Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en Toezeggingen

Tabel 122 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Recourt, J. (PvdA) / Tellegen, O.C. (VVD)

34 550 VI, nr. 54

Motie over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2021] - TK Conceptwetsvoorstel inzake mediation (29528, nr. 13)

Nispen, M. van (SP)

33 861, nr. 26

Motie over transparantie bij het toedelen van zaken

Op 14-02-2020 heeft de Rechtspraak de code zaakstoedeling gepubliceerd op internet. De Kamer is geïnformeerd bij de beantwoording van de kamervragen van het lid van Nispen (SP) over de wettelijke verankering code zaakstoedeling (2021D02119)

Oosten, F. van (VVD) / Nispen, M. van (SP)

28 741, nr. 47

Motie over verplicht financieel toezicht op veroordeelde jongeren. Voor de volledige tekst motie zie: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkngmkzur8z7

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2021] - TK Beleidsreactie advies en onderzoek verplicht financieel toezicht (35570 VI, nr. 103)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

32 761, nr. 119

Motie over verruimen van de mogelijkheden voor collectieve procedures bij de rechter

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen (26643, nr. 726)

Oosten, F. van (VVD) / Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270,nr. 128

Motie over naming and shaming bij niet verwijderen van kinderpornografie

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-10-2020] - TK Hostingbedrijven en kinderpornografisch beeldmateriaal (31015, nr. 203)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

33 836 nr. 31

Motie ingediend over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2020] - TK Beleidsreactie op verschillende WODC-onderzoeken naar familierechtelijke onderwerpen (33836, nr. 59)

Buitenweg, K.M. (Groen links) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

24 587, nr. 729

Motie ingediend over het aantal extra bedden in ppc's

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

Kuiken, A.H. (PvdA) / Oosten, F. van (VVD)

35 000 VI, nr. 33

Motie over verplichte screening op criminele antecedenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2021] - TK Aanbieding onderzoeken panden met een luchtje en criminele gebouwen (29911, nr. 301)

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 170

Motie over per departement evalueren van beleidskeuzes

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 225)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Wijngaarden, J. van (VVD)

33 628, nr. 53

Motie ingediend over de mogelijkheid dat de rechter voorwaardelijke tbs kan opleggen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

Toorenburg, M.M. (CDA)

33 628, nr. 54

Motie ingediend over een vergelijkbaar onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van de penitentiair psychiatrische centra

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

Wijngaarden, J. van (VVD)

35 122, nr. 20

Motie ingediend over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Derde voortgangsbrief visie «Recht doen, kansen bieden» (29279, nr. 655)

Nispen, M. van (SP) / Berge, N. van den (Groen links)

35 122, nr. 21

Motie ingediend over de resultaten van de voorgestelde verbeteringen bij het werken aan re-integratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Derde voortgangsbrief visie «Recht doen, kansen bieden» (29279, nr. 655)

Ojik, B. van (Groen links)

19637, nr. 2517

Moties ingediend over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij 18 jaar zijn geworden

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Reactie op de motie Van Ojik en de motie Van Toorenburg inzake zorg en begeleiding voor amv's vanaf 18 jaar (27062, nr. 118)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

24095, nr. 487

Motie ingediend over een versterkte aanpak van de bescherming van de vitale processen en diensten

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-02-2021] - TK Kamerbrief met beleidsreactie DBSA en voortgang aanpak statelijke dreigingen (30821, nr. 125)

Kuik, A. (CDA)

28638, nr. 166

Motie ingediend over een pakket van maatregelen om klanten die seks kopen van minderjarigen te ontmoedigen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 185)

Kuik, A. (CDA)

28638, nr. 167

Motie ingediend over een kader formuleren voor gemeenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-02-2021] - TK Uitvoering motie Kuik inzake een kader mensenhandel (28638, nr. 187)

Segers, G.J.M. (Chr. Unie) / Buitenweg, K.M. (Groen links)

28 638, nr. 172

Motie ingediend over een verkenning naar de toedracht van de recente stijging in aangiften mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

Krol, H. (Krol)

24 077, nr. 433

Motie ingediend over een register voor particulier verhuurde bedrijfspanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2021] - TK Aanbieding onderzoeken panden met een luchtje en criminele gebouwen ((29911, nr. 301)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

24 077, nr. 444

Motie ingediend over inventariseren waar gemeenten nog knelpunten ervaren

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2020] - TK Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 292)

Mulder, A. (VVD)

28 741, nr. 59

Motie ingediend over actief herplaatsen van personeel

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (2020D29102)

Nispen, M. van (SP)

28 741, nr. 61

Motie ingediend over behouden van de deskundigheid van de medewerkers van het samenwerkingsverband passend onderwijs

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (2020D29102)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

28 741, nr. 68

Motie ingediend over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (2020D29102)

Raemakers, R. (D66) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

28 741, nr. 69

Motie ingediend over de begeleiding van jeugddelinquenten na het verlaten van de jeugdinrichting

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (2020D29102)

Renkema, W.J.T. (Groen links)

28 741, nr. 57

Motie ingediend over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (2020D29102)

Rosenmöller, P. (Groen links)

35 300, C

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-04-2021] - TK Onderzoek continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak (29279, nr. 649)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Becker, B. (VVD)

35 300 VI, nr. 36

Motie ingediend over de voortgang van de pilot-lvv's

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (19637, nr.2641)

Becker, B. (VVD)

35 300 VI, nr. 37

Motie ingediend over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 300 VI, nr. 39

Motie ingediend over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-08-2020] - TK Uitvoering motie Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg en reactie op toezeggingen AO Terrorismebestrijding 29 januari 2020 (29754, nr. 557)

Becker, B. (VVD) / Ojik, B. van (Groen links)

35 300 VI, nr. 48

Motie ingediend over een effectievere uitvoeringspraktijk rond de bestrijding van mensensmokkel

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [10-09-2020] - AO Brand Vluchtelingenkamp Lesbos + M BHOS

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 49

Motie ingediend over het borgen en versterken van de strafrechtketen tot en met 2025

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Vervolgbrief op de brief over de doorlichting van de strafrechtketen van 26 juni jl. (29279, nr. 604)

Nispen, M. van (SP) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 57

Motie ingediend over maatschappelijk effectieve rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Maatschappelijk effectieve rechtspraak en innovatie (29279, nr. 627)

Nispen, M. van (SP) / Groothuizen, M. (D66)

35 300 VI, nr. 62

Motie ingediend over mogelijke kwetsbaarheden in de Wet RO

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2021] - TK Benoemingsprocedure bestuurders in de rechtspraak (29279, nr. 641)

Verhoeven, K. (D66) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 64

Motie ingediend over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - TK Stand van zaken uitvoering Agenda horizontale privacy (34926, nr. 11)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 67

Motie ingediend over voorzien in de stijgende behoefte aan mediation

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2020] - TK Voortgangsbrief beleidskader herstelrecht en reactie op motie Van den Berge c.s. (29279, nr. 633)

Dam, C.J.L. van (CDA)

34 984, nr. 10

Motie ingediend over landelijke inleveractie voor wapens

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2020] - TK Actieplan Wapens en Jongeren (28684, nr. 637)

Bergkamp, V.A. (D66)

33 836, nr. 48

Motie ingediend over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-10-2020] - TK Analyse invoering meerouderschap (33836, nr. 58)

Diertens, A.E. (D66) / Boer, M.G.W. den (D66)

29 628, nr. 929

Motie ingediend over het onafhankelijk wetenschappelijk laten uitvoeren van de toegezegde monitoring van de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 986)

Dijk, J.J. van (SP)

19 637, nr. 2549

Motie ingediend over openbaarmaking van het rapport van de Inspectie JenV over een uitzetting naar Bahrein

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Openbaarmaking inspectierapport en addendum over een uitzetting naar Bahrein (29344, nr. 143)

Wiersma, A.D. (VVD)

32 824 nr. 274

Motie ingediend over inzichtelijk maken aan welke doelmatigheidscriteria de versterkingsgelden worden getoetst, aan welke evidencebased interventies de bestedingen gekoppeld worden en welke gevolgen het niet-doelmatig en -effectief besteden van versterkingsgelden heeft

