Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de ontwerpbegroting IX 2021, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de ontwerpbegroting IX 2021 zijn afgehandeld.

Fiscaal

Tabel 89 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

1

2019/2020

Motie van het lid Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 66

Deze toezegging zag op de contouren van een nieuw box 3-stelsel zoals geschetst door de voormalig staatssecretaris van Financiën en is om die reden niet meer van toepassing.

2

2019/2020

Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 558

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 760.

3

2016/2017

Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van den Hul over bindende afspraken tussen VK en EU om belastingontwijking te voorkomen (t.v.v. 21501-20-1222)

Kamerstukken II 2016-2017, 21 501-20, nr. 1224

Afgerond met Kamerbrief 27 december 2020 waarin naar voren komt welke afspraken de EU met het VK heeft gemaakt omtrent het tegengaan van belastingontwijking. Kamerstukken II 2020-2021, 35 393, nr. 12.

4

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 582

Afgerond. Kamerstukken I 2020-2021, 35 574, nr. A

5

2018/2019

Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen

Kamerstukken II 2018-2019, 35 210, nr. 4

De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief «Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-XI, nr. 45. Implementatie van deze wijze van machtigen is niet haalbaar gebleken voor het belastingseizoen 2020 en evenmin voor het belastingseizoen 2021. De planning is om dit met ingang van belastingseizoen 2022 (aangifte Inkomensheffing 2021) in te voeren.

6

2019/2020

Motie van het lid Slootweg c.s. over een speciale ombudsman voor belastingzaken

Kamerstukken II 2019-2020, 35 450, nr. 7

De Kamer is geïnformeerd over de voortgang in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 787. De Kamer wordt hierover nader geïnformeerd gezamelijk met de motie van de leden Inge van Dijk en Kat over onderzoek naar een orgaan dat directe fiscale bijstand kan leveren.

7

2019/2020

Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 56

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5.

8

2019/2020

Motie van de leden Omtzigt en Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 49

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 5 en Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 794.

9

2019/2020

Motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over oplossingen voor de casussen in het werkdocument van de Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 670

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 706

10

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsopties voor vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 673

Deze motie is afgedaan in de Kamerbrief box 3 van 21 juni 2021. Kamerstukken II 2020/2021, 2021-0000089931

11

2019/2020

Motie van het lid Alkaya over mogelijke stimuleringsmaatregelen uitwerken die kunnen worden ingezet wanneer de economische situatie daarom vraagt

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1661

Afgedaan in de Miljoennota 2021 met teksten over steunpakket.

12

2019/2020

Motie van de leden Amhaouch en Van Eijs over een internationaal concurrerende regeling voor de versterking van het groeivermogen van jonge bedrijven

Kamerstukken II 2019-2020, 33 009, nr. 86

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr 88.

13

2018/2019

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (t.v.v. 31066-504)

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 509

De bepaling ter extra bescherming van klokkenluiders zijn in juni 2020 na instemming van de bonden opgenomen in het Personeelsreglement van Financiën, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 5. In bijlage 1 bij deze brief is deze bepaling opgenomen.

14

2019/2020

Motie van het lid Omtzigt over een ultieme poging om tot een oplossing te komen in het SBF-domein

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 668

Afgedaan in Aanbieding rapport fiscaalrechtelijke en arbeidsrechtelijke toepassing van de SBF-regeling vanaf 2010, Kamerstukken II 2020-2021, 3372661

15

2019/2020

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over handhaven op schijnzelfstandigheid

Kamerstukken II 2019-2020, 31 311, nr. 223

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 793

16

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over nabetalingen in het buitenland (t.v.v. 35010-21)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 010, nr. 24

Deze motie is afgedaan in de brief "Voortgang hersteloperatie kindgebonden budget" van 16 februari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 785.

17

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over monitoren van de effecten van de vliegtaks op regionale vliegvelden

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 24

Motie afgedaan. Zie toelichting Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer 2021.

18

2019/2020

Motie van het lid Stoffer c.s. over stimuleren van internationaal treinverkeer

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 26

Afgedaan in Kamerstukken II 2019/20, 35 205, nr. 31 en in voorjaars M&T brief 2021.

19

2020/2021

Motie van het lid Lodders c.s. over gebruik van politiegegevens bij de afgifte van een vog

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 40

Deze motie is afgedaan in de brief «Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue screening Douane» van 12 februari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 47.

20

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over een standaard voor onderzoek naar overheidshandelen (t.v.v. 31934-44)

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 46

De uitvoering van deze motie is overgedragen aan het Ministerie van BZK.

21

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Stoffer over het effect van fiscaal beleid op de verjonging van het wagenpark

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 48

Deze motie is afgedaan in de brief ''Keuzewijzer Autobelastingen'' van 09 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 2021-0000056178

22

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 49

Afgedaan op 29-6-2021 in 2021Z12123

23

2020/2021

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over standaard ook kijken naar het effect op vermogensongelijkheid

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 60

Deze motie is afgedaan in de Kamerbrief box 3 van 21 juni 2021. Kamerstukken II 2020/2021, 2021-0000089931.

24

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 65

Deze motie is afgedaan in de brief ''Onderzoek naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic'' van 14 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 90.

25

2020/2021

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de mogelijkheid om te kiezen voor een heffing op basis van het werkelijke rendement

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 70

Afgedaan op 29-6-2021 in Box 3 onderzoek

26

2020/2021

Motie van de leden Van Haga en Baudet over een plan van aanpak om de fiscaliteit rondom auto's aanzienlijk te versimpelen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 72

Deze motie is afgedaan in de brief ''Keuzewijzer Autobelastingen'' van 9 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 2021-0000056178

27

2020/2021

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel

Kamerstukken I 2020-2021, 35 302, nr. N

Deze motie is afgedaan in de brief ''Brief van de staatssecretarissen van Financiën over de verlenging van het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden door ondernemers tot 1 januari 2021''  van 10 november 2020, Kamerstukken I 2020-2021, 35 570, nr. L.

28

2020/2021

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning

Kamerstukken I 2020-2021, 35 518, nr. F

deze motie is afgedaan in de brief ''Publicatie evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning'' van 30 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 021-0000112335

29

2020/2021

Motie-Sent (PvdA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen

Kamerstukken I, 2020-2021, 35.570, W.

Afgedaan in #2021Z06334.Kamerstukken II, 2020-2021, 35 572, nr. 85.

30

2020/2021

Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Kamerstukken II , 28 362, nr. 44

De motie is administratief afgedaan omdat  de motie niet gericht is aan de regering.

31

2020/2021

Motie van het lid Sneller c.s. over aandacht van de Raad van State voor artikel 3.1 Comptabiliteitswet in zijn advisering

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 14

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 35

32

2019/2020

Motie van het lid Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 66

Deze motie is afgedaan in de brief ''Fiscale moties en toezeggingen 2021'' van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021,35 570-IX-45.

33

2020/2021

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers

Kamerstukken I 2020-2021, 35 570, nr. L

Afgerond. Kamerstukken I 2020-2021, 35 570, nr. Q

34

2020/2021

Motie van het lid Edgar Mulder over alle onlinekansspelaanbieders onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 44

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 82

35

2020/2021

Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders over verlenging van de maximale terugbetalingsregeling naar 36 maanden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 123

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 146

36

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Stoffer over de commissie draagkracht vragen de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting te betrekken bij haar werkzaamheden (t.v.v. 35572-66)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 76

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 86

37

2020/2021

Motie van het lid Stoffer c.s. over de verschillende kosten voor huishoudens met en zonder kinderen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 18

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 86

38

2018/2019

Motie van het lid Omtzigt over opsporen van wanbetalers met een buitenlands kenteken

Kamerstukken II 2018-2019, 35 027, nr. 11

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 | Tweede Kamer der Staten-GeneraalKamerstukken II, 2020-2021, 35 572, nr. 85.

39

2020/2021

Motie van het lid Paternotte c.s. over een digitale dienstenbelasting

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-20, nr. 1652

Afgerond. Kamerstukken 2020-2021, 21 501-20, nr. 1663

40

2020/2021

Motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 53

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754

41

2019/2020

Motie Omtzigt c.s. om gedupeerde ouders spoedig schadeloos te stellen en daarbij ook te kijken naar afgeronde terugvorderingen over de jaren 2012 en 2013. Tevens het verzoek om een tussenrapportage uiterlijk 1 juli aan de Kamer te zenden.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 503

Afgedaan. Opgenomen in brief van de Staatssecretaris aan de Kamer op 22 november 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 544.

42

2019/2020

Motie van Lodders en Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst, tijdens plenaire vergadering 10 december 2019.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 560

Afgedaan. Opgenomen in brief van de Minister aan de Kamer op 11 januari 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 588.

43

2019/2020

Motie van het lid Leijten c.s. over kenbaar maken waarvan ouders worden verdacht bij opzet/grove schuld.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 641

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

44

2019/2020

Motie van het lid Nijboer over zorgen voor diversiteit bij de werving van nieuwe medewerkers, daar de Belastingdienst voor de compensatieregeling 500 medewerkers verwacht nodig te hebben en deze deels nog moet werven.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 34

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

45

2019/2020

Motie van het lid Leijten om bij het vaststellen van gevolgschade voor gedupeerde ouders coulant om te gaan met wat als gevolgschade van de onterechte terugvordering van toeslagen kan worden aangemerkt.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 27

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

46

2019/2020

Motie van het lid Leijten dat in alle gevallen die onder de compensatieregelingen komen te vallen gedupeerden eerst hun verhaal mogen doen alvorens de Belastingdienst/Toeslagen zijn bevindingen uiteenzet.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 29

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

47

2019/2020

Motie van het lid Nijboer over heldere tijdsdoelstellingen bij het compenseren van ouders en de Kamer periodiek te informeren over het behalen van deze doelstellingen.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 33

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

48

2019/2020

Motie van het lid Omtzigt over recht op een afschrift van het dossier voor ouders in CAF-zaken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 671

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

49

2019/2020

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een informatiecampagne over de wet inzake compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 672

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

50

2020/2021

Motie van de leden Alkaya en Leijten over het nog voor de feestdagen uitkeren van een voorschot aan een grotere groep gedupeerden van de toeslagenaffaire

Kamerstukken II 2020-2021, 3557 0IX, nr. 12

Afgedaan. Opgenomen in de tweede nota van wijziging op de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen en toegelicht in brief van de Staatssecretaris aan de Kamer op 3 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 727.

51

2020/2021

Motie van de leden Leijten en Nijboer over volledige inzage voor de ouders in de gegevens op basis waarvan zij beoordeeld worden

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 722

Afgedaan. Opgenomen in vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

52

2020/2021

Motie van het lid Bromet over meer slachtoffers bij de hersteloperatie betrekken door hen op nieuwe manieren te bereiken

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 723

Afgedaan. Opgenomen in vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

53

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over creatieve mogelijkheden voor gegevensuitwisseling over gedupeerde ouders

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 726

Afgedaan. Opgenomen in vijfde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

54

2020/2021

Motie Van Weyenberg c.s.; onderzoeken Autoriteit Persoonsgegevens en Nationale Ombudsman de kamer zo spoedig mogelijk informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 506

Afgedaan. Opgenomen in zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

55

2020/2021

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Leijten over vergelijkbare meldingen meenemen in het externe nader onderzoek. (onderzoek van Onderzoeksbureau Integriteit Financiën).

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 647

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.6 van de zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

56

2020/2021

Motie van het lid Leijten c.s. over gedupeerden voor 1 februari 2021 een brief sturen met het verzoek zich te melden bij de UHT.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 721

Afgedaan. Opgenomen in zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

57

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een «hotspot archief toeslagenschandaal» inrichten.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 728

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.6 van de zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

58

2020/2021

Motie van het lid Jetten en Segers over verwijderen van negatieve registraties bij het BKR.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 14

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.2 van de zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

59

2020/2021

Motie van het lid Van Kooten-Arissen en Azarkan over het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag uitbreiden.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 45

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 3.7 van de zesde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

60

2020/2021

Motie van de leden Leijten en Kuiken over openbaarmaking van alles wat in de ministeriële commissie toeslagenherstel besproken en besloten wordt.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 6

Afgedaan. De Ministeriële Commissie Toeslagen Herstel (MCTH) is een ministeriele commissie als bedoeld in artikel 25 van het reglement van orde van de ministerraad. De conclusies van de MCTH vallen derhalve onder hetzelfde regime als de conclusies van andere MC’s of onderraden en blijven geheim (stg. zeer geheim). Opgenomen in antwoord op vraag 70, lijst van feitelijke vragen Vijfde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2020-2021, 31 066, nr. 795.

61

2020/2021

Motie van het lid Leijten over voorrang voor mensen met de grootste schade bij de Commissie Werkelijke Schade.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 7

Afgedaan. Opgenomen in brief van de Staatssecretaris aan de Kamer op 11 februari 2021. Hierin is aangegeven dat deze motie niet aan het kabinet is gericht en daarmee is afgedaan. Kamerstuken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

62

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een nieuwe start voor ouders die onder bewind staan of in de Wsnp zitten (t.v.v. 31066-725).

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 729

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.2 van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

63

2020/2021

Motie van de leden Kwint en Leijten over alle mogelijke slachtoffers van discriminatie door de Belastingdienst een brief sturen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 756

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.5 van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

64

2020/2021

Motie van de leden Kwint en Leijten over een proef met beoordelingen binnen een dag.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 757

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 3.1 van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

65

2020/2021

Motie van de leden Kwint en Leijten over ook compensatie voor partners en kinderen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 761

Afgedaan. Opgenomen in de begeleidende brief van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

66

2020/2021

Motie van het lid Wilders over private schulden van slachtoffers overnemen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 7

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.2 van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

67

2020/2021

Motie van het lid Marijnissen c.s. over het kinderfonds in handen leggen van een onafhankelijke derde.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 20

Afgedaan. Opgenomen in de begeleidende brief van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

68

2020/2021

Motie van het lid Ploumen en Segers over wegnemen van het probleem met private schuldeisers.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 23

Afgedaan. Opgenomen in paragraaf 2.2 van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

69

2020/2021

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de compensatie en schadeafhandeling verbreden naar (ex-) partners en kinderen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 43

Afgedaan. Opgenomen in de begeleidende brief van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

70

2020/2021

Motie van het lid Omtzigt over een oordeel van de Algemene Rekenkamer vragen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 8

Afgedaan. Opgenomen in het verantwoordingsonderzoek bij het Jaarverslag 2020 van het Ministerie van Financiën door de Algemene Rekenkamer. Kamerstukken II 2020-2021, 35 830 IX, nr. 2.

71

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Leijten over de schadevergoeding en schuldhulpverlening (t.v.v. 35704-11)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 12

Afgedaan. Opgenomen in de begeleidende brief van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

72

2020/2021

Motie van het lid Marijnissen over het op één zetten van gedupeerden van het toeslagenschandaal

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 42

Afgedaan. Opgenomen in de inleiding van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

73

2020/2021

Motie van het lid Ploumen over bezwaar en beroep op afwijzing € 30.000

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 45

Afgedaan. Opgenomen in een brief van de Staatssecretaris aan de Kamer op 30 april 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 819.

74

2020/2021

Motie van de leden Hermans en Jetten over verlenging van de pauzeknop

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 46

Afgedaan. Opgenomen in de begeleidende brief van de zevende voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Tabel 90 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

1

2018/2019

Motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-XIII, nr. 27

Een wetsvoorstel om dubbele heffing van energiebelasting bij batterijopslag bij grootverbruikers weg te nemen wordt opgenomen in het Belastingplan 2022.

2

2017/2018

Gewijzigde motie van de leden Essers en Geerdink c.s. over het voorkomen van dubbele heffing

Kamerstukken I 2017-2018, 35 241, nr. H

Brief is op 27 maart aan de EC gezonden met daarin: aandacht voor dubbele belastingheffing onder ATAD2 en delen ervaring.

3

2019/2020

Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 552

De (eenmalige) Tussentijdse rapportage van de raadspersonen is in november 2020 verschenen en op 12 november aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2020/21, 31066, nr. 734). De instelling van de raadspersonen is met 6 maanden verlengd. Daarom zal de eindrapportage in de tweede helft van 2021 plaatsvinden.

4

2019/2020

Motie van het lid Van der Lee over een positief oordeel over een koolstofheffing aan de grens

Kamerstukken II 2019-2020, 35 377, nr. 13

Het kabinet is, conform de motie, positief over het principe van een koolstofheffing aan de grens en positief nieuwsgierig naar het Commissievoorstel, dat in juni 2021 wordt gepubliceerd als onderdeel van het fit-for-55-pakket. Daarnaast zal het kabinet, zoals toegezegd in de Toelichting op de Strategische Evaluatie Agenda onderzoek laten uitvoeren naar wat o.a. de klimaat- en economische effecten van een CBAM (kunnen) zijn bij bepaalde technische vormgevingskeuzes.

5

2016/2017

Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

Kamerstukken II 2016-2017, 34 036, nr. 34

In behandeling. De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in de 7e voortgangsbrief over de maatregelen die in het Regeerakkoord zijn afgesproken op het gebied van werken als zelfstandige die de Kamer in het najaar zal ontvangen.

6

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over een oplossing voor de problematiek van de Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden (t.v.v. 35110-10)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 110, nr. 13

De gemaakte afspraken ter voorkoming van dubbele belasting zijn inmiddels uitgewerkt en voorgelegd aan de vrachtwagenchauffeurs; de motie is afgedaan voor zover deze betrekking heeft op de vrachtwagenchauffeurs (Kamerstukken II 2019-2020, 35300-IX, nr. 20, p.8).Voor de Rijnvarenden zijn er tijdelijk geen invorderingsmaatregelen van toepassing. De Kamer is voor het zomerreces geïnformeerd over de voortgang (Kamerstukken II 2020-2021, 26834, nr. 52).

7

2019/2020

Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 44

De kamer wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

8

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 45

In de fiscale moties en toezeggingenbrief van Prinsjesdag 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

9

2018/2019

Motie van het lid Leijten over eerbiedigen van de gedragslijn voor strafbare feiten begaan door ambtenaren

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 449

Doorlopend. De Belastingdienst respecteert de gedragslijn. In de periodieke motie- en toezeggingenbrief wordt gerapporteerd over het aantal gevallen dat besproken is in het overleg tussen OM, FIOD en Belastingdienst en in hoeveel gevallen dit heeft geleid tot aangifte.

10

2019/2020

Motie van het lid Van der Lee over niet afwachten van de Europese Richtlijn Energiebelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 32 813, nr. 540

Een wetsvoorstel om dubbele heffing van energiebelasting bij batterijopslag bij grootverbruikers weg te nemen wordt opgenomen in het Belastingplan 2022.

11

2015/2016

Motie van het lid Van Vliet over economische effecten betrekken bij de volgende evaluatie

Kamerstukken II 2015-2016, 32 545, nr. 49

In behandeling. De motie wordt meegenomen bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting. Deze is nu onder behandeling.

12

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 23

Passieve motie die blijft gelden tot de Europese Commissie met een voorstel voor een Europese vliegbelasting komt.

13

2017/2018

Motie van het lid Snels over monitoren van onvoorziene gevolgen

Kamerstukken II 2017-2018, 34 819, nr. 15

In behandeling

14

2020/2021

Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. N

Doorlopend; bij toekomstige fiscale wetsvoorstellen zal een «doenvermogenscan» worden bijgevoegd.

15

2020/2021

Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. O

In behandeling

16

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over breder wetenschappelijk onderzoek naar kwetsbaarheden in het integriteitsbeleid

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 41

De Tweede Kamer is in de brief «Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue screening Douane» van 12 februari 2021 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie (Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 47).De Minister van Justitie en Veiligheid heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gevraagd in 2021 een onderzoek uit te voeren naar de risico’s op corruptie in Nederland. Hierbij zal ook worden gekeken naar signalen over corruptie in de mainports in Nederland, waaronder de Rotterdamse haven. Met dit onderzoek is de verwachting een passende uitvoering te kunnen geven aan de motie.

17

2020/2021

Motie van het lid Leijten over aandacht voor snelle en eerlijke informatie uit de Belastingdienst

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 42

In behandeling.

18

2020/2021

(Aangehouden) Motie van het lid Omtzigt c.s. over het organiseren van een hoorzitting

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 43

Deze motie is aangehouden.De Tweede Kamer heeft op 1 februari 2021 een rondetafelgesprek georganiseerd over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven.In de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 28844/29911, nr. 222) is aangegeven dat in 2021 door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) een onderzoek wordt uitgevoerd naar de risico’s op corruptie in Nederland. In dit onderzoek wordt, in lijn met de motie van het lid Omtzigt c.s. (Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 43), ook gekeken naar signalen van corruptie in de mainports in Nederland, waaronder ook de haven van Rotterdam.

19

2020/2021

Motie van de leden Omtzigt en Bosman over kenbaar maken dat afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op het gebied van belastingheffing voor Nederland onbespreekbaar is

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-20, nr. 1599

In behandeling

20

2020/2021

Motie van het lid Snels over grote bedrijven verplichten om commerciële winst in Nederland te rapporteren

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 10

In Nota n.a.v. het Verslag Pakket Belastingplan 2021, 20 oktober 2020 wordt toegezegd, conform aangenomen motief, onderzoek te doen hoe tot meer transparantie over winsten en belastingafdrachten van bedrijven gekomen kan worden.Dit onderzoek is voltooid en zal 1 januari 2023 inwerkingtreden.

21

2020/2021

Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 47

In behandeling

22

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Agnes Mulder over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 50

Lopend traject.

23

2020/2021

Motie van de leden Van Weyenberg en Bruins over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 59

In behandeling

24

2020/2021

Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 71

In behandeling

25

2020/2021

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over precedentwerking nooit als argument gebruiken om gedupeerden compensatie te onthouden

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 48

In behandeling

26

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over het onaantrekkelijk maken van constructies om belasting te ontwijken

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 275

In behandeling

27

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing (t.v.v. 35420-293)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 313

In behandeling

28

2020/2021

Motie van de leden Stoffer en Van Haga over gezamenlijke afspraken om de afbetaling van schulden te vereenvoudigen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 291

In behandeling

29

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst (t.v.v. 28362-41)

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 55

In behandeling. Na de zomer worden brieven met de reden van registratie in FSV verstuurd. Er wordt extern onderzoek gedaan naar de gegevensdeling met andere organisaties. De laatste Kamerbrief hierover is ''Update stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)'' van 17 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 30166. nr. 852.

30

2020/2021

Motie van het lid Segers c.s. over waarborgen dat alle uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen voor maatwerk en de menselijke maat

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 52

In behandeling

31

2020/2021

Motie van het lid Aartsen cs om de mogelijkheid om belasting uit te stellen te verlengen tot 1 oktober 2021

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 284

In behandeling

32

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over in kaart brengen welke fiscale regelingen verantwoord afgeschaft kunnen worden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 10

In behandeling

33

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over de veelheid en complexiteit aan fiscale regelingen verkleinen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 15

In behandeling

34

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over het toepassingsbereik van de RPE uitbreiden naar fiscale regelingen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 18

In behandeling

35

2020/2021

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn

Kamerstukken II 2020-2021, 35 663, nr. 14

In behandeling

36

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten opdraaien voor schadeherstel en versterking (t.v.v. 35603-64)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 603, nr. 76

In behandeling

37

2020/2021

Motie van het lid Grinwis over inzetten op een Europese btw-vrijstelling voor kringloopwinkels

Kamerstukken II 2020-2021, 32 852, nr. 147

In behandeling

38

2020/2021

Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 216, nr. 17

In behandeling

39

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over neveneffecten van belastingmaatregelen in kaart brengen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 62

In behandeling.

40

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over een versnelde uitrol van de pilots om gedupeerden binnen één dag op één plek te beoordelen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 827

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 3.1 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

41

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over langetermijnplanningen voor een zo snel mogelijke behandeling van de aanmeldingen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 828

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.2 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

42

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een uitvoerbare en juridisch houdbare brede schuldenaanpak als eerste prioriteit

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 829

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 3.1 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

43

2020/2021

Motie van het lid Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-integratie op de arbeidsmarkt

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 830

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.4 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

44

2020/2021

Motie van het lid Kat c.s. over onderzoek naar ondersteuning van ouders bij wonen, werk, financiën, zorg en gezin

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 831

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

45

2020/2021

Motie van het lid Snels c.s. over een forfaitaire tegemoetkoming voor ouders die nu niet in aanmerking komen voor de Catshuisregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 832

In behandeling. Dit is opgenomen in de begeleidende brief van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

46

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over het geanonimiseerd publiceren van de uitspraken van de Commissie Werkelijke Schade

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 833

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.3 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

47

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over de compensatie van nagekomen schulden

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 834

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

48

2020/2021

Motie van het lid Idsinga c.s. over voorleggen wat nodig is om de hersteloperatie structureel op te schalen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 835

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

49

2020/2021

Motie van het lid Azarkan over een aangepast plan van aanpak om de hersteloperatie uiterlijk in 2024 te kunnen afronden

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 838

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

50

2020/2021

Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om voor de Belastingdienst gevluchte Nederlanders te ondersteunen bij hun terugkeer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 842

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.4 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

51

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over het proces van heling centraal stellen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 843

In behandeling. De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.6 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

52

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een signalerende rol voor gemeenten in de urgentie van dossiers.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 858

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

53

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het initiëren en bevorderen van samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 859

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

54

2020/2021

Motie van het lid Kat c.s. over het advies van de kinderen en jongeren van gedupeerde ouders overnemen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 860

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

55

2020/2021

Motie van het lid Azarkan c.s. over de haalbaarheid van de doelstelling om voor het eind van het jaar 8.300 ouders integraal beoordeeld te hebben.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 861

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

56

2020/2021

Motie van het lid Azarkan c.s. over de capaciteit van de Commissie Werkelijke Schade.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 862

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

57

2020/2021

Motie van het lid Azarkan c.s. over de groep van 10.000 ouders een beschikking geven in de zin van de Awb.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 863

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

58

2020/2021

Motie van het lid Idsinga c.s. over waar nodig prioriteiten stellen en dat duidelijk communiceren aan alle mensen die wachten op herstel.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 864

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

59

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over een denktank om te komen tot een advies voor een goed uitvoerbare schadeafhandelings- en hersteloperatie.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 865

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

60

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over initiatieven uit de groep gedupeerden deze zomer meenemen in de herijking.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 867

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

61

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over gesprekken met de culturele sector over het terugbrengen van de menselijke maat bij de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 868

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

62

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over het benadrukken van ambtelijke ethiek bij de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 869

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

63

2020/2021

Motie van de leden Azarkan en Van Raan over ieder kwartaal onderzoek doen naar het vertrouwen in de overheid bij getroffen ouders

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 65

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

64

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over een plan van aanpak waarin maatwerk en heling centraal staan (t.v.v. 35510-70)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 78

In behandeling. In de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag volgt hierover nadere informatie.

65

2020/2021

Motie van het lid Lodders c.s. over ICT als aandachtsgebied van de op te richten inspectie op de Belastingdienst

Kamerstukken II 2020-2021, 35 527, nr. 12

In behandeling

66

2020/2021

Motie van de leden Inge van Dijk en Kat over onderzoek naar een orgaan dat directe fiscale bijstand kan leveren

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 510, nr. 74

In behandeling. De Kamer wordt hierover geïnformeerd gezamenlijk met de motie Slootweg c.s. over een ombudsman voor belastingzaken.

Tabel 91 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

1

2016/2017

Toezegging eindafrekening vertrekregeling en diverse mogelijke arrangementen

Kamerstukken II 2016-2017, 31 066, nr. 313, p. 35-36

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 45.

2

2016/2017

Toezegging APA’s en ATR’s in Halfjaarsrapportage Belastingdienst

Handelingen II 2016-2017, nr. 82, item 8, p. 21

Deze toezegging is afgedaan. In de 3e Voortgangsrapportage Belastingdienst wordt de Kamer standaard geïnformeerd over de rulingpraktijk.

3

2017/2018

Toezegging informeren over ontwikkeling aantal coöperaties

Kamerstukken II 2017-2018, 34 788, nr. 12, p. 1

Afgedaan in Kamerstukken II 2018/19, 35 000-IX, nr. 4.

4

2017/2018

Toezegging geven van updates over stand van zaken Public CbCR

Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, p. 24

De triloogonderhandelingen tussen de Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten zijn op 1 juni 2021 afgerond. Op het moment dat het richtlijnvoorstel naar de Raad voor Concurrentievermogen gaat voor finale besluitvorming, zal uw Kamer, zoals gebruikelijk, in het kader van de voorbereiding van de Raad worden geïnformeerd door middel van de geannoteerde agenda. Hiermee is deze toezegging afgerond

5

2015/2016

Toezegging financiële zekerheidstelling ontmantelingskosten nucleaire installaties

Kamerstukken II 2017-2018, 25 422, nr. 219

Hierbij het verzoek om deze toezegging te verwijderen van de DGRB lijst. Het ministerie van IenW is in de lead en dezelfde toezegging is tevens toegewezen aan GT FIN.

6

2017/2018

Toezegging rapportage Belastingdienst technische achterstanden

Kamerstukken II 2017-2018, 31 066, nr. 403, p. 12

De Kamer wordt elke vier maanden geïnformeerd over de status van de MIV in de viermaandelijkse voortgangsrapportages. Hiermee is deze toezegging afgedaan.

7

2017/2018

Toezegging opzetten symposium over modellen en economische keuzes

Handelingen II 2017-2018, nr. 85, item 7, p. 15

Het symposium is geweest op 8 april 2021.

8

2019/2020

Toezegging problematiek expat Amerikanen via verschillende kanalen te blijven bespreken

Aanhangsel van de Handelingen II 2017-2018, nr. 2609, p. 3

Aanhangsel van de Handelingen II 2019/20, nr. 361 en Aanhangsel van de Handelingen II 2019/20, nr. 2158.  In Nota n.a.v. het Verslag Pakket Belastingplan 2021, 20 oktober 2020 wordt aan de Kamer medegedeeld dat de staatssecretaris in EU verband erop blijft aandrinken om zo snel mogelijk in te gaan op de uitnodiging van de VS over de gevallen waar de TIN of CLN mist. p. 124. Eind april zal er een update volgen over de laatste stand van zaken op dit dossier.

9

2018/2019

Toezegging brief voortgang gesprekken met Nederlandse Loterij en Sportech

Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10

Afgerond, de Kamer is hier per brief over geïnformeerd. Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-IX, nr. 19, p. 16.

10

2018/2019

Toezegging btw-vrijstelling voor denksport

Handelingen II 2018-2019, nr. 23, item 10, p. 17-18

Afgedaan. Kamerstukken II 2029/20, 35 302, nr. 85.

11

2018/2019

Toezegging rapporteren voortgang inzake Interactiestrategie

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 451, p. 39

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fiscale moties en toezeggingen 2020» van 12 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35300-IX, nr. 20, p.16.

12

2018/2019

Toezegging uiterste implementatiedatum ATAD1 en wijze van implementatie lidstaten

Kamerstukken I 2018-2019, 35 030, nr. E, blz. 2

Kamerstukken II 2020/21, 35 572, nr. 17.

13

2018/2019

Toezegging informeren Eerste Kamer over btw op denksporten

Afgedaan. Kamerstukken I 2018-2019, 35 026, nr. F, blz. 8

Kamerstukken II 2029/20, 35 302, nr. 85.

14

2018/2019

Toezegging Aanbieden jaarlijkse cijfers CPB inzake marginale belastingdruk (35.026)

Handelingen I 2018-2019, nr. 11, item 12, p.14

Deze toezegging is afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 73

15

2018/2019

Toezegging samenhangende aanpak en uitgewerkt plan drie ketens

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 486, p. 6

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021"  van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 45.

16

2018/2019

Toezegging bijdrage rulingpraktijk aan vestigingsklimaat

Kamerstukken II 2018-2019, 25 087, nr. 244, p. 44

Afgedaan. Bijlage bij Kamerstukken II 2019-2020, 31066, nr. 674.

17

2018/2019

Toezegging evaluatie publiceren rulings commissie-Bouwman/Van der Geld

Kamerstukken II 2018-2019, 25 087, nr. 244, p. 44

Deze toezegging is afgedaan. De evaluatie is meegestuurd als bijlage bij de Derde Voortgangsrapportage Belastingdienst van 18 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 849.

18

2019/2020

Toezegging tussenrapportage rekeningrijden

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 90

Afgedaan. Kamerstukken II 2020/21, 32 813, nr. 648.

19

2019/2020

Toezegging samenloop tussen ATAD2 en bilaterale verdragen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 137-139

Afgedaan. Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 26.

20

2019/2020

Toezegging milieubelasting grote scheepvaart op Ecofin-agenda

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 97

Tijdens de informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021 in Portugal is er gesproken over groen herstel en de toekomst van milieubelastingen in de EU. Nederland heeft daar aangegeven dat milieubelastingen een belangrijk instrument kunnen zijn om de groene transitie te ondersteunen en in dat kader voorstander te zijn van het beter beprijzen van CO2-uitstoot, waarbij ook gekeken dient te worden naar de zeevaart.

21

2018/2019

Toezegging bekendheid compensatie leenbijstand

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 27

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 45.

22

2019/2020

Toezegging organiseren seminar over Tax Governance

Kamerstukken I 2019-2020, 35 305, nr. C, blz. 6-7

Afgedaan. Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 45

23

2019/2020

Toezegging implementatie lidstaten ATAD2

Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, nr. C, blz. 11

Verzocht is aan de Europese Commissie om ervaringen van andere EU-lidstaten te delen over de implementatie van ATAD2. EC/Taxud is niet tegen dit initiatief, maar de prioriteit van de Commissie ligt nu bij het eigen onderzoek naar implementatie van de beide ATAD-richtlijnen in de lidstaten; zie Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5, p. 10.

24

2019/2020

Toezegging Europese oplossing hybridemismatch

Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, nr. C, blz. 16

Kamerstukken I 2020/21, 35 572, nr. U.

25

2019/2020

Toezegging anticiperen op informatieverzoek Kamer in cultuurverandering

Handelingen II 2019-2020, nr. 32, item 6, p. 35

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31066, nr. 700.

26

2019/2020

Toezegging brief voortgangsproces betalen voor mobiliteit

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, p. 16

De verschillende rapportages zijn op 16 oktober en 17 december 2020 gedeeld met de Tweede Kamer; respectievelijk Kamerstukken II 2020/21, 32 813 nr. 616 en Kamerstukken II 2020/21, 32 813, nr. 648. Hiermee beschouwen we de toezegging als afgedaan.

27

2019/2020

Toezegging informeren Kamer over voorgenomen kader na instemming medezeggenschap

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 597, p. 6

Deze toezegging is afgedaan met de bijlage bij de brief «Fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag 2020» van 15 september 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 5.

28

2019/2020

Toezegging informeren over vergadering Inclusive Framework

Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 66, blz. 4

Afgedaan. Kamerstukken II 2020/21, 32 140, nr. 73.

29

2019/2020

Toezegging alternatieven betalingskorting voor vennootschapsbelasting per 2021 af te schaffen

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607, blz. 11

Afgedaan in fiscale verzamelwet 2023. Zit in het belastingplan. De betalingskorting vpb wordt op 1-1-2023 afgeschaft. De toezegging is daarmee afgerond.

30

2019/2020

Toezegging verbeterplan voor ICT-vernieuwing en -verbetering

Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 4

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage bij de brief «Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31066, nr. 700.

31

2019/2020

Toezegging informeren over vervolgaanpak externe cultuuronderzoek

Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 8

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst» van 26 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 745

32

2019/2020

Toezegging informeren over integrale aanpak IV Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 10

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage bij de brief «Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31066, nr. 700.

33

2019/2020

Toezegging informeren Kamer over achtergrond, omvang en gevolgen schuldenproblematiek

Kamerstukken II 2019-2020, 30 166, nr. 607, p. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-XI, nr. 45.

34

2019/2020

Toezegging betrekken polisadministratie bij vaststellen voorlopige aanslag (VA)

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Toezegging over voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2021» van 11 december, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 755.

35

2019/2020

Toezegging informeren correctie van ten onrechte niet verlaagde kosten

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 603, blz. 3

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-XI, nr. 45. De Kamer wordt nu ieder kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken..

36

2019/2020

Toezegging informeren over correctie onder teruggaafgrens 15 euro

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 75, blz. 3

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5

37

2019/2020

Toezegging informeren over afname aantal controles Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021» van 24 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 737.

38

2019/2020

Toezegging mogelijkheden digitale of fysieke communicatie met Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst» van 26 november, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 745

39

2019/2020

Toezegging brief e-herkenning

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kosteloos inlogmiddel voor de belastingaangifte in het bedrijvendomein» van 12 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 34 972, nr. 47.

40

2019/2020

Toezegging update jaarplan Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 75

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Op weg naar de beste bBelastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 700.

41

2019/2020

Toezegging uitwerking pijler cultuur bij Belastingdienst t.a.v. rechtsbescherming

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 73

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fiscale moties en toezeggingen 2020» van 12 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 35300-IX, nr. 20, p.8.en in de brief «Beleidsreactie op het rapport 'Burgers beter beschermd'» van 22 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820.

42

2019/2020

Toezegging informeren screening douaniers

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 75

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Stand van zaken Douane" van 15 september 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 35.

43

2019/2020

Toezegging extern onderzoek transformatie dienstverlening en interactie Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 634, blz. 2

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage bij de brief «Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 700en de brief «Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst» van 26 november 2020, Kamerbrieven II 2020-2021, 31 066, nr. 745.

44

2019/2020

Toezegging onjuist informeren van de Nationale ombudsman m.b.t. vervolgingskosten

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 73

Deze toezegging is afgedaan met de brief «Afschrift van de antwoordbrief aan Nationale Ombudsman m.b.t. de verlaging van vervolgingskosten» van 10 juli 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 689.

45

2019/2020

Toezegging hervatten onderhandelingen België over nieuw belastingverdrag

Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 9

Afgedaan. Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5, blz. 10

46

2019/2020

Toezegging overzicht discoördinatie tussen belastingheffing en premieheffing België en Duitsland

Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 10

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5

47

2019/2020

Toezegging onderzoeken mogelijkheden drempelregeling voor thuiswerkdagen grensarbeiders

Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 12

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 45

48

2019/2020

Toezegging beoordelen Duitse socialezekerheidsstelsels

Kamerstukken II 2019-2020, 26 834, nr. 48, blz. 10-11

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag 2020» van 15 septmeber 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-XI, nr. 5.

