Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 31. Politie

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

De Minister heeft een financierende en regisserende rol ten aanzien van de politie. Hierbij zijn drie verantwoordelijkheden te onderscheiden:

  • De eerste verantwoordelijkheid betreft de inrichting, werking en ontwikkeling van het politiebestel;

  • De tweede verantwoordelijkheid betreft de bevoegdheden en het beheer ten aanzien van de politie. Onder deze beheersverantwoordelijkheid van de Minister9 valt het vaststellen van de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan, het jaarverslag en de operationele sterkte. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert binnen de kaders die de Minister stelt. De Minister kan de korpschef te allen tijde over alle beheeraangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven;

  • Tot slot stelt de Minister vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid, gehoord het College van procureurs-generaal en de regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie vast.

    De Minister heeft ten aanzien van het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) een financierende en regisserende rol. De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba, berust bij hem.10

In 2022 zullen de afspraken gemaakt in de CAO 2021 nog in nadere regelingen vervat moeten worden. Daarnaast wordt een nieuw regime voor beroepsziekten en dienstongevallen van kracht.

De politie blijft zich hard inzetten op het werven en opleiden van grote aantallen nieuwe medewerkers. De uitbreiding van het aantal operationele politiemedewerkers vindt gelijktijdig plaats met de noodzakelijke vervanging van een groot aantal medewerkers dat met pensioen gaat. Een belangrijke maatregel om de instroom van de benodigde nieuwe medewerkers mogelijk te maken, was de vernieuwing van de basispolitieopleiding. De nieuwe basispolitieopleiding, die nu twee jaar in beslag neemt, is begin 2021 van start gegaan. Vanaf 2022 wordt gestart met de vernieuwing van de overige basispolitieopleidingen op de niveaus Associate degree, Bachelor en Master. Ook hier is het uitgangspunt dat de opleidingen gemoderniseerd worden en flexibel worden ingericht.

De politie moet goede voeling blijven houden met de veranderende samenleving. We zien dat de samenleving toenemend polariseert en dat discriminatie en racisme een steeds prominentere rol innemen in het publieke debat. De politie moet dus oog hebben voor de verschillende culturen en leefstijlen in ons land. Tevens moeten alle politiemedewerkers, ongeacht hun achtergrond, zich binnen de organisatie gewaardeerd en veilig voelen. Racisme en discriminatie hebben geen plaats binnen de politie. Daarom wordt vanuit een nieuw perspectief gewerkt aan thema’s diversiteit, inclusie en vakmanschap. Het voorkomen en bestrijden van discriminatie en racisme en het zorgen voor veiligheid in de teams en veiligheid voor alle burgers heeft daarbij expliciet de aandacht. In de jaren 2021-2024 wordt in totaal € 7 mln. ingezet voor de activiteiten in het kader van Politie voor iedereen, in het bijzonder de pilot als gevolg van de motie Paternotte om in nauw overleg met het OM de mogelijkheden van inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie te onderzoeken. 

Het demissionaire kabinet heeft structurele middelen beschikbaar gesteld voor het brede offensief tegen georganiseerde criminaliteit. In 2022 besteedt de politie de haar toegekende middelen (€ 32,5 mln.) voor het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en voor Bewaken en Beveiligen (€ 29,8 mln.) aan respectievelijk het verder opbouwen van het MIT en voor wat betreft Bewaken en Beveiligen, aan de voorgenomen versterking van de informatieorganisatie, de maatregelenadvisering en de inrichting van regionale teams Bewaken en Beveiligen.

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de Veiligheidsagenda 2019-2022, waarin concrete afspraken zijn gemaakt op het gebied van ondermijning, mensenhandel, cybercrime (inclusief online seksueel kindermisbruik) en executie van dossiers. Bespreking van een voorstel voor herijking van de doelstellingen voor 2022 is voorzien in het LOVP van november 2021. In de paragraaf 2.2 «Prestatie-indicatoren Veiligheidsagenda» van deze begroting worden de ambities op deze terreinen voor de komende jaren aangegeven.

