Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 2, lid 8 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW).

Tabel 44 Budgettaire gevolgen artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

3.249

3.114

3.113

3.114

3.114

3.114

3.114

        

Uitgaven

3.249

3.114

3.113

3.114

3.114

3.114

3.114

93.1 Geheim

3.249

3.114

3.113

3.114

3.114

3.114

3.114

        

Ontvangsten

397

0

0

0

0

0

0

Licence