën werden gereserveerd op artikel 10 Nog onverdeeld. De mutatie betreft de overheveling van middelen naar artikel 1 op basis van een actieplan om de informatiehuishouding binnen de Belastingdienst te verbeteren en opgestelde ketenplannen voor de ketens Loonheffing, Omzetbelasting en Gegevens. Modernisering en vernieuwing van deze ketens is randvoorwaardelijk voor een goede dienstverlening en juiste informatievoorziening aan de burger.

Ramingsbijstelling nog onverdeeld

Op basis van de realisaties tot nu toe en de verwachting voor het restant van dit jaar is de verwachting dat niet alle resterende middelen op artikel 10 nodig zijn en valt € 55 mln. aan nog onverdeelde middelen vrij.

Overheveling t.b.v. diverse problematiek binnen begroting IX

Voor diverse budgettaire knelpunten binnen begroting IX, zoals het beheer van de UBO-registers en de bijbehorende handhavingskosten en de versterking van het evaluatiebeleid, worden middelen van artikel 10 overgeheveld naar de desbetreffende artikelen.

Transitie en versterking

In het kader van de ontvlechting worden middelen voor de transitie, versterking en betere dienstverlening van de Belastingdienst, Kerndepartment, Douane en Toeslagen overgeheveld van artikel 10 naar artikelen 1 Belastingen, 8 Apparaat kerndepartement, 9 Douane en 13 Toeslagen.

Kasschuif kindregeling

In de eerste incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen100 is budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de kindregeling van gedupeerden van de Toeslagenaffaire. De uitvoering hiervan zal pas in 2022 starten en derhalve wordt € 200 mln. kasbudget naar 2022 geschoven.

Kasschuif herstel toeslagen: brede hulp door gemeenten

In de eerste incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen101 is tevens budget beschikbaar gesteld voor onvoorziene uitgaven. Deze zullen worden ingezet voor ondersteuning door gemeenten middels een specifieke uitkering. Hiervan wordt € 36,1 mln. kasbudget naar 2022 geschoven.

Kasschuif faciliteit fiscale uitvoeringstoetsen

Er is budget gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale beleidswijzigingen. De niet-benodigde middelen in 2021 worden doorgeschoven naar 2025 en 2026. Dit zodat ook in deze jaren weer een (beperkte) reservering beschikbaar is voor fiscale uitvoeringskosten.

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Tabel 83 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

20.926

34.645

34.446

33.071

17.389

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 9

46

127

211

2.991

 
       

Nieuwe mutaties

      

Rente vaste schuld

33

‒ 76

‒ 134

‒ 183

‒ 221

 

Aflossing vaste schuld

0

‒ 1

2

0

0

 

Extrapolatie

     

21.154

       

Stand ontwerpbegroting 2022

20.950

34.615

34.441

33.099

20.159

21.154

Tabel 84 Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1 mln.)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

56.731

62.024

62.544

56.946

38.474

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

17.266

‒ 11.254

‒ 18.035

‒ 17.179

‒ 10.191

 
       

Nieuwe mutaties

      

Rente vlottende schuld

‒ 174

‒ 110

‒ 102

‒ 57

‒ 10

 

Rente derivaten

‒ 40

‒ 102

‒ 92

‒ 77

‒ 72

 

Uitgifte vaste schuld

5.000

4.860

‒ 2.694

‒ 3.238

‒ 3.517

 

Mutatie vlottende schuld

‒ 7.170

0

0

0

0

 

Voortijdige beëindiging derivaten

386

0

0

0

0

 

Extrapolatie

     

24.618

       

Stand ontwerpbegroting 2022

71.999

55.418

41.621

36.395

24.684

24.618

1

Als gevolg van afronding op miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

De ramingen voor rente en uitgifte schuld zijn bijgesteld als gevolg van een veranderde financieringsbehoefte, nieuwe schulduitgiftes en aangepaste rentepercentages. De financieringsbehoefte in 2021 is met name toegenomen als gevolg van coronamaatregelen.