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-09-2020] - TK Beantwoording Motie lid Wiersma VVD over de Versterkingsgelden ten behoeve van terrorismebestrijding (29754, nr. 559)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 IV, nr. 29

Motie ingediend over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-03-2021] - TK Nader rapport wetsvoorstel W BES afzien geweld kind in opvoeding (35791, nr. 4)

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 565

Motie ingediend over het opnemen van contact- en gebiedsverboden in een centraal register

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2021] - TK Voortgang aanpak stalking (29279, nr. 660)

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

24 095, nr. 499 (gewijzigd)

Motie ingediend om de structurele aanpak adaptief te laten zijn in het bepalen van wat kritiek en niet-kritiek is en diversificatie van aanbieders hierbij te betrekken

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-02-2021] - TK Kamerbrief met beleidsreactie DBSA en voortgang aanpak statelijke dreigingen (30821, nr. 125)

Moorlag, W.J. (PvdA)

24 095, nr. 504

Motie ingediend over borgen van de veiligheid en bedrijfszekerheid van vitale infrastructuur

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-02-2021] - TK Kamerbrief met beleidsreactie DBSA en voortgang aanpak statelijke dreigingen (30821, nr. 125)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 015, nr. 186

Motie ingediend over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015-2019 (31015, nr. 221)

Wijngaarden, J. van (VVD)

29 279, nr. 569 (gewijzigd)

Motie ingediend over een wetsvoorstel om de maximale straf voor doodslag te verhogen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2021] - TK Nader rapport verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35871, nr. 4)

Diertens, A.E. (D66) / Boer, M.G.W. den (D66)

35 152, nr. 8

Motie ingediend over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2020] - TK Uitvoering motie leden Den Boer (D66) en Diertens (D66) over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden (35152, nr. 10)

Laçin, C. (SP) / Paternotte, J.M. (D66)

24 804, nr 108

Motie ingediend om structurele deelname van gezagvoerders/piloten binnen deze expertgroep (vliegen over conflictgebieden) te bespreken, en de Kamer hierover te informeren

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2020] - TK Evaluatie convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart (24804, nr. 151)

Becker, B. (VVD)

19 637, nr. 2619

Motie ingediend over een plan van aanpak tegen illegaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - TK Aanpak illegaliteit (19637, nr. 2688)

Ojik, B. van (Groen links)

19 637, nr. 2621

Motie ingediend over een tweemaandelijkse rapportage over het afdoen van vertraagde zaken

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2021] - TK Voortgang afdoen vertraagde zaken IND (19637, nr. 2689)

Ojik, B. van (Groen links)

19 637, nr. 2620

Motie ingediend over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-10-2020] - TK Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid (19637, nr. 2666)

Bisschop, R. (SGP)

19 637, nr. 2623

Motie ingediend over afspraken met andere West-Europese landen over migranten uit veilige landen

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Voortgang Integrale Migratieagenda (19637, nr. 2693)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie) / Groothuizen, M. (D66)

19 637, nr. 2625

Motie ingediend over de ontregelde praktijk van lvv's in de coronaperiode

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (19637, nr. 2641)

Buitenweg, K.M. (Groen links) / Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 950

Motie ingediend over het tijdpad van de ICT-ontwikkeling bij de politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-10-2020] - TK Reactie op de motie Van Dam/Buitenweg over het tijdpad van ICT-ontwikkeling bij de politie (29628, nr. 974)

Kuiken, A.H. (PvdA) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 628, nr. 960

Motie ingediend over het inzetten van de webcrawler en lokprofielen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Opsporing en vervolging Mensenhandel (28638, nr. 184)

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 955

Motie ingediend over het testen van agenten op corona om oefeningen mogelijk te maken

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 986)

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 957

Motie ingediend over het monitoren van de bekendheid van politiefunctionarissen met maatregelen tegen etnisch profileren

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2021] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2021 (29628, nr. 1015)

Dam, C.J.L. van (CDA) / Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 55

Motie ingediend over een goede uitgangspositie van tolken en vertalers borgen in de aanbestedingssystematiek

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - TK Nadere informatie uitvoering systematiek tolk- en vertaaldiensten (29936, nr. 58)

Nispen, M. van (SP)

35 470 VI, nr. 10

Motie ingediend over het afpakken van crimineel vermogen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-10-2020] - TK Programmadirecteur-generaal Ondermijning en regie op de afpakketen (29911, nr. 286)

Nispen, M. van (SP)

35 470 VI, nr. 11

Motie over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-09-2020] - TK Reactie op de motie Van Nispen c.s. inzake de in de V.S. gedetineerde J.S. (30010, nr. 49)

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 470 VI, nr. 13

Gewijzigde motie over meer regie op het functioneren van de strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Vervolgbrief op de brief over de doorlichting van de strafrechtketen van 26 juni jl. (29279, nr. 604)

Nispen, M. van (SP)

33 996, nr. 81

Motie ingediend over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-09-2020] - TK moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand (33996, nr. 88)

Nispen, M. van (SP)

33 996, nr. 82

Motie ingediend over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-09-2020] - TK moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand (33996, nr. 88)

Nispen, M. van (SP)

33 996, nr. 83

Motie ingediend over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-09-2020] - TK moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand (33996, nr. 88)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

33 996, nr. 87

Motie ingediend over het ministerie van VWS in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-01-2021] - TK Reactie op uitvoering van overige moties kansspelen n.a.v. VSO besluit kansspelen op afstand (KOA) (33996, nr. 89)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 774

Motie ingediend over het terugdringen van marktwerking in de forensischezorgsector

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 777

Motie ingediend over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-12-2020] - TK Reactie op de motie van leden Van Toorenburg en Van Nispen over de aanbesteding van de medische zorg in gevangenissen (24587, nr. 787)

Bergkamp, V.A. (D66)

31 265, nr. 71

Motie ingediend over het op zorgvuldige en wetenschappelijke wijze oppakken van het onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-10-2020] - Antwoorden vragen Commissie voor Justitie en Veiligheid over Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984, (31265, nr. 74)

Kuik, A. (CDA) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 015, nr. 200

Motie ingediend over uit de lucht halen van pro-ana websites waarvan blijkt dat er seksuele roofdieren actief zijn

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-02-2021] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden (31015, nr. 223)

Nispen, M. van (SP)

31 753, nr. 203

Motie ingediend over de Kamer zo snel mogelijk de gevraagde stukken toesturen inzake de zaak-Poch

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-09-2020] - TK Reactie motie inzake Julio Poch (35570 VI, nr. 4)

Wijngaarden, J. van (VVD) / Dam, C.J.L. van (CDA)

31 753, nr. 201

Motie ingediend over wet- en regelgeving aanpassen om alternatieve bedrijfsstructuren mogelijk te maken

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 225)

Dam, C.J.L. van (CDA) / Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 204

Motie ingediend over het heroverwegen van de beslissing om te komen tot afzonderlijke voorzieningen op het vlak van multimedia in het strafrecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-09-2020] - TK Reactie op motie multimedia in het strafrecht (29279, nr. 610)

Dam, C.J.L. van (CDA)

31 753, nr. 205

Motie ingediend over het standaard adequaat regelen van rechtsbijstand bij de OM-strafbeschikking

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - TK Vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen (29279, nr. 614)

Nispen, M. van (SP) / Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 207

Motie ingediend over onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van «zelfonderzoek»

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2021] - TK Reactie zelfonderzoek door advocaten (31753, nr. 237)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 208 (gewijzigd)

Motie ingediend over verbetering van de mogelijkheden voor bezoek van kinderen aan ouders in detentie

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-07-2020] - TK Uitvoering motie ChristenUnie: kinderen op bezoek bij ouders in detentie (24587, nr. 781)

Nispen, M. van (SP)

31 753, nr. 212

Motie ingediend over betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2020] - TK Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 292)

Wijngaarden, J. van (VVD)

35 164, nr. 7

Motie ingediend over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-03-2021] - TK Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme

