Base description which applies to whole site
+

2.3 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabellen bevatten de belangrijkste mutaties voor respectievelijk de uitgaven en ontvangsten sinds de ontwerpbegroting 2021. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mutaties bij nota van wijziging/ISB, bij Voorjaarsnota 2021 en bij Miljoenennota 2022. De mutaties die groter zijn dan € 10 mln. worden toegelicht en, indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand ontwerpbegroting 2021

 

14.210.633

13.945.748

13.757.022

13.619.526

13.728.652

13.943.364

         
 

Nota van wijziging/ Incidentele suppletoire begroting

       

1

Kwijtschelding publieke schulden

34

8.750

1.500

1.500

0

0

0

2

Regeling bedrijvenschade coronarellen

34

2.500

0

0

0

0

0

3

Covid opdrachten 2021

36

7.200

0

0

0

0

0

4

Tijdelijke coronabanen

36

60.000

0

0

0

0

0

5

Covid-19

36, 91

16.000

0

0

0

0

0

         
         
 

Voorjaarsnota 2021/ eerste suppletoire begroting 2021

       

6

Grenzen en Veiligheid

31,33,37,91

31.350

49.854

30.000

30.000

30.000

30.000

7

Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc)

31, 32, 33, 34, 91, 92

‒ 35.839

‒ 37.160

‒ 37.322

‒ 37.331

‒ 37.331

‒ 37.331

8

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32,33,34,36,37,91,92

208.605

226.562

225.880

218.438

218.821

218.303

9

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

32,37,91

49.908

57.308

‒ 52.210

‒ 30.794

‒ 34.364

‒ 39.986

10

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

32

25.902

0

0

0

0

0

11

DJI aanvulling eigen vermogen

34

28.725

0

0

0

0

0

12

Oda toerekening eerstejaars asielopvang

37

‒ 198.582

‒ 83.963

‒ 65.567

‒ 68.218

‒ 70.933

‒ 72.314

13

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

92

16.003

0

0

0

0

0

14

Eindejaarsmarge

92

94.668

0

0

0

0

0

15

Corona-gerelateerde kosten

92

100.000

0

0

0

0

0

16

Dekking uit eindejaarsmarge

92

‒ 94.668

0

0

0

0

0

17

Loonbijstelling 2021

alle

241.578

239.570

236.430

234.362

236.484

240.388

18

Prijsbijstelling 2021

alle

56.696

55.597

55.066

54.151

54.519

55.342

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

18.720

133.899

46.861

100.139

38.104

‒ 148.933

         
         
 

Miljoenennota 2022/ Ontwerpbegroting 2022

       

19

RA middelen politie (B5)

31

0

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

20

Recherchesamenwerkingsteam

31

0

0

0

17.606

0

0

21

Desaldering bijzondere bijdragen

31

52.174

0

0

0

0

0

22

Sociale advocatuur

32

0

154.000

144.000

124.000

64.000

64.000

23

Kasschuif ihkv ondermijning

33

‒ 11.620

10.028

1.592

0

0

0

24

Ondermijning

33

0

370.000

370.000

370.000

370.000

370.000

25

Bescherming en veiligheid

33

0

154.000

144.000

124.000

64.000

64.000

26

Bijdrage agentschap Justid

33,91

0

17.415

17.101

16.742

16.742

16.742

27

Jeugdbeschermingsketen

34

13.925

0

0

0

0

0

28

Raad voor de Kinderbescherming

34

0

16.000

0

0

0

0

29

Beveiliging vaccinatielocaties

36

29.000

0

0

0

0

0

30

Regeling tegemoetkoming schade 2021

36

200.000

0

0

0

0

0

31

Coronamiddelen t.b.v. opvanglocaties quarantaineplicht

37

25.800

0

0

0

0

0

32

Implementatie grenzen en veiligheid

37

‒ 8.004

‒ 35.064

‒ 38.106

‒ 29.925

‒ 28.332

‒ 28.370

33

Kasschuif grenzen en veiligheid

37

‒ 10.528

‒ 13.836

7.770

1.594

2.531

12.469

34

Desaldering afrekening IND 2020

37

41.100

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties miljoenennota

 

‒ 44.235

‒ 11.557

‒ 12.302

‒ 12.269

‒ 32.119

‒ 11.462

         
 

Stand ontwerpbegroting

 

15.135.761

15.273.901

14.855.715

14.756.021

14.644.774

14.700.212

Toelichting

 • 1. Kwijtschelding publieke schulden Alle ouders die de tegemoetkoming op grond van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag van 30.000 euro ontvangen, komen in aanmerking voor kwijtschelding van publieke schulden. De Staatssecretaris Toeslagen en Douane van het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat de schulden bij de overheid van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, alsmede van hun huidige partners, kwijtgescholden worden. De genoemde bedragen betreffen de uitvoeringskosten.