De samenleving wordt steeds digitaler, criminaliteit wordt complexer en verschuift zich steeds verder naar het digitale domein. De politie moet hierop inspelen. In steeds meer basisteams zijn ‘digitale wijkagenten’ actief, zodat de politie niet alleen dichtbij is in de wijken, maar ook op het web. Ook de opsporing blijft zich ontwikkelen om flexibel te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de aard van de criminaliteit en de mogelijkheid om die op te sporen. De doorontwikkeling van de opsporing richt zich de komende jaren op het vergroten van actievermogen, lerend vermogen, samenwerkend vermogen en intelligence-gestuurd werken. Ook zet de politie in op de versterking van de specialistische opsporing, waaronder digitale en forensische opsporing, door toepassing van innovaties en het vergroten van kennis.

De Wijzigingswet meldkamers is in 2020 inwerking getreden. Hiermee is het beheer van de meldkamers overgedragen aan de politie. Bij de politie is hiervoor de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) ingericht om hier zorg voor te dragen. Naast het inregelen van het beheer voor het meldkamerdomein heeft de LMS ook de opdracht om het aantal meldkamers terug te brengen tot 10 locaties. Dit alles wordt gedaan vanuit een regiefunctie in het multidomein; samenwerking tussen de veiligheidsregio’s, politie, brandweer, KMar en ambulancediensten.

Tabel 9 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

6.655.038

6.608.290

6.674.646

6.482.070

6.488.938

6.448.913

6.560.221

        

Programma-uitgaven

6.494.298

6.622.117

6.695.742

6.510.020

6.515.421

6.502.680

6.560.221

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

31.2 Bekostiging Politie

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Politie

6.232.513

6.340.832

6.417.990

6.232.491

6.237.752

6.225.011

6.282.552

Politieacademie

3.009

3.075

3.075

3.075

3.075

3.075

3.075

Bijdrage medeoverheden

       

brandweer- en politiekorps (BES)

22.996

26.924

27.331

27.332

26.620

26.620

26.620

Opdrachten

       

Taptolken

8.577

11.369

11.369

11.369

11.369

11.369

11.369

        

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Internationale Samenwerkingsoperaties

9.764

11.588

11.588

11.839

11.839

11.839

11.839

Beheer meldkamers

198.948

206.757

203.543

203.503

204.355

204.355

204.355

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

858

871

892

892

892

892

892

Bijdrage medeoverheden

       

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

808

1.174

834

850

850

850

850

Subsidies

       

Opsporing

2.300

2.362

2.362

2.362

2.362

2.362

2.362

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.473

3.500

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

Overige Subsidies

714

1.168

550

550

550

550

550

Opdrachten

       

Providers

8.367

10.236

10.304

9.852

9.852

9.852

9.852

Overige Opdrachten

1.971

2.261

2.303

2.304

2.304

2.304

2.304

        

Ontvangsten

14.858

63.857

500

500

500

500

500

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

31.2 Bekostiging politie

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

Politie

De politie levert een belangrijk aandeel aan het handhaven en vergroten van de veiligheid in Nederland. De politie ontvangt daartoe, op basis van artikel 33 van de Politiewet 2012, ten laste van de begroting van het ministerie algemene- en bijzondere bijdragen. De doelstelling is het beschikbaar stellen van personeel en materieel ten behoeve van een adequaat beheer van de politie.

De algemene bijdrage wordt jaarlijks als lumpsumbedrag ter beschikking gesteld aan de politie en komt volledig ten gunste van de reguliere politietaken. Het beleid is erop gericht de politie zoveel als mogelijk flexibiliteit te geven om de middelen doelmatig in te zetten en de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Tabel 10 Algemene bijdrage politie (bedragen x € 1 mln.)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bijdrage

5.965

5.876

5.872

5.871

5.871

5.845

5.896

De algemene bijdrage bedraagt in 2022 ruim € 5,8 mld. Dit is inclusief de loonbijstelling politie 2021 (€ 113 mln.).