Paternotte, J.M. (D66)

35 164, nr. 9

Motie ingediend over een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2021] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2021 (29628, nr. 1015)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 164, nr. 10

Motie ingediend over in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-03-2021] - TK Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme (30950, nr. 219)

Aalst, R.R. van (PVV)

29 398, nr. 831

Motie ingediend over het inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2021] - TK Inningspercentage buitenlandse boetes (29398, nr. 898)

Agema, M. (PVV) / Aalst, R.R. van (PVV)

29 398, nr. 832

Motie ingediend over tegengaan van het gebruik van lachgas in verkeerscampagnes meenemen

Afgedaan met: Behandeling motie is overgedragen aan IenW

Dijkstra, P.A. (D66) / Ziengs, E. (VVD)

29 398, nr. 834

Motie ingediend over een overzicht van de wijze waarop aansprakelijkheid in het verkeer voor fietsers geregeld is

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Verzamelbrief verkeershandhaving november 2020 (29398, nr. 880)

Brenk, C.M. van (50Plus)

29 398, nr. 837

Motie ingediend over daders van ernstige verkeersdelicten confronteren met de gevolgen van hun daden

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Verzamelbrief verkeershandhaving november 2020 (29398, nr. 880)

Postma W.L. (CDA)

29 398, nr. 833

Motie ingediend over onderzoeken op welke wijze de huidige cursus EMG verbeterd zou kunnen worden

Afgedaan met: Behandeling motie is overgedragen aan IenW

Segers, G.J.M. (Chr. Unie) / Heerma, P.E. (CDA)

35 570, nr. 17

Motie ingediend over onderzoek naar strategische afhankelijkheden ten aanzien van medische voorzieningen, voedselveiligheid, cyber, energie en defensiematerieel en het vormgeven van het WRR-voorstel voor een planbureau voor de veiligheid en voor 1 januari een uitwerking hiervan naar de TK te sturen

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2021] - TK Nationale veiligheid, strategische afhankelijkheden en planbureau (30821, nr. 127)

Ouwehand, E. (Partij voor de dieren) / Marijnissen, L.M.C. (SP)

25 295, nr. 516

Motie ingediend over mogelijkheden om de aantekening op de justitiële documentatie bij opgelegde boetes te laten vervallen

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-09-2020] - TK Handhaving coronaregels (25295, nr. 580)

Staaij, C.G. van der (SGP) / Klaver, J.F. (Groen links)

25 295, nr. 522

Motie ingediend over een terughoudend boetebeleid hanteren met betrekking tot de anderhalvemeterregel

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-09-2020] - TK Handhaving coronaregels (25295, nr. 580)

Groothuizen, M. (D66) / Jetten, R.A.A. (D66)

25 295, nr. 531

Motie ingediend over een proportioneel systeem van handhaving

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-09-2020] - TK Handhaving coronaregels (25295, nr. 580)

Berge, N. van den (Groen links)

29 279, nr. 612

Motie ingediend over de inzet van mediation en herstelrecht bij het wegwerken van de achterstanden en het versterken van de positie van slachtoffers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2020] - TK Voortgangsbrief beleidskader herstelrecht en reactie op motie Van den Berge c.s. (29279, nr. 633)

Berge, N. van den (Groen links)

35 349, nr. 15

Motie ingediend over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-03-2021] - TK Georganiseerd ritueel misbruik van minderjarigen (34843, nr. 46)

Kooten-Arissen, F.M. van (vKA)

35 526, nr. 46

Gewijzigde motie ingediend over mensen die in verzet gaan tegen de coronaboete actief erop wijzen dat zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor juridische bijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2020] - TK Rechtsbijstand bij OM-strafbeschikkingen (31753, nr. 221)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie) / Groothuizen, M. (D66)

19 637, nr. 2631

Gewijzigde motie ingediend over een peer review om landeninformatie te toetsen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-03-2021] - TK Peer review EASO en landeninformatieonderzoekers van immigratiediensten uit andere EU lidstaten (19637, nr. 2706)

Staaij, C.G. van der (SGP)

25 295, nr. 635

Motie ingediend over softdrugs in de publieke ruimte verbieden tussen 20.00 uur en 7.00 uur

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-10-2020] - TK Softdrugsverbod coronamaatregelen (24077, nr. 464)

Dam, C.J.L. van (CDA) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

29 628, nr. 979

Motie ingediend over de opleiding van politievrijwilligers

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Vuurwapentraining voor politievrijwilligers (29628, nr. 991)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 981

Motie ingediend over versterken van het management van de Landelijke Eenheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-01-2021] - TK Beleidsreactie op inspectieonderzoek naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid (deelrapport 1:DLIO) (29628, nr. 997)

Özütok, N. (Groen links)

29 628, nr. 982

Motie ingediend over een betere inbedding van het netwerk Roze in Blauw

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 986)

Wijngaarden, J. van (VVD)

33 552, nr. 72

Motie ingediend over vermijdbare oorzaken van ontevredenheid bij slachtoffers in kaart brengen

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2021] - TK Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken (33552, nr. 84)

Toorenburg, M.M. (CDA)

33 552, nr. 73

Motie ingediend over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2021] - TK Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken (33552, nr. 84)

Wilders, G. (PVV)

25 295, nr. 691

Motie ingediend over niet overgaan tot een avondklok

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2020] - TK Motie Wilders inzake avondklok (25295, nr. 712)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

29 911, nr. 290

Motie ingediend over verdieping van reeds bestaande pilots voor informatie-uitwisseling van persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2021] - TK Voortgang motie over uitwisseling persoonsgegevens tussen gemeenten en banken (29911, nr. 304)

Baudet, T.H.P. (FvD)

32 317, nr. 650

Motie ingediend over geen steun voor de clausule over ngo's die zoek- en reddingsoperaties op zee uitvoeren

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2020] - TK Aanbieding antwoorden schriftelijke vragen 2021 (2020Z22827)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Becker, B. (VVD)

32 317, nr. 652

Motie ingediend over de herziening van de Terugkeerrichtlijn integreren in de onderhandelingen over het EU-migratiepact

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2020] - TK Verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020 (32317, nr. 660)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

32 317, nr. 654

Motie ingediend over bewerkstelligen dat Griekenland de meest kwetsbaren overbrengt naar het vasteland

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod (27062, nr. 117)

Ziengs, E. (VVD)

29 398, nr. 835

Motie ingediend over een wetsvoorstel waarbij kleine boetes verlaagd worden

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - TK Opvolging CFT advies verhogen en verlagen verkeersboetes (29398, nr. 897)

Heerma, P.E. (CDA)

25 295, nr. 723

Motie ingediend over informatie over het herkennen van criminele inmenging

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-02-2021] - TK Voortgang motie over het herkennen van criminele inmenging (29911, nr. 303)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

29 754, nr. 578

Motie ingediend over de wettelijke mogelijkheid van het intrekken van het Nederlanderschap permanent maken

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2020] - TK Beleidsreactie op WODC-evaluatie naar artikel 14, vierde lid, RWN (29754, nr. 585)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

29 754, nr. 579

Motie ingediend over in heel het Schengengebied haatpredikers hetzelfde aanpakken

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-01-2021] - TK Verslag van de informele JBZ-Raad van 14 december 2020 (32317, nr. 668)

Nispen, M. van (SP) / Berge, N. van den (Groen links)

34 605, nr. 13

Motie ingediend over een herijking van de puntentoekenning in het personen- en familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-04-2021] - TK Motie Van Nispen (SP) en Van den Berge (GL) herijking puntentoekenning in het personen- en familierecht (33836, nr. 62)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

35 570 VI, nr. 22 (gewijzigd)

Motie ingediend over verrekening van toegekend smartengeld in alle nog lopende PTSS-dossiers

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2021] - TK Stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie (29628, nr. 1008)

Markuszower, G. (PVV)

35 570 VI, nr. 26

Motie ingediend over het transparant verstrekken van volledige overheidsinformatie binnen de gestelde termijnen

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2021] - TK Reactie op motie 35570-VI, nr. 26 (31490, nr. 303)

