Base description which applies to whole site

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 64 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

Omzet

86.340

88.066

88.049

88.084

88.128

88.128

88.128

waarvan omzet moederdepartement

76.563

77.381

76.367

76.402

76.446

76.446

76.446

waarvan omzet overige departementen

2.199

1.350

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

waarvan omzet derden

7.578

9.935

9.282

9.282

9.282

9.282

9.282

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

1.047

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

4

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

87.391

88.066

88.049

88.084

88.128

88.128

88.128

        

Lasten

       

Apparaatskosten

64.374

64.672

64.397

64.432

64.476

64.476

64.476

- Personele kosten

58.541

58.879

59.041

59.041

59.041

59.041

59.041

waarvan eigen personeel

50.929

52.079

53.509

53.509

53.509

53.509

53.509

waarvan inhuur externen

6.177

6.800

5.533

5.533

5.533

5.533

5.533

waarvan overige personele kosten

1.435

0

0

0

0

0

0

- Materiële kosten

5.833

5.793

5.356

5.391

5.435

5.435

5.435

waarvan apparaat ICT

2.629

0

0

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

407

1.587

1.723

1.723

1.723

1.723

1.723

waarvan overige materiële kosten

2.797

4.206

3.633

3.668

3.712

3.712

3.712

Materiële programmakosten

22.117

19.747

19.634

19.634

19.634

19.634

19.634

Afschrijvingskosten

3.202

3.620

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

- Materieel

3.202

3.620

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

waarvan apparaat ICT

0

445

363

363

363

363

363

waarvan overige materiele kosten

3.202

3.175

3.637

3.637

3.637

3.637

3.637

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

16

27

17

17

17

17

17

Overige lasten

547

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

306

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

241

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

90.256

88.066

88.049

88.084

88.128

88.128

88.128

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 2.865

0

0

0

0

0

0

Agentschapsaandeel VPB-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 2.865

0

0

0

0

0

0

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van het moederdepartement JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de omzet moederdepartement.

Tabel 65 Omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

        

Bijdrage moederdepartement NFI

69.724

70.117

70.167

70.202

70.246

70.246

70.246

Bijdrage moederdepart. OSS / WVW / WMG

6.043

5.275

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Betaalde opdrachten moederdepartement

796

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

        

Totale omzet (x € 1.000)

76.563

76.392

76.367

76.402

76.446

76.446

76.446

De bijdrage van het moederdepartement voor de OSS (One Stop Shop), de WVW (Wegenverkeerswet) en de WMG (Wet Middelenonderzoek Geweldsplegers) betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoria.

Omzet overige departementen

Onder deze post zijn vergoedingen opgenomen voor opdrachten van andere departementen. Het grootste deel betreft werkzaamheden die het NFI doet voor BZK.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Vrijval voorzieningen

Onder deze post is onder andere een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening voor vaststellingsovereenkomsten opgenomen.

Bijzondere baten

Hieronder zijn bijvoorbeeld het boekresultaat van desinvesteringen en de afhandeling van een schadezaak opgenomen.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel.

Tabel 66 Personele kosten (Bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen personeel

       

Kosten

50.929

52.079

53.509

53.509

53.509

53.509

53.509

Aantal fte's

580

585

601

601

601

601

601

        

Externe inhuur

       

Kosten

6.177

6.800

5.533

5.533

5.533

5.533

5.533

Aantal fte's

34

37

30

30

30

30

30

        

Postactief personeel

       

Dotatie voorziening post actief personeel

233

0

0

0

0

0

0

Aantal fte's

0

0

0

0

0

0

0

        

Overige personele kosten

1.435

0

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

58.774

58.879

59.041

59.041

59.041

59.041

59.041

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.

Materiële programmakosten

Onder de materiële programmakosten vallen de kosten van het laboratorium (onderhoudskosten laboratoriumapparatuur en aanschaf van zaken die op het laboratorium worden gebruikt zoals chemicaliën en gassen), de huisvesting en de ICT.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Overige lasten

Onder overige lasten worden, naast de dotaties aan voorzieningen, schadekosten en mobiliteitsbijdragen verantwoord.

