Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.6 Overzicht risicoregelingen

Tabel 7 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties 2020

Geraamd te verlenen 2021

Geraamd te vervallen 2021

Uitstaand garanties 2021

Geraamd te verlenen 2022

Geraamd te vervallen 2022

Uitstaande garanties 2022

Garantie- plafond 2022

Totaal plafond

31

Inkoop Max

287.594

 

92.500

195.094

 

195.094

0

195.094

287.594

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

15.704

3.500

3.200

16.004

3.400

3.100

16.304

16.304

16.304

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

19.225

 

763

18.462

 

794

17.668

18.462

19.225

 

totaal

322.523

3.500

96.463

229.560

3.400

198.988

33.972

229.860

323.123

Tabel 8 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven 2020

Ontvang- sten 2020

Stand risico- voorziening 2020

Saldo 2020

Uitgaven 2021

Ontvang- sten 2021

Stand risico- voorziening 2021

Saldo 2021

Uitgaven 2022

Ontvang- sten 2022

Stand risico- voorziening 2022

Saldo 2022

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

1.546

 

0

‒ 1.546

1.800

 

0

‒ 1.800

1.800

 

0

‒ 1.800

Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen die JenV heeft aan de politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan het bedrag dat als vordering in de jaarrekening van de politie wordt opgenomen7.

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) biedt curatoren de mogelijkheid om in faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn, toch onderzoek te kunnen doen of een procedure te starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. De GSR wordt per 2022 onder het rijkskader voor garantieregelingen gebracht en verbeterd, conform de beleidsreactie 8op de WODC-evaluatie. Bij de uitgaven in het «overzicht uitgaven en ontvangsten garanties» betreft het de opdrachten tot betaling.

Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiencyoverwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

7

Kamerstukken II 29 628, nr. 407

8

Kamerstukken II 33 695, nr. 20

Licence