Becker, B. (VVD)

35 570 VI, nr. 31

Motie ingediend over met gelijkgestemde omringende landen werken aan een sterker Schengen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-01-2021] - TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad van 28 29 januari 2021 (32317, nr. 677)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 570 VI, nr. 34

Motie ingediend over ondersteuning voor freelancejournalisten bij beveiliging na bedreiging

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2021] - TK Functioneren protocol «Persveilig» (35570 VI, nr.104)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 65

Motie ingediend over een inspanning van de regering om twee keer 50 vluchtelingen uit Griekenland op te nemen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-01-2021] - TK Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod (27062, nr. 121)

Buitenweg, K.M. (Groen links) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 570 VI, nr. 38

Motie ingediend over inzicht in de afhankelijkheid van digitale processen en diensten bij vitale processen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-02-2021] - TK Kamerbrief met beleidsreactie DBSA en voortgang aanpak statelijke dreigingen (30821, nr.125)

Bisschop, R. (SGP)

35 570 VI, nr. 70

Motie ingediend over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-03-2021] - TK Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme (30950, nr.219)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 64

Motie ingediend over een verkenning naar wijziging van artikel 273f met de Kamer delen

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2021] - TK Motie en toezeggingen mensenhandel (28638, nr.200)

Toorenburg, M.M. (CDA) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 570 VI, nr. 44

Motie ingediend over smartengeld voor politiemensen die tijdens hun werk een beroepsziekte hebben opgelopen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2021] - TK Stelsel beroepsziekten en dienstongevallen politie (29628, nr.1008)

Dijk, G.J. van (PvdA) / Moorlag, W.J. (PvdA)

35 570 VI, nr. 63

Motie ingediend over de Kamer maandelijks informeren over het afhandelen van de resterende 7.000 asielaanvragen

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2021] - TK Voortgang afdoen vertraagde zaken IND (2021Z00376)

Groothuizen, M. (D66)

35 570 VI, nr. 61

Motie ingediend over een veiliger leefomgeving voor lhbti-asielzoekers en bekeerlingen in azc's

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-03-2021] - TK Veiliger leefomgeving lhbti-asielzoekers en bekeerlingen in azc's (19637, nr. 2705)

Groothuizen, M. (D66)

35 570 VI, nr. 58

Motie ingediend over ondersteunen van de sociaal advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 225)

Nispen, M. van (SP)

35 570 VI, nr. 52

Motie ingediend over overleg met banken over compensatie van slachtoffers van bankfraude

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Aanpak van spoofing en oplichting (29911, nr. 314)

Staaij, C.G. van der (SGP) / Nispen, M. van (SP)

35 570 VI, nr. 53

Motie ingediend over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-02-2021] - TK Beleidsreactie rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden. (31265, nr. 79)

Nijboer, H. (PvdA)

35 367, nr. 16

Motie ingediend over de mogelijkheden te verkennen om de financiële prikkels voor bestuurders om in te stemmen met fusies of overnames opnieuw te beperken

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2021] - TK Uitvoering moties Nijboer en motie Sneller/Slootweg op het terrein van het ondernemingsrecht

Nijboer, H. (PvdA)

35 367, nr. 17

Motie ingediend over voorstellen te doen om kwartaalrapportages te ontmoedigen en loyaliteitsaandelen te stimuleren

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2021] - TK Uitvoering moties Nijboer en motie Sneller/Slootweg op het terrein van het ondernemingsrecht (29752, nr. 14)

Peters, W.P.H.J. (CDA) / Wörsdörfer, M. (VVD)

31 839, nr. 754 (gewijzigd)

Motie ingediend over een alternatief scenario zoals overname

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-02-2021] - TK Stand van zaken Intervence (31839, nr. 765)

Becker, B. (VVD)

35 228, nr. 7

Motie ingediend over het bevriezen van financiële middelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2021] - TK Aanpak ongewenste buitenlandse geldstromen (35228, nr. 38)

Becker, B. (VVD)

35 228, nr. 9

Gewijzigde motie ingediend over het structureel tegengaan van extremistische uitingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-03-2021] - TK Schriftelijk overleg inzake autoriteit Kinderporno en Terroristische Content Online (2020D53888)

Berge, N. van den (Groen links) / Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

35 285, nr. 4

Motie ingediend over een goede balans tussen preventie en repressie van grensoverschrijdend gedrag

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2021] - TK Ontwikkelingen jeugdcriminaliteit (28741, nr. 81)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 1002

Motie ingediend over een risicomatrix inrichten

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2021] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2021 (29628, nr. 1015)

Dijk, J.J. van (SP) / Toorenburg, M.M. (CDA)

35 483, nr. 68

Motie ingediend over de juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders wegnemen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2021] - TK Juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders (19637, nr. 2725)

Hijink, H.P.M. (SP)

27 529, nr. 240

Motie ingediend over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2021] - TK Bericht over uitvoering van de motie Hijink c.s. over het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (25268, nr.197)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

21 501-02, nr. 2283

Motie over de Rijksrecherche inschakelen om het mogelijke lek uit het Poch-onderzoek te onderzoeken

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2021] - TK Reactie motie lid Sjoerdsma c.s. 21501-02-2283 (35570 VI, nr. 100)

Azarkan, F. (DENK)

30 950, nr. 227

Motie ingediend over geen plaats in het politieapparaat voor agenten die zich discriminerend uitlaten over burgers

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2021] - TK Eerste halfjaarbericht politie 2021 (29628, nr. 1015)

Kuik, A. (CDA) / Werf, H, van der (D66)

32 317, nr. 692

Motie ingediend over het onderwerp van illegale pushbacks aankaarten

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-06-2021] - TK Verslag van de JBZ-raad van 7-8 juni (32317, nr. 694)

Brenk, C.M. van (50Plus)

25 295, nr. 338

Motie ingediend over organiseren van een nationaal moment van rouw

Afgedaan met: Motie is in behandeling bij DG Samenleving en COVID-19

Nispen, M. van (SP)

35 564, nr. 14

Motie ingediend over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2021] - TK Reactie op motie van Van Nispen over «plan om financieel te investeren in de strafrechtketen» (29279, nr. 663)

Omtzigt, P.H. (CDA)

31 066, nr. 668

Motie ingediend over een ultieme poging om tot een oplossing te komen in het SBF-domein

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2021] - TK Aanbieding rapport fiscaalrechtelijke en arbeidsrechtelijke toepassing van de SBF-regeling vanaf 2010 (31066, nr. 853)

Beukering-Huijbregts, M.J.T.G. van

35 570 VI, nr. 62

Motie ingediend over de capaciteit bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-03-2021] - TK Bericht over uitvoering van de motie Hijink c.s. over het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (25268, nr. 197)

Bisschop, R. (SGP) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie) / Ojik, B. van (Groen links) / Paternotte, J.M. (D66) / Toorenburg, M.M. (CDA)

35 228, nr. 31

Motie van Van de Graaf c.s.over een coalitie van gelijkstemmende landen binnen de EU

Afgedaan met: Uittgaande brief [01-07-2021] - TK Kamerbrief taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering (35228, nr. 39)

Tabel 123 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Vroonhoven-Kok, mw. mr. drs. J.N. van (CDA) / Heerts, A.J.M. (PvdA)

32021, nr. 12

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem

In 2019 is met meerdere bijeenkomsten en sessies een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van de juridische dienstverlening. De EK en TK zijn in de beleidsreactie van 4 februari 2020 op het rapport van de commissie Oskam geïnformeerd over de stand van zaken. Het verkenningstraject wordt in 2020 voortgezet met een Legal Tech Challenge (i.s.m. de universiteit van Leiden) en een afsluitend congres, die aanvankelijk voor de zomer van 2020 in de planning stond. Gelet op alle Corona-maatregelen is de afsluitende bijeenkomst met vertraging op 2 september 2020 georganiseerd. Op basis van alle bijeenkomsten wordt momenteel een visie op de toekomst van de juridische dienstverlening voorbereid.