De bijzondere bijdragen worden meerjarig verstrekt voor een specifiek omschreven doel. Hiervan is onder meer sprake van bij de dienst Speciale Interventies (€ 72 mln.), de teams Verkeershandhaving (€ 51 mln.), digitalisering & cybercrime (€ 14 mln.), het Recherche Samenwerkings Team (€ 18 mln.) en de extra gelden voor bestrijding van ondermijning (€ 62 mln.).

Daarnaast is voor het meldkamerdomein ca. € 197 mln. beschikbaar gesteld als bijzondere bijdrage vanuit JenV. Een andere taak is het uitzenden van politiefunctionarissen naar crisisgebieden. Deze taken worden apart begroot en verantwoord onder het artikelonderdeel 31.3.

Besteding bijdragen

De bijdragen vanuit de JenV-begroting worden door de politie aangewend voor de in de Politiewet opgenomen taken. In eerdere jaren verstrekte bijzondere bijdragen worden hier eveneens voor ingezet. De onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de bestedingsrichting van de aan de politie ter beschikking gestelde middelen.

Tabel 11 Besteding bijdragen politie (bedragen * € 1 mln.)
 

Realisatie

Begroting

    

(bedragen x € 1 mln.)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Personeel

4.934

4.733

4.842

4.851

4.857

4.835

4.880

Opleiding en vorming

66

84

81

81

81

79

79

Huisvesting

381

343

348

336

333

328

328

Vervoer

182

206

210

211

211

211

211

Verbinding en automatisering

482

522

518

523

522

523

523

Geweldsmiddelen en uitrusting

34

54

71

55

58

58

58

Operationeel

190

149

192

194

193

193

194

Beheer

129

154

168

169

168

168

168

totaal besteding

6.398

6.245

6.431

6.420

6.423

6.395

6.439

Bron: Begroting en beheerplan politie 2022-2026 (Hoofdstuk 6 Financiën)

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden. In de begroting van de politie wordt per post nader ingegaan op de wijze waarop de aan de politie beschikbaar gestelde middelen worden inzet.

Toelichting

In de tabel Kengetallen is informatie opgenomen die in algemene zin te relateren is aan de beleidsdoelstellingen. De bezetting en formatie van de politie, met name het operationele deel, en de opleidingen zijn belangrijke onderwerpen. Deze zijn onder de tabel kort toegelicht.

Tabel 12 Kengetallen
 

Realisatie

Prognose

    
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bezetting (fte)

       

Operationele bezetting

50.628

50.741

51.727

52.251

52.348

52.391

52.466

waarvan aspiranten

4.454

4.380

5.496

5.367

4.860

4.688

4.696

Niet operationele bezetting

11.669

11.162

11.408

11.303

11.173

11.115

11.102

Lasten (in %)

       

Personeel

77,5

77,1

76,6

76,8

76,9

76,9

77

Opleiding

1,4

1,7

1,6

1,7

1,6

1,6

1,6

Verbinding en automatisering

12,2

12,2

12,6

12,5

12,5

12,5

12,4

Huisvesting

6,1

5,5

5,4

5,2

5,2

5,1

5,1

Afschrijvingen

4,4

4,6

5,1

5,3

5,5

5,9

5,9

Eigen vermogen

6,8

5,6

5,3

4,7

4,8

5,1

5,4

Investeringen

7,0

6,0

6,4

6,5

5,8

4,9

4,7

Bron: Begroting en beheerplan politie 2022-2026 (Hoofdstuk 6 Financiën, Bijlage 5 Personeelsinformatie)

De formatie is binnen de politie conform het Inrichtingsplan en «Besluit verdeling sterkte en middelen politie» verdeeld over de regionale eenheden, landelijke eenheid, Politieacademie, Politie Dienstencentrum en staf korpsleiding. De verstrekte bijdragen vanuit de JenV-begroting zijn primair ter financiering van de formatie.