Tabel 67 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

13.082

9.392

9.555

9.788

9.893

9.548

8.469

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

85.568

88.066

88.049

88.084

88.128

88.128

88.128

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 86.929

‒ 84.446

‒ 84.049

‒ 84.084

‒ 84.128

‒ 84.128

‒ 84.128

Totaal operationele kasstroom

‒ 1.361

3.620

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

3

-/- totaal investeringen

‒ 3.908

‒ 5.962

‒ 4.900

‒ 5.200

‒ 4.900

‒ 4.900

‒ 4.900

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

42

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringsstroom

‒ 3.867

‒ 5.962

‒ 4.900

‒ 5.200

‒ 4.900

‒ 4.900

‒ 4.900

4

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

963

0

0

0

0

0

0

-/- aflossingen op leningen

‒ 2.542

‒ 3.458

‒ 3.767

‒ 3.896

‒ 4.344

‒ 5.080

‒ 5.463

+/+ beroep op leenfaciliteit

3.117

5.962

4.900

5.200

4.900

4.900

4.900

Totaal financieringskasstroom

1.538

2.504

1.133

1.304

556

‒ 180

‒ 563

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

9.392

9.555

9.788

9.893

9.548

8.469

7.007

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Tabel 68 Doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep

       

Medisch onderzoek - productie (st.)

1.216

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

- productieve uren

28.633

25.100

25.100

25.100

25.100

25.100

25.100

        

Toxicologie - productie (st.)

1.488

360

360

360

360

360

360

- productieve uren

18.407

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

15.100

        

Verdovende middelen - productie (st.)

13.550

15.050

15.050

15.050

15.050

15.050

15.050

- productie (uur)

6.916

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

- productieve uren

21.105

19.700

19.700

19.700

19.700

19.700

19.700

        

DNA-typering - productie (st.)

42.199

49.100

49.100

49.100

49.100

49.100

49.100

- productieve uren

85.979

87.900

87.900

87.900

87.900

87.900

87.900

        

Explosieven - productie (st.)

39

30

30

30

30

30

30

- productie (uur)

5.598

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

- productieve uren

5.851

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

        

Schotrestenonderzoek - productie (st.)

233

170

170

170

170

170

170

- productieve uren

9.239

8.900

8.900

8.900

8.900

8.900

8.900

Wapens en werktuigen - productie (st.)

737

680

680

680

680

680

680

- productieve uren

12.659

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

        

Digitale technologie - declarabele uren

27.613

24.400

24.400

24.400

24.400

24.400

24.400

        

Big Data Analyse - declarabele uren

1.518

11.100

11.100

11.100

11.100

11.100

11.100

        

Biometrie - productie (st.)

809

790

790

790

790

790

790

- productie (uur)

3.040

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

- productieve uren

13.415

18.300

18.300

18.300

18.300

18.300

18.300

        

Hansken - productieve uren

53.629

53.400

53.400

53.400

53.400

53.400

53.400

        

DNA Databank - productieve uren

7.555

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

        

Overige producten - productie (st.)

3.472

1.580

1.580

1.580

1.580

1.580

1.580

- productieve uren

81.220

95.400

95.400

95.400

95.400

95.400

95.400

        

Totaal aantal productieve uren K1

366.823

384.400

384.400

384.400

384.400

384.400

384.400

Tabel 69 Doelmatigheidsindicatoren
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal productieve uren NFI

       

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

366.820

384.400

384.400

384.400

384.400

384.400

384.400

Kerntaak 2 research

126.494

142.100

142.100

142.100

142.100

142.100

142.100

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

24.017

32.100

32.100

32.100

32.100

32.100

32.100

        

Uren, omzet en uurtarief NFI

       

Productieve uren

517.331

558.600

558.600

558.600

558.600

558.600

558.600

Totale omzet (x € 1.000) *

87.391

88.074

88.049

88.084

88.128

88.128

88.128

Indicatief uurtarief (€)

169

172

172

172

172

172

172

        

Generieke indicatoren

       

Saldo van baten en lasten (% van baten)

‒ 3,38%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Aantal fte (inclusief extern personeel)

614

631

631

631

631

631

631

% op tijd

92%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

De meerjarige aantallen zijn mede gebaseerd op de Service Level Agreement 2021 (SLA). De afspraken voor de SLA 2022 met de ketenpartners worden eind 2021 vastgelegd en worden bepaald op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en wensen van de ketenpartners.

In de eerste tabel met doelmatigheidsindicatoren wordt bij de productie van zaaksonderzoek (K1) onderscheid gemaakt tussen stuksproducten en urenproducten. Het totaal van de stuksproducten en urenproducten worden vertaald naar het aantal productieve uren (de stuksproducten kennen een bepaalde normtijd). In de tweede tabel zijn ook indicatoren opgenomen voor zaaksonderzoek (K1), research (K2) en onderwijs en kennis (K3).

In de tabellen is steeds het aantal productieve uren opgenomen. Daarnaast hanteert het NFI declarabele uren, waarin alleen rechtstreeks aan een product gerelateerde uren zijn begrepen. De totale omzet wordt, zoals is opgenomen in de laatste tabel (gemarkeerd met een *), berekend door het totaal aantal declarabele uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Vervolgens wordt hierbij de aparte vergoeding die het NFI ontvangt voor uitbesteding van werk aan particuliere laboratoria (OSS, WVW en WMG) opgeteld.

Licence