49

2019/2020

Toezegging onderzoek naar weglekeffecten vracht

Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, p. 31-32

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 5

50

2019/2020

Toezegging monitoren vracht tot aan een evaluatie

Handelingen II 2019-2020, nr. 62, item 10, p. 47

Toezegging afgedaan en bericht in externe kolom meegedeeld in de Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer 2021

51

2019/2020

Toezegging monitoren hulp bij belastingaangifte

Handelingen II 2019-2020, nr. 64, item 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Vorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-XI, nr. 45. De Belastingdienst informeert de Kamer hierover in de Voortgangsrapportages Belastingdienst.

52

2019/2020

Toezegging aanvullende voorlichting RvS

Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

Afgedaan middels Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 334.Het verzoek om voorlichting over de rol van de Eerste Kamer is bij de Raad van State aanhangig gemaakt en een brief is verzonden.

53

2019/2020

Toezegging terugkomen op cultuurverbetering Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, nr. 75, item 5, p. 27

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Op weg naar be beste Belastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 700 en in de brief «Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane» van 24 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 737.

54

2019/2020

Toezegging gelijkende systemen ook in onderzoek naar FSV

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, p. 19

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de Belastingdienst" van 10 juli 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066. nr. 681.

55

2019/2020

Toezegging mogelijkheden niet-publiek gefinancierde kinderopvang

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, p. 38

Deze toezegging is afgedaan in Kamerstukken 2020-2021, 31 066, nr. 760.

56

2019/2020

Toezegging informeren invulling pilot webmodule

Kamerstukken II 2019-2020, 31 311, nr. 234, p. 63

Afgedaan in de zesde Voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’; Kamerstukken II 2020/21, 31311, nr. 236. En afgedaan in de voortgangsrapportage arbeidsrelaties; Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 793.

57

2019/2020

Toezegging informeren resultaten ADR schenk- en erfbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686

Deze toezegging is afgedaan in de brief «ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting» van 1 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 743.

58

2019/2020

Toezegging plan van aanpak omgaan terugbetaling belastingschulden

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Terugbetaling uitgestelde schulden» van 28 oktober 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 146.

59

2019/2020

Toezegging brief cultuur, ontvlechting, (toekomstbestendigheid) ICT inclusief communicatiestrategie

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland» van 14 september 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 700; in de brief «Fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag 2020» van 15 september 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 5; en in de brief «Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer» van 4 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 38.

60

2019/2020

Toezegging fysieke belastingkantoren

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021» van 24 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 737; en in de brief «Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst» van 26 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 745.

61

2019/2020

Toezegging inzet klantenpanels voor andere onderdelen van de Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst» van 26 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 745.

62

2019/2020

Toezegging dubbele belastingen Noorse vrachtwagenchauffeurs

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fiscale moties en toezegging 2020» van 12 juni 2020, Kamerstukken II, 2019-2020, 35300-IX, nr. 20.

63

2019/2020

Toezegging informeren aanpassing vermogensrendementsheffing

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686, p. 47

Afgedaan - nieuw wetsvoorstel is naar de Kamer verzonden op Prinsjesdag. Kamerstukken II 2020/21, 35 572, nr. 5.

64

2019/2020

Toezegging update uitstaande garantieregelingen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

Afgerond middels de miljoenennota 2020. In de MJN bijlage Risicoregelingen staat een update van uitstaande garanties en in de MJN is geschetst hoe die garanties weer naar beneden kunnen. Kamerstukken II 2020-2021, 35 570, nr. 1.

65

2019/2020

Toezegging informeren voortgang discussie OESO over digitaliserende economie

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1713

Afgedaan; zie Kamerstukken I 2020/21, 32 140/35 241/35 305, nr. E

66

2019/2020

Toezegging onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid overleggen Algemene Rekenkamer

Handelingen II 2019-2020, nr. 90

Afgerond. Op 28 september 2020 hadden de minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer een regulier overleg. Tijdens dit overleg heeft de minister aangegeven dat de Kamer graag AR-onderzoek ziet naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de coronasteunmaatregelen. Het is aan de Algemene Rekenkamer om te besluiten of zij een tussentijdse evaluatie uitvoeren naar de steunmaatregelen die genomen zijn in het kader van de coronacrisis, waarin in ieder geval ingegaan wordt op de doelmatigheid en de doeltreffendheid, alsmede op de rechtmatigheid daarvan.

67

2019/2020

Toezegging lijst uitgaven per coronamaatregel

Handelingen II 2019-2020, nr. 90

Afgerond middels de Najaarsnota 2020. Hierin is ingegaan op de uitgaven stand per maatregel.Kamerstukken II, 2020-2021, 35 650, nr. 1.

68

2019/2020

Toezegging stimuleren loongroei bij bedrijven door fiscale maatregel

Handelingen II 2019-2020, nr. 3, item 3, p. 29

Afgedaan. Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 699.

69

2019/2020

Toezegging ADR-onderzoek erf- en schenkbelasting inclusief assurancerapport

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 532, blz. 38

Deze toezegging is afgedaan in de brief «ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting» van 1 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 743

70

2020/2021

Toezegging delen onderzoeksrapport Douane (Omtzigt)

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Twee toezeggingen tijdens Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020» van 29 september 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 33.

71

2020/2021

Toezegging delen onderzoeksrapport Douane (Leijten)

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020» van 15 oktober 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 36.

72

2020/2021

Toezegging voortgang digitale snelweg

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Digitale Snelweg Douane» van 4 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 49.

73

2020/2021

Toezegging medewerkers Douane VOG-screening politiegegevens

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020» van 15 oktober 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 36.

74

2020/2021

Toezegging continue screening Douane

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020» van 15 oktober 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 36.

75

2020/2021

Toezegging begeleidingscommissie onderzoek Douane

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Opvolging toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020» van 15 oktober 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 36.

76

2020/2021

Toezegging bestrijding wapenhandel Schiphol

Tweede Kamer, 2020–2021, 31 934, nr. 34

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Toezegging over douanetoezicht op wapendoorvoer» van 4 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 37.

77

2020/2021

Toezegging NVB proactief informeren toeval-Amerikanen

Algemeen Overleg «onbedoelde» Amerikanen, 24 november 2020, Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 265, p. 25

Kamerstukken II, 2020–2021, 25 087, nr. 266

78

2020/2021

Toezegging invloed internationale verdragen op toeval-Amerikanen en en kinderen van diplomaten en militairen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 25 087, nr. 265

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Voortgangsbrief toezegging AO FATCA 10 februari'' van 8 juni 2021, 2021-0000077648.

79

2020/2021

Toezegging onafhankelijke ophanging inspectie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan met de brief «Stand van zaken inspectie op de domeinen belastingen, toeslagen en douane» van 12 februari 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 787.

80

2020/2021

Toezegging benutten kennis binnen Belastingdienst (consultancy)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan met de brief «Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april, Kamerstukken II, 2020-2021, 35570-IX, nr. 45.

81

2020/2021

Toezegging brief fraudeopsporting en gebruik tweede nationaliteit

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Stand van zaken Herstellen, verbeteren, borgen (HVB)'' van 27 januari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 807.

82

2020/2021

Toezegging casuïstiek problematiek 1043

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Stand van zaken Herstellen, verbeteren, borgen (HVB)'' van 27 januari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 807.

83

2020/2021

Toezegging reactie FD-artikel rendementen box 3

Algemeen Overleg Belastingdienst en Belastingen, 2 december 2020, Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 767, blz. 12

Afgerond in: Kamerstukken II 2020/21, 35 572, nr. 81.

84

2020/2021

Toezegging verificatie CPB rendementen box 3

Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 767, p. 38.

In het schriftelijk overleg van 5 februari 2021 Kamerstukken II 2020/2021, 31066 nr. 794, p. 22 afgedaan.

85

2020/2021

Toezegging privacybescherming binnen Belastingdienst (Broedkamer)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Stand van zaken Herstellen, verbeteren, borgen (HVB)'' van 27 januari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 807.

86

2020/2021

Toezegging informeren ATAD en woningcorporaties

AO Belastingdienst, 2 december 2020, Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 767, p. 32-33.

Toezegging is afgedaan in de voorjaars M&T-brief 2021.

87

2020/2021

Toezegging hardheid autobelastingen en Zzw-premie i.r.t. personeelsraadsheren

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Stand van zaken Herstellen, verbeteren, borgen (HVB)'' van 27 januari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 807.

88

2020/2021

Toezegging datering brieven Belastingdienst

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de biref «Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021» van 23 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 45.

89

2020/2021

Toezegging vastleggen verbreken zwijgcontracten zonder rechtsgevolgen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Informatie ten behoeve van het Algemeen Overleg Herstel van 15 december 2020» van 14 december 2020, Kamerstukken II, 2020/21, 31066, nr. 766 en https://wetten.overheid.nl/BWBR0039576/2020-12-30.

90

2020/2021

Toezegging lage gerealiseerde incasso-opbrengsten FIOD

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage «Toelichting specifieke onderwerpen» bij de brief «Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)» van 27 februari, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 807.

91

2020/2021

Toezegging gesprek leden begeleidingscommissie

Tweede Kamer II 2020–2021, 31 934, nr. 45

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Reactie op verzoek commissie over gesprek met de begeleidingscommissie wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane» van 5 februari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, nr. 2021D05392.

92

2020/2021

Toezegging informeren over beoordeling of uitbreiding formatie

Tweede Kamer II 2020–2021, 31 934, nr. 45

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Opvolging toezegging notaoverleg Douane inzake Douane-formatie» van 31 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 48.

93

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over fraudeaanpak Belastingdienst

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fraudeaanpak Belastingdienst» van 17 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 851.

94

2020/2021

Toezegging informeren aanvullend advies aangifte

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Toezeggingen n.a.v. het notaoverleg over de fraudebestrijding door de Belastingdienst» van 5 februari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 804.

95

2020/2021

Toezegging FSV-registratie door andere partijen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst'' van 5 februari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 804.

96

2020/2021

Toezegging voortgang noodspoor en aantallen registraties éénloketten

Kamerstukken II 2020-2021, 35 527, nr. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Implementatie richtlijnen elektronische handel» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35527, nr. 15.

97

2020/2021

Toezegging verdringing werkzaamheden inspecteurs

Kamerstukken II 2020-2021, 35 527, nr. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Implementatie richtlijnen elektronische handel» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35527, nr. 15.

98

2020/2021

Toezegging overleg bedrijfsleven (feedbackloop)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 527, nr. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Implementatie richtlijnen elektronische handel» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35527, nr. 15.

99

2020/2021

Toezegging rapportage noodspoor wet implementatie richtlijn elektronische handel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 527, nr. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Implementatie richtlijnen elektronische handel» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35527, nr. 15.Vanaf het najaar 2021 zullen de toegezegde periodieke updates over de stand van zaken worden toegestuurd. Hierbij worden de eerste meldingen en betalingen vanaf augustus 2021 mee genomen.

100

2020/2021

Toezegging motie Bruins voor verkiezingen naar Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 527, nr. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Stand van zaken inzake ontvlechting Belastingdienst, Toeslagen en Douane» van 21 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 811.

101

2020/2021

Toezegging informeren internationale belastingverdragen

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 269, p. 32

Afgedaan in Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 273.

102

2020/2021

Toezegging belastingtarieven ontwikkelingslanden

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 269, p. 32

Afgedaan in Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 273.

103

2020/2021

Toezegging oplossingen artikel 17 belastingverdragen (sporters en artiesten)

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 269, p. 35-36

Deze toezegging is afgedaan bij de beantwoording van Kamervragen #2021D11264.

104

2020/2021

Toezegging vervolg Commissie Ter Haar en doorstroomvennootschappen

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 269, p. 28 en p. 30.

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 45.

105

2020/2021

Toezegging lopende onderzoeken in beeld

AO Belastingontwijking, 11 februari 2021; Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 269, p. 57.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 45.

106

2020/2021

Toezegging CbC toevoegen aan MVO-eisen exportkredietverzekeringen

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 269.

Afgerond. Is opgenomen in de EKV-monitor 2020. Kamerstuk 2020-2021, 26485, nr. 372

107

2020/2021

Toezegging Tax Governance Code

Algemeen Overleg internationaal fiscaal (verdrags)beleid, 25 februari 2021, Kamerstukken II, 25 087, nr. 269, p. 55.

Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IX, nr. 45.

108

2020/2021

Toezegging actieplan Van Weyenberg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 527, nr. 13

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Reactie op aanvalsplan van D66 tegen belastingontwijking» van 25 juni 2021, Kamerstukken II, 2020-2021, 25087, nr. 280.

109

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over aantal registraties FSV en inzageproces

Tweede Kamer, Debat over het bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer Tweede Kamer achterhield, 29 april 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Motie Marijnissen FSV'' van 26 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 826.

110

2020/2021

Toezegging verhogen percentage tijdig afgehandelde bezwaren

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Toezegging tijdens het commissiedebat Belastingdienst van 22 juni 2021 over hoe het percentage tijdig afgehandelde bezwaren verhoogd kan worden» van 19 juli, Kamerstuk II 2020-2021, 31066, nr. 875

111

2020/2021

Toezegging preciezer en zorgvuldiger kijken naar onzekerheidsvereiste bij giftenaftrek

Kamerstukken II 2020-2021, 35 437, nr. 25, p. 19

Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief over ANBI's van 29 juni 2021.

112

2020/2021

Toezegging oplossingen voor schrijnende gevallen in huidige toeslagenstelsel

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 706

Deze toezegging is afgedaan in de brief Reactie op de motie van de leden Lodders en Van Weyenberg van 29 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 49.

113

2020/2021

Toezegging onderzoek heffing o.b.v. werkelijk rendement in voorjaar 2021 te versturen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p.3

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief over box 3 van 21 juni 2021.

114

2020/2021

Toezegging voorstellen box 3 werkelijk rendement

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 36

Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief box 3 van 21 juni 2021.

115

2020/2021

Toezegging nettere uitvoering heffingsvrije voet in box 3

Handelingen II, 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 1

Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief box 3 van 21 juni 2021.

116

2019/2020

Toezegging juridisch advies tegenbewijsregeling box 3

Kamerstukken II 2020-2021, 35 577, nr. 6

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 92

117

2020/2021

Toezegging brief juridische onderbouwing onuitvoerbaarheid motie GL

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Reactie op verzoek commissie over de arbeidsmarkteffecten van de verlaging van de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 96.

118

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen herziening internationale belastingsysteem

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

Deze toezegging is afgerond. Op 1 juli 2021 is tijdens de vergadering van het Inclusive Framework van de OESO een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de herziening van het internationale belastingsysteem. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft uw Kamer geïnformeerd over de invulling van dit akkoord, alsmede de vervolgstappen om dit akkoord verder uit te werken en te implementeren,  in de brief van 5 juli 2021 #2021Z12724. Uw Kamer zal worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van het akkoord richting oktober.

119

2020/2021

Toezegging Onderzoek douane concept rapport

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 34, p. 13

Afgedaan Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 33

120

2020/2021

Toezegging Onderzoek douane

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 34, p. 27

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 33

121

2019/2020

Toezegging Differentiatie overdrachtsbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 32 847, nr. 665, blz. 1

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 5

122

2020/2021

Toezegging Autonome vergroeningen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 28

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 79

123

2020/2021

Toezegging Zonnecelauto's

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 32

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 79

124

2020/2021

Toezegging Beps 2.0

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 73, p. 6

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 76

125

2020/2021

Toezegging Toeslagen acute en schrijnende posities

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 13

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 11

126

2020/2021

Toezegging Toeslagen interpretatie wetsartikel

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 57

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 33

127

2020/2021

Toezegging Toeslagen stroomlijning rood/blauw

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 62

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 33

128

2020/2021

Toezegging Belasting- en invorderingsrente

Kamerstukken II 2020-2021, p.25

Afgedaan in Kamerstuk 35570-IX, nr. 45

129

2020/2021

Toezegging vragen over ondernemers

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 47

Afgedaan in Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 35

130

2020/2021

Toezegging VPB-tarief

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 14

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 33

131

2020/2021

Toezegging Herinvesteringsreserve

Handelingen II 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 35

Afgedaan in Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 35

132

2015/2016

Toezegging Box 3

Kamerstukken II 2015-2016, 34 302, nr. 3, blz. 13

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 5, blz. 12-13.

133

2020/2021

Toezegging BIK

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 7

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 18

134

2020/2021

Toezegging BIK

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 8

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 18

135

2020/2021

Toezegging BIK

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 11

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 18

136

2020/2021

Toezegging Box 3

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 6

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 74

137

2020/2021

Toezegging BIK

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 20

Afgedaan in Kamerstuk-ken II 2020-2021, 35 572, nr. 80.

138

2020/2021

Toezegging BIK

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 20

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 80.

139

2020/2021

Toezegging Box 3

Kamerstukken II 2020-2021, 35 577, nr. 6,  p. 31

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 577, nr. 8

140

2020/2021

Toezegging Box 3

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 44

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 33

141

2020/2021

Toezegging Box 3

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 43

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 33

142

2020/2021

Toezegging MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse)

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 41-42

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 813, nr. 650

143

2020/2021

Toezegging ANBI/standaardsjabloon

Handelingen II 2020-2021, item 98, nr. 25, p. 14

Afgedaan in artikel XIX, onderdeel A, van de zogenoemde eindejaarsregeling, gepubliceerd in Stcrt van 31 december 2020, nr. 64029.

144

2020/2021

Toezegging OVB

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 115

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 34

145

2020/2021

Toezegging OVB

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, p. 115

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 29 453, nr. 525

146

2020/2021

Toezegging betalen naar gebruik

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 75 en p. 81

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 816, nr. 616

147

2020/2021

Toezegging Wet BPM 1992

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 76

Afgedaan

148

2020/2021

Toezegging postcoderoosregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 90

Afgedaan

149

2020/2021

Toezegging TIKI-advies

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6,  p. 9

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 29 826, nr. 123.

150

2020/2021

Toezegging Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 35 568, nr. 6,  p. 19

Afgedaan in de nota van wijziging Kamerstukken II 2020-2021, 35 568, nr. 7

151

2020/2021

Toezegging Reactietermijn burgers verlengen

Handelingen II 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 42

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

152

2020/2021

Toezegging Nieuw stelsel Toeslagen

Handelingen II 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 42

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 760.

153

2020/2021

Toezegging Wetsvoorstel excessief lenen

Kamerstukken I 2020-2021, 35 577, blz. 12

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 496, nr. 7.

154

2020/2021

Toezegging BPM

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 40

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 71

155

2020/2021

Toezegging BPM

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 41

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 71

156

2020/2021

Toezegging CO2-reductie

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 43

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 71

157

2020/2021

Toezeggingmicrocijfers

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 43

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 71

158

2020/2021

Toezegging WLTP

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 43

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 71

159

2020/2021

Toezegging postcoderoosregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, blz. 36

Afgerond , gat is gedicht via amendement.

160

2020/2021

Toezegging Vliegbelasting

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 1-2

Afgerond met inwerkingtreding wetsvoorstel.

161

2019/2020

Toezegging ODE

Kamerstukken II 2019/20, 31066, nr. 686, blz. 30

Contact met EZK is gelegd.

162

2020/2021

Toezegging Woningcorporaties BZK

Handelingen I 2020-2021, nr. 14, item 9, blz. 16

Afgedaan in Kamerstukken I 2020-2021, 35 576, nr. H.

163

2020/2021

Toezegging Overleg met KNB

Handelingen II 2020-2021, item 23,nr. 11, p. 14

Afgedaan, er is doorlopend overleg.

164

2020/2021

Toezegging OVB en corporaties vrijstelling

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 33, p.6-7

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 576, nr. H

165

2020/2021

Toezegging Betrekken stakeholders

Kamerstukken I 2020/2021 35 572 Nr. 14.

Deze toezegging is opgepakt en wordt toegepast bij het ontwikkelen van wetsvoorstellen. Hiermee beschouwen wij de toezegging als afgedaan.

166

2020/2021

Toezegging "KB"-wetgeving

Handelingen II, 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 1

Afgedaan in 2021D04490.

167

2020/2021

Toezegging bronbelasting

Handelingen II 2020-2021, item 9, nr. 7, p. 3

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 779 nr. 4

168

2020/2021

Toezegging Reiskostenvergoeding/coronamaatregelen

Handelingen II, 2020-2021, item 23, nr 11, p. 1

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 217

169

2019/2020

Toezegging Hoogte schulden in Europese landen

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 9, blz. 14-15.

Toezegging is afgedaan in de voorjaars M&T-brief 2021, 2021-0000078275

170

2020/2021

Toezegging FATCA

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265, p. 20

Toezegging is afgedaan in de voorjaars M&T-brief 2021, 2021-0000078275

171

2020/2021

Toezegging FATCA

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265, p. 25

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 266.

172

2020/2021

Toezegging Tax Governance

Handelingen II, 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 32

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 80.

173

2020/2021

Toezegging FATCA

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265, p. 11

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 266.

174

2019/2020

Toezegging Doorstroomfirma's en bedrijven

Handelingen II 2019-2020, item 98, nr. 25, blz. 38

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 45.

175

2020/2021

Toezegging Maatregelen m.b.t. dienstverlening aan doorstroomvennootschappen

Handelingen II, 2020-2021, item 23, nr. 11, p. 32

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 45.

176

2020/2021

Toezegging doorstroom

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, blz. 49

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 45.

177

2019/2020

Toezegging Onderzoeksopzet draagkracht

Handelingen II 2019-2020, item 98, nr. 25, blz. 37

Brief en rapport is verzonden naar de Kamers; zie Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX

178

2020/2021

Toezegging draagkracht eenverdieners

Handelingen II 2020-2021, nr. 9 item 7, blz. 4

Brief en rapport is verzonden naar de Kamers; zie Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX

179

2020/2021

Toezegging draagkrachtbeginsel

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, blz. 49

Brief en rapport is verzonden naar de Kamers; zie Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX

180

2020/2021

Toezegging Commissie draagkracht IACK

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 30

Brief en rapport is verzonden naar de Kamers; zie Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX

181

2020/2021

Toezegging Commissie draagkracht hoge marginale druk

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 17

Brief en rapport is verzonden naar de Kamers; zie Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX

182

2020/2021

Toezegging Commissie draagkracht fiscale leeftijdsdiscriminatie

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 9

Brief en rapport is verzonden naar de Kamers; zie Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX

183

2020/2021

Toezegging Van Apeldoorn

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 32

Afgedaan in Kamerstukken II 2019-2020, 25 087, nr. 259, p. 7.

184

2020/2021

Toezegging parallelimport

Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 72, blz. 43

Afgedaan. Kamerstukken II 2020-2021, 32 800, nr. 73.

185

2020/2021

Toezegging Doenvermogen voor elk belastingvoorstel

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p.17

Afgedaan. Bij toekomstige fiscale wetsvoorstellen zal een «doenvermogenscan» worden bijgevoegd.

186

2020/2021

Toezegging Doenvermogen structureel een rol

Kamerstukken I 2020/21, 35 026, nr. U.

Bij de toekomstige fiscale wetsvoorstellen zal een «doenvermogenscan» worden bijgevoegd.

187

2020/2021

Toezegging Functioneren Belastingdienst

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 35

Afgedaan. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 741

188

2020/2021

Toezegging Klimaat en Energieverkenning

Kamerstukken II 2020-2021, 35 579, nr. 6,  p. 6

Afgedaan. Zie het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving ''onwikkelingen in de energierekening tot en met 2030''

189

2020/2021

Toezegging ANBI en taakoverdracht (OVB)

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 13, p. 2

Afgedaan. Er hebben in december 2020 op ambtelijk niveau diverse gesprekken plaatsgevonden tussen FIN, BZK en Aedes.

190

2020/2021

Toezegging Klimaat

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 3

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 32 813, nr. 668

191

2020/2021

Toezegging Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 35 568, nr. 6,  p. 21

Aan deze toezegging zal worden voldaan door jaarlijks in de bijlage «Fiscale regelingen» van de Miljoenennota de ontwikkeling van de liquidatie- en stakingsverliesregeling op te nemen.

192

2020/2021

Toezegging Beperken liquidatie- en stakingsverliesregeling evalueren

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 31

De wijzigingen die per 1 januari 2021 zijn aangebracht in de liquidatie- en stakingsverliesregeling zullen na vijf jaar worden geëvalueerd. Dit betekent dat deze evaluatie zal plaatsvinden in 2026.

193

2020/2021

Toezegging OVB

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p.9

Vragen en antwoorden over veelvoorkomende antwoorden zijn op 22 maart 2021 op de website pleio.nl gepubliceerd.

194

2020/2021

Toezegging Niet in werking getreden

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 16

Afgedaan in #2021D04490.

195

2019/2020

Toezegging toezicht

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686, blz. 29

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 801.

196

2020/2021

Toezegging Onderzoek Douane

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 45,  p. 26.

Afgedaan in #2021Z02471.

197

2019/2020

Toezegging wetgeving

Handelingen II 2019-2020, nr. 98, item 25, blz. 13

Afgedaan in #2021Z06334.

198

2020/2021

Toezegging eigenstandigde onderwerpen (Sent)

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 5

Afgedaan in #2021Z06334.

199

2020/2021

Toezegging Proces Belastingplan

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 15

Afgedaan in #2021Z06334.

200

2020/2021

Toezegging Uitvoerbaarheid in kaart brengen

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14. p. 20

Afgedaan in #2021Z06334.

201

2020/2021

Toezegging autobelastingen: keuzewijzer

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 32

Afgedaan in 2021-0000056178

202

2020/2021

Toezegging Autobelastingen

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 34

Deze Toezegging is afgedaan in de brief ''Keuzewijzer Autobelastingen'' van 09 april 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 2021-0000056178

203

2020/2021

Toezegging Taakoverdracht corporaties

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 38

Alles van taakoverdracht OVB wordt ook naar de Eerste Kamer verzonden.

204

2020/2021

Toezegging autobelastingen: keuzewijzer

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 32

Afgedaan in 2021-0000056178

205

2020/2021

ToezeggingTaakoverdracht corporaties

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 38

Alles van taakoverdracht OVB wordt ook naar de Eerste Kamer verzonden.

206

2018/2019

Toezegging om de vaktechnische inbedding van Toeslagen in de Belastingdienst te verbeteren.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 434.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

207

2018/2019

Toezegging om verder in te zetten op: 1) het verbeteren van de digitale dienstverlening ten aanzien van het aantal gewerkte uren en de doelgroepstatus in het aanvraag- en mutatieproces; 2) het digitaal informeren van ouders; zo zullen ouders door middel van een app geattendeerd kunnen worden om op h

Kamerstukken II 2018-2019, 31 322, nr. 379.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

208

2018/2019

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit bij de Belastingdienst. De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten van hun onderzoek met belangstelling af te wachten en elke medewerking te verlenen.

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 490.

Afgedaan. Opgenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de AP van 17 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

209

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe om de vaktechnische infrastructuur in te bedden bij Toeslagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 529.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

210

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de volledige verwijdering van gegevens over tweede nationaliteit in de systemen eind 2019 gereed zal zijn.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 529.

Afgedaan. Opgenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de AP van 17 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

211

2019/2020

Toezegging dat het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens, zal zoals eerder toegezegd, ook steeds met de Kamer zal worden gedeeld.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 544.

Afgedaan. Opgenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de AP van 17 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

212

2019/2020

Toezegging dat de aanvullende brief die naar de AP is gezonden na afronding van het onderzoek en na afstemming met de AP aan de Kamer wordt verzonden.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 550.

Afgedaan. Opgenomen in de kabinetsreactie op het rapport van de AP van 17 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

213

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de effecten voor Toeslagen en andere uitkeringen van een eventuele compensatie/schadevergoeding te vergoeden.

Handelingen II 2019-2020, nr. 32, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in het Besluit Compensatieregeling CAF 11 van 3 september 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 695.

214

2019/2020

De staatssecretaris zegt aan het Kamerlid Stoffer toe tijdens het debat «Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen» dat het tijdig en juist informeren van de Kamer onderdeel is van de cultuurverandering bij de Belastingdienst.

Handelingen II 2019-2020, nr. 32, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

215

2019/2020

Toezegging door minister aan het lid Omtzigt om de Kamer middels twee brieven te informeren over 2) een statusoverzicht met daarin waar het kabinet staat betreft de verschillende groepen in het dossier, betreft de aanbevelingen van de Commissie Donner, met de zaken die de komende weken nog uit te so

Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26.

Afgedaan. Opgenomen in tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

216

2019/2020

Toezegging door minister aan het lid Omtzigt om de Kamer middels twee brieven te informeren over 1) hoe het kabinet reflecteert op de aanwijzingen o.a. vanuit 5 Hoge colleges van Staat, met daarin een alomvattender reflectie op de vraag hoe dit kon gebeuren, hoe de signalen gemist konden worden en w

Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26.

Afgedaan. Opgenomen in tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

217

2019/2020

Toezegging door Minister-President aan het lid Omtzigt dat de regering reflecteert op de toeslagenaffaire en de lessons learned en deze zal delen met de Kamer.

Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26.

Afgedaan. Opgenomen in tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

218

2019/2020

Toezegging aan het lid Van Weyenberg dat in de discussies over de herziening van het toeslagenstelsel de opdrachtgever voortaan ook aan tafel zit, en dat er in die discussies niet op voorhand ‘klemmen’ worden gezet, dat er zonder taboes gediscussieerd kan worden over de mogelijkheden toekomst toesla

Handelingen II 2019-2020, nr. 43, item 26.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

219

2019/2020

Toezegging dat samenwerking tussen de toeslagdepartementen (de opdrachtgevers), het directoraat-generaal Toeslagen (opdrachtnemer) en het ministerie van Financiën (de eigenaar) wordt geïntensiveerd en de randvoorwaarden voor de rollen nader ingevuld. Tevenswordt toegezegd nauw samen te werken in ond

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 596.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

220

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat in april 2020 een plan van aanpak zal worden opgeleverd om te zorgen dat in de lopende uitvoering van de toeslagenregelingen geen nieuwe problemen ontstaan en dat achterstanden worden weggewerkt.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

221

2019/2020

De staatssecretarissen zeggen toe dat in de maanden volgend op de kabinetsreactie op het IBO toeslagen successievelijk nadere planvorming zal plaatsvinden op de domeinen kinderopvang, wonen en zorg.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

222

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe waar nodig wetgeving in lijn met de motie van het lid Lodders c.s. voor te bereiden om verbeteringen en alternatieven door te voeren om te bewegen naar een beter en menselijker systeem. De staatssecretaris zegt dat zij hierover in gesprek is met collega-bewindspersonen d

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

223

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer naar verwachting eind maart een kabinetsreactie op het IBO Toeslagen ontvangt. Daarin zal ook de route worden geschetst om te komen tot een nieuw stelsel. In de kabinetsreactie op het Interdepartementale Beleidsonderzoek naar toeslagen zullen we benoemen we

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. Opgenomen in Kabinetsinzet Toeslagen (IBO Toeslagen Deelonderzoek 2) op 30 april 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624.

224

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het voorstel voor het vervangen van het Toeslagenstelsel zoals de Kamer ons heeft opgeroepen in de motie Stoffer c.s. .

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. De Kamer heeft op 30 april 2020 de rapporten van IBO Toeslagen en de kabinetsreactie daarop ontvangen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624. Zie ook de tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel die de Kamer op 22 september 2020 heeft ontvangen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 703.

225

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het meerjarig plan tot versterking en vernieuwing van de dienstverlening van Toeslagen, zoals de Kamer ons heeft opgeroepen in de motie Stoffer c.s.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. Opgenomen in derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 704.

226

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het verwijderen van de gegevens over de tweede nationaliteit van Nederlanders uit systemen van Toeslagen, zoals uw Kamer ons heeft opgeroepen in de motie Stoffer c.s.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 607.

Afgedaan. In de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens van 17 juli 2020 is gemeld dat de historische gegevens over dubbele nationaliteit uit de sytemen zijn gehaald. Kamerstukken II, 2019-2020, 31 066, nr. 490.

227

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe een hardheidsclausule in te voeren waardoor het mogelijk wordt om maatwerk te bieden in situaties van ernstige onbillijkheden die volgen uit het toeslagensysteem. Conform de motie van het lid Ronnes zegt de staatssecretaris toe een update te geven over de geïdentificeerd

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613.

Afgedaan. Dit is geregeld via de Wet hardheidsaanpassing Awir. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 1.

228

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe een voortvarende uitvoering van maatregelen van de Adviescommissie en de overige maatregelen te nemen, als belangrijke stap in een langdurig traject waarbij vooral de daden op het gebied van klantgerichte dienstverlening en wijziging van de regeling tellen. De Kamer zal

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613.

Afgedaan. De Kamer wordt regelmatig via de voortgangsrapportages op de hoogte gehouden. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

229

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe binnen enkele weken de Kamer een reactie te geven op de aanbevelingen in het IBO Toeslagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613.

Afgedaan. De Kamer heeft op 30 april de rapporten van IBO Toeslagen en de kabinetsreactie daarop ontvangen. In de kabinetsreactie is aandacht gegeven aan het besluitvormingsproces richting een ander stelsel en ook aan de maatregelen die het kabinet in de tussenliggende tijd neemt om de werking van het stelsel te verbeteren. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624.

230

2019/2020

Toezegging n.a.v. de unaniem aangenomen motie Bruins/Van Weyenberg om varianten te onderzoeken ter vervanging van het huidige stelsel dat zicht biedt op een toekomstig beter en menselijker systeem. In de kabinetsreactie op het IBO Toeslagen zullen we benoemen welke stappen op korte en lange termijn

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613.

Afgedaan. De Kamer heeft op 30 april 2020 de rapporten van IBO Toeslagen en de kabinetsreactie daarop ontvangen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624. Zie ook de tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel die de Kamer op 22 september 2020 heeft ontvangen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 703.

231

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in het volgende AO Toeslagen de Kamer te informeren over de stand van zaken van de stapsgewijze aanpak ten aanzien van het traject «cultuur en leiderschap» bij Toeslagen n.a.v. overleg met de ondernemingsraad van Toeslagen. De invulling van zo’n gefaseerde aanpak is op 3

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 613.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

232

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe het voorstel voor een wettelijke hardheidsregeling m.b.t. beschikkingen die Toeslagen wegens de vijfjaarstermijn niet meer kan herzien op korte termijn bij de Kamer in te dienen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Dit is geregeld via de Wet hardheidsaanpassing Awir. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 1.

233

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe om de Kamer te informeren over de bevindingen van dhr. Biemond aangaande de second opinion.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 19 mei 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 655.

234

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in het spoedwetsvoorstel de uitbreiding van de bestaande hardheidsclausule en de invoering van een zogenoemde hardheidsregeling in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), z.s.m. bij de Kamer in te dienen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Dit is geregeld via de Wet hardheidsaanpassing Awir. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 1.

235

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe op zo kort mogelijke termijn regelgeving zal introduceren om de compensatie, reparatie en herstel mogelijk te maken. In de kabinetsreactie is aangegeven dat zowel voor de compensatie van ouders gedupeerd in CAF-dossiers als voor ouders gedupeerd door de hardheid van het

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Dit is geregeld via de Wet hardheidsaanpassing Awir. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 1.

236

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over de mogelijkheden tot versterking van het interne privacytoezicht. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) zoals bedoeld in de AVG, maakt daarvan deel uit.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 10 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681.

237

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe via Webinars contact te houden met ouders. Het is een goede manier om veel ouders tegelijkertijd over één specifiek onderwerp te kunnen spreken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Opgenomen in tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

238

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe een vervolgbijeenkomst met 13 gemeenten te plannen. Inmiddels is met drie van de 13 gemeenten, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, een pilot gestart om te bezien hoe we burgers bredere ondersteuning kunnen bieden dan alleen compensatie en reparatie van kinderopvangtoeslag

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Opgenomen in tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

239

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe het tweede deelrapport van de IBO Toeslagen, vergezeld van een kabinetsreactie op beide delen, binnenkort aan de Kamer aan te bieden.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer heeft op 30 april 2020 de rapporten van IBO Toeslagen en de kabinetsreactie daarop ontvangen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624. Zie ook de tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel die de Kamer op 22 september 2020 heeft ontvangen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 703.

240

2019/2020

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over hoe is omgegaan met signalen vanuit de Belastingdienst over de eigen bijdrage en proportioneel terugvorderen. De staatssecretaris van SZW heeft eerder medegedeeld dat bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een geaudi

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hier door de staatssecretaris van SZW over geïnformeerd bij brief van 31 augustus 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 695.

241

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer na afronding te informeren over de zoektocht door het ministerie van SZW naar nadere stukken om het geschetste beeld zo compleet mogelijk te maken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hier door de staatssecretaris van SZW over geïnformeerd bij brief van 31 augustus 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 695.

242

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe het instellingsbesluit van de onafhankelijke commissie (waaraan verzoeken m.b.t. aanvullende schadevergoedingen werkelijke schade kunnen worden voorgelegd), zodra deze gereed is, te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 3 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 684.

243

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe, zodra het onderzoek naar de wijze waarop gegevensbeheer binnen Toeslagen plaatsvindt is afgerond, de resultaten te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. In de tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag zijn de bevindingen van uitgevoerde onderzoeken omtrent de informatiehuishouding en dossiervorming vermeld. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

244

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren als de punten bewijsstukken en richtlijnen nader zijn uitgekristalliseerd. Op dit moment wordt de cirsisorganisatie verder uitgebouwd.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

245

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer zo spoedig mogelijk de Uitvoeringstoets te doen toekomen waarin de uitvoeringaspecten van de werkzaamheden zal duiden. Om een goede uitvoering door de crisisorganisatie niet in de knel te laten komen en omdat deze casussen een gedegen onderzoek vereisen, vergt d

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel in de Wet hardheidsaanpassing Awir. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 3.

246

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de Uitvoeringstoets te informeren over de inrichting van de herstelorganisatie.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel in de Wet hardheidsaanpassing Awir. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 3.

247

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe zodra het instellingsbesluit van deze Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag gereed is, deze conform de daartoe geëigende voorhangprocedure met de Kamer te delen. Op dat moment zal de staatssecretaris de Kamer ook informeren over de mensen die op persoonlijke titel

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 28 mei 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 656.

