Base description which applies to whole site

2.5 Strategische Evaluatie Agenda (SEA)

In het kader van de operatie Inzicht in Kwaliteit wordt het gebruikelijke overzicht met een planning van beleidsdoorlichtingen omgevormd tot een Strategische Evaluatie Agenda (SEA). Het doel van de SEA is te komen tot betere en meer bruikbare inzichten in de maatschappelijke toegevoegde waarde op belangrijke beleidsthema’s, het meer benutten van dit inzicht en daarmee uiteindelijk hogere maatschappelijke toegevoegde waarde van beleid. Daarmee komt de focus meer te liggen op de integrale en samenhangende beleidsaanpak van een beleidsthema en minder op de afzonderlijke beleidsonderdelen. Met de SEA wordt tevens beoogd onderzoeken beter te laten aansluiten op de beleidscyclus en wordt meer recht gedaan aan ontwikkelingen op een beleidsveld. Op deze wijze kunnen ook leerervaringen worden benut om het beleid tussentijds bij te sturen als dat nodig blijkt. Net als 2021 betreft 2022 een overgangs- en leerjaar waardoor de SEA een eerste uitwerking betreft. Voor het thema Terugkeerbeleid (art. 37.3) is het afgelopen half jaar een pilot verricht, waarbij op basis van het huidige inzicht en de behoefte aan inzicht is bepaald wat logische momenten zijn om te leren ten behoeve van beleidsverbetering en om verantwoording af te leggen. Het komende jaar wordt de SEA op de overige thema’s naar dit voorbeeld verder ontwikkeld. In bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda, worden de uitkomsten van de pilot nader toegelicht evenals de overige thema’s die op de SEA zijn opgenomen.

Tabel 6 Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Aandachtspunten onderzoek

Artikel

Politie

Politieonderwijs

Ex post

2022

Doelmatigheid en doeltreffendheid Politieacademie

31.2

 

Politiebestel

Ex post

2022

Vervolgevaluatie werking politiebestel

31.2

 

Veiligheidsregio's BES

Ex post

2022

Evaluatie veiligheidswet BES

31.2

 

Politie en samenleving

Ex durante

2022

Evaluatie preventief fouilleren

31.3

  

Ex ante

2022

Inzicht in etnische profilering

31.3

 

Opsporing

Ex ante

2022

Effectiviteit criminaliteitsbestrijding

31.3

 

Bekostiging politie

Ex post

2021

Beleidsdoorlichting bekostiging politie

31.2

 

Agressie en geweld tegen politieambtenaren

Ex ante

2022

Inzicht in agressie en geweld tegen politieambtenaren

31.3

 

Multi governance Meldkamers

Ex durante

2021/2022

Evaluatie multi governance van de meldkamers

31.3

 

Staatsnoodrecht

Ex ante

2021/2022

Modernisering van het staatsnoodrecht

31.3

 

Criminele jongeren

Ex durante

2021

Integrale aanpak van criminele jongeren

31.3

 

LEBZ

Ex durante

2022

Evaluatie taakuitvoering LEBZ

31.3

 

Witwassen in het digitale tijdperk

Ex ante

2021

Fenomeenonderzoek en mogelijkheden voor aanpak

31.3

 

Belangenverstrengeling ex medewerkers

Ex ante

2021

Risico’s van belangenverstrengeling bij ex-medewerkers politie en de Koninklijke Marechaussee

31.3

 

Hoorrecht burgers

Ex ante

2021

Hoorrecht van burgers bij beoordeling geweldstoepassing politieambtenaren

31.3

      

Rechtspleging en rechtsbijstand

Hoge Raad

Ex post

2022

Apparaatskosten Hoge Raad

32.1

 

Rechtsbestel

Ex post

2022

Adequate toegang tot het rechtsbestel

32.2

 

Rechtsbestel

Ex post

2022

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

32.3

      

Bestuur, informatie en technologie

Drugsbeleid

Ex post

2022

Coffeeshops in Nederland 2020

33.2

 

Coffeeshopketen

Ex ante

2022

Nulmeting experiment gesloten coffeeshopketen

33.2

 

Mensenhandel

Ex durante

2022

Effecten en neveneffecten van verschillende prostitutiemodellen

33.2

 

Bestuurlijke aanpak

Ex post en ex durante

2022

Wetsevaluatie flexibel cameratoezicht

33.2

  