 • 2. Regeling bedrijvenschade coronarellenEind januari zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen. Deze rellen hebben ook schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven. De regeling bedrijvenschade coronarellen geeft de getroffen ondernemers eenmalig de mogelijkheid een beroep te doen op de bedrijvenschade die zij niet vergoed krijgen van de verzekering.

 • 3. Covid opdrachten 2021 In 2020 is voor de activiteiten voor DG Samenleving en COVID-19 in totaal € 30 mln. beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit € 14 mln. voor 2020 en € 16 mln. voor 2021. Een aantal activiteiten die voor 2021 zijn voorzien, met name het onderzoek naar gedrag en gedragsbeïnvloeding voor de middellange en lange termijn, kunnen niet worden gefinancierd uit het budget voor 2021. Deze activiteiten kunnen wel worden gefinancierd uit het resterende budget van 2020 ter grootte van € 7,2 mln. Met deze mutatie worden deze middelen toegevoegd aan het budget 2021 voor DG Samenleving en COVID-19 voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde onderzoeken.

 • 4. Tijdelijke coronabanen Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen is € 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke coronabanen. Hiermee kunnen ongeveer 3.800 voltijds fte extra tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving gecreëerd worden.

 • 5. COVID-19In juli 2020 is het DG COVID-19 van start gegaan. Dit DG zal interdepartementaal alle nodige actie verrichten om regie en samenhang te bereiken met betrekking tot beleid en uitvoering. Het programmageld wat beschikbaar is gesteld is hoofdzakelijk bedoeld voor communicatiecampagnes. De uitgaven voor de andere taken van DG COVID-19 worden verantwoord op het apparaatsartikel 91. Het betreft hier met name de uitgaven voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording.

 • 6. Grenzen en veiligheid De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. In 2020 is incidenteel geld vrijgemaakt voor de eerste activiteiten op het gebied van de implementatie. In 2020 is € 13,2 mln. niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit onbestede bedrag toegevoegd aan het budget 2021. Voor de implementatie in 2021 wordt € 18,1 mln. toegevoegd aan het budget op artikel 37 en voor 2022 € 49,9 mln. Vanaf 2023 is structureel € 30 mln. per jaar beschikbaar.

 • 7. Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc)Vorig jaar is bij Voorjaarsnotabesluitvorming € 141 mln. in 2021 en € 150 mln. structureel vanaf 2022 beschikbaar gesteld voor het Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een groot deel van deze middelen zijn nu bij deze 1e suppletoire begroting 2021 beschikbaar gesteld aan de betrokken organisaties binnen en buiten Justitie en Veiligheid. Voor de begroting van JenV betekent dit per saldo een verlaging van het budget, omdat een deel van de middelen (ruim € 36 mln. structureel) beschikbaar gesteld is aan organisaties in het domein van het ministerie van Financiën (Belastingdienst/FIOD/Douane) en Defensie (KMar, DCC, CLAS en CZSK).

 • 8. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële ketens. De PMJ-ramingen hebben voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen, die buiten de invloedsfeer van JenV liggen. Op basis van het PMJ wordt het budget voor de justitiële keten in 2021 in totaal met € 208,6 mln. verhoogd. De reeksen zijn met ingang van 2023 meerjarig op het niveau 2022 doorgetrokken met € 224,7 mln. Dit laatste bedrag is een saldo van uitgaven en ontvangsten.

 • 9. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2021 tot een budgetverhoging DG-Migratie van € 49,9 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:- COA 38,5 mln. in 2021 aflopend naar € -70,4 mln. in 2025. Op basis van de verwachtingen van de MPP zal de bezetting van het COA in de komende jaren lager uitvallen dan bij de begroting 2021 was geraamd;- Reservecapaciteit COA € 21 mln. in 2021 aflopend naar € 14 mln. in 2025 en verder. Aan het COA wordt reservecapaciteit toegekend om te borgen dat het COA bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan opschalen;- Nidos € -11 mln. in 2021 aflopend naar € -7,9 mln. in 2025. De verwachtingen ten aanzien van de bezetting van amv’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) bij Nidos voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld.