Berndsen-Jansen, M.A. (D66)

33 685, nr. 14

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Het onderzoek is opgenomen in de WODC programmering 2021. Verwachte start in 2e helft 2021.

Schouw, A.G. (D66) / Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

33662, nr. 20

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens

Het evaluatierapport zal vermoedelijk pas 2e kwartaal 2022 naar de TK gaan. WODC is met het onderzoek bezig en verwacht pas rond februari klaar te zijn.

Oosten, F. van (VVD)

33799, nr. 15

Stemmingen ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Deze motie vraagt om het monitoren van de uitwerking van de wet Middelenonderzoek bij geweldplegers. Het WODC is gevraagd om dit op te pakken. De evaluatie zal bestaan uit 2 rondes. Planning: Q1 inwerkingtreding wet (1 januari 2017), Q1 + 6 maanden: afronding van de evaluatie van fase I (1 juli 2017), Q1 + 4 jaar: start evaluatie van de werking van de wet (1 januari 2021), Q1 + 5 jaar: evaluatie van de werking van de wet afgerond ( 1 januari 2022). De evaluatie van fase I is afgerond en de resultaten zijn bij brief aan de TK aangeboden (Kamerstukken II, 2016-2017, 28 684, nr. 508). De evaluatie van fase II is in 2020 van start gegaan.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 279, nr. 303

Motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat ter advisering is voorgelegd aan de Raad van State, wordt ingediend.

Recourt, J. (PvdA) / Oosten, F. van (VVD)

29 279, nr. 305

Motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat ter advisering is voorgelegd aan de Raad van State, wordt ingediend.

Recourt, J. (PvdA)

29 279, nr. 307

Motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, dat ter advisering is voorgelegd aan de Raad van State, wordt ingediend.

Staaij, C.G. van der (SGP) / Toorenburg, M.M. (CDA)

29 279 nr. 344

Motie over het debat over de levenslange gevangenisstraf. De gewijzigde motie Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel

Er is een wetsvoorstel op dit moment in voorbereiding.

Tellegen, O.C. (VVD)

34 550 VI, nr. 46

Motie over het verschoningsrecht van imams

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het wetboek van strafvordering. Zal worden afgedaan wanneer het wetsvoorstel wordt ingediend.

Klein, N.P.M (Klein)

34 550 VI, nr. 80

Motie over besluiten over jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen

De uitvoering van deze motie is bezien in het proces van de vereenvoudiging JB-keten. De Kamer wordt najaar 2021 hier nader over geïnformeerd.

Merkies, A.Z. (SP)

25 087, nr. 147

Motie over publieke country-by-country reporting voor alle landen

Dit is conform motie meegenomen in de onderhandelingen; de onderhandelingen en triloog zijn afgerond; de Kamer zal nader geïnformeerd worden bij agendering in de Raad.

Staaij, C.G. van der (SGP)

34 432, nr. 11

Motie over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning

De motie wordt betrokken bij de herziening van de Wet wapens en munitie. Er zal worden verkend of en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen kan worden verlengd.

Toorenburg, M.M. (CDA)

33 552, nr. 30

Motie over een langdurig gebiedsverbod voor veroordeelden

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek is in de zomer van 2019 gestart. De start van de wetsevaluatie heeft door corona wat vertraging opgelopen waardoor de resultaten naar verwachting in 2022 gepubliceerd worden. De kamer wordt t.z.t. geïnformeerd.

Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 31

Motie over vormgeven van de rechten en wensen van slachtoffers (bij de evaluatie van de Wet langdurig toezicht grondig bezien op welke wijze de belangenafweging die ziet op het recht op een gezinsleven van de veroordeelde en de rechten en wensen van slachtoffers, in de juridische praktijk vorm wordt gegeven)

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek is in de zomer van 2019 gestart. De start van de wetsevaluatie heeft door corona wat vertraging opgelopen waardoor de resultaten naar verwachting in 2022 gepubliceerd worden. De kamer wordt t.z.t. geïnformeerd.

Graus, D.J.G. (PVV) / Futselaar, F.W. (SP)

34 437, nr. 3

Motie over spoedig naar de Kamer zenden van wetsvoorstel voor een houdverbod

Nader rapport is in voorbereiding.

Helder, L.M.J.S. (PVV) / Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 37

Motie over de privacy van slachtoffers

De Kamer wordt periodiek geïnformeerd over het aanpassen van de bestaande werkprocessen rondom gegevens van slachtoffers in de strafrechtketen, om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van het slachtoffer vanuit de aangifte niet automatisch in het procesdossier terechtkomen. Deze motie wordt betrokken bij de uitwerking van het amendement van het lid Van Wijngaarden. De Kamer wordt in de loop van 2022 geïnformeerd.

Oosten, F. van (VVD)

34 775 VI, nr. 50

Motie over geen verjaring van straffen

Wordt opgenomen in een nog in ambtelijke voorbereiding zijnde apart wetsvoorstel.

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

34 032, nr. 17

Motie over een evaluatie van Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring

Evaluatie start in 2021.

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 138

Motie over het EOKM kinderporno laten opsporen

Deze motie krijgt invulling met de voorgenomen "wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal". De internetconsultatie daarvan is 13/4 afgerond, op basis van de reacties wordt de wet nu aangescherpt.

Toorenburg, M.M. (CDA)

29 270,nr. 127

Motie internetbedrijven die zich niet commiteren aan de notice-and-take-down-procedures

Deze motie krijgt invulling in de voorgenomen "wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal". De internetconsultatie daarvan is 13/4 afgerond en op basis van de reacties wordt de wet nu aangescherpt.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270,nr. 131

Motie over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

Naar verwachting wordt de kamer geïnformeerd in het najaar van 2021.

Nispen, M. van (SP) / Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 763, nr. 10

Motie over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

Het WODC monitort de toepassing van artikel 13b Opiumwet. De Kamer zal uiterlijk 20 september geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 000 VI, nr. 47

Motie ingediend over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

Deze motie wordt betrokken bij de vormgeving van de rechtshulppakketten in het kader van het nieuwe stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. MRb informeert de TK tweejaarlijks over de voortgang van de stelselvernieuwing. De laatste voortgangsrapportage is op 30 juni 2021 aan de TK verzonden. In het bijbehorende pilotoverzicht is de stand van zaken op dit punt opgenomen.

Boer, M.G.W. den (D66)

35 000 VI, nr. 61 (gewijzigd)

Motie ingediend over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland

Verkenning wordt zodra deze gereed is aan de Kamer verzonden

Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 231, nr. 16

Motie ingediend over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar (34231, nr. 16)

Komt aan de orde bij de evaluatie 8 jaar na inwerkingtreden van de wet op 1 januari 2020.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

31 015, nr. 169

Motie ingediend over de strafbandbreedte van het OM en de daadwerkelijk opgelegde straffen

Onderzoek van VU loopt, onder begeleiding van WODC, en wordt naar verwachting afgerond in 2021.

Bergkamp, V.A. (D66) / Groothuizen, M. (D66)

35000 VI, nr. 89

De regering wordt verzocht om in 2019 met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te komen om een dubbele achternaam mogelijk te maken, waarbij het rapport van de werkgroep liberalisering naamrecht en de daarin genoemde aanbevelingen en uitgangspunten leidend zijn.

Het wetsvoorstel is in februari in consultatie gegaan en de consultatiereacties worden momenteel verwerkt.

Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29 754, nr. 512

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers

De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen. De motie heeft geen einddatum en is een voortdurende oproep om geen onomkeerbare stappen te zetten en de Kamer vooraf te betrekken als er voornemens zijn ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers, dan wel hun vrouwen of kinderen.

Sjoerdsma, S.W. (D66) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 125, nr. 19

Motie over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten

Er moet een digitaal systeem worden ontwikkeld. De ontwikkeling is inmiddels in gang gezet. De Wet ligt nu voor behandeling in de EK. Een behandeldatum is nog niet voorzien. De EK heeft de plenaire behandeling van de wet uitgesteld tot nader orde.