248

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe, uiterlijk in de Ontwerpbegroting, de Kamer een definitieve raming van de te verwachten derving m.b.t. toeslagschulden waarvoor alsnog een persoonlijke betalingsregeling wordt verleend (normaal gesproken nog grofweg een derde alsnog worden geïnd) te presenteren.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De inschatting van de te verwachte inning van toeslagsschulden waarvoor alsnog een persoonlijke betalingsregeling wordt verleend is nog steeds één derde. Deze inschatting is verwerkt in de reguliere begrotingen. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

249

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer voor het zomerreces het plan van aanpak toe te sturen, om de klantgerichte werkwijze van medewerkers en leidinggevenden binnen Toeslagen te vergroten. Daartoe worden verbeteringen in de dienstverleningsprocessen voorbereid.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

250

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de VGR vóór het zomerreces te informeren over de bevindingen en de daarmee gepaard gaande aanpassingen en tijdpad, van een intern onderzoek naar verbetermogelijkheden, met name op het gebied van dossiervorming.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

251

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe een plan van aanpak voor de voortgang van de afhandeling bezwaarschriften met de Kamer te delen, om de opgelopen achterstanden in het reguliere proces in te lopen. Deze achterstanden omvatten ook de hoger dan gewenste voorraad bezwaarschriften en lagere tijdigheid.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. In de Tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag is aangegeven dat de voorzichtig dalende trend van de voorraad bezwaren zich in versnelde vorm heeft doorgezet. Zoals verwacht is in de zomermaanden een voorraadniveau bereikt dat als goed beheersbaar beschouwd wordt. Van de afgedane bezwaren in de maanden juni tot en met augustus is meer dan 90% afgedaan binnen de Awb-termijn. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

252

2019/2020

Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomst van de expertmeeting «Expertmeeting Eigenbijdrage SZW-BD" van 21 november 2014. De uitkomst volgens deze terugkoppeling was dat de argumentaties om wet- en regelgeving aan te passen, getoetst zouden worden op effectiviteit, houdbaarhe

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. De Kamer is hier door de staatssecretaris van SZW over geïnformeerd bij brief van 31 augustus 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 695.

253

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe op Prinsjesdag, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2021, een wetsvoorstel bij uw Kamer in te dienen met maatregelen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635.

Afgedaan. Op 15 september 2020 is als onderdeel van het Belastingplanpakket het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoering toeslagen 2021 ingediend. Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 5.

254

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe het proportioneel vaststellen samen met de staatssecretaris van SZW als separaat wetsvoorstel bij het Belastingplan 2021 aan te bieden. De staatssecretaris had eerder gemeld dat het voornemen bestaat om in samenspraak met de staatssecretaris van SZW deze maatregelen in

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635.

Afgedaan Het kabinet zet stappen om de dienstverlening richting burgers en de uitvoerbaarheid van Toeslagen te verbeteren. Op 15 september 2020 is als onderdeel van het Belastingplanpakket het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoering toeslagen 2021 ingediend. Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 5.

255

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat zij voornemens is de menselijke maat te vergroten door maatregelen op te nemen in een ministeriële verzamelregeling met beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli 2020

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635.

Afgedaan. De ministeriële regeling (Staatscourant 2020, 35114) is op 1 juli 2020 in werking getreden. In deze ministeriële regeling zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen: het vervallen van het opzet/grove schuld criterium bij een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling, het verruimen van de termijn om een vermogenstoetsuitzondering aan te vragen en een nieuwe vermogenstoetsuitzondering voor betalingen in het kader van de herstelactie kindgebonden budget. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

256

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de ouders die hun dossier willen inzien nog deze maand worden gebeld. Er zal geïnventariseerd worden waar precies hun behoeft ligt en hoe hier vanuit de Belastingdienst zo goed en snel mogelijk aan voldaan kan worden.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 2911

Afgedaan. De ouders zijn gebeld en daarbij is het dossier van de betrokken ouder toegelicht. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

257

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat wetgeving wordt voorbereid om verbeteringen en alternatieven door te voeren op weg naar een beter en menselijker systeem. Het kabinet streeft ernaar op Prinsjesdag, als onderdeel van het pakket Belastingplan 2021, een afzonderlijkwetsvoorstel bij uw Kamer in te diene

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 657.

Afgedaan. Op 15 september 2020 is als onderdeel van het Belastingplanpakket het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoering toeslagen 2021 ingediend. Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 5.

258

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn een document, met de rode draad uit gesprekken van de Directeur-Generaal Belastingdienst met een aantal medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij het MT Fraudebestrijding, te verstrekken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 658.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 4 juni 2020. Kamerstukken 2019-2020, 31 066, nr. 661.

259

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe te onderzoeken of en hoe (delen van) de e-mails waarin de betrokkenheid en medewerking van bepaalde medewerkers aan het ADR-onderzoek wordt besproken kunnen worden gedeeld.

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 4 juni 2020. Kamerstukken 2019-2020, 31 066, nr. 661.

260

2019/2020

De staatssecretaris zegt aan het lid Omtzigt toe aan de erfgoedinspectie te vragen of zij die managementverslagen alsnog kunnen vinden. Ook zegt de staatssecretaris toe aan de erfgoedinspectie te vragen hoe het is gegaan met de dossiers en de documenten van de ouders.

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd met de brief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39. Ook is het opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

261

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe ouders excuses te maken wanneer blijkt dat onvolledige dossiers bij de rechter tot problemen heeft geleid.

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. De ouders zijn gebeld over de voorgestelde aanpak waarbij excuses zijn gemaakt. Zie hiervoor ook de derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

262

2019/2020

Door de staatssecretaris is aan het lid Leijten toegezegd om contact op te nemen met de 41 ouders in de CAF 11-zaak die in bezwaar zijn gegaan. Onder andere door hen te wijzen op de bredere schadevergoeding.

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. Met de advocaat van deze ouders is contact geweest waarbij ook de mogelijkheid tot aanvullende (werkelijke) schadevergoeding meermaals aan de orde is geweest. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

263

2019/2020

De staatssecretaris zegt aan Weyenberg toe dat zij aan de staatssecretaris van SZW vraagt om een brief over het interne onderzoek naar documenten met toelichting hoe dat onderzoek er uit ziet, wie het doet en wanneer dit af is, met daarbij ook aandacht voor punt het lid Snels over de alles of niets

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 6 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 659. En een brief op 31 augustus 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 695.

264

2019/2020

Aan het lid Azarkan is toegezegd dat er een planning komt voor de ouders die op dit moment een opvraag hebben gedaan, zodat ook helder is wanneer voor hen de antwoorden op die vragen kunnen worden gegeven. N.a.v. motie 642 (ontraden)

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

265

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe, naar aanleiding van motie Azarkan (31066 nr. 643) die de regering oproept om een brede doorlichting te organiseren waarin alle uitvoeringsdiensten van de Rijksoverheid worden getoetst op beroepsmatige discriminatie, dit aan de minister van Binnenlandse Zaken door te gev

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 2.

Afgedaan. Dit is doorgegeven aan BZK. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

266

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling voor de compensatieregeling (uitwerking van uitwerking van het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken) en de ministeriele regeling rondom de hardheidsregeling naar de Kamer te sturen, samen met de uitvoeringstoets.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 29 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 41. En met een brief van 1 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 44.

267

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Leijten om in het geval waarin iemand in aanmerking zou komen voor de hardheidstegemoetkoming van de regeling, dat alvast te doen. De vangnetbepaling geldt op dat moment nog niet, maar zodra die op z'n plaats is — we kunnen daar natuurlijk voorbereidend werk voor doe

Handelingen II 2019-2020, nr. 81, item 9.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

268

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Snels een brief aan de Ombudsman op te stellen om te vragen of hij «een oogje in het zeil wil houden» of de uitvoering met een menselijke maat gebeurt.

Handelingen II 2019-2020, nr. 81, item 9.

Afgedaan. Deze brief is op 16 juni 2020 naar de Nationale ombudsman gestuurd en is als bijlage bij de derde Voortgangsrapportage meegezonden. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

269

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de individuele beoordeling op te schalen vanaf juli. Begin juni is gestart met de beoordeling van de eerste 100 ouders. Deze ouders zijn verdeeld over de verschillende groepen, om een goed beeld van de diverse situaties te krijgen.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

270

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn het besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken aan te passen om de procedure rondom hardheidsregeling en de vangnetbepaling, voor zeer schrijnende gevallen, expliciet vast te leggen. De staatssecretaris neemt deze procedure via de

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. De ministriële regeling is per 1-7-2020 in werking getreden. Hierover is de Kamer geïnformeerd bij brief van 1 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 44.

271

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe ouders die niet reageren op onze brief, zullen we persoonlijk contact opnemen om er voor te zorgen dat iedere ouder die institutioneel vooringenomen is behandeld ook door ons kan worden gecompenseerd. Hiermee willen we waarborgen dat iedere ouder die vooringenomen is beh

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

272

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe over de wijze waarop de Belastingdienst/Toeslagen het boetebeleid waar nodig herziet en in de praktijk zal invullen en de voorgenomen intensivering van de handhaving ervan, zal ik uw Kamer nader informeren.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

273

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe over de pilot met gemeenten, de voortgang en de uitkomsten hiervan via de voortgangsrapportage op de hoogte houden. Binnen de pilot is gekozen voor een proces waarbij Belastingdienst/Toeslagen de burger doorverbindt met de gemeente om een afspraak in te plannen.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Opgenomen in de tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679. Tevens opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

274

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de effecten van een tijdelijke uitzondering van vermogenstoename door de compensatie in kaart te brengen en naar aanleiding daarvan een besluit nemen op welke wijze de effecten van een compensatie, een herziening of een hardheidstegemoetkoming gemitigeerd zullen worden.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Maatregelen om de negatieve effecten van een vermogenstoename te mitigeren worden uitgewerkt in ministeriële regelingen. Deze regelingen zullen uiterlijk 1 januari 2021 in werking treden. Ook in het overleg met gemeenten wordt besproken op welke wijze de effecten voor de schuldhulpverlening kunnen worden gemitigeerd. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

275

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe voor de zomer het programmaplan van het samen met SZW uitgevoerde programma Verbetervoorstellen Kinderopvangtoeslag aan te leveren.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. De Staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de Kamer geïnformeerd over het verbetertraject kinderopvangtoeslag in de verzamelbrief Kinderopvang juni 2020 van 1 juli. Kamerstukken II 2019-2020, 31 322, nr. 414.

276

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de voortgangrapportages Toeslagen te rapporteren over de raming en uitvoering van de herstelactie. Bij het vaststellen van deze ramingen zijn aannames gedaan over het aantal compensatie- en herstelgerechtigde ouders en de omvang van de verwachte herzieningen. Gedurend

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Opgenomen in de tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679. Tevens opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

277

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslagen, de Kamer te informeren over de voortgang van het proces. Belastingdienst/Toeslagen probeert door middel van werkafspraken zo goed mogelijk te waarborgen dat procesverstoringen voorkomen worden. Zo worden de handmatig verwerk

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. De Kamer wordt regelmatig via de voortgangsrapportages op de hoogte gehouden. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

278

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe zodra er meer individuele dossiers zijn onderzocht en er meer inzicht bestaat in de samenstelling ervan, de Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

279

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling met daarin de nadere regels voor de hardheidsregeling snel naar de Kamer te kunnen sturen. Het streven is om deze regeling 1 juli 2020 inwerking te laten treden.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

Afgedaan. De definitieve ministeriële regeling is op 1 juli 2020 naar de Kamer gestuurd (Staatscourant 2020, 35729). Deze regeling is op 7 juli 2020, tegelijk met de Wet hardheidsaanpassing Awir, in werking getreden. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 1.

280

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken d.d. 25 mei aan te vullen aanvullen met de procedures voor de gevallen waarin ouders op individueel niveau of als onderdeel van een deel van de groep institutioneel vooringenomen zijn behandeld. De staat

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

Afgedaan. De Kamer heeft op 3 september 2020 een afschrift van het Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken ontvangen. In dit besluit zijn de procedures opgenomen voor de situaties waarin ouders op individueel niveau of als onderdeel van een deel van de groep institutioneel vooringenomen zijn behandeld door de Belastingdienst/Toeslagen. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 696.

281

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe voor ouders met kwalificatie opzet/grove schuld de mogelijkheid te onderzoeken om de compensatieregeling uit te breiden voor deze ouders. De staatssecretaris zegt toe hier in het vervolg van het debat op 17 juni met de Kamer in gesprek te gaan.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

Afgedaan. De OGS-tegemoetkoming is in artikel 49 c van de Wet hardheidsaanpassing Awir opgenomen. Deze is op 7 juli 2020 in werking getreden. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 1.

282

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe periodiek tussentijdse evaluaties van de hersteloperatie en de werking van de commissies zal laten uitvoeren zodat er een proces van voortdurende verbetering plaats kan vinden. Elke twee maanden zal ik uw Kamer informeren over de voortgang. In deze rapportage komt te sta

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

283

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe nog dit jaar 5000 dossiers af te wikkelen in de hersteloperatie. De gemiddelde doorlooptijd vanaf het eerste gesprek is maximaal drie maanden is. Deze doorlooptijd is exclusief een eventuele bezwaarprocedure.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

284

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Leijten te kijken naar een derdengeldrekening, maar niet kan beloven dat we dit kunnen doen. Van belang is dat het geld uitbetaald wordt aan de ouder die er recht op heeft. De staatssecretaris zegt toe dat ze de derdenrekening gaat uitzoeken, maar geen garan

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. De Kamer is hierover bij brief van 2 juli 2020 geïnformeerd. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 42. Ook is dit opgenomen in een brief van 19 augustus 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 43.

285

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Lodders te kijken naar samenloop van regelingen, het kan het voorkomen dat ouders in aanmerking komen voor caf compensatie en dan later label van OGS. In alle gevallen moet einduitkomst zijn dat je de beste regeling krijgt die geldt. De Staatssecretaris zegt

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

286

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Azarkan in de voorgangsrapportage iets zeggen weging van criteria bij de beoordeling. Zo duidelijker wat de effecten zijn van de regelingen; in welke situatie krijgt wie wat?

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

287

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het AO van dinsdag 23 juni informatie te delen over andere CAF-zaken (CAF-1043 zaken).

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. De Kamer is hierover bij brieven van 10 juli 2020 geïnformeerd. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

288

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt te onderzoeken of ouders meer informatie kunnen krijgen over waarom een besluit wel of niet vergelijkbaar is met CAF11. In de brief van mei waren slechts drie regels. De staatssecretaris gaat dit onderzoeken, maar het is niet wenselijk een definitiev

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

289

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Leijten voor tijdens het AO van dinsdag 23 juni een reconstructie te maken waarom de Commissie Donner de stukken OGS niet ontvangt. De staatssecretaris zegt toe een reconstructie te maken hoe het kon gebeuren dat de notitie is weggehouden bij de commissie Do

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. De Kamer is hierover bij brief van 10 juli 2020 geïnformeerd. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

290

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de uitvoeringscapaciteit en ook voor de planning en doorlooptijden, samen met de voorgangsrapportages.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Ouders die een brief CAF-nietvergelijkbaar hebben gekregen ontvangen eind september een brief met de uitslag herbeooordeling met een meer uitgebreide onderbouwing daarbij. Opgenomen in de derde Voortgangsrapportage. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

291

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Leijten met Kamer de precieze aantallen van ouders die in het verleden een ogs-kwalificatie hebben gekregen, waarbij dat onterecht is gebeurd en van de ouders die dan ook in aanmerking komen voor de 30%-regeling, te delen. Het is de bedoeling zo snel mogelij

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

292

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt in de eerstvolgende voortgangsrapportage meer inzicht te geven in de opbouw van de dossiers en de uitvoering, de hele precieze onderverdeling van hoeveel in welke regeling zit. Op dit moment hebben wij niet meer details over de totale som van 390 mi

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in tweede voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

293

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat over de Wet hardheidsaanpassing Awir van 17 juni 2020 op 1 september volledig bemenst te zijn om de regelingen te kunnen uitvoeren.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

294

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg dat het haar bedoeling is om de ouders die daadwerkelijk voor herbeoordeling in aanmerking komen, daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Voor zover ouders zich nog niet hebben gemeld, kunnen ze dit alsnog doen. Een groot deel van deze groep is al bij Toeslagen bekend. Dit wordt actief gemonitord.Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

295

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Van Weyenberg de ouders actief te wijzen op de vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Ouders worden er in de contacten met UHT op gewezen dat ze in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van de daadwerkelijke geleden schade. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

296

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Leijten in gesprek te gaan met gemeenten over dat ouders geen financiële steun verliezen door de compensatie die zij ontvangen en de compensatie goed terecht komt. Om te kijken hoe onze herbeoordeling en het eventueel uitkeren van geld aan de ouder in combin

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Er wordt in kaart gebracht op welke (gemeentelijke) regelingen de compensatie impact heeft. Daarna wordt gekeken wat de consequenties hiervan zijn en welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat ouders financiële steun verliezen. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

297

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, in de voortgangsrapportage te kijken naar de vraag of mensen zelf inbreng hebben wanneer een bedrag uitgekeerd kan worden.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Wanneer deze optie voor alle gedupeerden wordt gegeven zal dit leiden tot vertraging in het proces en de foutgevoeligheid van juiste betalingen worden vergroot. Wél wordt in overleg met ouders in acute situaties gekeken naar het moment van uitbetaling. Opgenomen in de derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

298

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Nijboer dat ouders een brief krijgen waarin de behandeling van hun dossier een datum wordt genoemd. Het moet helder zijn wanneer het traject start, wanneer ouders kunnen verwachten dat de persoonlijk zaakbehandelaar contact met hen opneemt om hun dossier te

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

299

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Lodders in de voortgangsrapportage te rapporteren over de wisselwerkingen tussen verschillende regelingen waarbij de het doel is de beste einduitkomst voor de ouder.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

300

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Azarkan tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, dat de regeling blijft gelden voor als een verzoek net voor 2024 wordt ingediend.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Alle verzoeken tot herbeoordeling die voor 1-1-2024 worden ingediend, worden in behandeling genomen.

301

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Lodders tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, in de voortgangsrapportage de afwegingscriteria te behandelen door bijvoorbeeld schetsen van voorbeelden.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

302

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, dat als er nieuwe wijzigingen worden gevonden voor groepsgewijs vooringenomen handelen die gedeeld wordt met de commissie Van Wijzen en er weer groepsgewijs naar wordt gekeken.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

303

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, te kijken naar de vraag of de commissie Van Wijzen is geïnformeerd over de zachte stops.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Met de commissie van wijzen is gesproken over de zachte stops. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

304

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan de Kamer tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, extra stappen te bouwen voor de optie om individueel in aanmerking komen voor de compensatieregeling.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Gedupeerden kunnen zichzelf melden om voor compensatie in aanmerking te komen. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

305

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan kamerlid Snels tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, mee te geven aan commissie Van Wijzen goed te kijken naar ouders die individueel vooringenomen behandeld zijn.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Voorgenomen afwijzing van compensatie in verband met individueel vooringenomen handelen wordt aan de commissie van Wijzen voorgelegd. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

306

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, te kijken naar meer toelichting: «het helpt ons of het helpt de ouders om meer informatie te krijgen over waarom het besluit de ene of andere kant uitgevallen is» of, beter gezegd "Waarom

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 10 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

307

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt voor het overleg van dinsdag 23 juni, uit hoeveel zinnen het dossier CAF-Anker het gemotiveerde besluit bestaat en of dat beschikbaar voor de ouders?

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in brief van 23 juni 2020. Kamerstukken 2019-2020, 31 066, nr. 675.

308

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerleden Omtzigt en Leijten tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, een reconstructie te geven in waarom de notitie van 4 november 2019 niet meegegeven is aan de commissie Donner voor het onderzoek.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

309

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat nog acht CAF-zaken waarin de ouders een brief hebben gekregen dat hun zaak niet vergelijkbaar is met CAF 11, opnieuw worden voorgelegd aan de Commissie. Dit nadat een onafhankelijke externe partij een toets heeft gedaan op de juistheid en volledigheid van de aangelev

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

310

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe, op basis van de informatie die wij nu boven tafel hebben, zal nog worden beoordeeld of deze ook relevante inzichten oplevert voor overige CAF-zaken. Op basis daarvan opnieuw naar die CAF-zaken kijken.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

311

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de opzet en werking van UHT doorlichten door een extern bureau. Tevens zal het management en de organisatie worden versterkt.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

312

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de maatregelen n.a.v. de Commissie van Wijzen geen gevolgen hebben voor de uitbetaling aan ouders van wie is vastgesteld dat zij recht op een vergoeding hebben. Deze uitbetaling is gepland voor de maand juli.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Afgedaan met eerste betalingen in juli. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

313

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer op kortst mogelijke termijn nader te informeren over de hersteloperatie en de maatregelen die zijn genomen, naar aanleiding van de fouten bij aanlevering informatie aan Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF/Toeslagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 676.

Afgedaan. De Kamer is hierover bij brief van 10 juli 2020 en de daarbij gevoegde antwoorden op vragen van het lid Omtzigt geïnformeerd. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

314

2019/2020

De staatssecretaris van Financiën zegt toe om uit te zoeken hoe de fout is gemaakt bij Toeslagen (een deel van de informatie die de Commissie vanuit de UHT ontving bleek niet juist). En daarbij te kijken naar de organisatie van het herstel Toeslagen, en te bekijken of er meer vergelijkbare CAF 11-za

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 686.

Afgedaan. De Kamer is hierover bij brief van 10 juli 2020 en de daarbij gevoegde antwoorden op vragen van het lid Omtzigt geïnformeerd. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

315

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe samen met gemeenten te kijken hoe de ontstane vervolgproblemen zo veel mogelijk kunnen worden opgelost en aangepakt om daarmee de ouders een nieuwe start te bieden in hun leven.

Handelingen I 2019-2020, nr. 34, item 3.

Afgedaan. Er is een nauwe samenwerking tussen Belastingdienst en VNG/gemeenten. De Kamer is via de tweede Voortgangsrapportage geïnformeerd over het plan van aanpak dat geschreven wordt in samenwerking met de VNG om de brede problematiek op te pakken. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679. Hierover is de Kamer ook geïnfomeerd in de derde Voortgangsrapportage kinderpvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

316

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer bij de volgende rapportage te informeren over de BAK (Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag) bijeenkomsten. De verslagen van de bijeenkomsten van de BAK zullen op de vernieuwde website toeslagen.nl/herstel worden gepubliceerd.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

317

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de adviezen van het ouderpanel en de antwoorden van de staatssecretaris, begin juli te publiceren op de nieuwe website.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. De notulen en adviezen van het ouderpanel zijn op de website geplaatst. Zie https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ouders-en-deskundigen-kijken-mee/ouderpanel-kinderopvangtoeslag/. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

318

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende Voortgangsrapportage te kunnen informeren over de werkzaamheden van de Bezwaarschriftenadviescommissie en de Commissie aanvullende schadevergoeding.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

319

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende Voortgangsrapportage zal uiteenzetten wat de benodigde aantallen FTE's zijn voor de komende jaren om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De staatssecretaris verwacht dat de benodigde hoeveelheid aan FTE’s uiteindelijk hoger zal liggen dan de eerd

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

320

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe te streven de uitspraken op bezwaar voor het eind van deze zomer af te ronden. De ouders hadden tot 7 mei de gelegenheid hun bezwaar in te dienen. In totaal zijn er 57 bezwaren ingediend. De Bezwaarschriftenadviescommissie is in juni gestart met behandeling van deze bezw

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

321

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende Voortgangsrapportage verder te informeren over de voortgang van de toekenning van de O/GS-tegemoetkoming. Een verzoek tot een O/GS-tegemoetkoming wordt gelijktijdig met verzoeken tot andere regelingen in behandeling genomen. Mocht het in bijzonder

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

322

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende Voortgangsrapportage te informeren over de de pilot voor het opstellen van de samenvattingen, dat in juli gestart is. Ook zal half augustus de pilot voor samenstelling van volledige dossiers starten met een beperkt aantal verzoeken, om vervolgens

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

323

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat zodra de Autoriteit Persoonsgegevens haar onderzoek heeft afgerond, dit naar de Kamer te sturen, inclusief de kabinetsreactie hierop. Naar aanleiding van het onderzoek van de AP zijn nog een aantal relevante queryverzoeken gevonden, waaronder een query uit 2014 waar

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de kabinetsreactie van 17 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

324

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de eerste bevindingen van het verdiepende onderzoek dat in samenspraak met DocDirekt isgestart.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 16 juni 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

325

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat er een check zal plaatsvinden, op de overeenkomstige dossiers uit de bezwarenprocedure. Het betreffende archiefblok, dat bestaat uit circa 9.000 beroepsdossiers die in de periode 2009-2012 aan het archief zijn aangeboden, is afgesteld op een vernietigingstermijn van

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

326

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat andere maatregelen worden opgenomen in het wetvoorstel Verbetering uitvoering toeslagen dat onderdeel zal zijn van het Belastingplan 2021 of in sectorwetgeving. Deelrapport 2 IBO Toeslagen bevat een verkenning van alternatieven voor het toeslagenstelsel, een deel van

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Op 15 september 2020 is als onderdeel van het Belastingplanpakket het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoering toeslagen 2021 ingediend. Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 5.

327

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat UHT alle documenten, die behoren tot dossiers van de betreffende CAF-zaken, aan de Commissie zal verstrekken.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3485.

Afgedaan. Dit is deels op papier gebeurd en deels door inzage te geven voorafgaand en tijdens de beoordeling door de commissie. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

328

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de ‘UHT werkinstructie analyse CAF-vergelijkbaar" aangepast zal worden op basis van de maatregelen die zijn getroffen, n.a.v. de commissie van wijzen.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3485.

Afgedaan. De werkinstructies zijn aangepast. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

329

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat ouders een brief ontvangen waarin het proces wordt toegelicht van de integrale herbeoordeling van de acht CAF-zaken waarbij op onderzoeksniveau is geoordeeld dat deze niet vergelijkbaar zijn met CAF 11. De persoonlijk zaakbehandelaren zullen met de betreffende ouders

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3485.

Afgedaan. Deze brieven zijn verstuurd. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

330

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer spoedig over de uitbreiding van de Commissie van Wijzen, dat thans uit vier in plaats van vijf leden bestaat.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3485.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

331

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het vervolgproces van de beoordeling CAF-zaken zorgvuldiger verloopt. Bij de herbeoordeling die zal plaatsvinden zoals aangekondigd in de brief van 23 juni, worden ook de onderliggende stukken meegenomen bij de herbeoordeling.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3485.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

332

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de relatie tussen de medewerkers van de herstelorganisatie en de vaktechnische specialisten bij UHT en de corporate dienst Vaktechniek te versterken. Voorgenomen standpunten die aan de Commissie worden voorgelegd, moeten gedragen zijn door de vaktechnische lijn.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

333

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de eerste Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag na het reces de Kamer nader te informeren over de voortgang van een aantal acties waarmee de werkzaamheden in de toekomst zorgvuldiger verlopen. Tevens ook de resultaten van de externe doorlichting te kunnen toezenden

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 685.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

334

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de brief over het rapport AP te gaan op de vraag of ook FSV door de AP is meegenomen in haar onderzoek naar het gebruik van nationaliteit bij Toeslagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 681.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de kabinetsreactie op het AP rapport van 17 juli 2020. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

335

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe graag breder in gesprek te gaan met ouders over de effecten die de bevindingen van de AP op ouders hebben gehad of mogelijk nog steeds hebben.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 683.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

336

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de resultaten van de doorlichting van de UHT in de tweede helft van september verwacht te kunnen delen met de Kamer

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 691.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

337

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe hoge prioriteit te geven aan de behandeling van ouders in zeer schrijnende situaties

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 691.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

338

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende Voortgangsrapportage te informeren over de inschatting van de doorlooptijd van het samenstellen van alle dossierverzoeken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

339

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de uitvoering van het intensiveren van de samenwerking tussen het UHT en het ouderpanel, in overleg met de voorzitter, binnenkort met het ouderpanel te bespreken.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

340

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de Kamer over de behandelde onderwerpen in het SCT via de reguliere voortgangsrapportages te informeren.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3791.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

341

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe haar bevindingen van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een studiefonds in september te delen met het ouderpanel.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3791.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

342

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in toekomstige voorgangsrapportages Kinderopvangtoeslag te rapporteren over de ramingen omdat deze gedurende de uitvoering van het herstel continu zullen worden bijgesteld.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3791.

Afgedaan. De toezegging wordt, zo lang als relevant, als standaard onderdeel opgenomen in toekomstige Voortgangsrapportages. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

343

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de Voortgangsrapportage de Kamer nader te berichten over de te hanteren kaders voor de beoordeling van een toegekende O/GS-kwalificatie.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3791.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

344

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage terug te komen op de planning voor dossierverzoeken.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3791.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

345

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe er voor te zorgen dat via de persoonlijk zaakbehandelaars de door de toeslagaffaire gedupeerde ouders worden geïnformeerd over de klachtprocedures en de mogelijkheid om opheffing van het bewind te verzoeken.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 43.

Afgedaan. Dit is onderdeel van de behandelkaders en werkprocessen zoals omschreven in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

346

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage met een planning te komen voor de behandeling van schrijnende gevallen en zegt toe om daarbij nader in te gaan op de omvang van deze groep, de vraag op welke termijn zij kunnen worden geholpen en de mate waarin vertraging te wijten is

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

347

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe te rapporteren in de voortgangsrapportage over de informatievoorziening aan ADR en AUT.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

348

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de opties voor een financiële regeling uit te werken en een voorstel daarvoor voor mensen die acuut in de problemen zitten in de voortgangsrapportage van september.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

349

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wie de politieke opdracht heeft verschaft aan het MT Fraude om CAF in te stellen en op welk moment.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd bij brief van 18 september 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 701.

350

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe inzichtelijk te maken hoe de planning eruit ziet ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Welk deel het gevolg is van de latere start omdat de organisatie meer tijd kost en welk deel het gevolg ervan is dat de gemiddelde duur van de behandeling van de complexere zak

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

351

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe bij de septemberrapportage terug te komen op de mogelijkheid om met voorschotten te werken die niet terug te vorderen zijn via eventueel een derde rekening.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

352

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe scherper te zijn in de definities van urgent, acuut, schrijnend, enzovoorts.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 697.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

353

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de opmerkingen en adviezen van zowel het ouderpanel als de BAK worden meegenomen in de verdere inrichting van de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Het ouderpanel en BAK zijn betrokken bij de verdere inrichting van de hersteloperatie. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

354

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat, waar mogelijk, de ouders waarvan het dossier nog niet integraal kon worden opgepakt (omdat de situatie na het eerste gesprek complexer bleek dan initieel gedacht) en waarvoor is besloten de behandeling uit te stellen, worden meegenomen in de volgende groep.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Deze zijn in beeld, ze worden meegenomen in de komende groep die door het beoordelingsteam wordt opgepakt. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

355

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de komende maanden voor een deel van de ouders bij wie door de Commissie van Wijzen is geoordeeld dat hun zaak vergelijkbaar was met CAF 11, hun dossier zal worden gestart of verder in behandeling zal worden genomen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

356

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn om het voorstel van het ouderpanel met betrekking tot een (vrijwilligers)vergoeding voor het «rollenspel» te honoreren. De ouders zullen op basis van deze afspraak met terugwerkende kracht hun vergoeding ontvangen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

357

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de ouders die zich hebben gemeld voor inzage in hun dossier maar nog geen persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen hebben gekregen, deze naar verwachting voor 31 oktober toegewezen zullen krijgen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

358

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de 1.300 ouders die een persoonlijk zaakbehandelaar toegewezen hebben gekregen en hierover nog niet ingelicht zijn, hier op zeer korte termijn over worden ingelicht.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

359

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat als een ouder de wens heeft het eigen dossier, of wanneer van toepassing, het CAF-onderzoeksdossier in te zien, daar uiteraard gehoor aan wordt gegeven.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Dit is het bestaande proces. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

360

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat ouders conform afspraak een integrale behandeling krijgen, waarbij uitbetaling in één keer plaatsvindt (omdat de regelingen per toeslagjaar kunnen verschillen en de berekening dus ook per toeslagjaar gemaakt zal worden).

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

361

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in gesprek met de ouders te hebben toegezegd dat in alle gevallen expliciet stil wordt gestaan bij de materiële en immateriële schade die kinderen hebben geleden. Dit moet gebeuren zowel in het gesprek met de persoonlijk zaakbehandelaar als in het dossier van de ouder.

Aanhangsel van de Handelingen II 2019-2020, nr. 3791.

Afgedaan. Opgenomen in de derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

362

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe terug te komen op de reikwijdte van de compensatieregeling, niet enkel zien op kinderopvangtoeslag. Of met betrekking tot andere toeslagen daadwerkelijk sprake is van vergelijkbare situaties en hoe moet worden omgegaan met het deel van deze onderzoeken dat betrekking hee

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 635.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

363

2019/2020

De staatssecretaris zegt aan het lid Lodders toe om ook met de ouders in de CAF 11-zaak die niet in bezwaar zijn gegaan te informeren op de (nieuwe) bredere schadevergoeding.

Handelingen II 2019-2020, nr. 75.

Afgedaan. Ouders hebben een brief ontvangen en er is nagebeld. Dit heeft geleid tot 12 aanvullende verzoeken. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

364

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan het lid Leijten dat het onderzoek (naar opzet/grove schuld in de behandeling van een individuele casus) met de Kamer zal worden gedeeld zodra het is afgerond.

Handelingen II 2019-2020, nr. 75.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

365

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt te kijken naar de mogelijkheden als de uitkering deze boven de vermogenstoets komt. Er zijn verschillende effecten die het ineens krijgen van de uitkering kan hebben (box 3, vermogenstoename, gemeentelijke regelingen). (progressievoorbehoud) De Staat

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

366

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe aan Kamerlid Omtzigt tijdens het debat Wet hardheidsaanpassing Awir, 17 juni 2020, scherp te zijn op alle mogelijk nadelige effecten van de vermogenspositie van ouders door de compensatie en daarmee dus ook rekening houdend met een uitzondering voor de huurtoeslag.

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

367

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe extra waarborgen in te bouwen zodat de informatie op basis waarvan dossiers beoordeeld worden en uiteindelijk besluiten worden genomen, in de toekomst juist en volledig is. In dat kader zal op zijn minst iedere twee maanden een externe doorlichting plaatvinden op de kwal

Handelingen II 2019-2020, nr. 84, item 6.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

368

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de herfst van 2020 een feedbackloop te organiseren voor de reguliere uitvoering van de kinderopvangtoeslag en de andere toeslagen.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

369

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de voortgang van het afhandelingsproces voor ouders. In die rapportage wordt opgenomen hoeveel ouders er een gesprek hebben gehad, waar in het proces de ouders staan, wat de te verwachten planning is. Deze g

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

370

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat ouders kwalificatie O/GS én nog openstaande schuld alsnog een persoonlijke betalingsregeling krijgen aangeboden, waar dat voorheen vanwege O/GS was uitgesloten. Dit zal starten zodra in samenwerking met het SCT de kaders voor terecht of onterecht O/GS zijn vastgestel

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. De beoordeling van OGS kwalificaties is reeds aan de gang dit maakt onderdeel uit van de integrale behandeling van de ouder. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

371

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat een aangepast cultuurtraject opnieuw aanbesteed moet worden. Het aanbestedingsproces voor het cultuurtraject zal naar verwachting kort na het zomerreces starten en duurt circa twee maanden.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 679.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

372

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de volgende Voortgangsrapportage de geaggregeerde cijfers te rapporteren over de uitbetaling tot nu toe

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

373

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat zodra UHT op sterkte is er gekeken wordt of de capaciteit vergroot kan worden (en de uitgaven daarmee in de tijd naar voren gehaald kunnen worden). Ik wil dit wel koppelen aan het vermogen van de organisatie om deze extra capaciteit effectief te benutten. Ik neem dit

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

374

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit met de uitwerking van de regeling m.b.t. de noodvoorziening die budgettair zal verwerkt met de tweede suppletoire begroting 2020 op korte termijn wordt gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Het beleidsbesluit is op 16 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2020-60165).

375

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de planning en de exacte budgettaire gevolgen in de komende periode doorlopend worden getoetst en verfijnd. De budgettaire gevolgen hiervan zullen voor 2021 en bij Voorjaarsnota 2021 worden verwerkt. Wel is op basis van de nieuwe planning duidelijk dat de op dit mome

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

376

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de aanvullende begeleidings- en dienstverleningskosten van de gemeenten op de vijf leefgebieden worden vergoed. Dit bedrag wordt nog voor het einde van dit jaar uitgekeerd en in het najaar met de tweede suppletoire begroting verwerkt. De staatssecretaris zegt toe dat

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

377

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op korte termijn de conclusies van UHT, de (herziene) adviezen van de Commissie van Wijzen per CAF-onderzoek en het externe rapport van KPMG naar de Kamer worden verstuurd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de brief m.b.t. Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag van 13 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

378

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de komende periode op groepsniveau naar een aantal «pre-CAF» zaken gekeken zal worden waarbij mogelijk sprake is van een institutioneel vooringenomen behandeling. Voorrang wordt gegeven aan de zaken waarbij ouders zijn betrokken die momenteel in acute of zeer schrijn

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

379

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de komende VGR de Kamer zal worden geïnformeerd over de werkvoorraden bij de commissies en eventueel andere zaken waar zij in hun werk tegenaan lopen. Waar mogelijk worden al tussentijds de ministeriële regeling voor de instelling van de commissies in de Staatscou

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

380

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer op korte termijn te informeren over een plan voor een grootschalige verbeteraanpak, dat wordt opgesteld naar aanleiding van de verschillende interne en externe onderzoeken naar het gebruik van persoonsgegevens.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 13 oktober 2020 over de FSV, waarbij de Kamer het concept plan van aanpak heeft ontvangen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 709.

381

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren indien de planning van het onderzoek van KPMG wijzigt. Vooralsnog rekent de staatssecretaris op afronding in november, waarna de uitkomsten en mogelijke implicaties voor de hersteloperatie kunnen worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de brief m.b.t. Stand van zaken Herstel kinderopvangtoeslag van 13 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

382

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de VGR van december te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de reikwijdte van de compensatieregeling voor niet KOT.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

383

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR op basis van de ervaringen met het terugkoppelen van de uitkomst van grote verzoeken en parallel aan het samenstellen van gehele dossiers de verzoeken voor een samenvatting en/of specifieke vragen, een inschatting te geven van de planning van deze aanp

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

384

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren indien er meer duidelijkheid is o.b.v. het contact met de Raad voor de Rechtspraak om te kijken of er nog vernietigde beroepsdossiers beschikbaar zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

385

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over het onderzoek naar de ontwikkeling dat het toch mogelijk lijkt om te herleiden op welke toeslaggerechtigden en daarmee ook op welke toeslagjaren de vernietigde beroepsdossiers betrekking hebben. De staatssecretaris zegt toe

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

386

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe uit te zoeken op welke toeslaggerechtigden en welke jaren de vernietigde beroepsdossiers betrekking hebben en de Kamer hierover te informeren in de volgende VGR.