 • 10. Raad voor Rechtsbijstand In 2020 was er sprake van een onderuitputting voor Rechtsbijstand. Conform afspraak6 blijft dit bedrag van € 25,9 mln. in 2021 beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget rechtsbijstand.

 • 11. DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) Aanvulling eigen vermogen Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dat dient door het moederdepartement op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld tot nul.

 • 12. ODA (Official development assistance) toerekening eerstejaars asielopvang De MPP leidt tot een lagere asielinstroom dan geraamd. Dit zorgt voor een meevaller in de asielopvang bij het COA. Een deel van deze meevaller betreft kosten voor eerstejaars asielopvang die JenV moet terugstorten naar het ODA-budget van BHOS.

 • 13. Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) De RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op € 16 mln. Oplossing van de structurele problematiek is op dit moment onderwerp van onderzoek (o.a. kostprijs- en benchmarkonderzoek).

 • 14. Eindejaarsmarge De eindejaarsmarge 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

 • 15. Corona-gerelateerde kosten In verband met de budgettaire effecten van de corona-pandemie (beschermingsmiddelen en -maatregelen, kosten voor het inhalen van achterstanden en compensatie van lagere ontvangsten) is voor het jaar 2021 een bedrag van € 100 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Vorig jaar was reeds € 40 mln. voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld zodat het totale budget uitkomt op € 140 mln.

 • 16. Dekking uit eindejaarsmargeDe eindejaarsmarge 2020 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen, de toevoeging aan de rechtsbijstand en overige budgettaire tekorten.

 • 17. Loonbijstelling 2021 De tranche loonbijstelling 2021 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • 18. Prijsbijstelling 2021 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

 • 19. RA-middelen: tranche 2022 politie De Politie heeft bij het Regeerakkoord (RA) structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de rijksbegroting. De RA-middelen worden per tranche overgeboekt naar de begroting van JenV. Thans is vanaf het jaar 2022 structureel een bedrag van € 24 mln. ontvangen vanuit de Aanvullende Post, voor de financiering van extra agenten conform bestedingsplan. Dit betreft de laatste RA-tranche.

 • 20. Recherchesamenwerkingsteam Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2024 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

 • 21. Desaldering bijzondere bijdragen Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering wordt omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook toelichting bij de ontvangsten. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan Politie.

 • 22. Sociale advocatuurGoede rechtsbijstand is cruciaal voor de toegang tot het recht. Ter uitvoering van de motie Klaver/Ploumen (TK 28 362, nr. 44) maakt het kabinet extra middelen vrij voor een betere vergoedingen van sociale advocaten (in lijn met scenario 1 van de commissie-Van der Meer). Zo wordt de vergoeding in overeenstemming gebracht met de voor de werkzaamheden gemiddelde tijdsbesteding. Voor 2022 wordt hiervoor € 154 mln. (incl. btw) beschikbaar gesteld. Met het op niveau brengen van de vergoedingen voor sociale advocaten is de kous echter niet af. Onder het motto ‘meer oplossingen, minder procedures’ wordt met de vernieuwing van het stelsel van rechtsbijstand ingezet op snellere en meer laagdrempelige hulp voor mensen met problemen. Het beroep op rechtsbijstand zal hierdoor in de toekomst naar verwachting afnemen. Daarnaast zet het kabinet in op een grotere (financiële) tegenprestatie van commerciële advocatenkantoren. Zoals het voor sociale advocatenkantoren goed is dat zij zich niet volledig afhankelijk maken van overheidssubsidies, mag van de commerciële advocatuur ook best een maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat met ingang van 2025 nog een structureel bedrag van € 64 mln. per jaar benodigd is.

 • 23. Kasschuif in het kader van ondermijning Diverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op. De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten die opnieuw moest worden uitgezet omdat de originele beheerskosten te hoog waren.

