Base description which applies to whole site

Bijlage 1: ZBO's en RWT's

Tabel 103 Overzicht Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak vallend onder ministerie van Justitie en Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Organisatie

RWT

ZBO

Functie

artikel

Begrotings- ramingen

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

Politie

x

 

Leveren van bijdrage aan een veilige samenleving m.b.v. een goed georganiseerde politieorganisatie.

31

6.417.990

geen evaluatieplicht van toepassing

 

Politieacademie (PA)

x

x

De Politieacademie is het nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie.

31

3.075

voorzien in 2021

2021

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

x

x

De RvR is belast met de organisatie en de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand door advocaten en mediators, alsmede het treffen van een afzonderlijke voorziening voor de verlening van rechtshulp (Het Juridisch Loket).

32

597.725

Beleidsdoorlichting

2021

Bureau Financieel Toezicht (Bft)

x

x

Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratie-kantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen van ondernemingsplannen voor startende deurwaarders en notarissen.

32

8.175

Evaluatie BFT

2023

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

x

De AP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

32

25.075

Evaluatie AP

2023

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

 

x

Het CRM doet op verzoek onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is / wordt gemaakt naar aanleiding van individuele klachten en verzoeken van organisaties. Ook vervult het CRM de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland.

32

8.858

Evaluatie CRM

2023

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

 

x

Het college ziet erop toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken.

32

790

Evaluatie CvTA

2022

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

 

x

De NRGD waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

32

1.968

Evaluatie NRGD

2025

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)

x

 

Het op verzoek van de bestuursrechter uitbrengen van onafhankelijke deskundigenberichten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

32

5.127

n.v.t.

 

Raad voor de rechtshandhaving

x

 

De Raad voor de rechtshandhaving is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten - met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van justitie - in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

33

253

n.v.t

 

Reclasseringsorganisaties (cluster):

       

- Stichting Reclassering Nederland (SRN)

x

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

156.782

  

- Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

x

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

23.615

  

-Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)

x

 

Voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht.

34

78.607

  

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

x

x

Het SGM stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade.

34

31.490

Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven

2025

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

x

 

SHN geeft ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven.

34

36.833

n.v.t.

 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

x

x

Het LBIO int alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen.

34

2.402

Evaluatie LBIO

2024

Stichting HALT

x

 

HALT richt zich op preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter.

34

13.273

  

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

x

x

Met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt het IFV professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen.

36

32.266

n.v.t.

 

Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)

x

x

De OVV doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van ‘voorvallen’ en categorieën voorvallen.

36

 

Evaluatie OVV

2025

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

x

x

Huisvesting van asielzoekers, het geven van begeleiding en informatie aan asielzoekers, het leveren van goederen aan asielzoekers, het verwerven, beheren en sluiten van opvanglocaties en het handhaven van de veiligheid in de opvanglocaties.

37

537.961

Evaluatie COA

2024

Stichting Nidos

x

x

NIDOS voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.

37

65.463

n.v.t.

 

Gerechtsdeurwaarders (cluster)

 

x

Gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Notarissen (cluster)

 

x

Notarissen zijn opgenomen in het ZBO register van BZK. Ze vallen onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar er zijn geen financiële relaties met dit departement.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB)

x

x

Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Beheer van deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts. Deze organisatie heeft geen financiële relatie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

n.v.t.

n.v.t.

  

Kansspelautoriteit (Ksa)

x

x

De Ksa is een onafhankelijke toezichthouder. Zij reguleert het kansspelaanbod door het verlenen van kansspelvergunningen, houden van toezicht op de vergunninghouders, bestrijden van illegale kansspelen en het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving. Financiering van de kansspelautoriteit geschiedt via jaarlijkse heffingen en vergoedingen door vergunninghouders.

n.v.t.

n.v.t.

Evaluatie-kansspelautoriteit

2022

Het Keurmerkinstituut BV

 

x

Aangewezen als certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugd-GGz en jeugd-LVB. De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn.

n.v.t.

n.v.t.

  
Licence