Aanhangsel van de Handelingen II, 2020-2021, nr. 207.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

387

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te overleggen met de Raad voor de Rechtspraak om te kijken of de betreffende beroepsdossiers nog op een andere manier beschikbaar zijn.

Aanhangsel van de Handelingen II, 2020-2021, nr. 207.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

388

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek van het Lid Omtzigt beleid zal worden opgesteld om geen massale vraagbrieven (zoals verzoek jaaropgave kinderopvang) meer te versturen in of vlak voor langere vakantieperiodes.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

Afgedaan. In de planning voor 2021 worden er geen massale vraagbrieven vlak voor of tijdens de zomervakantie verstuurd. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

389

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de ouders die in de acht CAF-zaken en de gerelateerde (CAF-) onderzoeken rond CAF Tonga zijn betrokken, in oktober een brief ontvangen dat zij voor de compensatieregeling in aanmerking komen, tenzij sprake is van 'evident geen recht'.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

Afgedaan. Half november zijn de brieven verstuurd. De persoonlijke zaakbehandelaren hebben contact gezocht met de ouders aan wie ze gekoppeld zijn. Het serviceteam heeft nog nagebeld. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

390

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op basis van de aanbevelingen van zowel BCG als KPMG waar nodig de bijbehorende werkinstructie verder aangepast zalworden, waarna een nieuwe versie naar de Kamer wordt gestuurd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

Afgedaan. Werkinstrucite (informatievergaringskader) op 13 oktober 2020 gedeeld met de Kamer. Aangepast n.a.v. AO van 15 oktober 2020. Vervolgens als bijlage opgenomen bij antwoorden op de vragen van lid Omztigt over de hersteloperatie. Aanhangsel van de handelingen II, nr. 1006.

391

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR een toelichting te geven op de voortgang van de beoordeling door UHT van alle genoemde pré CAF-zaken, waarvan wordt verwacht dat dit rond begin december is afgerond. Waar mogelijk krijgen de ouders in acute noodsituaties vooruitlopend hierop een eerste

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

392

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te verkennen wat precies de mogelijkheden voor ouders zijn, wanneer zij gebruik willen maken van juridische bijstand.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

393

2020/2021

DDe staatssecretaris zegt toe dat de ministeriële regelingen voor het verschijnen van de volgende voortgangsrapportage in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. De ministeriële regelingen van de Commissie van Wijzen, de Bezwaaradviescommissie en de Commissie werkelijke schade worden eind 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

394

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat begin volgend jaar via extra campagnes mensen actief zullen worden opgeroepen zich te melden. Daarvoor wordt onder andere een Facebook-pagina opgericht.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Deze campagne is 23 november 2020 online gegaan. Tevens opgenomen in de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

395

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de nieuwe productieplanning de komende periode te toetsen, nader te verfijnen en te actualiseren op basis van de eerste realisaties. Bij Najaarsnota zal de bijgestelde productieplanning voor 2020 verwerkt worden in de budgettaire raming en bij Voorjaarsbesluitvorming 202

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

396

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe samen met de VNG te bekijken op welke manier de middelen het beste verdeeld kunnen worden over de gemeenten, waarbij tot een zo objectief mogelijke verdeelsleutel geprobeerd wordt te komen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

397

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat binnen een week een sub-lijst met gedupeerden per gemeente die als acuut of zeer schrijnend zijn aangemerkt op de website wordt gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Staat op de website, met daarbij apart vermeld acuut/prioritair en is geüpdatet in december. Zie https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/hulp-van-de-gemeente/. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

398

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat samen met de VNG wordt gewerkt aan een selectieprocedure voor een extern bureau dat onderzoek zal doen naar de hulp die gemeenten aan gedupeerde ouders geven en de kosten die daarmee samenhangen. De kosten worden door Belastingdienst/Toeslagen betaald.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

399

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de komende periode voor de oudste zaken beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor institutionale vooringenomenheid op groepsniveau. Daarnaast kan het voorkomen dat UHT op basis van een individuele melding van een ouder aanwijzingen ziet van een groepsgewijze aanpak.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

400

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wanneer versterking van de Commissie van Wijzen (CvW) is aangetrokken, de Kamer daarover zal worden geïnformeerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

401

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat een breder gesprek over de bevindingen van de AP en het effect dat deze bevindingen hebben (gehad) op ouders zal worden gevoerd met onder andere ouders van het ouderpanel, BOinK, het College voor de Rechten van de Mens en discriminatie.nl.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

402

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de VGR van december wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de reikwijdte van de compensatieregeling.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

403

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt bekeken hoe voor de middellange en langere termijn voor een meer structurele vaktechnische ondersteuning door UHT kan worden gezorgd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

404

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de verwachte budgettaire effecten van de nieuwe planning de komende periode worden getoetst en verfijnd. De staatssecretaris zegt toe dat dat de uitkomsten hiervan voor 2020 met de Najaarsnota met de Kamer worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

405

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat UHT vanaf begin november dusdanig versterkt zal zijn, dat gestart kan worden met de hulp aan grotere groepen ouders. Wanneer zich in de uitvoering knelpunten voordoen, worden deze zo snel mogelijk aangepakt en zal de Kamer daarover in de eerstvolgende voortgangsrappo

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

406

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat voor de ministeriële regeling met betrekking tot het mitigeren van de doorwerking van een vermogenstoename op toeslagen een voorhangprocedure geldt bij de Kamer. Naar verwachting zal dit in november plaatsvinden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. De voorhang is op 26 november 2020 gestart. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 740.

407

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de brieven waarin de groep CAF 11-ouders die niet in bezwaar zijn gegaan wordt geïnformeerd over de bredere schadevergoeding zullen worden verzonden in de week van 12 oktober 2020 of de week daarna.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Deze brieven zijn half november verzonden. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

408

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de VGR van december te rapporteren over de resultaten van het onderzoek naar of er zicht is op vergelijkbare situaties bij andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

409

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over het onderzoek t.a.v. herbeoordeling O/GS.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

410

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de budgettaire gevolgen van de gewijzigde planning voor 2021 bij Voorjaarsnota 2021 te verwerken. Op basis van de nieuwe planning is duidelijk dat de op dit moment begrote programmamiddelen in 2020 voor een zeer beperkt deel kunnen worden uitgekeerd. Dit zal budgettair v

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

411

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de VGR van december te informeren over het onderzoek naar de vraag hoe groot de overlap tussen de gedupeerden is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

412

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de betrokken ouders (ongeveer 300 ouders in tien CAF-zaken die in de derde VGR zijn genoemd) in oktober een brief ontvangen dat ook zij in principe in aanmerking komen voor de compensatieregeling, tenzij daar evident geen recht op is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Deze brieven zijn verstuurd. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

413

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer bij de volgende VGR een update krijgt over de stand van zaken m.b.t. institutionele vooringenomenheid op groepsniveau bij een aantal «pre-CAF» zaken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

414

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe uiterlijk in de volgende VGR terug te komen op het onderzoek naar hoe de besluitvorming rondom stopzetting in 2016 in het MT Toeslagen is verlopen en wat hier indertijd precies over is besloten.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Bij brief van 10 november 2020 gevoegd. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 775.

415

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting het lid Omtzigt om uiteen te zetten wat er gedaan is om gedupeerde ouder proactief te vinden (incl O/GS)

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754. Tevens opgenomen in de brief van 3 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 727.

416

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting het lid Leijten om in te gaan hoe juridische bijstand georganiseerd kan worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

417

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting het lid Omtzigt om een toelichting te geven op de rol van het OM in CAF-zaken

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Afgedaan. Deze toezegging is overgedragen aan J&V. De Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 3 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 727. Tevens is dit opgenomen in een brief, bijgevoegd bij de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

418

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting het lid Omtzigt om het memo van de vaktechnische coordinator uit 2017 en de tekst van een notitie uit 2019 met toelichting naar de Tweede kamer te sturen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Afgedaan. Beide documenten zijn bij brief van 20 oktober 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 717.

419

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting het lid Omtzigt om uitgebreider in te gaan op de reactietermijnen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Hierover is gelijktijdig met bijgaande vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag een brief gestuurd. Afgedaan. Brief bijgevoegd bij de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

420

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de 750 euro tegemoetkoming een wettelijke grondslag te geven via een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verbetering uitvoerbaarheid toeslagen. Hiervoor zal ook een uitvoeringstoets gemaakt worden waarbij geschetst zal worden hoe deze tegemoetkoming uitgevoerd wordt.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 727.

Afgedaan. De tweede nota van wijzing is op 5 november 2020 aan de Tweede Kamer verstuurd. Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 11. Het beleidbesluit is op 16 november 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (2020-60165).

421

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe n.a.v. vragen van leden Leijten en Omtzigt, over resp. de werkinstructie en het memo, volgende week een brief naar de Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Opgenomen in brief van 10 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 775.

422

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Leijten om te kijken naar de signalen dat ouders weer met bewijzen moeten komen, terwijl ze al in de fase van beoordeling en vooruitbetalingen waren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 713.

Afgedaan. Opgenomen in brief van 10 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 775.

423

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe binnen de hersteloperatie te onderzoeken welke maatregelen op korte termijn al getroffen kunnen worden, waarvoor geen wetgeving nodig is en die passen binnen het gedachtegoed van stroomlijnen van invorderingsregelgeving en de behoefte aan een brede schuldenaanpak.

Kamerstuken II 2020-2021, 35 572, nr. 33.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

424

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat verder zal worden gezocht naar stukken waar mogelijke opvolging van het advies van de landsadvocaat (m.b.t. geen eigen bijdrage betalen voor kinderopvangtoeslag) uit blijkt en de uitkomsten zullen worden gerapporteerd in de Voortgangsrapportage.

Kamerstuken II 2020-2021, 35 572, nr. 34.

Afgedaan. Afgedaan met brief bijgevoegd bij de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

425

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de informatie die door het beoordelingsteam wordt gebruikt om tot een oordeel te komen ook wordt gedeeld met de ouder. Dit zal actief bij de ouder worden gecheckt. Als de ouder dit wenst al tussentijds, in de andere gevallen ten tijde van de afronding van de beoordel

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 774.

Afgedaan. Dit is inmiddels de gangbare werkwijze. Afgedaan met brief bijgevoegd bij de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

426

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de volgende voortgangsrapportage, in aanvulling op de vorige, meer zal worden gezegd over de aanpak van fraude.

Handelingen II 2020-2021, nr. 22, item 33.

Afgedaan. Dit vormt een standaard onderdeel van het Jaarplan en Voortgangsrapportages Belastingdienst. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

427

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in een brief zal worden teruggekomen op de reactietermijnen voor burgers. Hierbij is toegezegd het opvragen van jaargegevens niet meer te doen in de zomervakantie en daar drie weken voor te nemen

Handelingen II 2020-2021, nr. 22, item 33.

Afgedaan. Afgedaan met brief bijgevoegd bij de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

428

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat binnenkort weerwordt bekeken wat wordt gedaan met de dwanginvorderingen die op dit moment zijn gestopt.

Handelingen II 2020-2021, nr. 22, item 33.

Afgedaan. Dit loopt mee in de uitvoering van de hersteloperatie voor de beoordeling van de O/GS-tegemoetkoming en de oplossing van de schuldenproblematiek van de gedupeerde ouders. In brede zin speelt hier ook de samenloop met de corona-maatregelen een rol. Opgenomen in brief van 27 november 2020 aan de Kamer. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 739.

429

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de uitkomsten van de gesprekken met belangenorganisaties, over het rapport van de AP over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag, worden meegenomen in de hersteloperatie en in het verdere onderzoek naar de effecten op burgers, dat o

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 792.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

430

2020/2021

De staatssecretaris zegt aan het Kamerlid Van Kooten-Arissen toe tijdens het debat «Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen» dat de compensatie aan ouders niet van invloed is op toeslagen en uitkeringen.

Handelingen II 2019-2020, nr. 32.

Afgedaan. De ministeriële regeling waarin een vermogenstoetsuitzondering is geregeld voor de bedragen die ouders ontvangen in het kader van herstel kinderopvangtoeslag is per 1 januari 2021 inwerking getreden. De ministeriële regeling is eind vorig jaar gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2020, 66571).

431

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat dat samen met SZW en BZK zal worden bekeken of en hoe het experiment rondom uitwisseling van gegevens met gemeenten in wet- en regelgeving kan worden verankerd. Start van het experiment wordt in het eerste kwartaal van 2021 voorzien.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 712.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

432

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat alles ouders die niet op korte termijn geholpen worden, wel geïnformeerd zullen worden over de geplande aanvang van hun behandeling en ook altijd terecht kunnen voor vragen of informatie. Indien zij in de tussentijd bredere hulpvragen hebben dan kan hier in samenwerk

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Brieven naar ouders die in het eerste kwartaal van 2021 worden geholpen zijn verstuurd. In het eerste kwartaal van 2021 worden ouders geïnformeerd t.a.v. behandeling in het tweede kwartaal etc. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

433

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer middels de VGR op de hoogte zal worden van de voortgang van Commissie Werkelijke Schade, het aantal verzoeken dat bij de Commissie wordt ingediend en de verwachte behandelduur.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 715.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

434

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer op de hoogte zal worden gehouden van de stand van zaken van de uitbetaling van de eenmalige uitkering.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

435

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er wordt gewerkt aan de samenstelling van 115 volledige dossiers. Parallel aan het samenstellen van gehele dossiers worden ouders geholpen met verzoeken voor een samenvatting. De staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover in de volgende VGR nader te informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

436

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe alle dossierverzoeken die nu zijn gedaan volgend jaar af te handelen en dat deze geen belemmering vormen voor de beoordeling van zaken in het kader van de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

437

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het overzicht van de actuele werkvoorraad van zaken van ouders bij de verschillende commissies te delen. Dit is nadrukkelijk een momentopname.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

438

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de mogelijkheid te bekijken om samen met de VNG een ‘speciaal gezant' aan te stellen en hier op korte termijn een besluit over te nemen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

439

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de komende periode het besluit om herstel te verbreden naar niet-KOT gedupeerden verder uit te werken. De staatssecretaris zegt toe dit beleidsbesluit uiterlijk half december te publiceren waarmee de noodvoorziening wordt opengesteld voor niet-KOT gedupeerden die nu a

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Het beleidsbesluit noodvoorziening is op 15 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2020-62981).

440

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er een subsidieregeling wordt uitgewerkt waarmee ouders die dit wensen gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen ontvangen. Zodra de regeling is uitgewerkt wordt hierover gecommuniceerd met de ouders en de Kamer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

441

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij OGS en de eenmalige extra uitkering binnenkort in de vrijlating zullen worden opgenomen en vervolgens worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is geregeld in het Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS van 30 november 2020 (Staatscourant 2020-63420).

442

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Commissie voor het commissiedebat van 15 december een advies uitbrengt op basis van onderzoek op groepsniveau naar een aantal ‘pré CAF’ zaken, waarbij is gestart met het gastouderbureau Appelbloesem en de kinderopvangorganisatie De Parel.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

443

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de 5e VGR te informeren over de inrichting en uitvoering van de hotspot Toeslagenaffaire.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

444

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de vijfde VGR zal worden geïnformeerd over het onderzoek naar verloren documenten door Capgemini.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

445

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat begin 2021 wordt gestart ouders te benaderen met de vraag of zij hulp van de gemeente wensen. Als dat zo is, wordt hen gevraagd toestemming te verlenen om hun BSN te delen met de gemeente, zodat de gemeente contact op kan nemen om de hulpvraag te concretiseren en de

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

446

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt ingezet op een mandatering aan de gemeente voor het opnemen van contact met de gedupeerde ouders. Bij de uitvoering van deze werkwijze wordt de AP betrokken en nauw samengewerkt met de VNG en gemeenten, om alle creatieve mogelijkheden te onderzoeken om gegevens

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

447

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de periode januari-maart 2021 de inzet van onder andere branche- en kinderopvangorganisaties, de Nationale Ombudsman en maatschappelijk dienstverleners om ouders gericht te benaderen wordt geintensiveerd. Daarbij wordt gekeken of de inzet van bredere communicatiek

Aanhangsel van de handelingen II 2020-2021, nr. 1006.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

448

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een onafhankelijke partij te vragen toe te zien op de inrichting van de hotspot. Daarnaast zal deze onafhankelijke partij ook gevraagd worden toe te zien op het veiligstellen en bewaren van de persoonlijke dossiers, zodat informatie niet vroegtijdig vernietigd wordt. De

Aanhangsel van de handelingen II 2020-2021, nr. 1006.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

449

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te zorgen dat voor de meest voorkomende attentiebrieven duidelijk wordt of rappelleren wel of niet wenselijk is. Met deze wijziging is de verwachting dat de kans wordt verhoogd dat burgers bij deze brieven tijdig aanpassingen doen in het burgerportaal, waarmee terugvorde

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 752.

Afgedaan. Onderdeel lopend proces. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

450

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat voor minder vaak voorkomende (ad hoc) attentiebrieven op basis van richtlijnen zal worden bepaald of een rappel wenselijk is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 752.

Afgedaan. Onderdeel lopend proces. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

451

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in het kader van de voorhangprocedure het ontwerpbesluit, het advies van de Raad van State en het nader rapport vier weken aan de Staten-Generaal voor te hangen. De staatssecretaris zegt toe dit in week 51, voor het kerstreces, met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. UB Awir, met advies RvS en Uitvoeringstoets, is op 14 december 2020 met de Kamersgedeeld. Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 20.

452

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de ontbrekende antwoorden op vragen 20, 21, 23, 36, 52 en 54 uit de lijst van feitelijke vragen over drie brieven CAF 11 in verband met nader onderzoek en afstemming uiterlijk bij de volgende Voortgangsrapportage worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Dit is als bijlage opgenomen bij de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

453

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de bij de Appelbloesem aangesloten ouders die in een acute/zeer schrijnende situatie zitten nog dit jaar worden beoordeeld door UHT. Net als bij CAFonderzoeken waar eerder op groepsniveau institutionele vooringenomenheid is vastgesteld, krijgen zij in principe allema

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Deze brieven zijn verstuurd. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

454

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, nadat het oordeel van de Commissie is ontvangen over De Parel, de Kamer hierover zal worden geïnformeerd. De documenten die ten grondslag liggen aan het advies van de Commissie over Appelbloesem en De Parel zullen dan ook met de Kamer worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

455

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de voortgangsrapportages op de hoogte te houden ten aanzien van andere pre-CAF zaken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

456

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer middels een uitbreid overzicht cijfermatig wordt geïnformeerd over de voortgang van de hersteloperatie op verschillende vlakken, in aanvulling op de cijfers die reeds in de vorige voortgangsrapportages zijn opgenomen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

457

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de AMvB die toeziet op de gegevensdeling vanuit kinderopvangorganisaties (KOO's) naar de Belastingdienst/Toeslagen deze week, voor het kerstreces, met de Kamer zullen worden gedeeld teneinde de voorhang, conform het amendement Omtzigt, te laten starten. De staatssecr

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. UB Awir, met advies RvS en Uitvoeringstoets, is op 14 december 2020 met de Kamersgedeeld. Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 20.

458

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de volgende VGR zal worden ingegaan op de exacte versnelling per dossier.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

459

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de mandatering van gemeenten wordt uitgewerkt, zodat gemeenten rechtstreeks contact op kunnen nemen met gedupeerden. De staatssecretaris zegt toe ernaar te streven om het mandateringsbesluit in overleg met de VNG z.s.m. gereed te hebben en dit aan de AP voor te legge

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. De mandatering is geregeld. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

460

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de komende tijd wordt bezien hoe de belanghebbenden van andere toeslagen kunnen worden betrokken en ingepast in de hersteloperatie. De staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover te informeren in de volgende voortgangsrapportage.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

461

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders in de Voortgangsrapportage een handzaam overzicht zal worden geven van wie er zijn geholpen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

462

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat 430 ouders voor het einde van het jaar hun compensatie ontvangen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

463

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek van de heer Omtzigt zal worden gekeken of de VGR al op 29 januari gedeeld kan worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit bleek niet mogelijk, de Kamer heeft de VGR een aantal dagen later ontvangen. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

464

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt gekeken hoe moet worden omgegaan met situaties waarbij de (ex)partner ook gedupeerd is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

465

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders in de volgende VGR wordt teruggekomen op het onderzoek dat wordt gedaan naar niet-KOT met daarbij het tijdpad.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

466

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Van Weyenberg de MP en de minister van Financiën zullen worden gevraagd om een brief te schrijven over de steun voor het achterhouden van de brief van de LA en over de KLM casus.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. In de kabinetsreactie op het rapport «ongekend onrecht» van de POK heeft het Kabinet de adviezen van de Landsadvocaat die ter inzage zijn verstrekt aan de POK openbaar gemaakt. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4. Daarnaast is aangegeven dat het kabinet voornemens is per 1 juli 2021 nieuwe adviezen van de landsadvocaat openbaar maken voor zover die niet zien op procedures, maar het karakter hebben van algemene juridische beleidsadviezen. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

467

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Van Weyenberg in de voortgangsrapportages zal worden opgenomen wat de aantallen zijn ten aanzien van de commissies.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

468

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Omtzigt wordt uitgezocht of alle ouders in aanmerking komen voor compensatieregeling, omdat hardheid en OGS juridisch niet had gemogen en dus nietig verklaard moet worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

469

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er een subsidieregeling komt, zodat ouders gratis juridische hulp kunnen krijgen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

470

2020/2021

Toezegging om de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het in aanmerking komen voor de compensatieregeling voor de ouders in de casussen De Parel en De Appelbloesem.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

471

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de compensatieregeling wordt verbreed, zodat het onderscheid tussen de hardheidsregeling en de compensatieregeling verdwijnt.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

472

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet alle getroffen ouders een aanbod wil doen om alvast een bedrag van € 30.000 uit te keren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

473

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de herstelorganisatie werkt aan een oplossing voor mensen die niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook op andere plekken andere schulden hebben, zodat mensen een nieuwe start kunnen maken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

474

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet snel contact legt met alle gedupeerden. Gemeenten gaan alle ouders actief bellen en hen hulp aanbieden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

475

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet een gebaar zal maken richting getroffen kinderen en onderzoekt op welke wijze recht kan worden gedaan aan het leed dat hen is aangedaan. Het kabinet zal dit zo snel mogelijk en in overleg met het Kindpanel uitwerken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

476

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt gekozen voor een spoedige uitbetaling van een bedrag ineens, waarbij voorop staat dat het geld snel bij de ouders terecht moet komen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

477

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de 5de VGR verder zal worden geïnformeerd over de problemen bij toeslagen die op de hotspotlijst van het ministerie van Financiën zijn geplaatst. Plaatsing op de hotspotlijst draagt eraan bij dat relevante stukken en informatie over de kinderopvangtoeslag

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

478

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de volgende VGR in meer detail zal worden geïnformeerd over dat ouders die zich voor 15 februari aanmelden uiterlijk 1 mei de € 30.000 uitbetaald zullen krijgen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 773.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

479

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ervoor te zorgen dat ouders na de herstelbetaling écht een nieuwe start kunnen maken en hierbij snelheid kan worden gemaakt, in overleg met publieke en private schuldeisers.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 773.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

480

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er conform de motie Omtzigt wordt gewerkt aan een oplossing om gedupeerde ouders schuldenvrij te maken en hen daarnaast financiële ruimte te geven voor een nieuwe start. De beoogde oplossing is daarmee ruimhartiger dan de in de vraag gestelde mogelijkheden. De staats

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

481

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de aankomende voortgangsrapportage wordt teruggekomen op hoeveel minderjarige kinderen er staan op de verschillende door de Belastingdienst gehanteerde lijsten.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

482

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de vijfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag wordt geïnformeerd over de stand van zaken op de invorderingen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

483

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer meer informatie ontvangt over de subsidieregling voor juridische bijstand in de volgende voortgangsrapportage.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

484

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de planning van het verstrekken van opgevraagde dossiers in de komende voortgangsrapportage zal worden opgenomen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

485

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de vijfde Voortgangsrapportage wordt ingegaan op de oplossing die wordt uitgewerkt, waarmee wordt beoogd dat ouders in schulden niet hun (volledige) uitbetaling naar schuldeisers moeten overdragen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

486

2020/2021

Toezegging aan de heer Omtigt om deze week een voorstel te doen voor een externe partij die onderzoek kan doen naar de gebeurtenissen rondom het memo Palmen in juni 2019 mede door middel van het interviewen van betrokkenen.

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Opgenomen in brief op 29 januari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 48.

487

2020/2021

Toezegging om de Kamer te informeren rondom het kwijtschelden van private schuldeisers

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

488

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer zal worden geïnformeerd over de resultaten die de Belastingdienst betreffen uit het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de behandeling van klachten bij de overheid over etnisch profileren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 538.

Afgedaan. Op 30 maart 2021 heeft de Nationale Ombudsman haar rapport Verkleurde beelden gepubliceerd. In navolging hiervan heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Nationale ombudsman en de beide staatssecretarissen van Financiën. De minister van J&V heeft op 4 juni 2021 een reactie het rapport gedeeld met de Kamer (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 021D21900).

489

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe zodra de uitkomsten van diverse onderzoeken binnen zijn, de Kamer te informeren. Het betreft nog een onderzoek door een externe partij in overleg met de ADR en Docdirekt naar vermiste stukken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 630.

Afgedaan. Het eindrapport onderzoek vermiste documenten is 8 februari 2021 met de Kamer gedeeld. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

490

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van DocDirekt, dat onderzoek doet naar 250 casussen waarin ouders signalen hebben gegeven over kwijtgeraakte stukken. Doel is om te achterhalen wat hier exact gebeurd is, wat voor documenten het zou betreffen en

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 39.

Afgedaan. Het eindrapport onderzoek vermiste documenten is 8 februari 2021 met de Kamer gedeeld. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

491

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat Belastingdienst breed geen fysieke archieven meer worden vernietigd en eerst in overleg met de Kamer te gaan voordat het moratorium wordt opgeheven.

Aanhangsel van de Handelingen II, 2020-2021, nr. 206.

Afgedaan. Het moratorium op vernietiging van fysieke archieven is nog van kracht. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

492

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te proberen de ouders die de doelgroep waren van de toezichtsactie te identificeren en ze dan ook benaderen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 774.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

493

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de voortgangsrapportages te informeren over het aantal keren dat een oordeel van een onafhankelijke commissie niet wordt overgenomen en de redenen daarvoor.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 742.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

494

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR een nauwkeurigere inschatting van het aantal te helpen ouders te maken per kwartaal. Daarin wordt ook een verdere verbetering van de werkwijze meegenomen, op basis van de ervaringen met de beoordelingen tot nu toe. Daarnaast worden de inzichten meegeno

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

495

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat begin volgend jaar alle ouders met een O/GS-kwalificatie voor de kinderopvangtoeslag die op persoonsniveau zijn geidentificeerd in een persoonlijke brief worden opgeroepen om zich aan te melden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Inmiddels hebben deze ouders een brief ontvangen. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

496

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de bevindingen van het externe onderzoek naar de totale kosten die gemeenten (zullen) maken bij het ondersteunen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uiterlijk begin maart 2021 met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Het onderzoek is als bijlage bij de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag opgenomen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

497

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de kinderopvangorganisaties te informeren dat de bepaling betreffende de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties pas in de loop van 2021 in werking kan treden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

498

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in volgende VGR een uitgebreide update wordt gegeven over de planning op basis van de lessen uit de eerste periode.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

499

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Omtzigt een vaktechnische coördinator zal kijken naar 1) of de algemene beginselen van behoorlijk bestuurd worden geschonden door de overheid in deze operatie, 2) welke nieuwe feiten en omstandigheden die ten tijde van het wetsvoorstel nog niet bek

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. Onderdeel 1 is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805. Onderdeel 2 is opgenomen in de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800. Onderdeel 3 is opgenomen in de brief van 25 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 802.

500

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders in de voortgangsrapportage zal worden opgenomen of er nog steeds niet chronologisch wordt gewerkt bij controles door Toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

501

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders zal worden onderzocht hoe het zit dat een ouder die nu een herstelbetaling heeft gekregen, toch nog een soort van vinkjes aan heeft staan op basis waarvan wordt aangegeven dat afgelopen twee jaar ten onrechte KOT is ontvangen, terwijl dat n

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

502

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in samenspraak met gemeenten fysieke loketten op te zetten op verschillende plekken in het land, waar ouders die dit willen, in korte tijd geholpen kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

503

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de TWO (Twee Wekelijks Overleg) verslagen op een later moment aan de Kamer worden verstrekt, omdat dit op korte termijn niet mogelijk bleek.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

504

2020/2021

Toezegging aan de heer Omtzigt om binnen twee weken aan te geven op welke terreinen de overheid onrechtmatig gehandeld heeft.

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

505

2020/2021

Toezegging aan de heer Omtzigt dat we de informatie over onjuiste dossiers aan de rechtbank zo veel mogelijk naar boven kunnen halen. Dit komt begin februari.

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

506

2020/2021

Toezegging aan mevrouw Ouwehand om schriftelijk terug te komen over de vraag of de overheid formele aansprakelijkheid erkent voor de geleden schade en de verantwoordelijkheid om die te herstellen

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

507

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat resultaten van het onderzoek vanuit het archief van de FIOD naar het antwoord op de vraag over de 600 verstuurde brieven over VOG's in gang gezet met de Kamer zal worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 765.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

508

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in overleg met de Commissie op korte termijn duidelijkheid zal worden gegeven over de wijze waarop de Commissie de aanmeldingen van ex-toeslagpartners voor aanvullende schade zal behandelen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

509

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te overleggen met BKR en aangesloten koepelorganisaties van schuldeisers, om op korte termijn te zorgen dat ouders geen hinder meer ondervinden van zowel kwijt te schelden achterstanden als achterstanden die ouders zelf al hebben ingelost.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

510

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op zeer korte termijn te publiceren over de subsidieregeling waarmee ouders die dit wensen gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen ontvangen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805. De regeling is gepubliceerd op 1 maart 2021.

511

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn de analyse van de advocaat over de mogelijke nietigheid van door de Belastingdienst/Toeslagen in het verleden genomen besluiten met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 9 februari 2021 Advies onafhankelijke deskundigheid inzake mogelijke nietigheid besluitvorming. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 788.

512

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat zodra het feitenonderzoek naar het memorandum van de vaktechnisch coördinator (documentonderzoek en interviews met betrokkenen) gegund is, de Kamer hierover zal worden geïnformeerd. Streven is het onderzoek op 1 juli 2021 af te ronden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Het onderzoek is uitbesteed aan PWC. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

513

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in een afzonderlijke brief zo spoedig mogelijk het eindrapport en de opvolging van de door CapGemini opgestelde aanbevelingen waarmee reeds is gestart met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

514

2020/2021

IDe staatssecretaris zegt toe het eindrapport van Andersson Elffers Felix op korte termijn, voorzien van een reactie, met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

515

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat voor de uitvoering van de Catshuisregeling met spoed in het eerste kwartaal 100 extra medewerkers worden geworven. De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over de voortgang hiermee.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

516

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de resultaten van het onderzoek naar reacties uit de groep van 443 ouders die in november en december beoordeeld en uitbetaald zijn door Motivaction in een volgende voortgangsrapportage met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

517

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht zal worden hoe ouders de brieven ervaren. Ook wordt een test gedaan met visuele elementen in de brieven, in de hoop dat dit de communicatie ten goede komt. De staatssecretaris zegt toe in een volgende VGR de

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

518

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de voortgangsrapportages over de voortgang van de acties van het Programma Vernieuwing Dienstverlening te rapporteren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

519

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de missie, visie en strategie voor Toeslagen, om verder richting te geven aan de ontwikkeling van Toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

520

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra de forfaitaire betalingen gedaan zijn en er meer duidelijk is over de werkelijke behoefte aan een integrale beoordeling, een betere inschatting te maken van het resterende tijdspad en dit te verwerken in een update van de integrale planning, waarover de Kamer zal

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 1.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Hierbij is aangegeven dat in juni een nieuwe planning kan worden gegeven. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

521

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer gedurende het traject van de lichte toets, met data-analyse en waar nodig handmatige toetsen, op de hoogte houden van de uitbetalingen en de aantallen ouders in de drie groepen (waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet, twijfel) vallen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

522

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voor de ouders waar gezamenlijk tot een verdeling van de compensatie komen geen soelaas biedt, de opties te verkennen om de positie van de ex-partner na het uitbetalen van de €30.000 te versterken, rekening houdend met het complexe samenspel van juridische, beleidsmatige

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

523

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de verzoeken van het lid Omtzigt rondom het onrechtmatig handelen van de overheid en over een overzicht van welke wetten zijn overtreden gezamenlijk oppakken en de Kamer hierover informeren in de volgende VGR.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

524

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het proces van het vinden van een oplossing voor private schulden zorgvuldig te doorlopen en zal de Kamer te informeren zodra hier een uitkomst van is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

525

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te zorgen dat informatie over de afkortingen, om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende groepen ouders, duidelijk op de website van de herstelorganisatie beschikbaar komt.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. De meest gebruikte afkortingen zijn opgenomen in het woordenboek, onder het lemma 'briefkenmerk'. In een nieuwsbericht op 18 maart 2021 is op de website en Facebook extra uitleg gegeven over de functie van de codes. Zie hiervoor: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/woordenboek-toeslagen-herstel/. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

526

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra in februari en maart grote groepen ouders zijn uitbetaald, meer inzicht te geven ten aanzien van de verdere planning in 2021.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

527

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe begin maart de eerste resultaten van het onderzoek om de kosten die gemeenten maken voor de ondersteuning van gedupeerde ouders in kaart te laten brengen te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

528

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te onderzoeken hoe ouders, die na de kwijtscheldingen van de vorderingen van publieke schuldeisers nog openstaande schulden hebben, alsnog zo veel mogelijk compensatie kunnen behouden.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 1622.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

529

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat, om de effecten van een eerdere kwalificatie (O/GS) weg te nemen, ouders aan wie dit in het verleden onterecht is gegeven, binnenkort een getuigschrift zullen ontvangen, waarin wordt verklaard dat er geen sprake is geweest van schuld of fraude. Ook zullen de instanti

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 1622.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

530

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe bereid te zijn, samen met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, te onderzoeken wat de consequenties van het wijzigen van een BSN zijn. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zal het onderzoek leiden. Een oplossing zoe

Aanhangsel van de handelingen II 2020-2021, nr. 1623.

Afgedaan. BZK heeft de aanbesteding van het onderzoek in gang gezet. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

531

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de uitvoering van de gegevensdeling (waarvoor een grondslag is opgenomen in het amendement) verder uit te werken. Streven is dit zo spoedig mogelijk te doen met betrokken partijen, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Konklijke Beroepsorganisatie van Gerec

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 14.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

532

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de budgettaire gevolgen van het kwijtschelden van deze nog openstaande publieke schulden bij het eerstvolgende begrotingsmoment inzichtelijk te maken.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 14.

Afgedaan. Opgenomen in de brief Kwijtschelden publieke schulden van 8 april 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 806.

533

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Kuijken in februari 3000 ouders te compenseren met de Catshuisregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

534

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt er alles aan te doen om te voorkomen dat ouders onterecht uitbetaling krijgen, van € 30.000 maar kan dit niet garanderen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

535

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Belastingdienst op het voorstel van de heer Bruins in het telefoongesprek met ouders duidelijk moet maken dat de ouders bedenktijd hebben en niet direct ja/nee hoeven te zeggen over het ontvangen van de 30.000 euro.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is de huidige werkwijze. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

536

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Leijten langs te lopen waar het vastlopen van de invorderingen ervoor zorgt dat ouders te weinig gecompenseerd worden (niet gecompenseerd worden voor alle invorderingen die gedaan zijn).

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

537

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR aan te geven hoe we de gemeenten een rol kunnen laten spelen voor de gedupeerde ouders.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

538

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat mensen die zich bij het College van de rechten van het mens gemeld hebben begin maart worden geholpen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

539

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of Belastingdienst de gedupeerden voor kwijting laat tekenen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

540

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te kijken hoe de schrijnende verschillen tussen ouders die bijna geen schulden hadden en 30.000 euro krijgen en ouders met grote schulden en die lang wachten op 30.000 euro, in kaart brengen en beperkt houden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Iedereen die op basis van de lichte toets recht heeft op €30.000 wordt voor 1 mei uitbetaald en daarvoor is het moratorium van kracht, zodat rust wordt geboden. Samen met o.a. J&V, SZW en VNG wordt nog uitgewerkt hoe ouders in een schuldentraject ook zo snel mogelijk kunnen worden geholpen. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

541

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de BKR registratie zal worden verwijderd voor lopende en niet actieve registraties.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

542

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de VGR te informeren over de extra apparaatskosten.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

543

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt om zo snel mogelijk terug te komen op zijn verzoek rondom het in kaart brengen van onrechtmatige daden door de Belastingdienst en Toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

544

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van Rooijen dat er vooraf informatie zal worden gegeven. Door gemeenten, via webinars e.d. Op zo veel mogelijk momenten informeren, omdat helder moet zijn dat als is uitbetaald dat niet zomaar een schuldeiser langs kan komen.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

545

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van Rooijen om te kijken naar communicatie over de vijf herstelregelingen en de compensatie van € 30.000, dit moet zo duidelijk mogelijk zijn.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

546

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van der Linden goed met de VNG kijken of het wenselijk is om informatie te bieden aan gemeenteraden.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

547

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra het onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed naar de staat van het beheer van informatie binnen de dienst Toeslagen gereed is, dit met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 704.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 22 april 2021 rapport Inspectie Overheidsinformatie. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 815.

548

2020/2021

De staatssecretaris zegt aan de heer Azarkan toe om aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 tezamen met de andere staatssecretaris die erover gaat een update te geven van de onderzoeken naar het gebruik van onder andere nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 22 april 2021 over de stand van zaken HVB. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 816.

549

2020/2021

De Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed is bezig met haar onderzoek naar de staat van het beheer van informatie binnen de dienst Toeslagen. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 22 april 2021 rapport Inspectie Overheidsinformatie. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 815.