 • 24. OndermijningHet kabinet is van mening dat er geen dag langer gewacht kan worden met de intensivering van de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Aanvullende maatregelen moeten direct worden getroffen om deze dreiging te stoppen. We moeten de benodigde bescherming bieden aan de beroepsgroepen die essentieel zijn voor het functioneren van onze rechtsstaat, zoals officieren van justitie en rechters, en rond kroongetuigen. En we moeten voorkomen dat elke dag weer kansarme jongeren, medewerkers in bijvoorbeeld havens, maar ook ambtenaren, ten prooi vallen aan intimidatie vanuit het criminele circuit of aan de verleiding van het grote drugsgeld. Als we toestaan dat ondermijnende criminaliteit blijft voortwoekeren, komen onze nationale veiligheid en onze democratische rechtsorde in gevaar. Langer wachten betekent dat de ondermijning zich nog dieper in de samenleving invreet, en daarmee steeds moeilijker te bestrijden wordt. Het kabinet heeft in dit licht besloten om in 2022 € 524 mln. extra te investeren in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, waarvan € 154 mln. wordt uitgetrokken voor bescherming en veiligheid. Hiermee kan enerzijds een urgent noodzakelijke impuls worden gegeven aan de bescherming en veiligheid van degenen die zich dagelijks inspannen tegen ondermijning. Daarnaast zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de samenhangende aanpak van ondermijning. Door - naast een verstevigde inzet op handhaving, opsporing en vervolging - in te zetten op een combinatie van onder andere het terugdringen van crimineel geld en het tegengaan van nieuwe aanwas, waarbij formeel gezag meer zichtbaar is in kwetsbare wijken en jongeren perspectief geboden wordt op studie en werk, wordt voorkomen dat er steeds meer beveiliging en bewaking nodig is. Het kabinet wil met deze brede, samenhangende aanpak ondermijning op termijn beheersbaar maken.

 • 25. Bescherming en veiligheidVoor bescherming en veiligheid wordt in 2022 € 154 mln. toegevoegd aan de begroting van JenV. Zie ook de toelichting bij post 24 (totaal € 524 mln. waarvan € 370 mln. voor ondermijning en € 154 mln. voor bescherming en veiligheid).

 • 26. Bijdrage agentschap JustidMet ingang van 2022 gaat Justid (Justitiële Informatiedienst) opereren als een agentschap van JenV. Het budget van Justid wordt hiervoor meerjarig overgeboekt naar artikel 33 (programmakosten bijdrage agentschappen ad € 17,4 mln.) vanuit artikel 91 (apparaat kerndepartement ad € -32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten). Zie ook tabel ontvangsten.

 • 27. Jeugdbeschermingsketen Betreft een overboeking van het ministerie van VWS ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen.

 • 28. Raad voor de KinderbeschermingDe RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op € 16 mln. Oplossing van de structurele problematiek is op dit moment onderwerp van onderzoek (o.a. kostprijs- en benchmarkonderzoek). In afwachting van dit onderzoek en ten behoeve van de continuïteit van de organisatie, wordt aanvullend € 16 mln. begroot voor 2022. Zie ook post 13.

 • 29. Beveiliging vaccinatielocaties Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Groupd4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op € 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking.

 • 30. Regeling tegemoetkoming schade 2021Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. De begrote tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2021 wordt geraamd op € 195 mln. en de uitvoeringskosten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op € 5 mln.De bedragen voor het jaar 2022 zullen door middel van een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2022 aan de Staten Generaal worden voorgelegd.

 • 31. Coronamiddelen tbv opvanglocaties quarantaineplicht Er geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreizen. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Het betreft kosten van ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND voor onder andere voor het neerzetten, inrichten en beheren van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt.

 • 32. Implementatie grenzen en veiligheid Bij voorjaarsbesluitvorming zijn middelen voor de implementatie van de verordeningen voor Grenzen en Veiligheid beschikbaar gekomen. Deze middelen zijn bestemd voor de implementatie van de Europese verordeningen op dit terrein. Zie ook post 6 uitgaven.

  Deze middelen worden door middel van deze mutatie verdeeld over de implementerende ketenpartners. Een deel van het budget wordt overgeboekt naar BZ en Defensie. Het resterende deel is voor DGM, Nationale Politie, IND, OM, Justid, Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak.

 • 33. Kasschuif grenzen en veiligheid Bij begrotingsbesluitvorming zijn middelen verkregen voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Zie ook post 6 en 26. Na het aanpassen van de ramingen om het geheel passend te krijgen is een kasschuif noodzakelijk zodat de middelen in de juiste jaren beschikbaar zijn.

