Base description which applies to whole site

7. Wetgevingsprogramma

Tabel 102 Wetgevingsprogramma

Titel en Kamerstuknummer

Huidige fase

Tweede tranche Forensische zorg (interne rechtspositie forensische patiënten)

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 - Veegwet Terugkeerrichtlijn

10.Interne voorbereiding

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

10.Interne voorbereiding

Instellingswet Inspectie Justitie en Veiligheid

10.Interne voorbereiding

Wettelijke regeling schietsport

10.Interne voorbereiding

Wet op de politiële en strafrechtelijke gegevensverwerking

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

10.Interne voorbereiding

Wet verbetering toezicht, beheer en vereffening

10.Interne voorbereiding

Toezicht op bewind over vermogen minderjarigen

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering hoger beroep

10.Interne voorbereiding

Wijziging Gratiewet en penitentiaire wetgeving

10.Interne voorbereiding

Modernisering nationaliteitsrecht (regeringsvoorstel)

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Uitvoeringswet Verdrag biologische wapens in verband met de beveiliging van locaties waar zich hoog risico biologische agentia bevinden

10.Interne voorbereiding

Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen

10.Interne voorbereiding

Crisisomstandighedenwet

10.Interne voorbereiding

Wet aanpassing wettelijke basis verblijf in beroep (Gnandi)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en andere wetten (verkleining verschillen tussen bestuurlijke en strafrechtelijke boetes)

10.Interne voorbereiding

Uitvoeringswet preclearanceverdrag Nederland-VS

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet Basisregistratie personen (Wet Brp)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Opiumwet BES i.v.m. invoering bevelsbevoegdheid, bestuurlijke boete overlast openbare ruimte en sluiting drugspanden

10.Interne voorbereiding

Goedkeuring Protocol tot wijziging van Conventie 108 (ETS nr. 223)

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES in verband met de evaluatie 2018

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel vrijheidsbeneming jeugd

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel afschaffen tenuitvoerleggingstermijnen

10.Interne voorbereiding

Wet tot vernietiging inbeslaggenomen verboden voorwerpen in JI’s

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wetboek van Strafrecht i.v.m. strafbaarstelling onttrekking aan vrijheidsbeneming en elektronisch toezicht

10.Interne voorbereiding

Wet GRECO (onverenigbaarheid rechterschap en lidmaatschap parlement, insidersregeling, klokkenluidersregeling, integriteit en enige andere onderwerpen)

10.Interne voorbereiding

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II (uitbreiding mogelijkheden afpakken)

10.Interne voorbereiding

Verzamelwet strafrecht BES

10.Interne voorbereiding

Rijksaanpassingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

10.Interne voorbereiding

Wet internationaal insolventierecht

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met regels over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

10.Interne voorbereiding

Goedkeurings- en Uitvoeringswet HNS-Verdrag

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de invoering van een grondslag voor verwerking van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van het elektronisch vervoerbestand

10.Interne voorbereiding

Verzamelwet beslag- en executierecht

10.Interne voorbereiding

Wetboek van Strafvordering BES

10.Interne voorbereiding

Maatwerk in de Awb

10.Interne voorbereiding

Innovatiewet bestuursprocesrecht

10.Interne voorbereiding

Wet preferentie kinderalimentatie

10.Interne voorbereiding

Wet drempelverlaging omgangsverzoeken grootouders

10.Interne voorbereiding

Wet eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

10.Interne voorbereiding

Modernisering van de Wet op de lijkbezorging

10.Interne voorbereiding

Wet opleggen betalingsregeling door rechter

10.Interne voorbereiding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de aanpassing van het overeenstemmingsvereiste in artikel 51 Wrra

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

20.Consultatie en toetsing

Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel verbetering aanpak rijden onder invloed

20.Consultatie en toetsing

Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van Sv en Sr i.v.m. evaluatie van de Wet OM-afdoening en invoeren van een rechterlijke toets voor hoge transacties en ontnemingsschikkingen

20.Consultatie en toetsing

Wet vergemakkelijking besluitvorming plaatsing van laadpalen bij verenigingen van eigenaars

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel implementatie Rl 2019/1023 preventieve herstructureringsstelsels, kwijtschelding van schulden en efficiëntere insolventie

20.Consultatie en toetsing

Bestuursrechtelijke aanpak online kindermisbruik

20.Consultatie en toetsing

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn digitalisering van processen en instrumenten in het vennootschapsrecht

20.Consultatie en toetsing

Verzamelwet gegevensbescherming

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de vijfde generatie mobiele telecommunicatie

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Opiumwet ivm nieuwe psychoactieve stoffen