Voordewind, J.S. (Chr. Unie) / Dam, C.J.L. van (CDA)

24 077, nr. 442

Motie ingediend over maatregelen om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan

JenV is aangesloten op het project «Drugs, wat doet dat met jou?» van 37 samenwerkende gemeenten in Oost-Brabant. In het kader van dit project wordt een handreiking drugs en evenementen ontwikkeld, die ook best practices voor de vergunningverlening bevat. Bezien wordt hoe na ingebruikname in Brabant deze handreiking/werkwijze naar een landelijk niveau kan worden getild.

Kuiken, A.H. (PvdA) / Toorenburg, M.M. (CDA)

35 300 VI, nr. 49

Motie ingediend over de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit verzoek van de Kamer in behandeling.

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 53

Motie ingediend over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

De pilot is op 8 februari van start gegaan. In augustus vindt de eerste (tussen)evaluatie plaats. Het evaluatie rapport wordt in september verwacht. Op basis hiervan zal een besluit genomen worden over het vervolg van de pilot.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Groothuizen, M. (D66)

35 300 VI, nr. 63

Motie ingediend over casemanagement in complexe asielzaken

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van een Kamerbrief over de voortgang van implementatie EY en de verbetering van het asielproces

Staaij, C.G. van der (SGP) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 73

Motie ingediend over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

De Tweede Kamer ontvangt na het zomerreces het onderzoeksrapport. Het kabinet komt in het najaar van dit jaar met een kabinetsreactie.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 911, nr. 267

Motie over de Bibob-vragenformulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven

Met (een afvaardiging van) gemeenten, provincies, RIEC's en het LBB is bezien op welke wijze de formulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven konden worden. Dit heeft geresulteerd in een conceptvoorstel tot wijziging van de ministeriele Regeling Bibob-formulieren. Het streven is de Kamer in het najaar te informeren over de vaststelling hiervan.

Dam, C.J.L. van (CDA) / Berge, N. van den (Groen links)

35 170, nr. 8

Motie ingediend over het beperken van de regeldruk en de administratieve lasten

De Kamer wordt voor januari 2022 geinformeerd.

Nispen, M. van (SP)

35 263, nr. 14 (gewijzigd)

Motie ingediend over inzicht in de kosten en werkbelasting van experimenten

Wordt de komende 15 jaar, waarin de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van toepassing zal zijn, uitgevoerd bij het ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur waarin de experimenten worden vormgegeven.

Nispen, M. van (SP)

35 263, nr. 15 (gewijzigd)

Motie ingediend over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten

Wordt de komende 15 jaar, waarin de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van toepassing zal zijn, uitgevoerd bij het ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur waarin de experimenten worden vormgegeven.

Nispen, M. van (SP) / Berge, N. van den (Groen links)

35 263, nr. 16 (gewijzigd)

Motie ingediend over uitbreiding van het Juridisch Loket

Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van het Programma vernieuwing rechtsbijstand, dat loopt tot 1 januari 2025. Een laagdrempelige toegang van het stelsel is een belangrijk doel van het Programma en het Juridisch Loket speelt daarbij een cruciale rol. Over de voortgang van verbeteracties als onderdeel van de stelselvernieuwing wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Wijngaarden, J. van (VVD) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 263, nr. 17

Motie ingediend over rechterlijke expertise borgen in de toetsingscommissie

Wordt meegenomen bij het opstellen van het Tijdelijke besluit toetsingscommissie.

Paternotte, J.M. (D66)

24 804, nr. 105

Motie over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes en inrichten unit onder de NCTV.

De OVV heeft op 24 juni een rapport over vliegen over conflictgebieden gepubliceerd. Op basis van dit rapport wordt een Kabinetsreactie opgesteld, waarin deze motie wordt meegenomen.

Wijngaarden, J. van (VVD)

31 015, nr. 182 (gewijzigd)

Motie ingediend over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek

Een conceptwetsvoorstel is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 015, nr. 187

Motie ingediend over de bereikbaarheid van «Stop it Now!» verbeteren

Stand van zaken motie is in de voortgangsbrief aanpak kinderporno en kindersekstoerisme van 7 juli 2020 vermeld. Er zal worden gekeken naar een mogelijk verband tussen deze motie en de financiering van geanonimiseerde hulpverlening en anonieme chatfuncties. Dit wordt besproken met de betrokken partijen.

Nispen, M. van (SP) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 249, nr. 17

Motie ingediend over gronden waarop homologatie kan worden geweigerd

In de volgende voortqangsbrief programma faillissementsrecht wordt de TK geïnformeerd. Naar verwachting in september/oktober 2021.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 18

Motie ingediend over beperken van verpanding bij bedrijven

Er loopt thans een onderzoek hiernaar via het WODC. TK wordt tweede helft 2021 geïnformeerd.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 19

Motie ingediend over beperken van het gebruik van aandeelhoudersleningen

Er loopt thans een onderzoek hiernaar via het WODC dat deze zomer wordt afgerond. TK wordt na afloop geïnformeerd. Voortgangsbrief TK volgt tweede helft 2021.

Nispen, M. van (SP)

35 249, nr. 21

Motie ingediend over een rechtvaardiger verdeling van de boedel tussen banken en overige schuldeisers

Er loopt thans een onderzoek hiernaar via het WODC dat deze zomer wordt afgerond. TK wordt na afloop geïnformeerd. Voortgangsbrief TK volgt tweede helft 2021.

Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

25 295, nr. 362

Motie ingediend over lokaal maatwerk en perspectief voor de organisatie van kerkelijke activiteiten

De TK zal voor het einde van het jaar worden geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 936, nr. 54

Motie ingediend over een loketfunctie intact houden voor coördinatie van de inzet van tolken en vertalers

Bij brief van 18-09-2020 is aangegeven dat aan deze motie gehoor wordt gegeven door middel van de gesprekken met de beroepsorganisaties. Hiermee is het een belangrijk onderdeel van de monitoring. Een terugkoppeling van de monitoring is toegezegd in de eerste helft 2022.

Dam, C.J.L. van (CDA) / Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 56

Motie ingediend over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing

Bij brief d.d. 18-09-2020 is aangegeven dat over de managementinformatie voor de monitoring afspraken worden gemaakt. De monitoring gaat in op het moment dat de contracten ingaan (eerste contract is 01-07-2021 ingegaan). De monitoring krijgt ook vorm met een structureel overleg met de beroepsorganisaties (deze zijn we nu aan het inplannen). Een terugkoppeling van de monitoring is in voornoemde brief toegezegd in de eerste helft van 2022.

Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 57

Motie ingediend over de Kamer informeren hoe vaak en waarom B2-tolken worden ingezet

In de brief van 18-09-2020 is een terugkoppeling van de monitoring toegezegd in de eerste helft van 2022. Hierbij zal de Kamer ook geïnformeerd worden over de inzet van B2-tolken.

Molen, H. van der (CDA) / Sneller, J.C. (D66)

32 851 nr. 63

Motie over Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

In het najaar worden de uitkomsten van het onderzoek met de Kamer gedeeld

Toorenburg, M.M. (CDA) / Wijngaarden, J. van (VVD)

24 587, nr. 778

Motie over de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz fors reduceren

De Kamer wordt naar verwachting (in samenwerking met VWS) in het najaar van 2021 nader geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz en de stappen die zijn genomen om deze te reduceren.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 015, nr. 197

Motie over een online opsporingsstrategie ontwikkelen

In aankomende voortgangsbrief na het zomerreces van 2021 zal naar verwachting de motie worden afgerond.

Westerveld, E.M. (Groen links)

31 015, nr. 199

Motie over in kaart waarom er vaak geen tijdige hulp op gang komt

Samen met VWS wordt gewerkt aan de uitwerking van deze motie. De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Berge, N. van den (Groen links)

31 753, nr. 200

Motie ingediend over crisismaatregelen vóór eventuele verlenging eerst grondig evalueren

De voorbereidingen zijn in gang gezet, overleg met betrokken organisaties loopt. Streefdatum informeren TK over de wijze van uitvoering is 01-11-2021.