 • 34. Desaldering afrekening IND 2020Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Zie ook toelichting bij de ontvangsten.

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Stand ontwerpbegroting 2021

 

1.574.110

1.575.722

1.585.465

1.596.126

1.578.165

1.578.165

         
 

Nota van wijziging/ Incidentele suppletoire begroting

       

1

Kwijtschelding publieke schulden

 

‒ 5.600

‒ 700

‒ 700

0

0

0

         
 

Voorjaarsnota 2021/ eerste suppletoire begroting 2021

       

2

Boeten en transacties

33

‒ 74.000

8.521

19.048

26.818

38.215

64.575

3

Transactie ABN AMRO (boete-deel)

33

300.000

0

0

0

0

0

4

Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

36

25.947

0

0

0

0

0

5

Afromen eigen vermogen COA

37

68.900

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties voorjaarsnota

 

11.912

1.864

1.182

‒ 6.260

‒ 5.877

‒ 6.395

         
 

Miljoenennota 2022/ Ontwerpbegroting 2022

       

6

Desaldering bijzondere bijdragen

31

52.174

     

7

Middelen corona-effecten 2021

34

‒ 7.000

0

0

0

0

0

8

Desaldering afrekening IND 2020

37

41.100

0

0

0

0

0

9

Bijdrage agentschap Justid

91

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

         
 

Overige mutaties miljoenennota

 

3.848

60

2.121

2.121

2.121

3.121

         
 

Stand ontwerpbegroting 2022

 

1.991.391

1.570.467

1.592.116

1.603.805

1.597.624

1.624.466

Toelichting

 • 1. Kwijtschelding publieke schulden Alle ouders die de tegemoetkoming op grond van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag van 30.000 euro ontvangen, komen in aanmerking voor kwijtschelding van publieke schulden. De Staatssecretaris Toeslagen en Douane van het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat de schulden bij de overheid van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, alsmede van hun huidige partners, kwijtgescholden worden. Dit leidt tot een vermindering van de ontvangsten Boeten en Transacties.

 • 2. Boeten en Transacties Conform de laatste inzichten uit de raming van de ontvangsten boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van € 74 mln. Voor 2022 en verder worden meevallers verwacht. De relatief lage instroom in 2021 van de WAHV-boetes kan voor een groot deel verklaard worden door de genomen coronamaatregelen.

 • 3. Transactie ABN AMRO (boete-deel) ABN AMRO is een transactie van € 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (€ 300 mln.) en een ontnemingsdeel (€ 180 mln). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Het boete-deel van grote schikkingen is niet apart geraamd. Het ontnemingsdeel van 180 mln. valt binnen de geraamde opbrengsten aan afpakken voor 2021.

 • 4. Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) In 2020 is € 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is € 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad € 25,9 mln. komt ten gunste van de algemene middelen. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze zijn vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening.

 • 5. Afromen eigen vermogen COADit betreft het afromen van het eigen vermogen van COA, het eigen vermogen kwam eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt € 68,9 mln. Deze meevaller is ingezet ter dekking van tegenvallers.

 • 6. Desaldering bijzondere bijdragen Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering wordt omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook het uitgavenkader. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan Politie.

 • 7. Middelen corona-effecten 2021In verband met de budgettaire effecten van de corona-pandemie is voor het jaar 2021 een bedrag van € 140 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Zie ook post 15 uitgaven. Deze middelen worden door middel van deze mutatie verdeeld over desbetreffende diensten (uitgaven € 133 mln. en ontvangsten € 7 mln.).

 • 8. Desaldering afrekening IND 2020 Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Dit leidt tot een terugbetaling door de IND van € 41,1 mln. Deze middelen zijn vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld aan de IND. Zie ook uitgaven.

 • 9. Bijdrage agentschap JustidMet ingang van 2022 gaat Justid (Justitiële Informatiedienst) opereren als een agentschap van JenV. Het budget van Justid wordt hiervoor meerjarig overgeboekt naar artikel 33 (programmakosten bijdrage agentschappen ad 17,4 mln.) vanuit artikel 91 (apparaat kerndepartement ad € -32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten). Zie ook tabel uitgaven.

6

Kamerstuk II 31 753, nr. 155

Licence