Tabel 13 Doelformatie (gefaseerd te bereiken in 2026)

Onderdeel

fte

Regionale eenheden (incl. RST)

47.717

Landelijke eenheid

5.490

Politieacademie

1.158

Politiedienstencentrum / Staf

8.861

Totaal fte

63.226

Bron: Begroting en beheerplan 2022-2026 (Bijlage 1 Formatieplan)

Politieacademie - Politieonderwijs

Het zelfstandig bestuursorgaan Politieacademie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het politieonderwijs, de examinering daarvan en de uitvoering van wetenschappelijk onderwijs waarmee invulling wordt gegeven aan de kennisfunctie. De Politieacademie ontvangt een eigen budget waarmee onder andere de personele kosten van de directeur en zijn plaatsvervanger worden betaald en de kosten voor extern wetenschappelijk onderzoek. Het overige personeel en de middelen zijn ondergebracht bij de politie. De bekostiging van het personeel en de middelen die door de korpschef om niet ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie, voor de uitvoering van haar wettelijke taken, zijn opgenomen in de algemene bijdrage aan de politie.

De volledige begroting van de politie is als separate bijlage met de JenV-begroting meegezonden.

Bijdrage medeoverheden

BES brandweer- en politiekorps

De Minister is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps Caribisch Nederland. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Beide korpsen werken aan implementatie vaneen nieuw organisatie- en formatierapport als grondslag van nieuwe verbeterambities en doelstellingen voor 2022 en verder. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van Caribisch Nederland.

Opdrachten

Taptolken

Uit dit budget worden de taptolken gefinancierd die de politie inhuurt voor het beluisteren en vertalen van telefoon- of VoIP-gesprekken van verdachten.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Bijdrage ZBO’s en RWT’s

Internationale samenwerkingsoperaties

In opdracht van de Minister voert de politie activiteiten uit in het kader van internationale politiesamenwerking en de uitzending van poitiefunctionarissen naar internationale (civiele) missies en operaties. Die activiteiten zijn voor een groot deel gebaseerd op de visie internationale politiesamenwerking en de bijbehorende strategische agenda.

Beheer meldkamers

Voor het beheer van de meldkamers ten behoeve van de hulpdiensten van politie, brandweer, ambulance en KMar, wordt jaarlijks een bijzondere bijdrage verstrekt. Dit is een multidisciplinaire financiële bijdrage die tot stand is gekomen uit een bijdrage van alle hulpdiensten. Het beheer is ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking LMS bij de politie en heeft betrekking op facilitaire dienstverlening, huisvesting en het beheer van de ICT voorzieningen voor de meldkamers, waaronder het C2000 netwerk en het gemeenschappelijk meldkamersysteem. In de regeling hoofdlijnen van beleid en beheer is de governance en de wijze hoe dit beheer plaats dient te worden uitgevoerd beschreven. Binnen de multidisciplinaire governance vinden aan de hand van het jaarlijks vast te stellen beleids- en bestedingsplan voor de meldkamers integrale afwegingen plaats over de inzet van het beschikbare budget.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

Dit budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van de regioburgemeesters bij het overleg met en de advisering aan de Minister over de taakuitvoering door en het beheer ten aanzien van de politie.

Subsidies

Opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem (voorheen de Stichting NL Confidential) voor de exploitatie van de meldlijn Meld Misdaad Anoniem, zodat burgers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van criminaliteit in Nederland.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie, het A&O fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van de SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet de SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister.

Providers

De Staat heeft, op grond van de Regeling vergoeding kosten aftappen en gegevensverstrekking, een overeenkomst gesloten met de grote telecomaanbieders. Deze overeenkomst wordt periodiek vernieuwd.

Op grond van hoofdstuk 13 Telecommunicatiewet zijn telecomaanbieders verplicht om hun netwerken en diensten aftapbaar te maken en mee te werken aan aftappen en gegevensverstrekkingen over hun klanten. De Staat vergoedt bepaalde kosten die aanbieders in dit verband maken.

9

Vastgelegd in de Politiewet 2012

10

Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362)

Licence