Artikel 12 Kasbeheer

Tabel 85 Uitgaven beleidsartikel 12 (bedragen x € 1 mln.)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.531

1.531

1.528

1.521

1.518

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

      
       

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

     

1.514

       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.531

1.531

1.528

1.521

1.518

1.514

Tabel 86 Ontvangsten beleidsartikel 12 (bedragen x € 1 mln.)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

9.142

4.458

3.104

3.700

3.788

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.184

1.642

1.678

895

1.178

 
       

Nieuwe mutaties

      

Rentebaten kasbeheer

‒ 1

0

0

0

‒ 2

 

Aflossingen op leningen

27

22

17

17

8

 

Mutatie in rekening courant en deposito

‒ 1.645

1.127

4.167

2.743

1.562

 

Extrapolatie

     

6.177

       

Stand ontwerpbegroting 2022

9.708

7.248

8.965

7.354

6.534

6.177

1

Als gevolg van afronding op miljoenen kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting belangrijkste mutaties

Ontvangsten

Rentebaten kasbeheer

De raming voor de rentebaten is bijgesteld als gevolg van nieuw afgesloten leningen en aangepaste rentepercentages.

Aflossingen op leningen

De mutaties in de aflossingen op leningen zijn voornamelijk het gevolg van het verwerken van realisaties van nieuw aangegane leningen.

Mutaties in rekening-courant en deposito's

De mutaties in de rekening-courant en deposito worden vooral veroorzaakt door mutaties in de rekening-courantstand van de sociale fondsen.

Artikel 13 Toeslagen

Tabel 87 Uitgaven beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

118.125

124.556

113.875

107.069

106.569

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting

728.809

583.305

37.000

   

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

256.281

212.927

7.600

6.750

6.750

 
       

Nieuwe mutaties

      

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Toeslagen

 

191.702

168.189

168.189

168.189

 

Vergroten menselijke maat

3.580

14.561

13.837

   

Kasschuif herstel niet-KOT-gedupeerden

‒ 11.000

11.000

    

Transitie en versterking

4.869

4.158

1.471

1.600

1.600

 

Loon- en prijsbijstelling

2.475

2.715

2.487

2.405

2.395

 

Overig & extrapolatie

14.236

4.175

3.785

3.719

3.640

289.143

       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.117.375

1.149.099

348.244

289.732

289.143

289.143

Tabel 88 Ontvangsten beleidsartikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 
       

Nieuwe mutaties

      
       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Toerekening van artikel Belastingen aan artikel Toeslagen

Met de toerekening van uitgaven die de Belastingdienst ten behoeve van Toeslagen doet, wordt inzicht gegeven in de grotendeels integrale uitgaven die voor Toeslagen worden gemaakt. Het betreft hier onder andere activiteiten als facilitaire zaken, ICT, de Belastingtelefoon en heffing en inning. Deze mutatie betreft daarom een toerekening van middelen van artikel 1 Belastingen naar artikel 13 Toeslagen. De toerekening vindt in voorliggende ontwerpbegroting 2022 voor het eerst plaats en wordt gedaan voor alle dienstonderdelen van de Belastingdienst die uitgaven doen ten behoeve van Toeslagenprocessen.

Vergroten menselijke maat

In de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend Onrecht» van de POK van 15 januari 2021102 zijn lessen getrokken: de dienstverlening van de overheid moet sterk worden verbeterd en de menselijke maat moet het leidende principe worden bij het uitvoeren van wetten en regels. DG Toeslagen heeft voor drie jaar budget ontvangen om de persoonsgerichte dienstverlening te versterken vanuit signalen en analyse, en het versterken van de regie op de burgerprocessen in de hele keten. Lees een uitgebreide toelichting over het vergroten van de menselijke maat in de beleidsagenda, thema 4.

Kasschuif herstel niet-KOT-gedupeerden

In de 1e suppletoire begroting 2021 is budget beschikbaar gesteld voor de verbreding van de compensatie van toeslagengedupeerden van de kinderopvangtoeslag (KOT) naar gedupeerden van ook andere toeslagen (niet-KOT). Het beleid zal naar verwachting pas in 2022 starten en daarom wordt het programmabudget van € 7 mln. en apparaatsbudget van € 4 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Transitie en versterking

De ontvlechting van de Belastingdienst in drie afzonderlijke Directeuren-Generaal heeft gevolgen voor de daarvoor benodigde aansturing, kaderstelling en ondersteuning. Dit heeft personele consequenties bij zowel de te ontvlechten onderdelen en de bijbehorende ondersteunende functies binnen de Belastingdienst als het kerndepartement.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is in de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting (artikel 10). De loon- en prijsbijstelling wordt nu naar rato verdeeld over de artikelen.

95

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4

96

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 87

97

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 284

98

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 348

99

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4

100

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 1

101

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 1

102

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4

Licence