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 206

Motie ingediend over het faciliteren van een evaluatie van de corona-aanpak

De voorbereidingen zijn in gang gezet, overleg met betrokken organisaties loopt. Streefdatum informeren TK over de wijze van uitvoering is 01-11-2021.

Dijk, J.J. van (SP)

35 164, nr. 8 (gewijzigd)

Motie over intensiveren van de aanpak van racisme op internet

De inzet om online hate speech aan te pakken is sterk afhankelijk van internationale verplichtingen en de inzet van een nieuw kabinet.

Bisschop, R. (SGP)

35 164, nr. 11

Motie over inrichten van speciale eenheden voor het aanpakken van antisemitisme

Uw Kamer zal hierover worden bericht in de tweede helft van 2021 met het halfjaarbericht.

Nispen, M. van (SP)

28 844, nr. 206

Motie ingediend over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden

De mogelijkheden m.b.t. de motie worden verkend en onderzocht. Deze verkenning zal voor het kerstreces worden afgerond waarna ik uw Kamer zal informeren.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Wijngaarden, J. van (VVD)

29 279, nr. 613

Motie ingediend over vrijwillige inzet van werkenden en studenten bij het oplossen van cold cases

De mogelijkheden worden onderzocht. Voor zover mogelijk wordt uw Kamer hierover nader geïnformeerd in het tweede halfjaarbericht politie 2021.

Dam, C.J.L. van (CDA) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

28 684, nr. 631

Motie ingediend over het instrument van preventief fouilleren laten evalueren en up-to-date brengen

Het WODC start op korte termijn met de uitvoering van dit evaluatieonderzoek. Uw Kamer is hier op 29 juni over geïnformeerd in kamerbrief Moties groepsaansprakelijkheid en preventief fouilleren (3383649).

Toorenburg, M.M. (CDA) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 429, nr. 8

Motie ingediend over waken voor verdere uitbreiding van het EOM-mandaat

Deze motie ziet op de situatie dat de Europese Commissie een voorstel zou doen om het mandaat van het EOM uit te breiden. Dat is thans niet aan de orde, maar in voorkomend geval zal de Tweede Kamer uiteraard worden betrokken.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

35 349, nr. 12

Motie ingediend over in het vonnis rekening houden met de verklaring van het slachtoffer

Voor de uitvoering van deze moties wordt met de ketenpartners overlegd. Kamer wordt geïnformeerd in de voortgangsbrief slachtofferbeleid van najaar 2021.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Wijngaarden, J. van (VVD)

35 349, nr. 14

Motie ingediend over een impactanalyse van werklast, uitvoerbaarheid, kosten en dekking

De voorbereiding loopt samen met het Amendement van Wijngaarden. De Kamer wordt naar verwachting in de loop van 2022 nader geïnformeerd.

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 526, nr. 42

Motie ingediend over herziening van het staatsnoodrecht

Het streven is de Kamer op basis van een quickscan die door het WODC wordt uitgevoerd, voor het van eind 2021 te informeren over hoe verder te gaan met de modernisering.

Nispen, M. van (SP) / Berge, N. van den (Groen links)

33 552, nr. 71

Gewijzigde motie ingediend over de samenwerking met financiële dienstverleners intensiveren

Over de intensivering van de samenwerking met financiële dienstverleners vindt overleg plaats. Hierover wordt de kamer begin 2022 nader geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 74

Motie ingediend over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

De Kamer is op 28 juni jl. door de MRb samen met de MinFIN geïnformeerd over de stand van zaken. Wetgeving is in voorbereiding.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 75

Motie ingediend over erotische websites verplichten zich te vergewissen van toestemming en meerderjarigheid bij geüpload materiaal

otie is in behandeling. De Kamer wordt zsm nader geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 552, nr. 77

Motie ingediend over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

De Kamer is op 28 juni jl. door de MRb samen met de MinFIN geïnformeerd over de stand van zaken. Wetgeving is in voorbereiding.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Nispen, M. van (SP)

29 911, nr. 289

motie ingediend over een pilot met een multidisciplinair toezichtteam voor intensiever reclasseringstoezicht

JenV is in gesprek met de reclassering hierover. Naar verwachting wordt de Kamer hierover na het zomerreces van 2021 geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

29 911, nr. 291

motie ingediend over een integraal plan gericht op versterking van de beveiliging van onze toegangspoorten

In het vierde kwartaal van 2021 wordt een plan van aanpak logistieke knooppunten afgestemd met de partners en naar de Kamer gestuurd.

Dijk, J.J. van (SP) / Berge, N. van den (Groen links)

32 824, nr. 308

Motie ingediend over maatwerk in de naturalisatietoets

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar nader geïnformeerd.

Berge, N. van den (Groen links)

35 454, nr. 9

Aangehouden motie ingediend over de uitzondering op een vergoeding voor video on demand wegnemen

De aangehouden motie Van den Berge over schrappen VOD uitzondering in 45d lid 2 Aw (de eerste motie, uitvloeisel behandeling implementatiewet auteursrechten in de DSM) wordt meegenomen in consultatieversie wetsvoorstel ACR, zoals toegezegd in kabinetsreactie op evaluatie wet ACR. Consultatie is nu voorzien voor derde kwartaal 2021.

Nispen, M. van (SP)

35 349, nr. 16

Aangehouden motie ingediend over een onderzoek naar de LEBZ

Het onderzoek wordt aanbesteed na afronding startnotitie WODC.

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 570 VI, nr. 35 (gewijzigd)

Motie ingediend over voor de veiligheid van journalisten één aanspreekpunt bij het Team Bedreigde Politici realiseren

Er wordt invulling gegeven aan deze motie. Zodra mogelijk wordt uw Kamer hier verder over geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 570 VI, nr. 43

Motie ingediend over een medaille voor hulpverleners die door hun werk uitvallen

Uw Kamer wordt in het najaar 2021 hierover geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 570 VI, nr. 48

Motie ingediend over afdwingbare ondertoezichtstelling van opvoeders

Deze motie wordt opgepakt in relatie met het te ontwikkelen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Groothuizen, M. (D66)

35 570 VI, nr. 60

Motie ingediend over de capaciteit voor de aanpak van cybercrime bij het OM

De motie wordt uitgevoerd indien intensiveringen voor de politie en het OM zijn voorzien.

Kuik, A. (CDA) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 49 (gewijzigd)

Motie ingediend over wettelijk regelen dat betaalde seks met 16-minners strafverzwarend is

Wordt geregeld in het wetsvoorstel seksuele misdrijven dat naar verwachting begin 2022 bij de Kamer wordt ingediend.

Kuik, A. (CDA) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 570 VI, nr. 50

Motie ingediend over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting

Er vinden gesprekken plaats met ketenpartners over de invulling en uitwerking van deze motie. Over de voortgang van de motie wordt via de voortgangsbrief van het programma samen tegen mensenhandel gerapporteerd. Dit is ook toegezegd tijdens het commissiedebat mensenhandel en prostitutie van 27 mei jl. De voortgangsbrief wordt medio november 2021 naar de Kamer verzonden.

Groothuizen, M. (D66)

35 570 VI, nr. 58

Motie over onderzoek om Polen voor het Europese Hof van Justitie te dagen

Motie is in behandeling.

Nispen, M. van (SP) / Buitenweg, K.M. (Groen links)

35 447, nr. 17

Motie ingediend over de verplichting om discriminatie en andere mensenrechtenschendingen te voorkomen

De regering streeft ernaar uitvoering te geven aan deze motie bij de behandeling door de EK van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden.

Berge, N. van den (Groen links)

35 355, nr. 10

Motie ingediend over voorkomen dat etnisch profileren een rol speelt bij de beoordeling van een vog-aanvraag

De Kamer wordt geïnformeerd in het proces met de EK.