550

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe iemand speciaal aan te stellen om ervoor te zorgen dat mensen bekend raken met de regelingen, op allerlei niveaus bij de overheid, dus bijvoorbeeld ook bij gemeenten.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd op 25 mei 2021 in de beantwoording van vragen over de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491).

551

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit over kwijtschelding vanaf begin februari te kunnen publiceren in de Staatscourant.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject is op 2 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2021-28303).

552

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over onderzoek naar of het technisch mogelijk is systematisch de dossiers te doorzoeken op mogelijke indicaties van discriminerend gebruik van nationaliteit en op welke manier een dergelijk onderzoek zouden kunnen worden uitgevoe

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

553

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe om een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de inrichting en afbakening van de hotspot Toeslagaffaire, dit ook naar aanleiding van de motie Omtzigt. In de volgende VGR zal de staatssecretaris de Kamer hier nader over informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. De verdere inrichting en uitwerking van de hotspot Toeslagenaffaire is nu opgenomen in het departementale actieplan Informatie op Orde, hierover informeert de minister van BZK de Kamer via een Voortgangsrapportage regulier.

554

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de ouders van wie dossiers zijn vernietigd in de eerste helft van 2021 te benaderen, waarbij ze nadrukkelijk zullen worden gewezen op de mogelijkheden voor een herbeoordeling.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. In de laatste week van mei zijn alle betrokken ouders geïnformeerd over het feit dat in 2020 hun beroepsdossier vroegtijdig is vernietigd. De ouders in de UHT doelgroep zijn voorafgaand aan de brief ook telefonisch benaderd. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

555

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in het Jaarverslag 2020 van Financiën de realisatiecijfers definitief vast te stellen en nader toe te lichten (incl. waar het vastgestelde budget van 70 miljoen euro aan is besteed, en de kosten aan externe inhuur).

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 15.

Afgedaan. Het jaarverslag 2020 is op 19 mei 2021 aan de Kamer aangeboden. Kamerstukken II 2020-2021, 35 830 IX, nr. 1.

556

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een werkgroep te formeren die samen met de betreffende commissies zal kijken naar de wijze waarop UHT om kan gaan met grotere toeloop.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Er is een kwartiermaker benoemd die beziet hoe die opschaling er uit komt te zien per commissie en hoe de governance moet worden ingericht. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

557

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit over de wijze de kwijtschelding van andere publieke schulden kort na het commissiedebat van 10 februari 2021 te publiceren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject is op 2 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Kamerstukken II 2020-2021, 28 303. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

558

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de tweemaandelijkse Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag te rapporteren over het programma "Informatiehuishouding op orde".

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Door BZK opgenomen in de Voortgangsrapportage Informatie op orde. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

559

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe vanaf de volgende voortgangsrapportage ook over de voortgang van het project Verbeteren Informatiehuishouding rapporteren. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2021 de eerste knelpunten worden opgelost.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Door BZK opgenomen in de Voortgangsrapportage Informatie op orde. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

560

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Snels om te kijken hoe we de compensatie van de schuldenproblematiek kunnen monitoren zodat er geen schrijnende verschillen tussen schrijnende gevallen ontstaan en te bezien hoe we de Kamer hierover kunnen informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

561

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te kijken welke regelingen aan de orde zijn voor OGS gedupeerden van andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. In de oplegbrief bij de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag zijn de contouren geschetst voor een regeling voor de gedupeerden met een onterechte O/GS-kwalificatie bij de andere toeslagen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

562

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe om samen met het Kindpanel en de Kinder Ombudsman een eenvoudige regeling te treffen om te zorgen voor een zonnigere toekomst voor de kinderen die gedupeerd zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de begeleidende brief. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

563

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over de oproep die het lid Omtzigt deed om bij de uitwerking van de kindregeling goed te kijken naar de omvang van de schade bij de betreffende ouder en het meenemen van de kinderen in deze nadere uitwerking.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de begeleidende brief. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

564

2020/2021

De Staatssecretaris zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe om in de volgende voortgangsrapportage uit te leggen hoe snel gedupeerde ouders in aanmerking komen voor de €30.000-regeling als zij zich na 15 februari 2021 melden.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

565

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe diverse Kamervragen over de alleenstaande ouder kop bij het kindgebonden budget samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Kamervragen zijn beantwoord op 26 en 27 mei 2021. Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2927. Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2922. Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2926.

566

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over de status van de behandeling van gedupeerde ouders in complexe situaties. Ook zegt de staatssecretaris toe een planning te delen wanneer ouders worden geholpen die zich na 15 februari bij UHT hebben gemeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

567

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR een laatste keer te rapporteren over de betalingen (van de beloofde €750) aan de restgroep van ouders van wie alle benodigde gegevens aanwezig zijn, die begin juni 2021 plaats zullen vinden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

568

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op het exacte aantal uitbetalingen dat in april wordt gedaan.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

569

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende Voortgangsrapportage meer in detail terug te komen op de planning voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

570

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren zodra de eerste resultaten van de pilots (om te beoordelen of de integrale behandeling in één dag een versnelling tot resultaat heeft en prettig is voor de ouders) bekend zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

571

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR op geaggregeerd niveau de rode draad te halen uit de adviezen van de CWS.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

572

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR nader te informeren over de benodigde infrastructuur om sneller tot het behandelen van de openstaande verzoeken over te kunnen gaan en daarbij ook een indicatieve planning te geven voor de rest van het jaar.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

573

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR nader te informeren over het onderzoek naar uitbreiding binnen de BAC (om in de toekomst capaciteitsgebrek te voorkomen) en over de inkoop van een passend ICT-systeem.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

574

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de komende weken de planning voor het afronden van de aanvragen (verzoek tot inzage persoonlijke dossiers) te herijken. Hierin wordt meegenomen hoeveel dossiers en samenvattingen we kunnen opleveren na opschaling van het aantal medewerkers. Ook worden de laatste inzichte

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

575

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in aanloop naar het commissiedebat te informeren over een overleg met de VNG en de Nationale Ombudsman op 13 april 2021, waarin besproken zal worden dat er een «speciaal gezant» of «ombudspersoon» zal worden aangesteld om te helpen om in contact te komen met oud

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in beantwoording Kamervragen zesde VGR KOT op 25 mei 2021 (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491). Tevens opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

576

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een register op te zetten waarin schuldeisers kunnen controleren of een ouder (en diens toeslagpartner) die aangeeft gedupeerd te zijn van de toeslagenaffaire dat ook daadwerkelijk is. De staatssecretaris streeft ernaar om dit register begin mei 2021 te kunnen lanceren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

577

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit over het kwijtschelden van schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen binnen enkele weken naar de Kamer te versturen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject is op 2 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2021-28303).

578

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe naar een oplossing te zoeken om ouders die in 2019 of 2020 al compensatie hebben ontvangen en dit bedrag (deels) hebben gebruikt om schulden bij de Belastingdienst/Toeslagen af te lossen, tegemoet te komen en de Kamer hierover te informeren zodra hierover meer bekend is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is vastgelegd in het beleidsbesluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag waarover de Kamer op 25 mei 2021 is geïnformeerd en dat op 1 juni 2021 is gepubliceerd (Staatscourant 2021-28304).

579

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR een concreet voorstel aan de Kamer voor te leggen m.b.t. het onderzoek naar of de positie van (ex-)toeslagpartners met de forfaitaire regeling voldoende gewaarborgd is of dat nog een andere vorm van hulp en/of herstel nodig is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

580

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over het streven om voor de zomer zoveel mogelijk stappen gezet te hebben op het gebied van de kindregeling.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

581

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer zo spoedig mogelijk een kabinetsreactie ontvangt op het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de Rijksbrede behandeling van klachten over etnisch profileren dat op 30 maart 2021 is verschenen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Deze reactie is door de minister van Justitie & Veiligheid op 4 juni 2021 verstuurd als bijlage bij het Eerste halfjaarbericht politie 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 29 628, nr. 1015.

582

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het definitieve rapport van de IO&E en de reactie daarop (die naar verwachting april 2021 worden gepubliceerd op de website van de Inspectie) te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 22 april 2021 rapport Inspectie Overheidsinformatie. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 815.

583

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer over de voortgang van de hotspotlijst Toeslagenaffaire in een volgende voortgangsrapportage te informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

584

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra de opdracht voor het onderzoek naar de gang van zaken in juni 2019 rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen van 2017 gegund is, de Kamer hierover informeren. De staatssecretaris streeft ernaar dat het onderzoek op 1 juli 2021 is afgerond.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 18 mei 2021 Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 56. Tevens opgenomen de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

585

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR de Kamer te informeren over de effecten van de opschaling (binnen UHT) die naar verwachting in de komende maanden zichtbaar zullen zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

586

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op de eerste bevindingen van het onderzoek door de Nationale ombudsman naar de manier waarop UHT omgaat met klachten van ouders, die mei/juni 2021 worden verwacht.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 27 mei 2021 over de reactie aan de Nationale Ombudsman betreffende de eerste monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 845. Tevens opgenomen de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

587

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op de online bijeenkomst van 15 april 2021 (voor advocaten die gedupeerde ouders bijstaan of willen gaan bijstaan bij verzoeken in het kader van de herstelregeling kinderopvangtoeslag) om de advocaten bij te praten over alle regelingen,

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

588

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ervoor te zorgen dat de onduidelijkheid in de berekeningen bij beschikkingen vanuit UHT verbetert en dat er ook op de website toeslagen.nl/herstel een duidelijke uitleg komt te staan.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2276.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

589

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over de gesprekken met private schuldeisers over het oplossen van schulden, waarbij gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing voor de totale schuldenproblematiek.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 806.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

590

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over het rechtzetten van het versturen van foutieve brieven naar ouders in de uitvoering van de Catshuisregeling, in volledige transparantie richting de betrokken ouders en de Kamer, in een tussentijdse voortgangsupdate begin mei 2021.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 813.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 30 april 2021 over de stand van zaken Catshuisregeling. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 819. Tevens opgenomen in de brief van 25 mei 2021 Update 6e VGR KOT (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884).

591

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de Voortgangsrapportages kinderopvangtoeslag voor de Kamer regelmatig de stand van zaken over de verbeteracties en programma's voor de problematische informatiehuishouding van Toeslagen te schetsen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 815.

Afgedaan. Door BZK opgenomen in de Voortgangsrapportage Informatie op orde. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

592

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat als er bij een groep ouders onverhoopt toch problemen ontstaan door het aflopen van het moratorium, waarbij zij bij integrale beoordeling wel recht blijken te hebben, de staatssecretaris hiervoor graag een specifieke oplossing wil ontwikkelen. De staatssecretaris zeg

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 819.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 25 mei 2021 Update 6e VGR KOT (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884).

593

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in aanloop naar het commissiedebat van 27 mei 2021 te informeren over een oplossing voor de private schulden van gedupeerde ouders.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 819.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 25 mei 2021 Update 6e VGR KOT (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884).

594

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer voor het commissiedebat van 27 mei 2021 een nieuwe update te doen toekomen en uiterlijk in juni de Kamer te informeren over de planning voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar. De staatssecretaris zegt tevens toe de Kamer dan nader informeren over de stan

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 819.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 25 mei 2021 Update 6e VGR KOT (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884). De planning en stand van zaken zijn opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

595

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Azarkan zich in te zetten om de communicatie rondom de mogelijkheden voor bezwaar tegen de uitkomt van de lichte toets te verbeteren.

Handelingen II 2020-2021, nr. 73, item 3.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

596

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Azarkan en de heer Jetten om de staatssecretaris F&B te verzoeken om de Kamer schriftelijk te informeren over het aantal registraties in FSV en het proces om inzage te krijgen. De staatssecretaris zegt tevens toe dat in deze brief wordt aangegeven welke stap

Handelingen II 2020-2021, nr. 73, item 3.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 26 mei 2021 Motie Marijnissen FSV. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 826.

597

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Azarkan dat ouders die een verkeerde brief hebben ontvangen over de uitkomst lichte toets en die in aanmerking komen voor compensatie, op 12 mei worden gecompenseerd.

Handelingen II 2020-2021, nr. 73, item 3.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

598

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de zevende Voortgangsrapportage nader te informeren over de voortgang en over een nieuweplanning van het onderzoek naar het memo van de vaktechnische coördinator.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 56.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

599

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe signalen over discriminatie serieus te nemen en over de voortgang (van het plan van aanpak Herstellen, Verbeteren en Borgen) te blijven rapporteren in de VGR.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

600

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de mogelijkheden te bezien om ook mensen die in het buitenland wonen aanvullende ondersteuning te bieden op de vijf leefgebieden, als zij daaraan behoefte hebben. Ook beziet de Staatssecretaris of ondersteuning kan worden geboden als gedupeerden weer terug willen keren n

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

601

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de verschillende voortgangsrapportages in detail te informeren over de activiteiten om gedupeerden actief te benaderen en de voortgang daarvan.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

602

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in het tweede kwartaal twee pilots - één pilot op locatie met ouders en één pilot intern - te doen. Zodra de eerste resultaten van deze pilots bekend zijn zal de Kamer hier nader over worden geïnformeerd.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

603

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het dilemma om ouders zo snel mogelijk herstel te bieden (en binnen de termijnen te beslissen over herstel) i.h.k.v. het sterk gestegen aanmeldingen van ouders, die niet geleidelijk over tijd is gekomen, maar voor een groot deel in 2-3 maanden begin 2021, mee te nemen in

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

604

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de planning voor de rest van het jaar (incl. de integrale beoordelingen) bij de 7e VGR KOT.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

605

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een update van de planning (over de hersteloperatie en hoeveel ouders op dit moment wel of niet een persoonlijk zaakbehandelaar hebben) met de Kamer te delen bij de 7de VGR KOT.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

606

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR's te blijven informeren over het uitbreiden van de capaciteit en de faciliteiten van de CWS.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

607

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in volgende Voortgangsrapportage te informeren over voorstellen voor de nog openstaande beleidsvragen en over de planning voor de komende periode.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de begeleidende brief. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

608

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de 7de VGR KOT nader te informeren over de nadere uitwerking die wordt gegeven aan de aanpak voor kinderen (het integraal programma Leven op de Rit).

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

609

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voor het zomerreces op een aantal grote open beleidsvragen die dilemma's in zich dragen een voorstel met de Kamer te delen. De staatssecretaris wil graag volledig open met de Kamer in gesprek over deze onderwerpen en de bijbehorende dilemma's.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

610

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer op 22 juni de 7e VGR te kunnen sturen, waarin voor de voorliggende beleidsvragen niet alleen voorstellen zullen worden gedaan, maar ook inzicht wordt geboden in de mogelijke alternatieven en voor- en nadelen van verschillende opties.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

611

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in volgende Voortgangsrapportages de Kamer op de hoogte te houden van de voortgang (van het aantal afgeronde dossiers) bij de CvW, BAC en CWS.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

612

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de komende weken de planning voor het afronden van de aanvragen voor inzage in dossiers te herijken. Hierin wordt meegenomen hoeveel dossiers en samenvattingen we kunnen opleveren na opschaling van het aantal medewerkers. Ook worden de laatste inzichten uit de inventaris

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

613

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ernaar te streven om in de 7e VGR een voorstel te kunnen presenteren voor een regeling voor ex-partners, kinderen en andere toeslagen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

614

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een regeling op te stellen waarmee het Rijk ouders helpt hun private schuldlast op te lossen. Het streven is om de regeling voor de zomer vormgegeven te hebben om vervolgens voor de uitwerking van deze regeling de benodigde wetgeving in september ter besluitvorming aan d

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

615

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit (om de schulden in de WSNP en MSNP daadwerkelijk aan de bewindvoerder uit te betalen) daags na het commissiedebat van donderdag 27 mei te laten publiceren. De staatssecretaris verwacht dat Toeslagen na indiening van de schuldenlijst door de bewindvoerd

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. De beleidsbesluiten zijn op 1 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2021-28303, Staatscourant 2021-28304).

616

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat een plan om het proces van heling voor ouders wordt opgezet en gedeeld. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd om te zorgen dat het plan voorkomt dat deze versplinterd raakt over verschillende gemeenten.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

617

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan het ouderpanel te vragen of ze willen dat er meer ouders lid worden/ betrokken zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

618

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe webinars te organiseren voor ouders die nu een brief hebben gekregen dat we geen aanwijzing zien, en over ouders in het buitenland

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

619

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe acties te gaan doen om ervoor te zorgen dat ouders die nu een brief hebben gekregen ‘we zien geen aanleiding’, maar zelf zien wel recht te hebben, zich alsnog gaan melden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

620

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe verder in gesprek te gaan met CWS over o.a. de transparantie en hier graag volgende keer met de Kamer verder over te spreken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

621

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer op de hoogte te houden over de pilots beoordeling in 1 dag in Leeuwarden, Zaanstad en Almere, start in juni of juli. In kader van pilot zal ook worden gekeken hoe rol van pzb’ers ingericht kunnen worden

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

622

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een planning te maken over wanneer ouders die gevraagd hebben om dossier dit dossier gaan krijgen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

623

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting mevrouw Inge van Dijk dat in de 7e voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van het onderzoek naar het memo van de vaktechnische coördinator.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

624

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting mevrouw Inge van Dijk dat in de 7e voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van het AP onderzoek .

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

625

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting mevrouw Inge van Dijk dat in de 7e voortgangsrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken van de pilots.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

626

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het onderzoek dat ADR is gestart naar OGS, wanneer zij het onderzoeksrapport afronden. Naar verwachting is dat in de loop van februari.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Opgenomen in lijst van feitelijke vragen en antwoorden POK. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

627

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het Ministerie van SZW - mede namens de staatssecretaris - de Kamer in het voorjaar van 2021 nader zal informeren over het verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 juli 2021 Voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 871.

628

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra het onderzoek van de ADR naar de gevolgde werkwijzen bij het beoordelen van O/GS voor de terugvordering van toeslagen en daarnaast naar de behandeling van verzoeken voor deelname aan minnelijke schuldsanering is afgerond, de onderzoeksresultaten te delen met de Ka

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 6 juli 2021 Aanbiedingsbrief bij onderzoek ADR (Kamerstuknummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z12852).

629

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn de Kamer, samen met de minister van SZW, in het tweede kwartaal van 2021 te informeren over de uitkomsten van de wetenschappelijke toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 op het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag, die op dit moment worden g

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 juli 2021 Voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 871.

630

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de resultaten van de nieuwe doorlichting van de hersteloperatie, die op dit moment nog loopt, te delen met de Kamer in een volgende voortgangsrapportage.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2888.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 29 juni 2021 Aanbieding doorlichting UHT en ongevraagd advies van de BAK. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 857.

631

2020/2021

De staatssecretaris zegt het onderzoek van de ADR aan de Kamer te doen toekomen, naar verwachting nog voor het zomerreces.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 6 juli 2021 Aanbiedingsbrief bij onderzoek ADR (Kamerstuknummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z12852).

632

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te streven de Kamer nog voor het commissiedebat te informeren over de uitkomsten van de doorlichting van UHT door Andersson Elffers Felix.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 29 juni 2021 Aanbieding doorlichting UHT en ongevraagd advies van de BAK. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 857.

633

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het ongevraagde advies van de BAK z.s.m. - nog voor het Commissiedebat van 1 juli a.s. - naar de Kamer te sturen, voorzien van een reactie.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 29 juni 2021 Aanbieding doorlichting UHT en ongevraagd advies van de BAK. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 857.

634

2020/2021

De minister van SZW zegt toe aan het lid Kat om de Kamer voor de stemmingen over deze incidentele suppletoire begrotingen schriftelijk te informeren over een stappenplan voor het afwikkelen van schuldsaneringstrajecten.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. A. Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. B.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 7 juli 2021 Brief stappenplan afwikkelen van schuldhulpverleningstrajecten. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 872.

635

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Mulder de Kamer te informeren over het onderscheid tussen het budget dat gereserveerd is voor de hersteloperatie en het budget dat los van de hersteloperatie gereserveerd is voor andere zaken gerelateerd aan de kabinetsreactie op de POK.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. A. Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. B.

Afgdaan. Opgenomen in de brief van 30 juni 2021 aan de Kamer. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 856.

636

2020/2021

Er wordt aan de Kamer toegezegd voor het reces een brief te sturen omtrent beslagvrije voet en beantwoording Kamervragen die hierover zijn gesteld.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 9 juli 2021 Reactie op brief van de No en de LOSR over beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 874.

637

2019/2020

Toezegging mogelijkheden niet-publiek gefinancierde kinderopvang

Handelingen II 2019-2020, nr. 75, item 5, p. 38

Afgedaan. De Kamer heeft op 30 april de rapporten van IBO Toeslagen en de kabinetsreactie daarop ontvangen. In de kabinetsreactie is aandacht gegeven aan het besluitvormingsproces richting een ander stelsel en ook aan de maatregelen die het kabinet in de tussenliggende tijd neemt om de werking van het stelsel te verbeteren. Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 624.

Tabel 92 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

1

2013/2014

Toezegging vereenvoudiging fiscale regeling chronisch zieken en gehandicapten

Kamerstukken II 2013-2014, 33 752, nr. 78, blz. 8

Op 18 mei 2020 heeft uw Kamer het syntheserapport «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» ontvangen (Kamerstukken II, 2019-2020, 32 140, nr. 71). In de bijgevoegde fichebundel met beleidsopties wordt in fiche 162 uitgebreid de huidige stand van denken over, en het lopende onderzoek naar vereenvoudigingsopties van de fiscale regeling aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten beschreven. Voor een echte inhoudelijke vereenvoudiging zijn politieke keuzes noodzakelijk.

2

2015/2016

Toezegging Tussenlaag zzp-middeling (34.036)

Handelingen I 2015-2016, nr. 17, item 7, p. 42

In behandeling. Zal tegelijk met het besluit webmodule en handhaving in het najaar worden afgedaan.

3

2015/2016

Toezegging Inschatting aandeel schijnzelfstandigheid bij de formele evaluatie na 3 jaar (34.036)

Handelingen I 2015-2016, nr. 17, item 7, p. 45

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de Wet DBA wordt vervangen door nieuwe maatregelen. Na de invoering van deze nieuwe maatregelen zal het kabinet peilen of de praktijk van de wijzigingen overeenstemt met de doelstellingen van de wijzigingen, namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zzp'ers gewoon hun werk kunnen doen

4

2016/2017

Toezegging brief over vermogen en betalingscapaciteit

Kamerstukken II 2016-2017, 34 552, nr. 70, blz. 110

In het kader van het recent besluit tot ontvlechting wordt opnieuw gekeken naar wat dit betekent voor één debiteurgerichte betalingsregeling Toeslagen en Belasting. In het najaar van 2021 zal dit meegenomen worden in een update over stroomlijnen.

5

2016/2017

Toezegging informeren over «country-by-country reporting» (TK)

Kamerstukken II 2016-2017, 34 651, nr. 14 & Kamerstukken I 2016-2017, 34 651, nr. C, p. 2

De Kamer is met de voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 geïnformeerd over de voortgang. Het evaluatietraject dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) eind 2018 is gestart en waarin Nederland actief participeert zal medio 2021 worden afgerond.

6

2016/2017

Toezegging informeren over «country-by-country reporting» (EK)

Kamerstukken II 2016-2017, 34 651, nr. 14 en Kamerstukken I 2016-2017, 34 651, nr. C, p. 2

De Kamer is met de voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 geïnformeerd over de voortgang. Het evaluatietraject dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) eind 2018 is gestart en waarin Nederland actief participeert zal medio 2021 worden afgerond.

7

2019/2020

Toezegging jaarlijks informeren over rendementspercentages box 3

Kamerstukken II 2016-2017, 34 550-IX, nr. 22, blz. 26

Percentages (en berekeningswijze) voor 2022 worden in M&T brief met Prinsjesdag 2021 naar de Kamer gestuurd.

8

2017/2018

Toezegging bij volgende evaluatie eigenwoningregeling ook werking afschaffen wet Hillen meenemen

Handelingen II 2017-2018, nr. 25, item 9, p. 8

Wordt nog niet in behandeling genomen, pas wanneer de eerstvolgende evaluatie van de eigenwoningregeling plaatsvindt.

9

2017/2018

Toezegging transparantie in EU-Gedragscodegroep

Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, p. 24-25

Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

10

2017/2018

Toezegging informeren Kamer bij veranderingen zwarte lijst

Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, p. 24-25

Deze toezegging ziet op een doorlopend proces en wordt veelal behandeld bij de Ecofin.

11

2017/2018

Toezegging rol banken bij aangifte bitcoins mee te nemen in fiscale beleidsagenda

Kamerstukken I 2017-2018, 34 775, nr. AA, p. 9

In behandeling, zodra er er ontwikkelingen te melden zijn, wordt de Eerste Kamer geïnformeerd.

12

2019/2020

Toezegging informeren Kamer wanneer berichten of groepen personen onder keuzeregeling worden gebracht

Kamerstukken II 2019-2020, 35 303, nr. 6, blz. 23-24 en 26

Op z'n vroegst relevant eind 2022, want eerder wordt inwerkintreding van de keuzeregeling niet verwacht (a.g.v. digitaliseringsprolemen en lagere prioriteit keuzeregeling in IV-portfolio). Kamer is hierover op 25 november 2020 geïnformeerd in de Tweede VGR Belastingdienst 2020.

13

2019/2020

Toezegging toekennen standaardwaarde aan burgers die geen keuze maken voor contact via post of elektronisch

Kamerstukken II 2019-2020, 35 303, nr. 6, blz. 25-26

De Kamer is op 25 november 2020 in de Tweede VGR Belastingdienst 2020 geïnformeerd; invoering wordt pas eind 2022 verwacht. Deze zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over de nieuwe cijfers van het CBS. Zo ook in januari en juli 2022, als ook de evaluatie zal plaatsvinden.

14

2018/2019

Toezegging onderzoeken aanpassing fbi-regime voor vastgoed-fbi’s

Kamerstukken II 2018-2019, 35 028, nr. 21, blz. 45

Loopt mee in onderzoek fbi's en vbi's gepland voor 2021.

15

2018/2019

Toezegging voortgang pseudonimiseren

Kamerstukken II 2018-2019, 32 761, nr. 131, p. 11

In behandeling.

16

2017/2018

Toezegging evaluatie Wet fiscale arbitrage in praktijk

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 14

Naar verwachting zullen zich pas in de loop van 2022 zaken voordoen die in aanmerking komen voor arbitrage. Om een zinvolle evaluatie te kunnen doen, is er uitstel tot 2023.

17

2018/2019

Toezegging periodieke analyse Wet fiscale arbitrage

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 9

Deze gedane toezegging wordt in een later stadium relevant. Naar verwachting komt een update in 2021.

18

2019/2020

Toezegging kosten Wet fiscale arbitrage

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 10

Naar verwachting zullen zich pas in de loop van 2022 zaken voordoen die in aanmerking komen voor arbitrage. Om een zinvolle evaluatie te kunnen doen, er is uitstel tot 2023.

19

2019/2020

Toezegging implementatie lidstaten Wet fiscale arbitrage

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 7

In behandeling.

20

2018/2019

Toezegging betrekken Smart Charging in evaluatie energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 57

De fiscale behandeling in de energiebelasting van Smart Charging wordt betrokken bij de evaluatie van de energiebelasting. Dit rapport wordt naar verwachting na de zomer gepublcieerd.

21

2019/2020

Toezegging afschrift keuzes lidstaten implementatie van EU-arbitragerichtlijn

Kamerstukken I 2018-2019, 35 110, nr. B, blz. 3

Brief gaat naar de EC m.b.t. de volgende onderwerpen: EU-arbitragerichtlijn, ATAD 1 en 2 en DAC6. - De EC zal de uitvoering van ATAD2 in alle lidstaten evalueren en hier naar verwachting - conform de Richtlijntekst op dit punt - uiterlijk op 1 januari 2022 een overzicht van uitbrengen (zie Memorie van Antwoord BP2021, blz. 5).

22

2019/2020

Toezegging informeren over ontwikkelingen Europese voorstellen energiebelastingen

Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, nr. 1625, p.27

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Wanneer deze er zijn dan wordt de Kamer daarbij betrokken. Dit zal gebeuren via het reguliere traject voor de vaststelling van het BNC fiches

23

2019/2020

Toezegging brief over strikte wetgeving rondom verzuimboetes

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 532, blz. 59

In behandeling

24

2019/2020

Toezegging monitoren emissievrije voertuigen binnen doelgroepenvervoer

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 79

De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst. Het is zinvol om de werking van de milieu-investeringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen bij uw Kamer.

25

2019/2020

Toezegging Milieu-investeringsaftrek

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 16

De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst. Het is zinvol om de werking van de milieu-investeringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen bij uw Kamer. Het onderzoek is bijna afgerond en er wordt verwacht dat de Kamer hier na de zomer over geïnformeerd wordt per kamerbrief.

26

2019/2020

Toezegging monitoringsverzoek Van Weyenberg knelpunten langere ritten

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 17

De elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer zijn sinds 1 januari 2020 opgenomen op de Milieulijst. Het is zinvol om de werking van de milieu-investeringsaftrek over een geheel jaar te bezien. Om die reden wordt hier volgend jaar op teruggekomen bij uw Kamer.

27

2019/2020

Toezegging monitoren documentatieplicht

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 18

In de fiscale moties en toezeggingenbrief van Prinsjesdag 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

28

2019/2020

Toezegging evalueren effectiviteit en doelmatigheid verruimde schenkingsvrijstelling

Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, nr. E, blz. 14

Voor 2020 is een evaluatie van de schenkvrijstelling van 100.000 euro (per 2017, wordt jaarlijks geïndexeerd) voor de eigen woning voorzien.

29

2019/2020

Toezegging uitkomsten onderzoek o.b.v. motie Ronnes en afspraken Klimaatakkoord

Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, nr. E, blz. 26

Het ministerie van BZK doet momenteel onderzoek naar aanleiding van de motie Ronnes. Bij dit onderzoek zijn onder meer het Rijk, Aw, WSW en Aedes betrokken. De verwachting is dat het onderzoek voor de zomer aan uw Kamer gestuurd toegezonden kan worden.

30

2019/2020

Toezegging effecten artikel 16:7 in voortgangsrapportage (grensoverschrijdende constructies)

Kamerstukken I 2019-2020, 35 255, nr. C, blz. 6

Ongewijzigd.

31

2019/2020

Toezegging informeren over actualisatie forfaits

Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 68

Eerste fase van het onderzoek is afgerond. Daarbij is in beeld gebracht welke forfaits potentieel actualisatie behoeven. Momenteel worden mogelijke beleidsopties in kaart gebracht. In het najaar informeren wij uw Kamer welke beleidsopties daarbij overwogen kunnen worden.

32

2019/2020

Toezegging jaarlijks kijken naar evenwichtige inkomsensverdeling en koopkrachtontwikkeling

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 3, p. 6

Deze toezegging wordt meegenomen in de augustusbesluitvorming van dit jaar. Doorlopende toezegging.

33

2019/2020

Toezegging informeren EK over effecten documentatieverplichting op administratieve lasten

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, p. 22

In de tweede M&T brief van 2021 wordt teruggekomen op de gevolgen van deze wet voor de administratieve lastenontwikkeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

34

2019/2020

Toezegging verduidelijken criteria Europese fiscale zwarte lijst

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1682, blz. 23

Zal worden besproken in de Gedragscodegroep in het kader van  de evaluatie van de fiscaal zwarte lijst. Doorlopende toezegging.

35

2019/2020

Toezegging informatieverzoek Van Rooijen (50PLUS)

Handelingen I 2019-2020, nr. 28, item 8, p. 2

Er worden gesprekken gevoerd.

36

2019/2020

Toezegging onderzoek kloof fiscale behandeling vreemd en eigen vermogen

Handelingen II 2019-2020, nr. 76, item 6, p. 37-38

Op dit moment wordt, zoals aangekondigd in de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2021, ambtelijk onderzoek gedaan naar de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in Nederland en de mogelijkheid en wenselijkheid van de introductie van een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting in combinatie met het aanscherpen van de earningsstrippingmaatregel. De bevindingen van dit onderzoek worden naar verwachting deze zomer gepresenteerd.

37

2019/2020

Toezegging werking opkoopfonds schulden van gezinnen

Handelingen II 2019-2020, nr. 90

In behandeling.Voor zowel het Waarborgfonds als het Jubeljaar wordt nog voor het einde zomerreces 2021 door SZW een Kamerbrief gestuurd met eerste inhoudelijke punten. Verwacht wordt dat het Waarborgfonds zal komen.

38

2020/2021

Toezegging NVB te vragen naar Duitse oplossing

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

39

2020/2021

Toezegging NVB casuïstiek opgeheven betaalrekeningen

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

40

2020/2021

Toezegging NVB gesloten rekeningen TIN/SSN of CLN

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266

41

2020/2021

Toezegging openen informatieloket FATCA en toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

42

2020/2021

Toezegging ingaan op Duitse oplossing

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266

43

2020/2021

Toezegging reactie op zwartboek Americans Overseas

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

44

2020/2021

Toezegging gesprek met toeval-Amerikanen over informatievoorziening

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266

45

2020/2021

Toezegging gesprek met Amerikaanse ambassade over aanvraag CLN of TIS/SSN

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

In behandeling.

46

2020/2021

Toezegging voortgang uitvoering motie Slootweg (ombudsman belastingzaken)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

In behandeling, de Kamer is geïnformeerd over de voortgang in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 787.

47

2020/2021

Toezegging benutten kennis binnen Belastingdienst (feedbackloop)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

In behandeling. De Kamer wordt met de Stand van de Uitvoering geïnformeerd over de huidige stand van zaken met betrekking tot de feedbackloops.

48

2020/2021

Toezegging terugkomen pijlers Voortgangsrapportage

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

In behandeling. In de eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst over 2021 zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.

49

2020/2021

Toezegging overdrachtsdossier opvolger delen met Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Publicatie van het dossier zal volgen bij de benoeming van nieuwe bewindspersonen.

50

2020/2021

Toezegging unilaterale oplossing Rijnvarenden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

De Kamer is voor het zomerreces geïnformeerd over de voortgang (Kamerstukken II 2020-2021, 26834, nr. 52).

51

2020/2021

Toezegging reactie leenbijstand, vervolgingskosten en compensatie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

De Kamer heeft in antwoord op Kamervragen een update ontvangen over dit dossier (Kamerstukken II 2020-2021, kenmerk 2021D26991). De toegezegde informatie over het gebruik van de compensatieregeling Bbz 2014-2016 zal naar verwachting voor de afloop van het zomerreces alsnog aan de Kamer worden toegezonden.

52

2020/2021

Toezegging informeren voortgang actualisatie forfaits

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

In behandeling. Toezegging zal worden afgedaan in Prinsjesdag M&T brief.

53

2020/2021

Toezegging informeren beëdigen belastingadviseurs

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

In behandeling. Analyse zal plaatsvinden.

54

2020/2021

Toezegging afwijzen MSNP als gevolg van registratie FSV of O/GS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

In behandeling. De Kamer wordt hier in iedere FSV-brief over geinformeerd.

55

2020/2021

Toezegging informeren personen op zwarte lijst

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

In behandeling. De laatste Kamerbrief hierover is ''Update stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)'' van 17 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 30166. nr. 852.

56

2020/2021

Toezegging ICT meenemen in onderzoek door inspectie Belastingdienst

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 527, nr. 13

In behandeling.

57

2020/2021

Toezegging informeren over Country-by-Country reporting

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 269, p. 55 en p. 57.

Zie voorjaarsbrief M&T 2021.

58

2020/2021

Toezegging onderzoeken leenbijstand

Handelingen I 2020/21, 35 704, nr. 26, item 13.

In behandeling.

59

2020/2021

Toezegging brief ideeën m.b.t. informatievoorziening Kamer

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

60

2020/2021

Toezegging gedraaide query's FSV

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

61

2020/2021

Toezegging versneld onderzoek minderjarigen in FSV

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

62

2020/2021

Toezegging technische briefing over compensatiemogelijkheden na registratie FSV

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

63

2020/2021

Toezegging beleid Belastingdienst t.a.v. schulden en beslagvrije voet

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

64

2020/2021

Toezegging ICT-capaciteit voor uitvoeren nieuw beleid Belastingdienst

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling. Antwoord wordt meegenomen bij het Belastingplan 2022.

65

2020/2021

Toezegging werkbezoek Belastingdienst en ambtelijke briefing

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

66

2020/2021

Toezegging uitkomsten haalbaarheidstoetsen ontvlechting

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling.

67

2020/2021

Toezegging monitoren terugbetaling belastingen

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

In behandeling.

68

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen terugbetalingen van belastingen gedurende vijfjaarstermijn

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

In behandeling.

69

2020/2021

Toezegging uitstel betaling belastingverplichtingen Caribisch Nederland

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

In behandeling.

70

2020/2021

Toezegging communicatie over uitvoeringstoetsen

Tweede Kamer, WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

In behandeling.

71

2020/2021

Toezegging mogelijkheden uitvoeringstoetsen naar voren te halen in de tijd

Tweede Kamer, WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

In behandeling.

72

2020/2021

Toezegging mogelijkheden aanpassen vermogensrendementsheffing

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

De toezegging wordt behandeld in de Prinsjesdag fiscale moties en toezeggingenbrief.

73

2020/2021

Toezegging vermogensrendemenstheffing werkelijk rendement

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

In behandeling.

74

2020/2021

Toezegging voortgang van oorlogsgerelateerde uitkeringen

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

In behandeling.

75

2020/2021

Toezegging buitenlandse kentekens

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021.

De meest recente ontwikkelingen op dit onderwerp zijn terug te lezen in de voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021; Kamerstukken II 2020/21, 35 570-IZ, nr. 45.

76

2020/2021

Toezegging nader onderzoek naar fiscale regelingen in algemene zin

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

In behandeling.

77

2020/2021

Toezegging onderwerpen online aanbieders aan kansspelbelasting

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

In behandeling.

78

2020/2021

Toezegging informeren over eventuele spanning tussen handhaving en privacy/AVG

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

In behandeling.

79

2019/2020

Toezegging evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning

Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, E

Afgedaan Kamerstukken II 2020-2021, 35 572 nr. 95

80

2020/2021

Toezegging WLTP

Kamerstukken 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 56

In behandeling. Starten zodra de data beschikbaar is, dataverzoek staat uit bij RDW

81

2020/2021

Toezegging Fossiele brandstoffen

Handelingen II 2020-2021, nr. 9, item 7, blz. 33

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de bijlage van de miljoenennota.