Ex post

2022

Monitor Bestuurlijke aanpak

33.2

Opsporing en vervolging

Opsporingsmethoden

Ex ante en ex durante

ntb

De impact van encryptie op de opsporing

33.3

 

Corruptie

Ex durante en ex post

2022

Risico’s op corruptie in Nederland en weerbaarheid van het instrumentarium

33.3

 

Fraude

Ex post

2022

Evaluatie wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

33.3

  

Ex ante

nnb

Voor- en nadelen van zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven

33.3

  

Ex post

2022

Evaluatie van de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod

33.3

  

Ex post

2022

Kwantitatieve data-analyses national risk assessment (NRA) witwassen en terrorismefinanciering 2019

33.3

 

Verkeer

Ex post

2022

Evaluatie wet drugs in het verkeer

33.3

 

Privacy

Ex ante

2022

Nut en noodzaak processenfonds

33.3

 

Ondermijning

Ex post en ex durante

2022

Vestigingsklimaat drugshandel in Nederland

33.3

  

Ex post

2021

Toetredingsmechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren binnen de georganiseerde criminaliteit

33.3

  

Ex post

2021

Review bestrijding van drugshandel in de afgelopen 25 jaar

31.3

 

Geweld

Ex ante

ntb

Verkenning omvang kindermishandeling gerelateerd aan geloof of ideologie in Nederland

33.3

 

Cybercrime

Ex post

2021

Evaluatie Wet Computercriminaliteit III

33.3

      

Sanctie uitvoering

Wet USB

Ex post

2025

Wetsevaluatie 5 jaar na inwerkingtreding

34.3

 

Wet SenB

Ex ante

2021

Onderzoeksprogramma visie GW en wet Straffen en beschermen

34.3

Ketensturing

Executiedomein

Ex durante

ntb

Gateway Review op de wet SenB

34.3

 

Zorg en veiligheidshuizen

Ex ante

2022

Toekomstontwikkeling governance zorg- en veiligheidshuizen

34.5

Forensische zorg

Overige Forensische Zorg

Ex post

2022

Plan-evaluatie Wet Forensische Zorg

34.3

Jeugdcriminaliteit

 

Ex durante

2021/2022

Verdiepingsonderzoek toename jeugdrecidive

34.5

  

Ex durante

2022

Beleidsbenutting LIJ: op weg naar daderprofielen jeugdige delinquenten

34.5

 

Adolescentenstrafrecht

Ex post

2021

‘Evaluatie van het adolescentenstrafrecht. Een Multi criteria evaluatie’

34.5

 

Leerplicht

Ex durante

2021

Effectrapportage methodische aanpak schoolverzuim

34.5

Familie/Personenrecht

Scheiden zonder schade

Ex post

ntb

Programmaevaluatie

34.1

Jeugdbescherming

 

Ex post

2022

Eindevaluatie herziene kinderbeschermingswetgeving

34.5

Integriteit

 

Ex post

ntb

Effectmeting van de VOG

34.2

Kansspelen

 

Ex post

2025

Wet kansspelen op afstand

34.2

  

Ex ante

2023

Maatschappelijke kosten- batenanalyse kansspelen

34.2

Slachtofferbeleid

Bescherming van slachtoffers

Ex durante

2021

What works bij slachtoffers

34.4

 

Rechten van slachtoffers

Ex post

2022

Evaluatie wet uitbreiding spreekrecht slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

34.4

Fenomenen / dadergerichte / slachtoffergerichte preventie

Voorkomen daderschap en recidive

Ex post

2022/2023

IPTA, AJB, AJB junior, cyber rijbewijs, RIO

34.2

 

Geweld

Ex post

2022

Evaluatie Wet Middelenonderzoek Geweldplegers

34.2

 

Verwarde personen

Ex post

ntb

Pilot bestuurlijk toezicht

34.2

 

Heling

Ex post

2025

Evaluatie aanpak Heling

34.2

 

Huiselijke geweld & kindermishandeling

Ex post

2022

Meerjarenonderzoeks-programma

34.5

      

Nationale Veiligheid

Nationale Veiligheid

Ex post

2021

Midterm review Nationale Veiligheid Strategie

36.2

 

Contraterrorisme

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie PNR wet

36.2

  

Ex durante en ex post

2021

Evaluatie Wet precursoren voor explosieven

36.2

  

Ex post

2021

Evaluatie Nationale Contraterrorismestrategie

36.2

  

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie contraterrorisme-wetgeving

36.2

  

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatieonderzoek ROR

36.2

  

