Base description which applies to whole site

2.2 Veiligheidsagenda

In de Veiligheidsagenda hebben de Minister van JenV, het college van procureurs-generaal en de regioburgemeesters doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019–2022. Deze Veiligheidsagenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s.

In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren omtrent de belangrijkste thema’s gepresenteerd. Een uitgebreide toelichting evenals de definities van de indicatoren zijn te vinden in de Veiligheidsagenda 2019–2022.

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) van 23 november 2020 is de herijking van de Veiligheidsagenda besproken. Uitkomst is dat de doelen uit 2019 ook in 2021 worden gehandhaafd. Een uitzondering hierop vormt de doelstelling voor het aantal door de politie bij het openbaar ministerie aangeleverde verdachten van mensenhandel. Deze doelstelling is voor 2021 vastgesteld op 205 OM-verdachten.

Verder is de uitwerking van de beslagdoelstelling voor de Veiligheidsagenda 2019-2022 overeengekomen. Die komt uit op een bedrag (jaarlijks) van € 180 mln. conservatoir beslag door de politie.

In november 2021 wordt in het LOVP een voorstel over de doelstellingen voor 2022 besproken.

Tabel 2 Veiligheidsagenda 2019-2022

Beleidsafspraken

Realisatie

Realisatie

Norm

Norm

 

2019

2020

2021

2022

Ondermijning

    

Aantal aangepakte CSV's

1.522

1.529

1.370

 

Conservatoir beslag (in mln. euro’s)

180

 

Mensenhandel

    

Aantal gemelde slachtoffers bij Comensha1

975

490

 

Aantal OM-verdachten mensenhandel

145

187

205

 

Aantal complexe onderzoeken

39

7

 

Cybercrime

    

Aantal cybercrime regulier

381

468

310

 

wrv alternatieve of aanvullende interventies

36

38

77

 

Aantal fenomeenonderzoeken

21

39

41

 

wrv alternatieve of aanvullende interventies

0

0

20

 

Aantal high tech crime onderzoeken*

19

12

20

 

Totaal aantal onderzoeken

421

519

371

 

Online seksueel kindermisbruik

    

Inzet gericht op misbruikers / vervaardigers

193

113

100

 

Inzet gericht op keyplayers (/ netwerken)

15

14

15

 

Inzet gericht op bezitters / verspreiders

632

315

400

 

Totale inzet

840

478

515

 

Executie

    

Positief afgedane dossiers2

51%

26%

40%

 
1

Het aantal door de politie gemelde slachtoffers bij Comensha betreft het definitieve aantal voor 2020 (vastgesteld door Comensha april 2021).

2

Voor 2020 e.v. zijn met de politie nieuwe prestatieafspraken gemaakt over de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, i.c. het opsporen van onvindbare veroordeelden.

Licence