82

2020/2021

Toezegging ANBI publiekrechtelijke lichamen binnen EU/EER

Kamerstukken II 2020-2021, 35 437, nr. 25, p. 14

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 437

83

2020/2021

Toezegging ANBI crowdfundingplatforms

Kamerstukken II 2020-2021, 35 437, nr. 25, p. 18-19

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 437

84

2020/2021

Toezegging ANBI grens anti-oppot-eis

Handelingen II 2020-2021, 35 437, nr. 25, p. 18-19

Afgedaan in Handelingen II 2020-2021, 35 437

85

2020/2021

Toezegging CO2-heffing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, blz. 123

In behandeling. Wordt besproken met PBL.

86

2020/2021

Toezegging Klimaat EV stimulering/laadpalen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 85

In behandeling. Evaluaties zijn voorzien in 2022 en 2024

87

2020/2021

Toezegging Tabaksaccijns

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 98-99

In behandeling. Voorzien beschikbaar maart 2022.

88

2020/2021

Toezegging Aandeelhouderskosten

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 108

In behandeling. Onderzoek loopt (in onderzoeks- en evaluatieagenda voor 2021) n.a.v. rapport Ter Haar

89

2020/2021

Toezegging Structureel verlies

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 115-116 en 117 en 127

In behandeling. Onderzoek loopt (in onderzoeks- en evaluatieagenda voor 2021) n.a.v. rapport Ter Haar

90

2020/2021

Toezegging Uitvoeringstoets

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 135

In behandeling. De uitvoeringstoets wordt zo snel mogelijk met uw Kamer gedeeld, toegevoegd als bijlage bij het Koninklijk Besluit.

91

2020/2021

Toezegging Klimaat en Energie Verkenning

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 4

In behandeling. KEV komt in oktober 2021.

92

2020/2021

Toezegging Belastingheffing EU

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 4

In behandeling.

93

2020/2021

Toezegging Monitor Klimaatbeleid

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6,  p. 11

In behandeling. De voortgangsmonitor Klimaatakkoord wordt jaarlijks verzonden aan de Tweede Kamer.

94

2020/2021

Toezegging Co2 heffing industrie; onderzoek warmtebenchmark

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6,  p. 16

Lopend traject

95

2020/2021

Toezegging Evaluatie OVB

Kamerstukken II 2020-2021, 35 576, nr. 6, p. 36

In behandeling. Evaluatie is voorzien in 2024.

96

2020/2021

Toezegging Stroomlijnen 2

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 23 p. 21

In behandeling. De Kamer is een update gegeven over de heroverweging stroomlijning in de Pokbrief die begin dit jaar uit is gegaan. In de tweede pokbrief die in juni uitgaat zal weer een update worden gegeven. Idee is om in het najaar de Kamer in een losse brief van een update te voorzien.

97

2020/2021

Toezegging Autonome vergroeningen

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 33

In behandeling. betreft av meerdere overleggen gehad met branche. Mede obv deze gesprekken is gekozen om de co2 op EU niveau te laten onderzoeken.

98

2020/2021

Toezegging Commissie investeringsklimaat

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 35

In behandeling

99

2020/2021

Toezegging Interpretatie motie 70

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 37

In behandeling. Zie aangenomen motie van de leden Van Haga en Baudet, Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 70. Aangenomen 12 november 2020. Het onderzoek zal op korte termijn met een aparte begeleidende brief aan uw Kamer worden gestuurd.

100

2020/2021

Toezegging Vermogensongelijkheid

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 32

In behandeling. Dit verzoek zal worden meegenomen in belastingwetgeving waar effecten worden verwacht.

101

2020/2021

Toezegging Vrijstelling voor scholing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 23 p. 7

In behandeling

102

2020/2021

Toezegging earningsstrippingsmaatregel / hybride mismatches

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 16

In behandeling. Vooralsnog wordt de wenselijkheid van wetsaanpassing nader bezien.

103

2020/2021

Toezegging Evaluatieverslagen KOT

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 742

In behandeling

104

2020/2021

Toezegging Verdragen

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 17

In behandeling. De onderhandelingen met Oeganda zijn in maart 2021 hervat. Nederland zet in op het zo snel mogelijk organiseren van een volgende onderhandelronde.

105

2020/2021

Toezegging OVB schrijnende situaties

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, item 7, nr. 14. p. 37

In behandeling. Naar verwachting kan hierover in de zomer van 2021 nader worden bericht.

106

2020/2021

Toezegging Vliegbelasting

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 9

In behandeling

107

2020/2021

Toezegging Belastingadviseurs

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 767, p. 29.

In behandeling. Kamerbrief in voorbereiding.

108

2020/2021

Toezegging Country by Country reporting

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 269, p. 55 en p. 57

In behandeling

109

2020/2021

Toezegging Beleidsbesluiten omzetten in wetgeving

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797, p. 60

In behandeling

110

2018/2019

Toezegging Wetsvoorstel inzake de informatiebeschkking

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 51, p.7

In behandeling. Het wetsvoorstel inzake de informatiebeschikking heeft vertraging opgelopen. Het voornemen is om voor dit wetsvoorstel deze zomer een internetconsultatie te starten.

111

2019/2020

Toezegging Vergroening bankenbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 35 446, nr. 3, bijlage tabel 1.

In behandeling

112

2020/2021

Toezegging Postcoderegeling

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2321

In behandeling. In het pakket Belastingplan 2022 wordt invulling gegeven aan deze toezegging.

113

2020/2021

Toezegging Verkenning deformalisering aangifteproces

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820, pp. 3-4.

In behandeling

114

2020/2021

Toezegging Art. 17-2 IW 1990

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820, p. 4.

In behandeling

115

2020/2021

Toezegging Doenvermogen

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 3

Doorlopende toezegging, in behandeling.

116

2020/2021

Toezegging Diversiteit commissies

Kamerstukken I 2020-2021 35 573, item 9, nr. 14, p. 16

Afgedaan in Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, U.

117

2020/2021

Toezegging vermogensaftrek

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p.114-115

Toezegging is afgedaan in de M&T-brief. 2021-0000078275

118

2019/2020

Toezegging successiewet

Handelingen II 2019-2020, item 98, nr. 25, blz. 20

Toezegging is afgedaan in de M&T-brief. 2021-0000078275

119

2020/2021

Toezegging e-commerce; in gesprek blijven met stakeholders

Kamerstukken II 2020-2021, 35 527, nr. 13, p. 14

Toezegging is afgedaan; er zijn al diverse webinars geweest met stakeholders.

120

2020/2021

Toezegging ontwikkelcapaciteit van de ICT

Kamerstukken II 2020-2021, 35 527, nr. 13, p. 24

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 787

121

2020/2021

Toezegging Hybride mismatches

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. F, blz. 5.

Toezegging is afgedaan in de M&T-brief. 2021-0000078275

122

2020/2021

Toezegging implementatie maatregelen rapport 'ongekend recht'(toeslagen)

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 2

Afgedaan in #2021-0000126162

123

2020/2021

Toezegging implementatie maatregelen rapport 'ongekend recht'(toeslagen)

Kamerstukken II, 2020-2021, 35 510, nr. 2

Afgedaan in #2021-0000126162

124

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, waarin de nadere regels voor de hardheidsregeling staan, eind juni naar de Kamer te kunnen sturen. De in een ministeriële regeling opgenomen compensatieregeling volgt later.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

125

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de tweede helft van dit jaar het beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken d.d. 25 mei om te zetten in een ministeriële regeling. De staatssecretaris beoogt daarbij geen enkel verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. Het i

Kamerstukken II 2020-2021, 35 468, nr. 39.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

126

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de ministeriële regeling, die vastlegt dat er een adviserend ouderpanel bestaat om de uitvoering van de hersteloperatie te begeleiden met gevraagd en ongevraagd advies, in nauw contact met het ouderpanel zal worden opgesteld.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

127

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat, als later deze maand duidelijk is of de Wet Verbetering Uitvoerbaarheid Toeslagen wordt aangenomen, een uitvoeringstoets zal worden gedaan op de voorgestelde verlenging van de standaard reactie- en rappeltermijnen voor alle brieven naar drie weken en voor brieven na

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 752.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

128

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op termijn ook de voorbereidingsdossiers voor nieuwe bewindspersonen op het informatiepunt zullen worden gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

129

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten van het onderzoek te delen in een volgende voortgangsrapportage, wanneer op basis van het beschikbaar stellen van agenda’s van bewindslieden en topambtenaren is achterhaald wanneer contact is geweest met de commissie AUT.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

130

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de instellingsregelingen, samen met de benoemings- en vergoedingsbesluiten voor alle drie de commissies, in de loop van dit kwartaal worden gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

131

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer middels de reguliere besluitvormingscyclus zal worden geïnformeerd over de kosten van de subsidieregeling voor juridische bijstand, die op dit moment worden geraamd op circa € 16 mln. voor de jaren 2021-2025.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

132

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage nader te informeren over het overleg met de Raad voor de rechtspraak over de bij de rechtbanken eventueel nog aanwezige beroepsdossiers Toeslagen die voortijdig vernietigd zijn en het contact met de afdeling Bestuursrechtsspra

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

133

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer middels de voortgangsrapportage en de reguliere budgettaire besluitvormingscyclus te informeren over de juistheid van de aanname dat 100% van de gedupeerden om een integrale beoordeling zal verzoeken, waarover de komende periode meer duidelijk zal worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 1.

In behandeling. Naar schatting meldt ongeveer 95% zich aan voor de integrale beoordeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

134

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de digitale «upload»-functie, die bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Kinderopvangtoeslag is gerealiseerd, ook beschikbaar te maken voor alle processen binnen Toeslagen. Om de transparantie van het proces voor de Toeslaggerechtigde te versterken, belooft de staatssecre

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

135

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren, zodra meer bekend is over de kindregeling en de budgettaire gevolgen daarvan.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

136

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportages te blijven informeren over de ontwikkelingen en voortgang op de verbreding naar andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

137

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Karimi en de heer Van Rooijen samen met de minister van SZW te kijken naar leenbijstand en de Eerste Kamer te informeren over de uitkomsten ervan.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

138

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang m.b.t. de 21-punten lijst van kwesties in de uitvoering die volgens Toeslagen zelf strijdig zouden zijn met wet- en regelgeving en zien op kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget, die met de eerste Voortgang

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

139

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de VGR op de hoogte te houden van de voortgang van de versterking van de vaktechniek.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

140

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de resultaten van het onderzoek door KPMG naar de meldingen van de heer Niessen worden meegenomen in het verbetertraject dat in gang is gezet om te borgen dat Toeslagen conform de wet- en regelgeving werkt en dat de Kamer hierover zal worden geïnformeerd in de Voortg

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

141

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de loop van volgend jaar te onderzoeken in hoeverre een overzicht kan worden gemaakt van enerzijds ouders die in het verleden bij een beroepsprocedure betrokken zijn geweest en anderzijds ouders die zich voor herstel hebben gemeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

142

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn een reactie te sturen n.a.v. de gesprekken met ouders en het bekijken van individuele dossiers, om na te gaan uit welke concrete handelingen alsnog vooringenomenheid in individuele gevallen is vast te stellen of aannemelijk te maken en deze ook te delen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

143

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over een gezamenlijke agenda met BZK, die aansluit op de gewenste verbeteringen binnen het huidige stelsel en de lopende gesprekken over alternatieven voor het toeslagenstelsel.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

144

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te streven om alle regelingen die nodig zijn om ouders te helpen, ook de regeling voor ouders die in een faillissement zijn beland, voor de zomer met de Kamer te delen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

145

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn een geüpdatet bestand met gegevens met de deurwaarders delen, met een volledig overzicht van alle ouders waarvoor het moratorium doorloopt of ingaat.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2889.

In behandeling. Dit bestand is op 23 juli 2021 gedeeld met de gerechtsdeurwaarders. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

146

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het idee om schade-experts mee te laten lopen mee te nemen in de gesprekken met de Commissie Werkelijke Schade.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2888.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

147

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de herziene planning voor de integrale beoordelingen, waar UHT op dit moment aan werkt, te delen met de Kamer.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

148

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe uit te zoeken hoe de Stadsbank omgaat met de €30.000 compensatie voor schuldenaren.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2890.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

149

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat we blijven monitoren of we grote verschillen zien tussen de beoordeling van ouders van voor 2012 en na 2012

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

150

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de aankomende VGR nader te informeren over de invulling van de werkwijze van de commissies.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 847.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

151

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de uitkomsten van de volledige herijking van de planning, alsmede van de programma- en apparaatskosten van (de opschaling van) UHT.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

152

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te streven de Kamer met de volgende VGR nader te informeren over de beoogde startmomenten van de uitvoering van de regelingen voor kinderen, ex-partners en andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

153

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op een verdere uitwerking, een juridische toets en een uitvoeringstoets van de financiële tegemoetkoming (voor kinderen) zijn en de uitwerking van het bredere programma, wat gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken departementen en

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

154

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn om beide procentuele tegemoetkomingen (voor gedupeerde burgers bij andere toeslagen) te toetsen als onderdeel van de uitvoeringstoets. Deze uitkomsten en eventuele andere inzichten zal de staatssecretaris wegen en bespreken met het kabinet en de VNG. D

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

155

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ernaar te streven de regeling die aan de uitvoering van de schuldenaanpak ten grondslag ligt na de zomer zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen. De uitvoering wordt in parallel voorbereid, waarover de Kamer in de volgende VGR zal worden geïnformeerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

156

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportages nader en uitgebreider in te gaan op het proces van heling, dat veel verder rijkt dan de financiële vergoeding.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

157

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de eerstvolgende voortgangsrapportage verslag uit te brengen aan de Kamer, zodra er 50 representatieve adviezen zijn uitgebracht door de CWS.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

158

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over het voorstel dat op basis van inzichten uit het rondetafelgesprek over het feit dat nog niet iedere gedupeerde zich heeft gemeld en in afstemming met onder meer VNG, de Nationale ombudsman en het ouderpanel wordt opgesteld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

159

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe na het reces middels een beleidsbesluit terug te komen op de regeling voor private schulden. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een oplossing die recht doet aan het doel van de regeling om zakelijke belastingschulden kwijt te schelden, zonder dat bedrijven onnodig en on

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

160

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de individuele situatie van de specifieke groep gedupeerde ouders die in een faillissement verkeren verder in kaart te brengen, om het benodigde maatwerkt te kunnen bieden en indien die nodig blijkt, deze maatwerkregeling gelijktijdig met de regeling voor private schulde

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

161

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer spoedig te informeren over de mogelijkheid voor gedupeerde ouders om weer aanvullend verzekerd te worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

162

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer na de zomer een voorstel voor te leggen voor de ondersteuning voor gedupeerden op de vijf leefgebieden, voor zowel ouders die woonachtig zijn in Nederland en ouders die in het buitenland wonen, en voor gedupeerden die weer terug willen keren naar Nederland.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

163

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer over de voortgang van de verbetermaatregelen van de IO&E nader wordt geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportage van de regeringscommissaris Open op Orde, alsmede door middel van de voortgangsrapportage Informatie op Orde van het Ministerie van Fina

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

164

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten van het onderzoek van PwC en de kabinetsreactie uiterlijk in september met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

165

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in elke rapportage over de voortgang van de pilots die zien op betekenisvol herstel en behandelen in één dag te informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

166

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de kinderen en de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de nog uit te werken plannen en planning voor het ontwikkelen van een grote community, waar álle kinderen en jongeren onder elkaar kunnen zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

167

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet de (incidentele) suppletoire begroting voor de voorgestelde richtingen voor niet-KOT, ex-partners en kinderen naar verwachting na de zomer aan het parlement aan zal bieden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

168

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Snels de Kamer te informeren over de juridische regelingen in het kader van de hersteloperatie, maar dat lukt niet voor donderdag (1 juli).

Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. A. Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. B.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

169

2020/2021

Aan het lid van Raan wordt toegezegd om het voorstel om mensen op basis van hun informatie zelf een voorstel te laten doen hoe ze denken dat ze gedupeerd en hoe ze geholpen kunnen worden, in kaart te brengen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

170

2020/2021

Aan de leden Inge van Dijk en Kat wordt toegezegd om gemeenten te vragen wat zij nodig hebben om hun deel van het herstel goed te kunnen uitvoeren (betreffende opschalen, samenwerking, informatie-uitwisseling, etc.).

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

171

2020/2021

Aan het lid Kat wordt toegzegd dat de gemeenten gevraagd wordt over waarom er slechts contact was met 47% van de gemelde ouders. En ook zal aan gemeenten gevraagd worden om er meer helderheid over te geven wat er zou moeten gebeuren en hoe zij kunnen helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

172

2020/2021

Aan lid Van Dijk wordt toegezegd om de kindregeling verder uit te werken met de kinderen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

173

2020/2021

Er wordt aan de Kamer toegezegd om te bekijken hoe kinderen verder kunnen worden geholpen als dat steuntje in de rug hen niet voldoende helpt.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

174

2020/2021

Aan het lid Mulder wordt toegezegd om een onderbouwd antwoord op papier zetten omtrent schenkbelasting. En in het antwoord ook hoe de kwijtschelder hiermee in zijn eigen belastingaangifte mee kan omgaan. Ook om de ouders te beschermen graag dit uitwerken.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

175

2020/2021

Aan het lid Mulder wordt toegezegd dat de aantallen ouders voor wie de wettelijke termijn is verstreken in de volgende VGR zullen worden meegenomen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

176

2020/2021

Aan het lid Azarkan wordt toegezegd om het versnellen van het inzien van dossiers ook mee te nemen in de herijking.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

177

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de ADR zal worden gevraagd te reconstrueren wat er bij belastingschulden precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. De opdracht aan de ADR zal spoedig worden vastgesteld en verstrekt en de Tweede kamer zal geïnformeerd worden over de planning.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D27591.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

178

2020/2021

Aan het lid Mulder wordt toegezegd uitgebreider terug te komen op hoe precies de RKT-lijsten werkten, hoe dat op dat moment speelde en waarom er tot nu toe voor gekozen is om die niet in de lichte toets mee te nemen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D28116.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

179

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe naar aanleiding van nieuwe feiten in ADR-rapport over grensbedrag bij O/GS na te denken over of voor mensen die onterecht OGS hebben gekregen de compensatie hoog genoeg is (100/130%) in de herstelregeling.

Kamerstuk nummer n.t.b.

In behandeling. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

180

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat ouders de mogelijkheid moeten hebben om bij hun persoonlijke zaakbehandelaars aan te kunnen geven dat zij even niet gestoord willen worden en dat daardoor in die tijd geen termijnen zullen verlopen, dit is wel afhankelijk van individuele situaties.

Kamerstuk nummer n.t.b.

In behandeling. Hier wordt bij de uitvoering van integrale beoordelingen rekening mee gehouden. Update volgt in de achtste voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

181

2015/2016

Toezegging openbaarheid kern overeenkomst

Plenaire vergadering 26-01-2016 Verslag EK 2015/2016, nr. 17, item 7

In behandeling. De Eerste Kamer wordt geinformeerd over de stand van zaken in april 2022 in de brief Moties en Toezeggingen.

182

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om de invorderingsstrategie te herijken.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. In de Kabinetsreactie is aangegeven dat de invorderingsstrategie van de Belastingdienst tegen het licht wordt gehouden. De huidige situatie wordt door een werkgroep in beeld gebracht waarbij meerdere onderdelen uit de invordering worden bekeken (bijvoorbeeld uitstel van betaling, kwijtschelding en verrekening). De werkgroep zal inventariseren in welke gevallen de invorderingsmaatregelen van de Belastingdienst onredelijk streng kunnen uitpakken en welke verbeteringen in de uitvoering kunnen worden doorgevoerd. Ook wordt gekeken naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling en welke verbeteringen in de uitvoering kunnen worden doorgevoerd om voldoende rekening te houden met de omstandigheden van mensen. Het doel is om zo veel mogelijk mensen die in de knel dreigen te komen beter te helpen en problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de herijking van de invorderingsstrategie staat het perspectief van de burger centraal. Gestart wordt met actualisatie van de visie op schulden. De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar al een visie op schulden ontwikkeld. Dit betreft een gezamenlijke visie van de Belastingdienst en Toeslagen. Deze visie richt zich op een meer debiteurgerichte behandeling met meer oog voor de omstandigheden van de burger, waarin de burger wordt meegenomen in wat wél kan en wat niet en waarin Belastingdienst en Toeslagen een proactieve houding aannemen. Deze nieuwe visie wordt getoetst aan de recente ontwikkelingen. Momenteel vindt hierover (inter)departementale afstemming plaats. Zoals aangekondigd in de eerdere kabinetsreactie is de inwerkingtreding van het programma Stroomlijnen Rood Blauw (SRB) opgeschort. Gedurende deze opschorting worden de onderwerpen van SRB heroverwogen. SRB bestaat uit zes, in meer of mindere mate, met elkaar samenhangende onderwerpen. Naast deze zes onderwerpen wordt in de heroverweging, in lijn met de motie Ploumen-Klaver, gekeken naar de introductie van een hardheidsclausule in de Invorderingswet. Voor de heroverweging SRB is een (inter)departementale werkgroep samengesteld die de verschillende onderwerpen analyseert vanuit nieuwe inzichten, zoals het doenvermogen van de burger, een betere waarborging van het bestaansminimum van de burger en de voorgenomen ontvlechting. Per onderwerp zal worden onderzocht of deze, al dan niet in aangepaste vorm, nog steeds wenselijk en voor de burger daadwerkelijk gunstig is. Bij de totstandkoming van concrete voorstellen wordt ook gebruik gemaakt van rondetafelsessies waarbij verschillende belangenorganisaties worden geconsulteerd. De eerste rondetafelsessie vindt plaats in juni van dit jaar. Ten aanzien van het onderdeel rechtsbescherming zijn reeds de eerste stappen gezet. Het wettelijk voorzien van deze rechtsgang is het onderdeel Rechtsbescherming van SRB. Ten aanzien van de inwerkingtreding van dit onderdeel van SRB is de Uitvoeringstoets bij de Belastingdienst aangevraagd. Daarnaast is advies gevraagd aan de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. In de herfst volgt hierover een kamerbrief.

183

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om de uitkomsten voor het onderzoek verankering fraudebegrip te verbreden.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. Eerste fase van het onderzoek wordt voorzien in het najaar van 2021. Streven is te starten met aanpassing wetgeving in begin 2022

184

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om te kijken naar toekomstbestendige handhavinsinstrumentarium.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. De Belastingdienst werkt dit jaar aan het actualiseren van de uitvoerings- en handhavingsstrategie. Hierbij hebben we uiteraard de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen laten meewegen. Daarnaast hebben we door middel van de dit jaar voor het eerst in de begroting opgenomen tussendoelen met subjectieve en objectieve indicatoren een mogelijkheid om te meer inzicht te krijgen in de beleving van burgers en bedrijven en in de werking van onze strategie. Ook die aspecten kunnen meewegen bij het actualiseren van de strategie, maar zeker ook bij het (door)ontwikkelen van het handhavingsinstrumentarium. Het inzicht dat we door middel van deze set indicatoren ontwikkelen is mede bedoeld om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Ook de fundamentele transformatie dienstverlening, waarmee de organisatie van procesgericht naar mens- en extern gericht transformeert, speelt hierbij een rol. Dienstverlening is immers een belangrijk instrument waarmee we het voor burgers en bedrijven gemakkelijker willen maken en hen waar nodig (pro)actief en op een passende manier willen ondersteunen. De inmiddels vastgestelde «visie op dienstverlening» als nadere uitwerking van de uitvoerings- en handhavingsstrategie op dit gebied, biedt hiervoor voldoende handvatten.Binnen SZW worden de voor- en nadelen, om bij het niet nakomen van de inlichtingenplicht een wettelijk onderscheid te maken tussen fraude en overtreding, op een rij gezet. Ook wordt onderzocht hoe dit zou moeten doorwerken in het handhavingsinstrumentarium. Tot slot doet NSOB onderzoek naar handhaving in de sociale zekerheid. Dit onderzoek wordt in het najaar 2021 opgeleverd.

Niet-fiscaal

Tabel 93 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

1

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over verlenging van de bevriezing van schuldafbetalingen (t.v.v. 33625-305)

Kamerstukken II 2019-2020, 33 625, nr. 313

Afgerond. Opgenomen in het verslag van het International Monetary and Financial Committee van 15 oktober 2020. 2020-2021, Kamerstuk 26234, nr. 247

2

2019/2020

Motie van de leden Snels en Kröger over onderzoek naar de aard, omvang en effecten van transitierisico's voor de haven Rotterdam

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 314

Aan deze motie is invulling gegeven door de minister van IenW bij de aanbieding van de ontwerp-Havennota (Kamerstukken II 2019-2020, 31 409, nr. 274) en door de minister van Financiën bij de aanbieding van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 353).

3

2016/2017

Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging

Kamerstukken II 2016-2017, 342 725, nr. 5

Hierbij het verzoek tot afdoen. Deze motie is doorlopend en wordt jaarlijks voldaan/geactualiseerd door BZK.

4

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over aandacht voor doelmatigheid en rechtmatigheid bij de coronamaatregelen (t.v.v. 35470-15)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 20

Deze motie is afgedaan op 18 december 2020.Kamerstukken II 2020-2021, 35 420 nr. 227

5

2019/2020

Motie van het lid Nijboer over de vakbonden erbij betrekken met het oog op de arbeidsomstandigheden

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 8

Afgerond, zie ook Kamerbrief van 3 november 2020 «Goedkeuring herstructureringsplan KLM» (Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 45)

6

2019/2020

Motie van het lid Nijboer over een bijdrage van brandstofhandelaren en leasemaatschappijen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 9

Afgerond, zie ook Kamerbrief 3 november 2020 «Goedkeuring herstructureringsplan KLM» (Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 45).

7

2019/2020

Motie van de leden Stoffer en Slootweg over werknemers tot anderhalf keer modaal zo veel mogelijk ontzien

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 17

Afgerond, zie ook Kamerbrief 3 november 2020 «Goedkeuring herstructureringsplan KLM» (Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 45).

8

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over geen aandelenbonus voor de topman van Air France-KLM

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 344

Afgerond, zie Kamerbrief van 10 mei 2021 «Uitvoering motie Alkaya en beantwoording Kamervragen bonus topman Air France-KLM» (Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 49).

9

2020/2021

Motie van het lid Heinen over aanpassing van nationale of Europese afspraken over aandelenbonussen bij staatssteun

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 345

Afgerond, zie brief 19 april 2021 van MEZK: «Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Staatsdeelnemingen van 13 april 2021» (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 349)

10

2020/2021

Motie van het lid Hammelburg over bonusuitkeringen bij staatssteun aankaarten bij de Europese Commissie

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 346

Afgerond, zie brief 19 april 2021 van MEZK: «Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Staatsdeelnemingen van 13 april 2021» (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 349)

11

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over ov-bedrijven voldoende compensatie bieden voor gemiste inkomsten

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 348

Afgehandeld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met een Kamerbrief (Kamerstukken II 2020-2021, 23 645, nr. 750).

12

2019/2020

Gewijzigde motie van lid Paternotte c.s. over biodiversiteitsverlies en de financiële risico's daarvan (t.v.v. 35446-7)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 446, nr. 8

Afgerond, met brief moties en toezeggingen voorjaar 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133

13

2020/2021

de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s (PVV). over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35529, letter O, was letter I);

Machtigingswet oprichting Invest International (35.529) letter O, was letter I.

Afgerond. Een bredere definitie van tegenstrijdig belang is opgenomen in de statuten.

Tabel 94 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

1

2020/2021

motie-Sneller c.s. (35 830, nr. 9) over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 9

In behandeling. Kamerbrief wordt opgesteld waarin wordt toegelicht hoe deze motie zal worden uitgevoerd.

2

2019/2020

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 14

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

3

2015/2016

Gewijzigde motie van de leden Merkies en Nijboer (t.v.v. 34346, nr.6) over SNS Bank in staatshanden houden

Kamerstukken II 2015-2016, 34 346, nr. 17

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

4

2017/2018

Motie van het lid Omtzigt over de evaluatie van de risicoreductie

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-20, nr. 1347

Afgedaan. Een nadere appreciatie van de bereikte risicoreductie is gegeven in de Kamerbrief over risico’s in de Europese bankensector (Kamerstukken  II 2020-2021, 21501-07, nr.1728) waarna de Tweede Kamer de bereikte risicoreductie heeft besproken tijdens het AO Eurogroep en Ecofinraad, gehouden ter voorbereiding van de Eurogroep en Ecofinraad van 30 november en 1 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 21501-07, nr CK)

5

2018/2019

Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector

Kamerstukken II 2018-2019, 31 477, nr. 34

Afgerond. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2020 middels een brief geïnformeerd over opvolging van de motie. Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 123.

6

2017/2018

Motie van het lid Snels c.s. over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. De Tweede Kamer is geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt met de brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. De rapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer per brief d.d. 1 december 2020. Kamerstukken II 20-21, 27863, nr. 91.

7

2019/2020

Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 12

In behandeling, wordt betrokken bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen waarin wordt voorgesteld de bevoegdheid te introduceren om informatie te delen over hoog risico klanten.

8

2019/2020

Motie van de leden Ronnes en Bruins over een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van betrokkenen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 12

In behandeling. De wettelijke deadline voor de vulling is 27 maart 2022. De eerste evaluatie wordt één jaar na de vulling van het UBO-register uitgevoerd.

9

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (t.v.v. 35245-13)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 15

In behandeling.

10

2020/2021

Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 46

In behandeling. In eerste instantie is gekeken of de geactualiseerde NRA witwassen van 1 juli 2020 meer inzicht zou bieden. Dit onderwerp is vervolgens toegevoegd aan de opdracht van de commissie doorstroomvennootschappen. De Kamer wordt dit najaar geinformeerd over de bevindingen van de commissie.

11

2020/2021

Motie van het lid Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

Kamerstukken II 2020-2021, 35 179, nr. 14

In behandeling.

12

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's

Kamerstukken II 2020-2021, 35 179, nr. 15

In behandeling.

13

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Bruins over inzicht voor UBO's in het aantal keren dat hun gegevens in het register zijn opgezocht (t.v.v. 35179-13)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 18

In behandeling.

14

2018/2019

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het proactief informeren van de Kamer

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 22

Doorlopend. De inhoud van de motie is opgenomen in het protocol van EZK en Financiën over de uitoefening van het aandeelhouderschap

15

2018/2019

Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over periodiek en integraal rapporteren over de doeltreffendheid van het instrumentarium

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 23

Doorlopend. Dit ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

16

2018/2019

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het publieke belang borgen in het investerings- en financieringsbeleid (t.v.v. 35123-25)

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 31

Afgerond. De inhoud van deze motie is opgenomen in de aanvullende overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL

17

2019/2020

Motie van het lid Nijboer c.s. over overwegen om het aandelenbelang te vergroten

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 11

In behandeling, zal worden meegenomen bij potentiële kapitaalstorting

18

2019/2020

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over uitbreiden van de invloed van de regering als aandeelhouder in de holding

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 13

In behandeling, zal worden meegenomen bij potentiële kapitaalstorting

19

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Baudet over nooit akkoord gaan met een voorstel waarbij Nederland garant staat voor de staatsschuld van een ander land (t.v.v. 21501-07-1672)

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1681

In behandeling. Dit is een doorlopende motie. Tot nu toe zijn we niet akkoord gegaan.

20

2019/2020

Motie van het lid Alkaya over het waar nodig ondersteunen van DNB en ECB bij experimenten met digitaal centralebankgeld

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 6

In behandeling. De experimenten zijn in juli jl. afgerond: de ECB is een nieuwe fase ingegaan. De TK zal hierover in september per brief geïnformeerd worden.

21

2019/2020

Motie van het lid Alkaya over een brede acceptatie van contant geld als betaalmiddel

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 7

In behandeling. DNB heeft onderzoek laten doen naar hoe de chartale infrastructuur er in de toekomst uit moet zien. Op 30 juni heeft de minister het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk II 2020-2021, 27863, nr. 94)

22

2019/2020

Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over aanscherpingen in het risicobeleid van banken onderzoeken (t.v.v. 35107-14)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 15

In behandeling.

23

2019/2020

Motie van het lid Bruins over perspectief op het openen van een rekening bij de centrale bank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 9

In behandeling, na de zomer volgt een brief over het proces richting de digitale euro.

24

2019/2020

Motie van het lid Bruins over richting Basel V inzetten op strengere kapitaaleisen en een hogere leverage ratio

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 10

In behandeling.Het voorstel van de Europese Commissie voor implementatie van de Bazel 3.5 eisen wordt verwacht in september/oktober dit jaar. Het kabinet zal op dat moment zijn definitieve positie delen met de Kamer via de gebruikelijke weg van een BNC-fiche. Vooruitlopend op het voorstel van de Europese Commissie heeft NL zijn positie in een position paper uitgewerkt (Joint position paper Basel reforms DNB and NL MoF | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Hierin zet Nederland in op consistente implementatie van de Bazelse standaarden in de EU en pleit het voor een opslag op de leverage ratio voor alle systeemrelevante banken.

25

2019/2020

Motie van de leden Krol en Van Brenk over het verlagen van het maximumkredietvergoedingspercentage

Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 511

In behandeling. De maximale kredietvergoeding is tijdelijk verlaagd (als crisismaatregel). Het is aan een nieuw kabinet om de maximale kredietvergoeding eventueel structureel te verlagen.

26

2017/2018

Motie van de leden Ronnes en Paternotte over de afwikkeling van het herstelkader

Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 156

Afgerond met de publicatie van de eindrapportage van de AFM, die per brief van 1 juni 2021 aan uw Kamer is toegezonden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311, nr. 238.

27

2017/2018

Motie van de leden Leijten en Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten

Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 162

In behandeling. De evaluatie zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311 nr. 238.

28

2018/2019

Motie van de leden Snels en Sneller over de stabiliteitsrisico's van klimaatverandering

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 91

Afgerond. DNB blijft de blootstelling van financiële instellingen op CO2-intensieve sectoren monitoren, in algemene en specifieke publicaties. In de brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de Tweede Kamer hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

29

2018/2019

Motie van de leden Sneller en Snels over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 90

Afgerond met een Kamerbrief van oktober 2020. Kamerstukken 2020-2021, 32 545, nr. 122.

30

2015/2016

Motie van het lid Ronnes c.s. over een adequate prioritering van de herbeoordelingen

Kamerstukken II 2015-2016, 31 311, nr. 169

Afgerond. Eind 2019 hebben alle klanten reeds al een compensatie-aanbod ontvangen. Per 31 maart 2021 zijn de reguliere controles van de externe dossierbeoordelaars afgerond en heeft de AFM een eindrapportage opgesteld, die per brief van 1 juni 2021 aan uw Kamer is toegezonden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311 nr. 238.

31

2017/2018

Motie van het lid Ronnes c.s. over niet verkopen van aandelen URENCO

Kamerstukken II 2017-2018, 28 165, nr. 278

Verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco is niet aan de orde. Het kabinet kan niet voor de overige aandeelhouders van Urenco (de Britse overheid en de Duitse private aandeelhouders E.on en RWE) bepalen wat zij met hun aandeel doen. Bij zowel het Verenigd Koninkrijk als E.on en RWE blijft de wens tot verkoop van de aandelen aanwezig. Net zoals het kabinet is het Verenigd Koninkrijk van mening dat van verkoop van de aandelen in Urenco pas sprake kan zijn als de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op adequate wijze zijn geborgd.

32

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Bruins over de doelstellingen van het kansspelbeleid expliciet bespreken met de staatsdeelnemingen (t.v.v. 28165-309)

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 316

Doorlopend. De Kamer is over de gesprekken met NLO en HC geinformeerd middels begeleidende brief bij Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019 (16 juni 2020)

33

2013/2014

Motie van de leden Van Hijum en Nijboer over het waarborgen van het nutskarakter van SNS Bank

Kamerstukken II 2013-2014, 32 013, nr. 45

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

34

2017/2018

Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over toekennen van passende risicowegingen aan staatsobligaties (t.v.v. 21501-07-1520)

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1523

In behandeling, dit is reeds de positie van Nederland.

35

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Tony van Dijck en Graus over KLM losweken van Air France (t.v.v. 35470-6)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 21

In behandeling. Zal worden meegenomen in een eventuele toekomstige technische briefing en/of bij potentiële kapitaalstorting.

36

2019/2020

Motie van het lid Van Raan over een bespiegeling over brede welvaart opnemen in de Miljoenennota

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 9

In behandeling. Brede welvaart zal worden meegenomen in de komende Miljoenennota.

37

2017/2018

Motie van de leden Alkaya en Snels over de evaluatie van de financieringswijze

Kamerstukken II 2017-2018, 34 870, nr. 13

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de evaluatie vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (1-1-2019).

38

2014/2015

Motie van het lid Van Hijum over aanscherping van de Europese regels voor variabel belonen

Kamerstukken II 2014-2015, 33 964, nr. 35

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor aanscherping van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen.

39

2017/2018

Motie van het lid Leijten over verzekeringen met een beleggingselement

Kamerstukken II 2017-2018, 34 770, nr. 8

In behandeling. Onderzoek naar hoe de kennis- en ervaringstoets kan worden verbeterd.

40

2017/2018

Motie van de leden Slootweg en Paternotte over invulling van het begrip maatschappelijke betamelijkheid

Kamerstukken II 2017-2018, 34 910, nr. 20

Afgerond. Op 22 februari 2021 heeft DNB de beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid gepubliceerd. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de Tweede Kamer hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

41

2019/2020

Nader gewijzigde motie het lid Jasper van Dijk c.s. over stoppen van verdienmodellen die mensen in de schulden brengen (t.v.v. 35316-20)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 316, nr. 21

In behandeling. De maximale kredietvergoeding is tijdelijk verlaagd (als crisismaatregel). Het is aan een nieuw kabinet om de maximale kredietvergoeding eventueel structureel te verlagen.

42

2015/2016

Motie van het lid Ronnes over zeer terughoudend zijn bij verdere harmonisatievoorstellen voor hypothecair krediet

Kamerstukken II 2015-2016, 34 292, nr. 7

Doorlopend

43

2019/2020

Motie van het lid Sneller over de Kamer informeren over naleving van de voorwaarden voor de staatssteun

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 6

Doorlopend, zal worden meegenomen bij reguliere begrotingsmomenten.