Ex ante, ex durante en ex post

ntb

Evaluatie besteding Versterkingsgelden 2020-2021

36.2

  

Ex ante, ex durante en ex post

ntb

NRA Terrorismefinanciering 2021-2022

36.2

  

Ex ante, ex durante en ex post

ntb

Evaluatie Toolkit Evidence Based Werken

36.2

 

Cybersecurity

Ex post

2021

Evaluatie Nederlandse Cybersecurity Agenda

36.2

  

Ex durante

2021

Initiële Evaluatie Cyber Intel / Info Cel (CI/IC)

36.2

  

Ex durante

2022

Evaluatie Cyber Intel / Info Cel (CI/IC)

36.2

 

Bewaken en Beveiligen

Ex ante

2021

Toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen

36.2

      

Behandelen asielverzoeken

Procedures

  

Evaluatie werking procedures

37.2

 

a)  Snelheid, kwaliteit, maatwerk, efficiëntie

Ex durante en post

ntb

  
 

b)  Sporenbeleid

ntb

ntb

  
 

c)  Veiligelandenbeleid

ntb

2022/2023

  
 

Ketensamenwerking

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie ketensamenwerking

37.2

 

Flexibilisering

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie flexibilisering proces

37.2

 

Handhaving

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie handhaving

37.2

 

Menselijke maat

Ex durante en ex post

ntb

Procedures in relatie tot de menselijke maat

37.2

Opvang-modaliteiten

Opvangmodaliteiten

Ex ante, ex durante en ex post

ntb

Effectiviteit van verschillende opvangmodaliteiten

37.2

 

Flexibilisering

Ex durante en ex post

ntb

Inzicht in de flexibilisering van de opvang

37.2

 

Ketensamenwerking

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie ketensamenwerking

37.2

Reguliere migratie

Basis op orde

Ex ante

ntb

Fenomeenonderzoek reguliere migratie

37.2

 

Arbeidsmigratie, kennis en talent

Ex ante, ex durante en ex post

ntb

Evaluatie bijdrage migratie aan de Nederlandse maatschappij

37.2

 

Procedures

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie behandelen verzoeken

37.2

 

Handhaving

Ex durante en ex post

ntb

Evaluatie handhaving

37.2

Grensbeheer

Integrated Border Management

ntb

ntb

 

37.2

 

Schengen

ntb

ntb

 

37.2

Begeleiding en ondersteuning

Terugkeerondersteuning

Ex post

2022

Evaluatie duurzaamheid terugkeerondersteuning

37.3

 

Motivatie om te vertrekken

Ex durante en ex post

2023

Evaluatie zelfstandige terugkeer

37.3

 

Begeleiding en regievoering

Ex ante, ex durante en ex post

2024

Effectiviteit en efficiëncy begeleiding en regievoering

37.3

Toezichtsmaatregelen

Toezichtsmaatregelen

Ex durante en ex post

2022/2023

Toepassing toezichtsmaatregelen anders dan bewaring

37.3

 

Effectiviteit toezichtsmaatregelen

Ex post

2024

Evaluatie toepassing toezichtsmaatregelen

37.3

 

Prioritaire groepen

Ex ante, ex durante en ex post

2024

Effectiviteit inzet op specifieke groepen

37.3

Samenwerking keten en internationaal

Landen van herkomst

Ex post

2021

Terugkeersamenwerking

37.3

 

Migratieketen

Ex durante en ex post

2023

Samenwerking in de migratieketen

37.3

Overkoepelend

LVV

Ex durante en ex post

2022

Eindevaluatie pilots LVV (onder voorbehoud)

37.3

 

Draagvlak migratie

Ex durante

2024

Relatie vertrek en draagvlak migratiebeleid

37.3

 

Illegaal verblijf

Ex ante/fenomeen

2023

Fenomeenonderzoek vertrek niet na asielaanvraag

37.3

Voor het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen, klik op deze link: Status beleidsdoorlichtingen. Voor een verdere onderbouwing van de strategische evaluatie agenda zie «Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda». In de bijlage is tevens een toelichting op de geplande evaluatieonderzoeken opgenomen. De begrotingsjaren 2022 en 2023 gelden nog als overgangsperiode naar de SEA. Dit betekent dat nog niet alle thema's volledig zijn uitgewerkt en al opgestarte trajecten voor beleidsdoorlichtingen conform de huidige Regeling periodiek evaluatieonderzoek doorgang kunnen vinden.

Licence