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ter invoering van de alcoholmeter

20.Consultatie en toetsing

Wet inzake de wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I

20.Consultatie en toetsing

Implementatie Richtlijn representatieve acties

20.Consultatie en toetsing

Uitvoering Bewijsverkrijgingsverordening en Betekeningsverordening

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen ivm uitbreiding bevoegdheid Minister J&V

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (doxing)

20.Consultatie en toetsing

Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid

20.Consultatie en toetsing

Wegnemen notariskosten bij keuze algehele gemeenschap van goederen

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ivm aanpak heling

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Introductie gecombineerde geslachtsnaam

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Nieuw Wetboek van Strafvordering

40.Raad van State

Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter aanscherping van het openbare orde beleid voor criminele vreemdelingen

40.Raad van State

Reparatiewet forensische zorg

40.Raad van State

Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst

40.Raad van State

Wijziging Sr ivm strafverzwaring belediging

40.Raad van State

Wet tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

40.Raad van State

Wetsvoorstel uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

40.Raad van State

Wijziging Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

40.Raad van State

Wijziging RWN ter voorkoming van rechtswege verval van 14, vierde lid

40.Raad van State

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem

40.Raad van State

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

40.Raad van State

Wet casusoverleggen en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

40.Raad van State

Wet deelgezag

40.Raad van State

Wet kind, draagmoeder en afstamming

40.Raad van State

Wet verbetering toegang wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

40.Raad van State

Wijziging van enkele wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid in verband met enkele aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet JenV)

40.Raad van State

Strafbaarstelling van het bezit van instructief materiaal over het seksueel misbruiken van kinderen

40.Raad van State

Wijziging AWGB en WvSr terminologie seksuele gerichtheid en genderidentiteit

40.Raad van State

Uitvoeringswet VN-verdrag staatsimmuniteit

40.Raad van State

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

40.Raad van State

Wijziging BW, Fw e.a. i.v.m. bevoorrechting van vorderingen (22942)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34537)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (35892)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Rijkswet ivm vaststellingsprocedure staatloosheid (35688-(R2151))

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Innovatiewet Strafvordering (35869)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel modernisering bewijsrecht (35498)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeuring opzegging Verdrag recht van toepassing op huwelijksvermogensregime (34798)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties (35646)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (35691)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Opheffen verpandingsverbod (35482)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (35759)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet regulering sekswerk (35715)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeuring en uitvoering van het Benelux-verdrag van 23 juli 2018 inzake politiesamenwerking (35692)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet kwaliteit incassodienstverlening (35733)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Implementatiewet Richtlijn verkoop van goederen en Richtlijn levering van digitale inhoud (35734)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging RWN ter uitvoering arrest Tjebbes (35859)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Wet Bibob in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (2e tranche) (35764)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de verhoging van het strafmaximum voor doodslag (35871)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Novelle wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (35501)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Uitvoeringswet Brussel II bis (herschikking) (35888)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (35811)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel strekkende tot het afzien van geweld jegens het kind bij de verzorging en opvoeding op de BES-eilanden (35791)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (35749)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeuring en uitvoering Eurostar-verdragen (35828)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel aanpassing BW en WvK nieuwe Rijkswet nationaliteit zeeschepen (34836)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging loondoorbetaling bij ziekte (35589)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (35287)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35261)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Regeling meerdaadse samenloop (34126)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging Wjsg ivm het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens (35355)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in door terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak (35528)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Strafrechtelijke aanpak ondermijning (35564)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Reparatiewet Wvggz-Wzd (35667)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34218)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (35439)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven (35628)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart (34501)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamers (35065)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Kansspelen op afstand (33996)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules (34991)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32621)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht (35256)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Omgevingswet (33962)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening (35170)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34453)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel modernisering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Verduidelijking art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische organisaties (35366)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke experimentenwet rechtspleging (35263)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel straffen en beschermen (35122)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging in titel 7.10 BW met betrekking tot het ontslagrecht, tijdelijke contracten en payrolling (35074)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten (35349)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Kaderwet overige JenV-subsidies (35512)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35454)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Awb c.a. i.v.m. enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (35550)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet uitvoering Bunkerolieverdrag voor de BES (35618)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35436)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke inzet van raadsheren- plaatsvervangers en rechters- plaatsvervangers tot de leeftijd van drieënzeventig jaar in verband met het oplossen van achterstanden in de rechtspraak ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 (35497)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Tijdelijke wet zittingen op afstand in tuchtrechtelijke procedures in verband met de uitbraak van COVID-19 (35497)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Licence