44

2020/2021

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 73

Afgedaan met de brief van 28 juni van de minister van Rechtsbescherming over de verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken. Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr. 84

45

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Van Nispen over de samenwerking met financiële dienstverleners intensiveren (33552-71)

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 78

In behandeling. Momenteel is Financiën, samen met het ministerie van EZK en J&V, in gesprek met de banken en telecomsector over een integrale aanpak van digitale fraude. Voorlichting is onderdeel van deze aanpak. De Kamer is hier in juni over geïnformeerd (Kamerstukken II 2020 ‒ 2021, 29911, nr. 314) en wordt, zoals toegezegd in deze brief, later geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

46

2020/2021

Motie van het lid Kuiken c.s. over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 77

In behandeling. De Kamer is in de brief van 28 juni 2021 van de minister van Rechtsbescherming geïnformeerd over de voortgang. Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr. 84.

47

2020/2021

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 74

In behandeling. De Kamer is in de brief van 28 juni 2021 van de minister van Rechtsbescherming geïnformeerd over de voortgang. Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr.84.

48

2020/2021

Motie van het lid Heinen c.s. over een protocol voor het informeren van de Kamer over uitgaven in het kader van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 7

In behandeling.

49

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over een wijziging van de Comptabiliteitswet om het budgetrecht van de Kamer te versterken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 11

In behandeling.De uitvoering van deze motie wordt betrokken bij de evaluatie van de CW 2016. Naar aanleiding van de toezegging om de opzet van de evaluatie van de CW 2016 met de Tweede Kamer te delen wordt een Kamerbrief opgesteld. In deze Kamerbrief zal worden ingegaan dat de uitvoering van deze motie hierin wordt meegenomen.

50

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over de uitwisseling van best practices tussen departementen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 12

In behandeling.Er wordt een Kamerbrief opgesteld met toelichting en planning hoe deze motie wordt uitgevoerd.

51

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over meetbare doelstellingen in rijksbeleid voor een beter inzicht in de effectiviteit

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 13

In behandeling.

52

2020/2021

Motie van de leden Snels en Nijboer over onderzoek naar de trendmatige verslechtering in de rechtmatigheid van uitgaven en verplichtingen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 14

In behandeling.Er wordt een Kamerbrief opgesteld met toelichting en planning hoe deze motie zal worden uitgevoerd.

53

2020/2021

Motie van het lid Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het opleidingsaanbod voor ambtelijk professionals

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 16

In behandeling.

54

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over het toepassingsbereik van de RPE uitbreiden naar fiscale regelingen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 18

In behandeling. Er wordt een Kamerbrief geschreven waarin aan deze motie invulling wordt gegeven,

55

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over een indicator dierenwelzijn toevoegen aan de Monitor Brede Welvaart

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 19

In behandeling.

56

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 20

In behandeling.

57

2020/2021

Motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 23

In behandeling.Naar verwachting gaat er in het najaar 2021 een Kamerbrief uit met toelichting en planning hoe deze motie wordt uitgevoerd.

58

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over onderzoeken hoeveel bedrijven alsnog failliet zullen gaan als de steunpakketten wegvallen (t.v.v. 35830-29)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 37

Wordt meegnomen in behandeling van alle moties van het verantwoordingsdebat 2021, na het reces.

59

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over voorkomen dat binnen Air France-KLM bonussen worden uitgekeerd

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 339

In behandeling.

60

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over bij het deelnemingenbeleid aandacht besteden aan het begrip «brede welvaart»

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 341

In behandeling voor de nieuwe nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.

61

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Hammelburg over brede diversiteit nastreven bij staatsdeelnemingen (t.v.v. 28165-347)

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 350

In behandeling voor de nieuwe nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.

62

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over geen taken overdragen aan gemeenten zonder bijbehorende financiën

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 9

In behandeling.

63

2020/2021

Motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over structurele compensatie van de woningcorporaties

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 10

In behandeling.

64

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over duidelijke kaders voor financieel degelijk beleid

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 11

Toegewezen aan directie.

65

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over de SPV-bestedingstermijn verlengen naar eind 2022

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 12

In behandeling.

66

2020/2021

Motie van het lid Nijboer c.s. over kosteloos geld kunnen blijven opnemen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 140

In behandeling. DNB heeft onderzoek laten doen naar hoe de chartale infrastructuur er in de toekomst uit moet zien. Op 30 juni heeft de minister het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk II 2020-2021, 27863, nr. 94)

67

2020/2021

Motie van leden Heinen en Alkaya over negatieve rente voor kleine spaarders voorkomen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 142

In behandeling.

68

2019/2020

Motie van lid Van der Lee c.s. over de herziening van de relevante toezichts- en rapportageraamwerken voor de financiële sector

Kamerstukken II 2019-2020, 35446, nr. 4

In behandeling. Is/wordt meegenomen in de BNC-fiches voor de relevante trajecten (herziening CRR/CRD (Q1 2021) en Solvency II (nb)). Eventueel in combinatie met de EU-consultaties voor de relevante trajecten.

69

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Azarkan (35 830, nr. 25) over bezien hoe de Rekenkamer gedurende het boekjaar onrechtmatigheden een halt kan toeroepen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 25

In behandeling. Kamerbrief wordt opgesteld waarin wordt toegelicht hoe deze motie zal worden uitgevoerd.

70

2020/2021

De motie-Amhaouch/Weverling over met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een samenwerkingsvorm onderzoeken (35529, nr. 13);

Kamerstukken II 2020-2021, 35529, nr. 13

In behandeling.

71

2020/2021

de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van der Lee over de gehele investeringsportefeuille in overeenstemming bren?gen met de Parijsdoelstellingen (35529, nr. 14);

Kamerstukken II 2020-2021, 35529, nr. 14

In behandeling. De aanvullende overeenkomst tussen de staat, FMO en Invest International is op dit moment nog niet vastgesteld.

72

2020/2021

de motie-Bouali/Weverling over rekening houden met bedrijfsgrootte en administratieve draagkracht (35529, nr. 15).

Kamerstukken II 2020-2021, 35529, nr. 15

In behandeling.

73

2020/2021

de motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35529, letter Q).

Machtigingswet oprichting Invest International (35.529) letter Q.

In behandeling. De genoemde samenwerkingsovereenkomsten zullen worden gedeeld met de Kamer zodra deze finaal zijn. In het periodieke beleidsoverleg tussen BHOS, FIN, FMO en Invest International zal de samenwerking en de te realiseren synergie tussen FMO en Invest International een terugkerend punt van aandacht zijn. De minister voor BHOS heeft in de derde termijn bevestigd dat de regelingen blijvend onder haar verantwoordelijkheid vallen. Jaarverslagen en jaarrekeningen van Invest International worden, zoals in de machtigingswet bepaald, met de Kamer gedeeld.

Tabel 95 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

1

2018/2019

Toezegging Aanbieden berekening Planbureau inzake houdbaarheidstekort (35.000)

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8

Het CPB heeft in december een nieuwe vergrijzingsstudie gepubliceerd, waarin het gasbesluit is verwerkt (in maart heeft het CPB een update gegeven van het houdbaarheidssaldo).Een Kamerbrief om dit toe te lichten is al enige tijd erbij ingeschoten. Het kamerlid is inmiddels niet meer in functie. Verzoek is om hem zonder kamerbrief zo af te doen.

2

2018/2019

Toezegging mensen met afstand tot arbeidsmarkt in jaarverslag deelnemingen

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Afgerond met de brief van 31 maart 2021, Vooruitblik Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 338) waarin stil wordt gestaan bij het rapporteren over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

3

2018/2019

Toezegging indicatoren Monitor Brede Welvaart Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Afgerond. Invest-NL heeft er voor gekozen om speerpunten te maken van SDG-doelstellingen 7, 8 en 9. In het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 353) is aangegeven dat Invest-NL met deze SDG’s invulling geeft aan de monitor van het CBS over Brede Welvaart en Sustainable Development Goals.

4

2018/2019

Toezegging uitsluitingenlijst zaken die Invest-NL niet ondersteunt

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Afgerond. De uitsluitingenlijst is afgerond en maakt onderdeel uit van het MVO-beleid van Invest-NL en het investeringsproces zoals omschreven in de strategie en het investeringsbeleid. Over MVO in den brede wordt gerapporteerd in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2020, op 23 juni naar de Kamer verstuurd (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 353).

5

2018/2019

Toezegging maatschappelijk verantwoord ondernemen in externe jaarverslag Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Afgerond. MVO is stevig verankerd binnen Invest-NL en het beleid is zichtbaar op de website en in haar jaarverslag. In het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 353) wordt ingegaan op de verankering van MVO bij Invest-NL.

6

2018/2019

Toezegging paragraaf loonontwikkeling in Miljoenennota

Handelingen II 2018-2019, nr. 90, item 12

Afgedaan in Miljoenennota 2021.

7

2018/2019

Toezegging advies Zorgautoriteit na voorjaarsbesluitvorming en Voorjaarsnota

Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Deze toezegging is afgerond middels een advies van de Zorgautoriteit voor de Voorjaarsbesluitvorming d.d. 24 februari 2021. Het voornemen is om deze werkwijze te blijven hanteren.

8

2018/2019

Toezegging normeringssystematiek op de agenda

Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Deze toezegging is afgerond middelsKamerstukken II 2020-2021, 35 570 IX, nr. 2Er is een onderzoek gedaan door KPMG eind 2019. Dit is in het najaar van 2020 afgerond. Communicatie hierover heeft plaatsgevonden in de begroting van Financiën.

9

2018/2019

Toezegging problematiek onderhoud onder aandacht IenW

Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Hierbij het verzoek tot afdoen. Ministerie IenW is dossierhouder. Er is een audit opgestart waarin gekeken wordt naar de problematiek van onderhoud. De Kamer wordt geïnformeerd per brief door IenW.

10

2018/2019

Toezegging nogmaals vragen naar ramingen CPB

Handelingen II 2018-2019, nr. 101, item 14

Deze toezegging is afgerond middels de CPB-publicatie over zorg bij MLT-november te vinden in de volgende publicatie: Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 van november 2020.

11

2019/2020

Toezegging baten-lastensystematiek bij fonds

Handelingen II 2019-2020, nr. 9, items 5 en 9

Afgerond middels Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 2. Deze toezegging is afgedaan in de begroting van Financiën.

12

2018/2019

Toezegging Kamer informeren zodra het Invest-NL het eigen mvo-beleid heeft vormgegeven (35.123)

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10

Afgedaan in de brief aan de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2019-2020, 35 123, nr. 0) met als bijlage meegestuurd het MVO beleid van Invest-NL.

13

2018/2019

Toezegging Informeren over samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen Invest-NL (35.123)

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10

Afgedaan met de brief aan de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2020-2021, 35 123, nr. 36) op 15 oktober 2020.

14

2019/2020

Toezegging De Kamer informeren over het Invest-NL fonds (35.300)

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 7

Afgedaan. Het kabinet heeft op 7 september 2020 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer inzake het Nationaal Groeifonds waarin is ingegaan op de in de vraagstelling genoemde inhoud. Deze brief behandelt ervaringen uit het buitenland, ervaringen met het FES-fonds, het budgetrecht, het type projecten en de governance.Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 82

15

2019/2020

Toezegging algemene lessen en visie kabinet in beleidsdoorlichting staatsdeelnemingenbeleid

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 318

Afgerond. De beleidsdoorlichting is in december 2020 naar de Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2020-2021, 31 935, nr. 67), daarin wordt ingegaan op de periodieke evaluatie van staatsdeelnemingen.

16

2019/2020

Toezegging niet-permanente status UCN in beleidsdoorlichting staatsdeelnemingenbeleid

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 318

Afgerond. In december 2020 is de beleidsdoorlichting staatsdeelnemingen naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2020-2021, 31 935, nr. 67), daarin wordt ingegaan op de niet-permanente status van UCN.

17

2019/2020

Toezegging informeren betalingsachterstand Griekenland

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1649

Afgerond. Opgenomen in de Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1729.

18

2019/2020

Toezegging gesprekken ministers over Operatie inzicht in kwaliteit

Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

Afgerond.Gesprekken met ministers over inzicht in kwaliteit hebben deels plaatsgevonden voor coronacrisis. Door aanhoudende drukte voor bewindspersonen i.v.m. de coronacrisis is besloten de overige gesprekken op ambtelijk niveau te voeren.

19

2019/2020

Toezegging vermelden doelstellingen allocatie middelen begroting

Kamerstukken II 2019-2020, 31 865, nr. 166

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Eindrapport Evaluatie gebruik bijlage CW 3.1 door Tweede Kamer", van 19 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 2021D18348

20

2019/2020

Toezegging onderzoeken besteding geld via website Staatsloterij

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 312

Afgerond. Het verzoek van lid Alkaya is meegenomen in de gesprekken met NLO en over gerapporteerd in Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 327.

21

2019/2020

Toezegging wijziging van het ESM-verdrag en aangepast informatieprotocol

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1657

Afgerond. 2020-2021 Kamerstuk 35831, nr. 6

22

2019/2020

Toezegging beschouwing kosten en baten herverzekering

Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 8

Afgerond. Opgenomen in de Kamerbrief Herverzekering leverancierskredieten. Kamerstuk 2020-2021, 35433, nr. 10

23

2019/2020

Toezegging brief over crisismaatregelen exportkredietverzekeringen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 433, nr. 8

Afgerond. Opgenomen in de Kamerbrief Herverzekering leverancierskredieten. Kamerstuk 2020-2021, 35433, nr. 10

24

2019/2020

Toezegging brief definitieve vormgeving van herverzekering

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 9

Afgerond. De EK is per brief d.d. 13 november 2020 geïnformeerd. 2020-2021, Kamerstuk 35433, nr. F. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-955253

25

2019/2020

Toezegging opnemen verzekeraars in baten- en lastenanalyse herverzekering

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 9

Afgerond. De EK is per brief d.d. 13 november 2020 geïnformeerd. 2020-2021, Kamerstuk 35433, nr. F. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-955253

26

2019/2020

Toezegging evaluatiemethodiek voor sociaal economisch pakket

Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

Afgerond op 18 december 2020 middels Kamerstukken II, 2020-2-21, 2020Z25538.

27

2019/2020

Toezegging gesprek Auditdienst onderzoek modellen

Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

Afgerond: Middels brief aan de TK: "Modellen duurzaamheidsprojecten' van 17 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 32 813, nr. 690

28

2019/2020

Toezegging artikel 4.7 CW voorhangprocedure

Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

Afgerond op 16 juni 2020 middels regeringsbrief 2020D24157. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de verschillende inzichten van de controlleurs van Rijksfinanciën die er zijn geweest over het oordeel van onrechtmatige uitgaven. Hierin is ingegaan op de voorhangprocedure zoals bedoeld in artikel 4.7 CW 2016.

29

2019/2020

Toezegging verschillen in oordeel onrechtmatige uitgaven

Handelingen II 2019-2020, nr. 4, item 23

Afgerond op 16 juni 2020 middels regeringsbrief 2020D24157. De Tweede Kamer is geïnformeerd over de verschullende inzichten van de conroleurs van Rijksfinanciën die er zijn geweest over het oordeel van onrechtmatige uitgaven. Hierin is ingegaan op de voorhangprocedure zoals bedoeld in artikel 4.7 CW 2016.

30

2019/2020

Toezegging technische ondersteuning in MFK

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1710

Afgerond. De Tweede Kamer heeft een brief  gehad over het Voorstel Europese begroting 2021 d.d. 3 juli 2020. Kamerstuk II 2019-2020, 21501-20, nr. 1573

31

2019/2020

Toezegging benutten overheidsgaranties door bedrijven

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1710

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad op 9 en 11 juni 2020. Kamerstuk 2019-2020, 21501-07, nr. 17.04.

32

2019/2020

Toezegging hoge staatsschulden lidstaten

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1710

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

33

2019/2020

Toezegging update voortgang onderzoek toekomstscenario's Volksbank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

Afgerond met het versturen van de brief aan de Kamer (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 333).

34

2019/2020

Toezegging opmaken balans uitstaande garanties

Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

Afgerond. De minister van Financiën heeft in de Najaarsnota 2020 een update gegeven van de stand van zaken rond bijvoorbeeld het uitstaand risico van de coronagerelateerde risicoregelingen. In het FJR 2020 is een update gegeven over alle risicoregelingen, met daarin bijzondere aandacht voor de coronagerelateerde regelingen. Kamerstuk 2020-2021, 356502, nr. 1.

35

2019/2020

Toezegging besluitvorming over benutting ruimte onder eigen middelen-plafond

Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

Afgerond. Opgenomen in het verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2020, over Eurogroep/Ecofinraad. Kamerstuk 2019-2020, 21501-07, nr. 1713.

36

2019/2020

Toezegging evalueren Operatie inzicht in kwaliteit (OIIK) voor formatie

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Reflecteren en lessen Inzicht in Kwaliteit» van 3 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 865, nr. 188

37

2019/2020

Toezegging overzicht inroepen van artikel 2.27 CW bij Incidentele Suppletoire Begrotingen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

Afgerond als onderdeel van de Najaarsnota 2020,Kamerstukken II 2020-2021, 35 650, nr. 1.

38

2019/2020

Toezegging evalueren pilots doorlopende bijlage artikel 3.1 Comptabiliteitswet

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

Deze toezegging is afgedaan in het Eindrapport van 19 mei 2021"Evaluatie gebruik bijlage CW3.1 door Tweede Kamer", Kamerstukken II, Detail2021D18348.

39

2019/2020

Toezegging Brede maatschappelijke heroverwegingen in Operatie inzicht in kwaliteit (OIIK)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470-IX, nr. 9

Afgerond per verzending Kamerbrief  Vierde voortgangsrapportage OIIK  d.d. 10.03.2021.Kamerstukken II 2020-2021, 31 865, nr. 484.

40

2019/2020

Toezegging inzicht geven in plannen investeringsfonds

Handelingen II 2019-2020, nr. 90

Afgerond op 7 september 2020 middels Kamerstukken II, 2019 ‒ 2020, 35 300, nr. 83.

41

2019/2020

Toezegging financiële verhoudingen gemeenten in relatie tot taken en financiering

Handelingen II 2019-2020, nr. 90

Afgerond d.d. 30 oktober 2020 middeld Kamerstukken II 2020-201, 35 570-B-8 op 30 oktober 2020

42

2019/2020

Toezegging informeren Kamer toekomst KLM

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 20

Afgedaan tijdens de besloten technische briefing van 13 oktober 2020 over de toekomstscenario's van KLM.

43

2019/2020

Toezegging vergoeding banken voor lening

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 20

Afgerond met de brief aan de Kamer op 23 september over Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM (Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 42).

44

2018/2019

Toezegging informeren Kamer gesprekken Nederlandse Loterij en aanbieder draf- en rensportkansspelen

Kamerstukken II 2018-2019, 35 026, nr. 23

Afgerond. De Kamer is hier per brief over geïnformeerd. Zie Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-IX, nr. 19.

45

2019/2020

Toezegging informeren Kamer over onderzoek toekomstopties Volksbank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

Afgerond met het versturen van de brief aan de Kamer (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 333).

46

2020/2021

Toezegging afwijkingen corporate governance code opnemen in jaarverslag

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

Afgerond. In het Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 353) wordt inzicht gegeven in afwijkingen van staatsdeelnemingen op de corporate governance code.

47

2020/2021

Toezegging NL Loterij en Koning TOTO-reclames

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

Afgerond per brief van de staatssecretaris op 1 april 2021. Zie Kamerstukken II, 2020-2021, 24 577, nr. 172

48

2020/2021

Toezegging brede bespiegeling SGP

Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad op 9 september 2020, 2020D34513

Afgerond. Opgenomen in de Kamerbrief Brede bespiegeling inzake het Stabiliteits- en Groeipact. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1734.

49

2020/2021

Toezegging bail-in en bail-outregels

Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad op 9 september 2020, 2020D34513

Afgerond. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad op 11 en 12 september 2020. Kamerstuk II 2020-2021, 21501-07, nr. 1718.

50

2020/2021

Toezegging verduidelijken aannemen geagendeerde Raadsconclusies

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1726.

Afgerond. De Tweede Kamer is per brief d.d. 30 oktober 2020 geïnformeerd. Kamerstuk II 2020-2021, 1501-07, nr. 1724.

51

2020/2021

Toezegging anti-witwasdiscussies in Europees verband

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1726.

Afgerond. Opgenomen in brief d.d. 30 oktober 2020 geïnformeerd. Kamerstuk II 2020-2021, 1501-07, nr. 1724.

52

2020/2021

Toezegging terugkomen op SRF

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1726.

Afgerond. Opgenomen in het verslag Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1730.

53

2020/2021

Toezegging besteding EU-middelen inperken RAL

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1733.

Afgerond. Opgenomen in het verslag Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december 2020. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1730.

54

2020/2021

Toezegging rapport Europese Rekenkamer kapitaalmarktunie

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1733.

Afgerond. Opgenomen in de Beantwoording schriftelijk overleg inzake het fiche mededeling nieuw actieplan kapitaalmarktunie. Kamerstukken II 2020-2021, 22 112, nr. 3023

55

2020/2021

Toezegging transparantie concept-Raadsconclusies

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1733.

Afgerond. De concept-Raadsconclusies inzake de Kapitaalmarktunie waren beschikbaar ten tijde van het debat, alleen nog niet op het moment van verzending van de geannoteerde agenda aan de Kamers. Om de informatievoorziening te verbeteren is de werkwijze veranderd, waarbij in de geannoteerde agenda wordt opgenomen onder welke documentnaam de Raadsconclusies gepubliceerd zullen worden op Delegates Portal. Zie ook Reactie van de minister van Financiën – Beantwoording Schriftelijk Overleg Eurogroep en Ecofinraad | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl (p.4)

56

2020/2021

Toezegging Instellingswet Nationaal Groeifonds

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570, nr. 25

Toezegging achterhaald door niewe toezegging dat de instellingswet na het reces wordt gestuurd.

57

2020/2021

Toezegging jaarlijks debat Nationaal Groeifonds

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570, nr. 25

Afgedaan in Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

58

2020/2021

Toezegging Beoordelingscommissie informeren over Europese taxonomie (35.570 XIX)

Handelingen I 2020-2021, nr. 16, item 25, blz. 15.

Afgerond. Middels Kamerbrief "Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds' met bijlage rapport van de beoordelingscommissieKamerstukken II 2020-2021, 35 570 XIX, nr. 28.

59

2020/2021

Toezegging bijdrage interne CO2-beprijzing aan selectie projecten

Verslag EK 2020/2021, nr. 16, item 25

Afgerond.Middels Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds’ met bijlage rapport van de beoordelingsadviescommissie.Kamerstukken II 2020-2021, 35 570, nr. 28

60

2020/2021

Toezegging overschrijding IenW DBFMO

Kamerstukken II 2020-2021, 35 650, nr. 38

Afgerond, middels Kamerbrief d.d. 01.02.2021- Visie op DBFMO naar aanleiding van overschrijdingen bij infrastructuurprojecten.Kamerstukken II 2020-2021, 35 570A, nr. 49

61

2020/2021

Toezegging differentiatie premies garantieregelingen in Financieel Jaarverslag Rijk

Kamerstukken II 2020-2021, 35 650, nr. 38

De toezegging is afgedaan in het Financieel Jaarverslag Rijk 2020,Kamerstukken II 2020-2021, 35 830 nr. 1.

62

2020/2021

Toezegging risico's leningen in Financieel Jaarverslag Rijk

Kamerstukken II 2020-2021, 35 650, nr. 38

Toezegging is afgedaan in het Financieel Jaarverslag Rijk 2020,Kamerstukken II 2020-2021, 35 830 nr. 1

63

2020/2021

Toezegging boeggolf extra faillissementen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 650, nr. 38

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021» van 27 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35420, nr 314. Zie sectie 4. "Schulden en de solvabiliteitspositie van bedrijven".

64

2020/2021

Toezegging steunpakketen winkelketens met meerdere filialen

Tweede Kamer, debat over Uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven, 28 januari 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021» van 27 mei 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35420, nr 314.

65

2020/2021

Toezegging juridische situatie kinderen diplomaten en militairen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 25 087, nr. 268

De Nederlandse ambassade in de VS heeft hiernaar geïnformeerd bij de VS.

66

2020/2021

Toezegging afstemmen timing nationale goedkeuring EMB en EU-ratificatie

Handelingen II 2020–2021, 35 711, nr. 12

Afgerond. Opgenomen in de Kamerbrief Toezeggingen Eigenmiddelenbesluit. Kamerstukken II 2020-2021, 35711, nr. 13

67

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over leenstrategie

Handelingen II 2020–2021, 35 711, nr. 12

Afgerond. Opgenomen in de kamerstukken 2020-2021, 21501-07, nr. 1749 en 2020-2021, 22112, nr. 3112,

68

2020/2021

Toezegging termijn beroep op EU-herstelfonds

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1751.

Afgerond. Opgenomem in het verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 april 2021. Kamerstuk 2020-2021, 21507-07, nr. 1752.

69

2020/2021

Toezegging overzichtsbrief lopende dossiers terreinen Eurogroep en Ecofinraad

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-07, nr. 1751.

Afgerond. Opgenomen in de Kamerbrief Opvolging toezeggingen Commissiedebat. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1757.

70

2020/2021

Toezegging intergenerationele balans NGEU

Plenair debat nr. 37, item 5.

Afgerond. Opgenomen in het verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 21 en 22 mei 2021. Kamerstuk, 21501-07, nr. 1761.

71

2020/2021

Toezegging achtergrond vertraging ratificatie EMB

Plenair debat nr. 37, item 5.

Afgerond. Opgenomen in de Kamerbrief Toezeggingen eigenmiddelenbesluit. Kamerstuk 2020-2021, 35711, nr. 13

72

2020/2021

Toezegging ingaan op het speelveld/krachtenveld m.b.t. de bankenunie in verslag Eurogroep/Ecofinraad

Handelingen II 2020–2021, 21 501-07, nr. 1767

Afgerond. Opgenomen in het verslag Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 juni 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 21501-074, nr. 1762

73

2020/2021

Toezegging innovatie kleine bedrijven onder MiCA-verordening

Handelingen II 2020–2021, 21 501-07, nr. 1767

Afgerond. Opgenomen in het verslag Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 juni 2021. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1762.

74

2020/2021

Toezegging verkorten sunset clause tot 2030

Handelingen II 2020–2021, 21 501-07, nr. 1767

Afgerond. Opgenomen in het verslag Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 juni 2021. Kamerstuk 2020-2021, 21501-07, nr. 1762.

75

2020/2021

Toezegging meedenken over «Coronabonnetje» onderwijs

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

Deze toezegging is afgedaan want het is komen te vervallen.Dit amendement van D66 is uiteindelijk aangenomen, waardoor deze toezegging is komen te vervallen.In de Miljoenennota zal dit amendement van D66 verwerkt worden.

76

2020/2021

Toezegging delen eindrapportage wetenschappelijk onderzoek integriteit Douane

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 2021D05392

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in de brief "KPMG-rapport "De beheersing van corruptierisico's door de Douane in de Rotterdamse haven"", Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 50

77

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over voortgang VOG politiegegevens en continue screening Douane

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 47

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in de brief "KPMG-rapport "De beheersing van corruptierisico's door de Douane in de Rotterdamse haven"", Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 50

78

2019/2020

Toezegging informeren Kamer over onderzoek toekomstopties Volksbank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

Afgerond met het versturen van de brief aan de Kamer (Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 333).

79

2020/2021

Toezegging Kamer om check of onderzoek over een MKBA-leidraad al ingaat op motie over MKBA voor luchtvaart.

Algemene Financiële Beschouwingen, Handelingen II, 2020/21, 35570-IX.

Afgerond. Middels kamerstukken II, 2020/2021, 31936, nr. 827.

80

2020/2021

Toezegging meewegen positie ontwikkelingslanden bij deal over internationale winstbelasting

Tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad op 16 juni 2021, Kamerstukken II 2020/21, 21 501-07, nr. 1767.

Deze toezegging is afgerond. Op 1 juli 2021 is tijdens de vergadering van het Inclusive Framework van de OESO een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de herziening van het internationale belastingsysteem. In aanloop naar deze vergadering is door Nederland aandacht gevraagd voor de positie van ontwikkelingslanden. Bij de verdere uitwerking van het akkoord richting oktober zal Nederland oog blijven houden voor de positie van ontwikkelingslanden.

81

2020/2021

Gezamenlijke toezegging met minister Kaag over toesturen nadere informatie Invest International. in te brengen financiële middelen en regelingen

Kamerstukken I 2020-2021, 35529, nr. P

Afgerond.

82

2020/2021

Gezamenlijke toezegging met minister Kaag over toesturen projectenpijplijn Invest International.

Kamerstukken I 2020-2021, 35529, nr. P

Afgerond.

83

2020/2021

Gezamenlijke toezegging met minister Kaag over toelichting overzeese gebieden tot Invest International.

Kamerstukken I 2020-2021, 35529, nr. P

Afgerond.

84

2020/2021

Gezamenlijke toezegging met minister Kaag over toesturen nader inzicht samenwerkingsovereenkomst Invest International.

Kamerstukken I 2020-2021, 35529, nr. P

Afgerond. In de brief wordt toegezegd dat de minister voor BHOS erop zal aandringen middels die overeenkomsten zoveel mogelijk synergie na te streven. Mogelijk wordt dit uitgangspunt ook opgenomen in de aanvullende overeenkomst tussen de staat, FMO en Invest International.

Tabel 96 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond
 

Vergaderjaar

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

1

2008/2009

Toezegging beleidsmatige aanpassingen in de AMvB (Besluit bestuurlijke boetes Wft)

Kamerstukken II 2008-2009, 31 458, nr. 17

Doorlopend. Over de eerste beleidsmatige wijziging van het besluit is de Tweede Kamer bij brief van 9 febuari 2017 geinformeerd. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60

2

2010/2011

Toezegging Expliciete redengeving bij terugwerkende kracht (32.036)

Handelingen I 2010-2011, nr. 26, item 7, p. 28

Doorlopend. Bij wetsvoorstellen waaraan (aan onderdelen daarvan) terugwerkende kracht wordt verleend, zal de redengeving daarvoor expliciet worden toegelicht in de memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel

3

2012/2013

Toezegging ontwerp en invulling van borgingsinstrumenten

Kamerstukken II 2012-2013, 28 165, nr. 162

In behandeling. Het invoeren van een Britse wet voor borging publieke belangen heeft op dit moment geen prioriteit in het VK.

4

2013/2014

Toezegging financiële transactiebelasting

Kamerstukken II 2013-2014, 21 501-07, nr. 1115

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde

5

2013/2014

Toezegging stroomlijnen interpretatie inzake bevoegdheden accountantskantoor

Handelingen II 2013-2014, nr. 84, item 27

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor stroomlijning van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen.

6

2014/2015

Toezegging eventuele wijzigingen gedelegeerde handeling

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Doorlopend. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de minister de Tweede Kamer hier tijdig over informeren.

7

2015/2016

Toezegging gedupeerden misleidende reclame Staatsloterij

Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met Stichting Staatsloterijschadeclaim over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element was een eenmalige, bijzondere loterij in mei 2017. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald. Tegen Staatsloterij lopen nog enkele collectieve en individuele zaken.

8

2015/2016

Toezegging kapitaalstortingen TenneT Duitse investeringen

Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. In 2016 is een kapitaalstorting toegezegd. Er is vastgelegd dat TenneT de gestorte middelen alleen aanwendt voor wettelijk verplichte investeringen in Nederland. Sinds deze storting is de investeringsagenda van TenneT verder gegroeid. TenneT heeft daarom opnieuw additioneel eigen vermogen nodig. Anders dan bij de eerder aan TenneT toegezegde kapitaalstortingen, is deze eigen vermogen behoefte voor een substantieel deel een gevolg van de Duitse investeringsagenda. Onderzocht wordt of deze kapitaalbehoefte door een investering door de Duitse staat ingevuld kan worden.

9

2015/2016

Toezegging voortgang Volksbank

Kamerstukken II 2015-2016, 33 532, nr. 61

In behandeling. De Kamer is in juli 2021 geïnformeerd over de meest recente voortgangsrapportage van NLFI over de Volksbank (Kamerstukken II 2020-2021, 33 352, nr. 91).

10

2016/2017

Toezegging efficiëntieoperatie NS

Kamerstukken II 2016-2017, 28 165, nr. 264

Doorlopend. Deze informatie wordt jaarlijks verstrekt in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen

11

2016/2017

Toezegging NS aanspreken op normrendement

Kamerstukken II 2016-2017, 28 165, nr. 264

Doorlopend. In regulier overleggen spreekt de aandeelhouder regelmatig met de NS over het rendement

12

2016/2017

Toezegging wijzigingen in bijlage bij Wet toezicht accountantsorganisaties

Handelingen II 2016-2017, nr. 99

Doorlopend

13

2016/2017

Toezegging valuatie verkoopproces a.s.r.

Kamerstukken II 2016-2017, 33 532, nr. 79

In behandeling.

14

2017/2018

Toezegging risico’s ten aanzien van het ECB-beleid

Handelingen II 2017-2018, nr. 20, item 16, p. 13

Doorlopend. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1601 en 2020-2021 21507-07, nr. 1759.

15

2017/2018

Toezegging evalueren wet transparant toezicht financiële markten twee of drie jaar na inwerkingtreding

Handelingen II 2017-2018, nr. 46, item 4

In behandeling. Ten behoeve van de evaluatie is met DNB en AFM afgesproken dat zij de komende jaren bijhouden hoe zij de nieuwe publicatiebevoegdheden uit de Wet transparant toezicht financiële markten inzetten.

16

2017/2018

Toezegging evaluatie afwikkelingsproces van rentederivatendossier breder te trekken

Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 22

In behandeling wat betreft rentederivaten. De evaluatie naar het afwikkelingsproces zal worden uitgevoerd door ABDTOPConsult en zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311 nr. 238.Afgerond m.b.t. beleggingsverzekeringen. Bij brief van 28 juni 2019 is de TK geïnformeerd over de lessen die kunnen worden getrokken uit het beleggingsverzekeringendossier. Kamerstukken II 2018-2019, 32 013, nr. 218.

17

2017/2018

Toezegging blijvend monitoren lasten Wwft

Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 23

Doorlopend.

18

2017/2018

Toezegging aansprakelijkheidsbeperking DNB

Handelingen II 2017-2018, nr. 90

In behandeling. Wordt afgerond in het vijfjaarlijks onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van DNB als ZBO.

19

2017/2018

Toezegging evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Handelingen II 2017-2018, nr. 102, item 3 (herdruk)

In behandeling. Wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren die voorzien is vijf jaar na inwerkingtreding (2024)

20

2017/2018

Toezegging Toezicht DNB op eventueel weigeren door banken van politiek prominenten als klanten (34.808)

Handelingen I 2017-2018, nr. 38, item 3.

In behandeling. Tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is toegezegd dat deze wet binnen drie jaar na inwerkingtreding breed zal worden geëvalueerd (T2629). In die evaluatie wordt o.a. aandacht besteed aan deze toezegging en T02630 (zie ook Kamerstukken II 2018-2019, 34808, nr. K). In het najaar van 2021 zal de EK een verslag van de evaluatie ontvangen.

21

2017/2018

Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

Handelingen I 2017-2018, nr. 38, item 3.

In behandeling. De Eerst Kamer heeft op 12 februari 2019 een brief ontvangen met de hoofdlijnen van de evaluatie van de implementatiewet AMLD4. In het najaar van 2021 zal het rapport met een appreciatie naar de EK en TK worden gestuurd.

22

2017/2018

Toezegging evaluatie implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling. Het evaluatierapport zal begin 2022 worden toegezonden aan de Kamer.

23

2017/2018

Toezegging aandacht EC voor risico’s op terrein van privacy

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling.  De Tweede Kamer is hierover geinformeerd in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. Ook is in de reactie op de consultatie van de Europese Commissie ten behoeve van de te vormen strategie voor het retail betalingsverkeer aandacht gevraagd voor de privacy-risico's ten aanzien van PSD2.

24

2017/2018

Toezegging monitoren diversiteit betaaldiensten, ontstaan monopolies en marktmacht BigTech

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. De Tweede Kamer is geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt (brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111). De rapportage is aangeboden aan de TK per brief d.d. 1 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 27863, nr. 91.

25

2017/2018

Toezegging DNB jaarlijks om rapportage trustsector te vragen

Handelingen II 2017-2018, nr. 105, item 8

Doorlopend. DNB neemt de rapportage op in haar zbo-verantwoording

26

2018/2019

Toezegging AFM-rapportages inzake rentederivaten

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 96

In behandeling.

27

2018/2019

Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000)

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8, p. 23-24

In behandeling. De evaluatie van het SGP is begin dit jaar van start gegaan, maar is opgeschort vanwege de huidige COVID-19 ontwikkelingen. Tijdens de eerste verkennende discussies over de evaluatie in 2019 en begin van dit jaar heeft Nederland ingezet op o.a. de verbetering van de voorspelbaarheid en transparantie van het SGP. Wanneer de discussie over de evaluatie zal worden herstart is nog onbekend.

28

2018/2019

Toezegging Onderzoeksresultaten WRR en SER inzake zorgkosten aanbieden (35.000)

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8

In behandeling. De minister van VWS zal dit oppakken, voor zover de WRR en de SER dit niet doen. SER rapport is gepubliceerd. WRR rapport wordt komende maanden verwacht.

29

2018/2019

Toezegging De Kamer de evaluatie van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars aanbieden (34.842)

Handelingen I 2018-2019, nr. 9, item 8

In behandeling. Tijdens de plenaire behandeling van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in uw Kamer heeft de minister van Financiën aangegeven  te starten met het onderzoek wanneer EIOPA haar eindrapport over garantieregelingen voor polishouders in Europa heeft afgerond. Het EIOPA eindrapport is op 31 december 2020, als onderdeel van het eindadvies van EIOPA t.b.v. de evaluatie Solvency II, naar de Europese Commissie gestuurd.

30

2018/2019

Toezegging informeren over voorzieningen contant geld

Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 40

Doorlopend. Dit is meegenomen in Kamerbrief reactie op de jaarrapportages van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Zie Kamerstukken II 2020-2021, 27 863, nr. 92, Kamerstukken II 2019-2020, 27 863, nr. 87 en Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 83.

31

2018/2019

Toezegging systeemrisico’s faillissement SecurCash

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. DNB heeft onderzoek laten doen naar hoe de chartale infrastructuur er in de toekomst uit moet zien. Het waardetransport is hier ook in meegenomen. Op 30 juni heeft de minister het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamerstuk II 2020-2021, 27863, nr. 94.

32

2018/2019

Toezegging gebonden versie Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Doorlopend. De leden van de Vaste Commissie voor Financiën krijgen binnenkort de ingebonden versie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 aangeboden gekregen.

33

2018/2019

Toezegging voortgangsrapportages Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Appreciatie meenemen in jaarverslagcyclus van Invest-NL. Reeds besproken met Invest-NL.

34

2018/2019

Toezegging hoogte normrendement Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

In behandeling. Kamer informeren na vaststelling. Uiteindelijke termijn voor vaststelling normrendement is per Kamerbrief vastgezet op 3 jaar (streefdatum vaststelling 01-01-2023)

35

2018/2019

Toezegging maatschappelijk verantwoord ondernemen Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Vast agendapunt bij de AvA.

36

2018/2019

Toezegging meenemen Algemene Rekenkamer bij evaluatie Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Te zijner tijd zal FIN de AR vragen om advies. Voorafgaand aan de formele adviesaanvraag zal ambtelijk overleg plaatsvinden om te komen tot een gedegen vraagstelling

37

2018/2019

Toezegging informeren Kamer over wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen worden voorgelegd of gemeld aan de Kamer. Evaluatie zal worden gedeeld met de Tweede Kamer

38

2018/2019

Toezegging meenemen compliance in gesprekken Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Dit zal worden meegenomen in aandeelhoudersoverleggen vanaf oprichting Invest-NL.

39

2018/2019

Toezegging delen rapportages Invest-NL met Eerste Kamer

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10

Doorlopend. Economische Zaken en Klimaat heeft de jaarrapportage met een appreciatie over het jaar 2020 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

40

2019/2020

Toezegging In de Voorjaarsnota 2021 ingaan op onderbesteding (35.300)

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 7

In behandeling.In de voorjaarsnota 2020 is reeds gefocust op het onderwerp onderbesteding dan wel onderuitputting. In de voorjaarsnota 2021 zal nog een keer worden ingegaan op het onderwerp onderbesteding.

41

2019/2020

Toezegging overleg WRR en SER inzake zorguitgaven

Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 3

In behandeling. SER rapport is gepubliceerd. WRR rapport wordt komende maanden verwacht.

42

2019/2020

Toezegging 25%-grens evaluatie UBO-register

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

43

2019/2020

Toezegging dialoog UBO- en centraal aandeelhoudersregister

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

44

2019/2020

Toezegging evaluatie effectiviteit Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

45

2019/2020

Toezegging verslaglegging aantal opvragen in verwijzingsportaal

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

46

2019/2020

Toezegging evaluatie verwijzingsportaal in periodieke audit

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

47

2019/2020

Toezegging creëren veilige omgeving voor banken i.h.k.v. delen casuïstiek

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245

Afgerond met voortgangsbrief plan van aanpak witwassen van 14 januari 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31477, nr. 50.

48

2019/2020

Toezegging monitoren effect toezicht op kleine cryptopartijen

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

49

2019/2020

Toezegging monitoren toename gebruik non-custodian wallets

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

50

2019/2020

Toezegging monitoren hoge toezichtskosten en registratieplicht kleine cryptobedrijven

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

51

2019/2020

Toezegging bespreken integriteitsrisico’s geldautomaten met DNB en in MOB

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

52

2019/2020

Toezegging evalueren financiële dienstverlening aan ambassades en internationale organisaties

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. Zal worden meegenomen in de evaluatie.

53

2019/2020

Toezegging ex-kankerpatienten en overlijdensrisicoverzekeraar

Kamerstukken II 2019-2020, 29 507, nr. 150

Afgerond, AMvB in werking getreden op 01-01-2021. Staatsblad 2020, 453.

54

2019/2020

Toezegging hefboomleningen in FSB en in kaart brengen risico's

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. In FSB-verband wordt hier aandacht voor gevraagd en staat het op de agenda. De FSB brengt momenteel risico's verder in kaart. Vervolgens wordt de Kamer hierover geinformeerd.

55

2019/2020

Toezegging motie Sneller/Snels over niet-bancaire kredietverlening

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 27 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 122.

56

2019/2020

Toezegging meenemen onafhankelijkheid en geheimhouding bij schikkingen in Kifid-evaluatie

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

Afgerond met Kamerbrief van 27 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 29 507, nr. 151.

57

2019/2020

Toezegging prijsdiscriminatie bij hypotheken

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Afgerond. Meegenomen in Kamerbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 121.

58

2019/2020

Toezegging monitoren negatieve rente in het buitenland

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

In behandeling. Lage en negatieve spaarrente worden onder meer besproken met andere lidstaten en is actief geagendeerd tijdens het Europese Financial Services Committee. Daarnaast wordt de situatie in andere landen gemonitord. Ook tijdens het Nederlandse FSC zijn de risico's van lage en negatieve rente besproken.

59

2019/2020

Toezegging risico's verduurzamingspakketten beleggingshypotheken

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

In behandeling

60

2019/2020

Toezegging onredelijke rentes bij consumentenkredieten

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Afgerond met Kamerbrief van 11 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 24515, nr. 579.

61

2019/2020

Toezegging meenemen structurering in evaluatie bankenbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

In behandeling, zal worden meegenomen in de evaluatie of de kabinetsreactie op deze evaluatie.

62

2019/2020

Toezegging aankaarten ingewikkeldheden rente voor spaarders onder 0%

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1657

In behandeling. Lage en negatieve spaarrente worden onder meer besproken met andere lidstaten en is actief geagendeerd tijdens het Europese Financial Services Committee.

63

2019/2020

Toezegging overnemen opdrachtgeverschap van evaluatie Kifid

Handelingen II 2019-2010, nr. 46, item 4

Afgerond met Kamerbrief van 27 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 29 507, nr. 151.

64

2019/2020

Toezegging eurobetaalrekening ingezetenen Caribisch Nederland

Aanhangsel van de Handelingen II 2018-2019, nr. 3773

In behandeling.

65

2019/2020

Toezegging informeren fases Green Deal

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1682

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

66

2019/2020

Toezegging De Kamer voor de zomer een zoek-de-verschillenanalyse toe te zenden waarbij de aanbevelingen van de FATF naast de huidige implementatie van de antiwitwasrichtlijn worden gelegd (35.245)

Kamerstukken I 2019-2020, 35 245, nr. 25

Afgerond met brief toezegging zoek-de-verschillenanalyse van de aanbevelingen van de FATF naast de huidige implementatie van de anti-witwasrichtlijn.

67

2019/2020

Toezegging De Kamer te informeren over tussenstanden en voorlopige bevindingen onderzoek overlap geldstromen witwassen en belastingontwijking (35.245)

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

Doorlopend.

68

2019/2020

Toezegging evalueren implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling. In het najaar van 2021 zal de EK een verslag van de evaluatie ontvangen.

69

2019/2020

Toezegging Jaarlijks de wenselijkheid te inventariseren van aanvullende wetgeving teneinde FATF-standaarden te implementeren (35.245)

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling.

70

2019/2020

Toezegging inzet op crypto's bij Financiën en DNB

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10

Doorlopend

71

2019/2020

Toezegging betrekken fintech en start-ups bij strijd tegen witwassen via cryptovaluta

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling

72

2019/2020

Toezegging implementatie ESM-hervormingen

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1710

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

73

2019/2020

Toezegging Faciliteren van gerechtvaardigde beroepen op afscherming van UBO's van kerkgenootschappen (35.179)

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 17

In behandeling, JenV heeft hier het voortouw.

74

2019/2020

Toezegging gesprek met kerkgenootschappen

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 14, 15 en 16

In behandeling, JenV heeft hier het voortouw.

75

2019/2020

Toezegging Terugkoppeling gesprekken over het UBO-register met kerkgenootschappen (35.179)

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 14, 15 en 16

In behandeling. De Kamer wordt hier binnen 18 maanden na de implementatie van het wetsvoorstel over geïnformeerd.

76

2019/2020

Toezegging verankeren rekeninghouders in gedragscode bankensector

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

In behandeling

77

2019/2020

Toezegging brief islamitisch bankieren

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

In behandeling

78

2019/2020

Toezegging verlengen garanties inzake SURE

Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

In behandeling. Een eventuele verlenging is nog niet aan de orde.

79

2019/2020

Toezegging informeren Kamer EC-stukken SURE (rapportages/verantwoording)

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1713

In behandeling. Dit is een doorlopende toezegging.

80

2019/2020

Toezegging informeren Kamer naleving voorwaarden rol state agent

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 20

In behandeling, informatie over de bevindingen van de State Agent worden via de bestaande budgettaire nota’s met de Kamer gedeeld. Rol state agent toegelicht in Kamerbrief 23 september 2020 ‘Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM’

81

2018/2019

Toezegging onderzoek naar mkb-financiering

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 107

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 27 oktober oktober 2020. Kamerstukken II  2020-2021, 32 545, nr. 122.

82

2014/2015

Toezegging rapportage AFM implementatie Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants-maatregelen

Kamerstukken II 2014-2015, 33 977, nr. 5

Doorlopend. De AFM rapporteerde in 2015, 2017 en 2019 over haar onderzoeksresultaten betreffende de kwaliteit van wettelijke controles, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de implementatie en borging van het verandertraject. Daarnaast voerde de AFM in 2018 onderzoek uit naar ‘de bijdrage van houding, gedrag en cultuur aan de kwaliteitsgerichtheid van het controleteam’ om accountantsorganisaties zo praktische tools te geven voor een kwaliteitsgerichte cultuur.

83

2015/2016

Toezegging resultaten van de FinTech-initiatieven

Kamerstukken II 2015-2016, 32 013, nr. 135

Doorlopend. Brief van de Minister van Financiën genaamd «Innovatie in de financiële sector» van 9 april 2019, en brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief». Kamerstukken II 2016-2017, 32 013, nr. 142. Brief van de minister van 3 juli 2020 genaamd "Fintech actieplan".

84

2018/2019

Toezegging gebruik eigen cijfers EC voor herbeoordeling begroting Italië

Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, nr. 1598

Doorlopend. Bij besprekingen inzake de implementatie van de Europese begrotingsregels, zet de minister van Financiën in op een consequente handhaving van de regels waaronder het consistent gebruik maken van eigen cijfers en niet die van desbetreffende lidstaten.

85

2016/2017

Toezegging Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht (33.632)

Kamerstukken I 2016-2017, 32 545, nr. 59, p. 7/8

In behandeling. Uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen.

86

2015/2016

Toezegging informeren Kamer rondom regelgeving op grond van artikel 1:3a

Kamerstukken II 2015-2016, 34 455, nr. 11

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60. Daarna is er geen regelgeving op grond van artikel 1:3a vastgesteld

87

2014/2015

Toezegging analyse Financial Transaction Tax

Kamerstukken II 2014-2015, 34 208, Kamerstukken II 2014-2015, 34 198 en Kamerstukken II 2014-2015 34 204, nr. 11

In behandeling. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de Financial Transaction Tax er uit komt te zien.

88

2015/2016

Toezegging evaluatie basic-regime

Handelingen II 2015-2016, nr. 35, item 5

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in de brief «Evaluatie van het Solvency II basic-regime» van 18 september 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 32013, nr. 237.

89

2015/2016

Toezegging financiële zekerheidstelling ontmantelingskosten nucleaire installaties

Kamerstukken II 2015-2016, 32 645, nr. 84

Doorlopend. Er wordt hier jaarlijks een brief over gestuurd

90

2020/2021

Toezegging betrekken Kamer verkoop aandelen ABN AMRO

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

Doorlopend/In behandeling. Indien een verdere afbouw aan de orde is, zal deze toezegging daarbij in ogenschouw worden genomen.

91

2020/2021

Toezegging CO2-doelen en bedrijfsvoering KLM

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

In behandeling door ministerie van IenW en zij zal hier per brief op in gaan.

92

2020/2021

Toezegging beheer staatsdeelnemingen en handboek investeringen

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

In behandeling

93

2020/2021

Toezegging effecten PSD2 voor big tech

Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad op 9 september 2020, 2020D34513

Afgerond. De Tweede Kamer is geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt (brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111). De rapportage is aangeboden aan de TK per brief d.d. 1 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 27863, nr. 91.

94

2020/2021

Toezegging Kwartiermakers Commissie toekomst accountancysector

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond. Deze zaken zijn onder de aandacht gebracht van de Kwartiermakers.

95

2020/2021

Toezegging rol accountant Besloten Vennootschap

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond. Dit is onder de aandacht gebracht bij EZK.

96

2020/2021

Toezegging voortgangsrapportages Kwartiermakers Cta

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Doorlopend (zolang aanstelling Kwartiermakers duurt). In behandeling. Eerste voortgangsrapportage is op 2 februari 2021 aan de TK gezonden. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 36.

97

2020/2021

Toezegging regimes accountantscontroles publieke instellingen

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 34.

98

2020/2021

Toezegging nevenactiviteiten accountants als hoogleraar

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond met de brief over rapport «Versterking verantwoordingsketen» en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector van 9 juli 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 37.

99

2020/2021

Toezegging reactie onderzoek gecontroleerde entitieiten

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond met de brief over rapport «Versterking verantwoordingsketen» en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector van 9 juli 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 37.

100

2020/2021

Toezegging invulling additionaliteit Nationaal Groeifonds

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570, nr. 25

In behandeling. Het begrip additionaliteit wordt nader ingevuld  in de instellingswet.

101

2020/2021

Toezegging gegevensdeling gemeenten meenemen in gesprekken

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

In behandeling.

102

2020/2021

Toezegging onderzoek omvang en risico's crypto's

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

In behandeling.

103

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen EC-voorstellen harmonisatie en EU-toezicht

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 55

Doorlopend.

104

2020/2021

Toezegging informeren dossier consultants

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

Relevante nieuwe ontwikkelingen zullen gedeeld worden met de TK.

105

2020/2021

Toezegging verzoeken DNB en AFM beleidsregel toetsing bestuurders schikkingen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

In behandeling.

106

2020/2021

Toezegging structurele effecten coronacrisis in Voorjaarsnota

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

Er volgt een aparte paragraaf over de corona-maatregelen in de VJN 2021, waarbij ook aandacht is voor de structurele effecten.

107

2020/2021

Toezegging inventariseren begrotingsregels groene investeringen

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

In behandeling.

108

2020/2021

Toezegging ontwikkeling scenario's begrotingslogica

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

In behandeling.

109

2020/2021

Toezegging NVB en voorkomen sluiting rekeningen in 2021

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Doorlopend.

110

2020/2021

Toezegging mogelijkheden banken t.a.v. rekeningen toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

111

2020/2021

Toezegging nieuwe producten toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

112

2020/2021

Toezegging zakelijke rekeningen toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

113

2020/2021

Toezegging gesprek Amerikaanse ambassade over Trumpcheques

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 9 juni jl. met een reactie op het verzoek commissie over het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren om cheques te innen. Kamerstukken II 2020-2021, 27863, nr.93.

114

2020/2021

Toezegging proactief informeren Kamer voortgang FATCA

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 268.

Doorlopend.

115

2020/2021

Toezegging proactief informeren klanten over FATCA door banken

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 268.

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

116

2020/2021

Toezegging EU-delegatie naar VS uitwerking FATCA

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 268, p. 20.

In maart 2021 heeft in EU verband digitaal een eerste gesprek plaatsgevonden met de IRS. Naar verwachting volgt binnenkort een vervolg op dit gesprek. Inhoudelijk zal een terugkoppeling plaatsvinden in de brief van eind april die door de Minister en Staatssecretaris is toegezegd in het AO van 10 februari j.l. Ook over andere zaken die spelen met betrekking tot FATCA zal in deze brief een terugkoppeling worden gegeven. Zoals in het AO van 10 februari j.l. is toegezegd zal de Kamer via periodieke brieven geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot FATCA en toeval-Amerikanen.

117

2020/2021

Toezegging betrekken andere actoren bij totstandkoming Herstelfonds

Handelingen II 2020–2021, 35 711, nr. 12

De Tweede Kamer wordt door het ministerie van Economische Zaken over deze toezegging geïnformeerd.

118

2020/2021

Toezegging berichten informateur over voortzetting OIIK en SEA hierin betrekken

Tweede Kamer, commissiedebat begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2021D26812

Toegewezen aan behandelaar.

119

2020/2021

Toezegging brief herziene RPE voorafgaand aan inwerkingtreding

Tweede Kamer, commissiedebat begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2021D26812

In behandeling.Naar verwachting wordt in het najaar 2021 een Kamerbrief verzonden waarin de planning en actie wordt toegelicht hoe deze toezegging wordt afgerond.

120

2020/2021

Toezegging meerjarig gelaagder inzicht in mate waarin uitgaven juridisch verplicht zijn

Tweede Kamer, Commissiedebat Begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2020A06101

In behandeling.

121

2020/2021

Toezegging bancaire leningen t.a.v. economische ontwikkelingen

Plenair debat over het economisch steunpakket op 2 juni 2021, 2021A01636

In behandeling

122

2020/2021

Toezegging rechtdoen budgetrecht en ordentelijk begrotingsproces

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

In behandeling.Een Kamerbrief wordt opgesteld met toelichting en planning m.b.t.het afronden.

123

2020/2021

Toezegging aanpak evaluatie CW

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

In behandeling.In overleg met DJZ een Kamerbrief opstellen waarin de voorgenomen opzet van de evaluatie wordt beschreven. Einddatum najaar 2021.

124

2020/2021

Toezegging toetsingskader voor fiscale regelingen bij budgettaire besluitvorming

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

Toewijzing aan juiste directie.

125

2020/2021

Toezegging informeren informateur over effectiviteit van fiscale regelingen en beleid aan uitgavenkant

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

In behandeling.

126

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over Europees corona-herstelfonds (NEXT GEN EU)

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

In behandeling.Deze toezegging wordt in het kader van uitwerking RRF opgepakt. Het RRF beslaat 723,8 mld. van de totaal 806,9 mld. van NEXT GEN EU. Definitieve besluitvorming over RRF is in principe aan formatie, tenzij dit te lang duurt.

127

2020/2021

Toezegging transparantie en oppakken voorbeelden MVO

Handelingen II 2020-2021, nr. 67, item 9

In behandeling. Zal naar verwachting in het eerst volgende commissiedebat over staatsdeelnemingen worden behandeld.

128

2020/2021

Toezegging verzenden overzicht eisen Europese Commissie m.b.t. lening vs. vermogenssteun

Handelingen II 2020-2021, nr. 67, item 9

In behandeling. Hier zal in een Kamerbrief op worden ingegaan.

129

2020/2021

Toezegging renterapportage DNB

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling

130

2020/2021

Toezegging risico herverzekeringen in jurisdicties met lagere solvabiliteitseisen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling

131

2020/2021

Toezegging overleg tussen AFM en sector inzake provisietransparantie

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling

132

2020/2021

Toezegging gevolgen aanpassing normen voor kredietverstrekkers

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling

133

2020/2021

Toezegging opsomming inspanningen voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling, wordt meegenomen in een volgende voortgangsbrief over het plan van aanpak witwassen.

134

2020/2021

Toezegging regels omtrent vergoeding bij vervroegd aflossen hypotheek.

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling.

135

2020/2021

Toezegging Kamers informeren over nationale herstelplan

Handelingen II 2020–2021, 21 501-07, nr. 1767

In oktober wordt er een brief gestuurd indien deze situatie zich voordoet.

136

2019/2020

Toezegging evaluatie btw elektronische publicaties

Aanhangsel Handelingen II 2019-2020, nr. 4074

In juli 2021 komt het CBS met nieuwe cijfers, als ook in januari en juli 2022. Daar zullen we de Kamer over informeren. In 2022 wordt het lage btw-tarief in den brede geëvalueerd, de verlaging van het btw-tarief voor elektronische publicaties zal in deze evaluatie meegenomen worden.

137

2020/2021

Toezegging technische briefing over Comptabiliteitswet

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021, 2021A02162

In behandeling.Samen met Directie Juridische Zaken (DJZ) wordt een Kamerbrief geschreven. In de Kamerbrief wordt bevestigd dat FIN bereid is een technische briefing te houden. Datum van de briefing wordt in overleg met de Griffie van Commissie FIN bepaald.

138

2020/2021

Toezegging nadere reactie verbeterplannen ministeries n.a.v. constateringen Rekenkamer

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021, 2021A02162

In behandeling.Naar verwachting wordt in het najaar 2021 middels een Kamerbrief de planning/actie toegelicht hoe deze toezegging wordt afgerond.

139

2020/2021

Toezegging overzicht capaciteit directies FEZ afgelopen 10 jaar

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021, 2021A02162

In behandeling. Verwacht wordt dat er in het najaar 2021 een Kamerbrief «Moties en toezeggingen debatten» wordt verzonden waarin wordt toegelicht hoe deze toezegging wordt afgerond.

140

2020/2021

Toezegging overzicht flankerend beleid per toegekend project

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

In behandeling.

141

2020/2021

Toezegging aanbevelingen CPB meenemen in instellingswet

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

In behandeling. Toezegging wordt meegenomen in de vormgeving van de instellingswet.

142

2020/2021

Toezegging reactie op wetenschappelijke toets in stukken van instellingswet

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

In behandeling.

143

2020/2021

Toezegging Instelling naar Kamer versturen na reces

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

In behandeling. Het proces van de instellingswet loopt en wordt na het reces aan de Kamer gestuurd.

144

2020/2021

Toezegging meer inzicht in afwegingen bij voorjaarsnotaproces

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

In behandeling.

145

2020/2021

Toezegging overzicht onderuitputting bij najaarsnota

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

In behandeling.

146

2020/2021

Toezegging inzichtelijk maken klimaatschuld

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

Toegewezen aan directie.

147

2020/2021

Toezegging overzicht uitgaven aan stikstof en klimaat in Miljoenennota

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

In behandeling. Deze toezegging wordt gebundeld opgepakt in samenwerkeing met LNV wordt er gewerkt aan een uitgavenoverzicht voor alle stikstof- en klimaatmiddelen, welke als bijlage zal worden toegevoegd aan de Miljoennota 2022.Hiermee  wordt dan ook voldaan aan de toezegging BBB, P-T002287. Het overzicht wordt voorafgaand aan aanbieding MN 2022 ook per brief naar de Kamer verzonden.

148

2020/2021

Toezegging informeren in september over kosten duurzaamheidstransitie Miljoenennota

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

In behandeling. De twee toezeggingen P-T002286 en P-T002287 worden gebundeld opgepakt. In samenwerking met de sectie LNV wordt er gewerkt aan een uitgavenoverzicht voor alle stikstof- en klimaatmiddelen, welke als bijlage zal worden toegevoegd aan de MN. Daarmee wordt ook voldaan aan de toezegging richting BBB. Het overzicht wordt voorafgaand aan aanbieding MN ook per brief naar de Kamer, ter invulling van toezegging aan BB.

149

2020/2021

Toezegging extra bijlage in Miljoenennota Groningen-gasdossier

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

In behandeling.

150

2020/2021

Toezegging technische briefing over Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

Toegewezen aan directie.

151

2020/2021

Toezegging informeren over herstelfonds en Nederlandse bijdrage RRF in najaar 2021

Plenair debat over de voorjaarsnota op 6 juli 2021, 2021A03450

In behandeling, volgt in najaar 2021.

152

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over verbeteraanpak op het terreinvan integriteit en corruptie

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 50

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

153

2020/2021

Toezegging informeren Kamer stand van zaken over screeningsmaatregelen VOG politiegegevens encontinue screening

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 50

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hierover in ieder geval in het najaar van 2021 geïnformeerd.

154

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over voortgang programma DSD, en meer specifiek het onderwerp volumegroei, via VGR

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 49

In behandeling. De eerstvolgende Voortgangsrapportage zal na het zomerreces aan de Kamer worden gestuurd

155

2020/2021

Toezegging Neerslaan fiscale maatregelen verschillende huishoudens

Handelingen II 2020-2021, nr. 9, item 7, blz. 25

In behandeling. We blijven aandacht houden voor maatregelen die een bijzonder grote impact hebben op eenverdieners en draagkracht van gezinnen.

156

2020/2021

Toezegging ANBI onvrije landen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 437, nr. 25, p. 17

Afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 437

157

2020/2021

Toezegging Proportioneel gegevens delen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 10, p. 48

In behandeling. De wettelijke grondslag wordt via de OFM 2022 geregeld en de geplande inwerkingtreding is 1 januari 2022.

158

2020/2021

Toezegging gesprek met pensioensector over afbouw fossiel

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

159

2020/2021

Toezegging schriftelijk terugkomen op welke versnelling er is in het klimaatcommitment in licht van coronacrisis

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

160

2020/2021

Toezegging in gesprek banken over groene obligaties/groene standaarden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

In behandeling.

161

2020/2021

Toezegging in gesprek DNB en LNV over opvolging biodiversiteitsrisico's

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. Dit is meegenomen in de Kamerbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020. Kamerstukken 2020-2021, 32 545, nr. 121.

162

2020/2021

Toezegging rapportage monitorcommissie banken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In de brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

163

2020/2021

Toezegging impact analyse van de CIE over NFRD

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. Het fiche richtlijn herziening duurzaamheidsrapportage van 11 juni 2021 gaat ook in op de impact assessment. Kamerstukken II 2020-2021, 22112, nr. 3132.

164

2020/2021

Toezegging gesprek met sector over ambitie klimaatcommitment

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

165

2020/2021

Toezegging brief aanpak spoofing

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgerond met Kamerbrief van 15 juni over de aanpak van spoofing en oplichting. Kamerstukken II 2020-2021, Kamerstukken II 2020-2021, 29911, nr. 314.

166

2020/2021

Toeezgging brief transparantie financiële dienstverlening

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgerond met brief van 7 juni 2021 over toezeggingen n.a.v. AO Financiële Markten 19 november. Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 137.

167

2020/2021

Toezegging actieplan Fintech

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

In behandeling. Een update van het Fintech actieplan volgt na het zomerreces.

168

2020/2021

Toezegging brief nummerportabiliteit

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

In behandeling, uw Kamer ontvangt een brief zodra de evaluatie van de Europese Commissie is afgerond.

169

2020/2021

Toezegging brief reactie openbare consultatie IFRS

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgerond met Kamerbrief van 4 februari 2021 met reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële informatie. Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 129

170

2019/2020

Toezegging onderzoek naar juridische kwaliteit van opgelegde aanslagen schenk- en erfbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 527, blz. 1

In behandeling. De Tweede Kamer wordt geinformeerd over de stand van zaken in april 2022 in de brief Moties en Toezeggingen.

171

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe de samenwerking tussen de Belastingdienst en Toeslagen met de opdrachtgevers te verbeteren .

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. Een effectief mechanisme is nodig om interne en externe signalen (tijdig) te ontvangen, te beoordelen en erop te reageren. Het project stand van de uitvoering (zie actie 18) is vooral gericht op de eerste twee stappen. Het project casusoverleggen op de derde stap: erop te reageren. Aan de hand van concrete casussen houdt de Belastingdienst de bestaande interne infrastructuur voor het reageren op concrete signalen tegen het licht en zal deze waar mogelijk verbeteren. Beleidsmakers, bestuurders en bewindspersonen hebben al samen met de Belastingdienst de eerste dilemma’s uit de praktijk besproken. De periodieke opdrachtgever-opdrachtnemer overleggen worden hiervoor benut. Daarnaast loopt de pilot beleidstafel om de aansluiting tussen beleidsopdrachtgever en opdrachtnemer op specifieke belastingmiddelen te verbeteren en te komen tot een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen uitvoering en beleid. Dat past in de Rijksbrede focus op uitvoerbare wetgeving. Het doel is enerzijds dat de wetgever weet wat speelt in de uitvoering van bestaande wetgeving en bij nieuw beleid rekening houdt met de praktijk van de uitvoering. Anderzijds kan de uitvoerder beter op de hoogte worden gehouden van de wetgevingsagenda. Deze infrastructuur zal worden benut om signalen uit de uitvoering te delen en input te genereren ten behoeve van de eerste ‘Stand van de uitvoering’.

172

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om een Stand van de Uitvoering op te stellen.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. De Belastingdienst is dit jaar begonnen met het opzetten van een ‘Stand van de uitvoering’, waarin signalen vanuit de uitvoering overzichtelijk gedeeld worden. Inzet is het opleveren van een eerste versie van de ‘Stand van de uitvoering’ deze zomer. Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van diezelfde ‘Stand van de uitvoering’, met het oog op toekomstige versies. Ervaring en voorbeelden met vergelijkbare producten zijn opgehaald bij o.a. UWV, SVB, SZW, OCW en JenV. Binnen de Belastingdienst is er een inventarisatie gedaan naar welke (mogelijke) bronnen van interne (bijv. klachtanalyses) en externe (bijv. burgerpanels) signalen er zijn, welke signalen al bekend zijn en op welke manier deze signalen leiden tot mogelijke verbeteringen in de uitvoering (zogeheten feedbackloops).

173

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe burgerpanels op te richten.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. Belastingdienst: Er heeft een inventarisatie plaats gevonden binnen de Belastingdienst om te kijken naar de reeds bestaande panels. Op basis hiervan is gekozen om vanuit het programma Menselijke Maat gebruik te maken van én de online research community, waar de Belastingdienst reeds gebruik van maakt, én de fysieke panels. Hiermee wordt een gemêleerde samenstelling vanuit de samenleving benut. Er wordt wel bezien of bestaande panels hiervoor benut kunnen worden, of dat een nieuw panel moet worden opgericht. Hiervoor worden de ervaringen van Toeslagen bestudeerd. Er heeft nog geen uitvraag plaats gevonden via deze communities. De eerste activiteit volgt in Q3. Dan zal de definitie van Menselijke Maat en Maatwerk aan de community worden voorgelegd. De voortgang op deze motie wordt in de voortgangsrapportage van de Belastingdienst meegenomen. Toeslagen: Binnen de hersteloperatie is er een speciale groep van ouders die zich inzet voor de mensen die in de problemen zijn gekomen met de kinderopvangtoeslag. Deze groep heet het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag. Er zitten 12 ouders in het Ouderpanel. Zij geven advies aan staatssecretaris Van Huffelen en de Belastingdienst. In meerdere bijeenkomsten en verschillende subgroepen heeft het Ouderpanel actief meegewerkt bij nieuwe regelingen, zoals de kindregeling, Schuldenregeling en de regeling voor Ex-partners. Ook zijn brieven ter goedkeuring aan het Ouderpanel voorgelegd. Om ook de kinderen van gedupeerde ouders een stem te geven is het Kind- en jongerenpanel opgericht. In samenwerking met Missing Chapter zijn de afgelopen tijd o.a. gesprekken gevoerd over het vormgeven van bredere programma ‘Leven op de rit’.

174

2020/2021

Uitbreiding locaties Belastingdienst, Toeslagen, Stella teams

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. Het kabinet wil maatwerk leveren aan burgers die minder zelfredzaam zijn. Daarvoor investeert de Belastingdienst in nauwe samenwerking met Toeslagen in het uitbreiden van de reeds bestaande Stella-teams. Om zoveel mogelijk problemen aan de voorkant te voorkomen en te verhelpen, worden bovendien ‘Stella-light’ teams geïntroduceerd. Stella-light werkt op basis van vroegsignalering van problematiek. Ten aanzien van het uitbreiden van locaties waar burgers fysiek hulp kunnen ontvangen bij belastingen en toeslagen is een conceptvoorstel voor uitbreiding van fysieke balies met 10 steunpunten opgeleverd en voor besluitvorming binnen de dienst voorgelegd. De Belastingdienst voert momenteel gesprekken met relevante partijen (waaronder gemeenten) over het vestigen van een steunpunt. In Q3 wordt de Kamer hier verder over geïnformeerd. Dit is onderdeel van de fundamentele transformatie dienstverlening, waarover uw kamer 26 november is geïnformeerd. Over de voortgang van deze transformatie wordt u geïnformeerd via de reguliere voortgangsrapportages over het jaarplan van Belastingdienst en Toeslagen.

175

2020/2021

Plan van aanpak communicatiestrategie

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. In 2020 is de communicatiestrategie opgesteld. Daarin staan de volgende doelgroepen centraal: Stakeholders, zoals belangenorganisaties, politiek en media die geïnteresseerd zijn in schuldenproblematiek, medewerkers die betrokken zijn bij /contact hebben met burgers, bedrijven en stakeholders op het gebied van schulden, burgers (incl. particuliere schulden van zzp-ers) met een verhoogd risico op (problematische) schulden & intermediairs/helpers. Op dit moment bevindt de uitwerking zich in de fase van het maken van plannen van aanpak op de verschillende doelgroepen. Medewerkers: aanpassing intranet (april - okt 2021); inrichting themapagina waar alle (actuele) informatie over en initiatieven rond Schuldenaanpak (Belastingbreed en daarbuiten) onder de aandacht worden gebracht, Infographic + toelichting, maakt aan de hand van een aantal aansprekende (en al lopende) acties duidelijk wat de positie en taak is van de BD m.b.t. het dossier Schulden. Deze «praatplaat» die breed en via meerdere kanalen gedeeld gaat worden, zal helpen om het interne bewustzijn voor en de betrokkenheid bij het schuldendossier van medewerkers te vergroten. Burgers, gefaseerde aanpassing van de website Belastingdienst.nl (april - okt 2021) waardoor informatie over (voorkomen van en ondersteuning bij) schulden beter vindbaar is. De informatie sluit beter aan op wat de bezoeker verwacht te vinden (inzichten komen uit Klantreis schulden) en op wat de Belastingdienst voor hem kan en wil betekenen. Intermediairs/helpers: op het platform voor helpende partijen (Kennisnetwerk) zal informatie over invordering worden opgenomen (conform informatievoorziening op Belastingdienst.nl en wordt uitgebreid met themabijeenkomsten Schulden). De voortgang op deze motie wordt in de voortgangsrapportage van de Belastingdienst meegenomen.

176

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om burgers beter te informeren over het incassoproces.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. Communicatiestrategie is gereed. Verbeteringen op de site zullen per deelonderwerp worden aangepakt, is een voortdurend verbetertraject. Voor de herziening van de website is een plan van aanpak gemaakt. Doel is om gefaseerd tot een overzichtelijke nieuwe «schuldenomgeving» te komen. Zo houden we het overzichtelijk, kunnen we tussentijds bijstellen o.b.v. nieuwe inzichten en werken we planmatig toe naar het moment waarop de informatie op de website goed aansluit op de behoefte van bezoekers. We zijn hier al mee gestart; eerste opzet (o.b.v. huidige content) is eind mei klaar en wordt in juni getest. Streven is om medio oktober is de vernieuwde «schuldenomgeving» op belastingdienst.nl gereed te hebben. De focus ligt nu op een screening en herstructurering van de huidige informatie op bd.nl en op een goede aansluiting daarvan op Toeslagen. Als we bezoekers doorverwijzen naar bijvoorbeeld BelTel of de gemeente, is het zaak dat medewerkers en intermediairs goed geïnformeerd en geoutilleerd zijn. Plan is om hiervoor een toolkit te ontwikkelen. Als ook dat goed is ingericht (in ieder geval vóór medio oktober), gaan we actiever verwijzen naar de vernieuwde informatie op de website. In juni testen we de nieuwe omgeving onder gebruikers. Daarnaast wordt gewerkt aan bijvoorbeeld visuals en aan een vorderingenoverzicht die later worden toegevoegd. Door de informatie gedoseerd en op verschillende manieren aan te beiden, sluiten we aan op de behoefte naar meer overzicht en houvast en nemen we bezoekers meer 'aan de hand'.

177

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe een onderzoek te doen naar de cultuur van diversiteit en inclusiviteit bij de Belastingdienst.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd met de brief: "beantwoording motie inzake diversiteit en inclusie» d.d. 19 april 2021 (Kamerstukken II, 2020-21, 35510, nr. 809)

178

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe de voortgang van de cultuurverandering bij de Belastingdienst te monitoren.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

In behandeling. Het plan van aanpak van de monitoring van de cultuurverandering bij de Belastingdienst is in ontwikkeling. De monitoring betreft een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren over de voortgang op de 5 cultuurthema’s. De afgelopen periode stond in het teken van ‘open en veilig werkklimaat’. De komende periode wordt de monitoring ontwikkeld. Oplevering is gepland in juli 2021. De Belastingdienst is voorts gestart met een verkenning van de vaktechnische structuur zoals die reeds bestaat voor de fiscale wetgeving. Met als doel om te onderzoeken of deze structuur ook gebruikt kan worden voor de privacywetgeving. Op deze wijze wordt de kennis en kunde op het gebied van gegevensbescherming i.r.t. privacy duurzaam geborgd binnen de bestaande structuren van de Belastingdienst. Tenslotte wordt via het programma HVB wordt, middels een aanbesteding, een security awareness game verworven welke gelijktijdig de e-learning voor bewust omgaan met informatie vervangt. Dit traject is op schema om in september 2021 voor iedere medewerker binnen de Belastingdienst beschikbaar te zijn. De voortgang op deze motie wordt in de voortgangsrapportage van de Belastingdienst meegenomen.

179

2020/2021

Toezegging informeren Kamer om de informatievoorziening aan de TK te verbeteren over de financiële functie op de departementen.

Handelingen II 2020/21, nr. 86

In behandeling. Naar verwachting gaat in het najaar 2021 een Kamerbrief uit waarin invulling wordt gegeven aan deze toezegging.

180

2020/2021

Toezegging Kamer per brief te informeren over hoe om te gaan met een aantal thema's in de moties en gedane toezeggingen in het debat.

Handelingen II 2020/21, nr. 86

In behandeling. Naar verwachting gaat in het najaar 2021 een Kamerbrief uit waarin invulling wordt gegeven aan deze toezegging.

181

2020/2021

Toezegging Kamer om n.a.v. motie nr. 25 van Azarkan in gesprek te gaan met de Algemene Rekenkamer.

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

In behandeling. Er wordt in het najaar een Kamerbrief opgesteld waarin de planning wordt toegelicht hoe deze toezegging wordt afgerond.

182

2020/2021

Toezegging om aandachtspunt «beoordeling plannen» mee te geven aan RvB van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

In behandeling, t.z.t. mee te geven aan de RvB van Invest International.

183

2020/2021

Toezegging om additionaliteitseis toe te voegen aan statuen van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

In behandeling, t.z.t. aan te passen in de statuten

184

2020/2021

Toezegging om aandachtspunt «belastingparadijzen» mee te geven aan RvB van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

In behandeling, t.z.t. mee te geven aan de RvB van Invest International.

Licence