Wijngaarden, J. van (VVD) / Yesilgöz-Zegerius (VVD)

24 587, nr. 789

Motie ingediend over het vereenvoudigen van het proces van plaatsing

De uitvoering van deze motie wordt in overleg met de uitvoeringspartners ter hand genomen. De Kamer wordt eind 2021 nader geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 791

Motie ingediend over in de PI Vught -zittingsruimte inrichten

Het rapport van de ambtelijke werkgroep is in concept gereed en wordt voorgelegd aan de Rvdr, het OM, de DJI en de gemeente Vught. Het is de verwachting dat het eindrapport na het zomerreces naar de Kamer kan worden gestuurd. De Kamer is hierover per brief van 8 juli 2021 geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 794

Motie ingediend over uitvoering geven aan de motie over marktwerking in de forensische zorg

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 570 VI, nr. 36

Motie ingediend over openbare registers waarin huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het bevoegd gezag kunnen worden ingezien

De TK wordt in het najaar per brief nader geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) / Paternotte, J.M. (D66)

35 228, nr. 29

Motie ingediend over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben

Uitwerking van de motie vraagt meer tijd. Hierover is de Kamer schriftelijke geïnformeerd op 1 juli jl. De Kamer zal na het zomerreces schriftelijke geïnformeerd worden over de uitvoering.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 228, nr. 30

de motie ingediend over informatie-uitwisseling tussen de Taskforce Problematisch gedrag en het Financieel Expertise Centrum

Uitwerking van de motie vraagt meer tijd. Hierover is de Kamer schriftelijke geïnformeerd op 1 juli jl. De Kamer zal na het zomerreces schriftelijk geïnformeerd worden over de uitvoering.

Nispen, M. van (SP)

35 528, nr. 17

Motie ingediend over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, beschermen van de samenleving en steun voor het slachtoffer

Motie is in behandeling. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk over de voortgang op de hoogte gebracht.

Wijngaarden, J. van (VVD) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 528, nr. 18

Motie ingediend over geweld tegen journalisten

Deze motie hangt samen met de toezegging over onderzoek naar geweld tegen journalisten en particuliere beveiligers waar de Kamer op 31-12 dit jaar over wordt geïnformeerd. Dat kan worden samengevoegd. WODC zal in het najaar onderzoek starten naar breder geweld tegen journalisten afgelopen jaren, waarbij dit onderdeel, bekijken of ze onder uitbreiding taakstrafverbod moet vallen, wordt meegenomen.

Groothuizen, M. (D66)

29 628, nr. 999 (gewijzigd)

Motie ingediend over toezicht op verbeterprogramma's van ondernemingen waarmee het OM een transactie overeenkomt

MJenV heeft in het CD strafrechtelijke onderwerpen op 3 juni 2021 de TK geïnformeerd dat de uitvoering van de motie Groothuizen aan de orde komt in het wetsvoorstel OM-afdoening. Hierin wordt de rechterlijke toetsing van hoge transacties geregeld. Daarin wordt onder meer geëxpliciteerd dat bij hoge transactie aan rechtspersonen ook het nemen van compliancemaatregelen kan worden opgelegd. Bij het toezicht op de naleving daarvan kunnen ook externe toezichthouders worden betrokken.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 1000

Motie ingediend over extra uitstel van de e-screener voor bestaande verloven

Uw Kamer wordt hier dit najaar over geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP) / Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 1001

Motie ingediend over een basisplan voor een nieuwe Wet wapens en munitie

Er zal worden gewerkt aan het instellen van een commissie die een voorstel (advies) voor een basisplan zal opstellen voor een nieuwe Wwm.

Belhaj,S. (D66)

35 475, nr. 6

Motie ingediend over hulp bij verzoeken tot afstand van de Marokkaanse nationaliteit

Op 28 juni 2021 tijdens commissievergadering SZW heeft minister van SZW aangekondigd motie schriftelijk af te doen na het reces.

Dijk, J.J. van (SP) / Berge, N. van den (Groen links)

35 483, nr. 70

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het verhogen van taaleisen - DGM/DMB/TRN

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar nader geïnformeerd

Belhaj,S. (D66)

35 475, nr. 9

Motie ingediend over overleg met de Belgische, Duitse en Franse regering

Op 28 juni 2021 tijdens commissievergadering SZW heeft minister van SZW aangekondigd motie schriftelijk af te doen na het reces.

Nispen, M. van (SP) / Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 230

Motie over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

Inmiddels is hiervoor een onderzoeksaanvraag bij het WODC ingediend. WODC heeft laten weten dit onderzoek vanaf 1 mei a.s. op te pakken. De TK is in de 5e voortgangrapportage rechtsbijstand van 30 juni 2021 geïnformeerd over de hoofdlijnen van de wijze waarop het onderzoek zal worden opgezet.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31 753, nr. 233

Motie over een onderzoek naar de toepassing en reikwijdte van de zelfredzaamheidstoets

Inmiddels is hiervoor een onderzoeks-aanvraag bij het WODC ingediend. WODC heeft laten weten dit onderzoek vanaf 1 mei a.s. op te pakken. De TK is in de 5e voortgangrapportage rechtsbijstand van 30 juni 2021 geïnformeerd over de hoofdlijnen van de wijze waarop het onderzoek zal worden opgezet.

Bergkamp, V.A. (D66) / Berge, N. van den (Groen links)

31 265, nr. 81

Motie over een wetsvoorstel dat een dubbele geslachtsnaam mogelijk maakt

Het wetsvoorstel wordt voorbereid voor verzending naar de Raad van State.

Berge, N. van den (Groen links)

31 265, nr. 82

Motie over bezien hoe ervaringsdeskundigen die zelf zoektochten in landen van herkomst uitvoeren bij hun werk geholpen worden

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in het proces voor de inrichting van het Expertisecentrum (EC). De Kamer wordt hier voor eind 2021 nader over geïnformeerd.

Bergkamp, V.A. (D66) / Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 83

Motie over verstevigen van de rol van de politie bij het voorkomen van ouderverstoting

Er worden gesprekken gevoerd met betrokken ketenpartners over de uitvoering van deze moties. De Kamer wordt naar verwachting in tweede helft van 2021 geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

31 265, nr. 84

Motie over inventariseren van de behoefte aan hulp in de zoektocht naar afkomst van geadopteerden

De uitwerking van deze motie wordt meegenomen in het proces voor de inrichting van het Expertisecentrum (EC). De Kamer wordt hier voor eind 2021 nader over geïnformeerd.

Staaij, C.G. van der (SGP)

31 265, nr. 85

Motie over in internationaal verband versterken van het onafhankelijk toezicht op de naleving van het Haags Adoptieverdrag

De motie gaat mee in het traject verkenning publiekrechtelijk interlandelijk adoptiesysteem. De Kamer wordt eind 2021 nader geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA)

31 265, nr. 87

Motie over verlagen van de drempel voor grootouders om tot omgang te kunnen verzoeken

Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd om de verwachte impact van de wetswijziging te inventariseren. De Kamer wordt naar verwachting eind 2021 geïnformeerd.

Omtzigt, P.H. (CDA) / Dam, C.J.L. van (CDA)

35 510, nr. 12

Motie over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

Samen met BZK worden de voorbereidingen voor de installatie van de staatscommissie getroffen.

Brenk, C.M. van (50Plus)

35 510, nr. 37

Motie over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

De motie Van Brenk vraagt om als regel in wetgeving een hardheidsclausule op te nemen en bestaande wetgeving in deze zin aan te passen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid beziet hoe dit op een goede wijze verankerd kan worden voor toekomstige regelgeving. Bijvoorbeeld door een aanpassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving, waardoor departementen hiermee tijdig rekening houden en voorstellen hier ook op getoetst worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de bestaande wetgeving bekijken departementen zelf de eventueel benodigde aanpassingen alsmede de planning daarvan.

Bisschop, R. (SGP)

19 637, nr. 2720

Motie ingediend over een snellere en efficiëntere afhandeling van asielaanvragen

De Kamer wordt geïnformeerd door middel van een Kamerbrief over de voortgang van implementatie EY en de verbetering van het asielproces

Geurts, J.L. (CDA)

29 398, nr. 914

Motie ingediend over handhaving met het oog op minder risico voor kwetsbare verkeersdeelnemers op een ongeval in bewoond gebied

Momenteel wordt onder leiding van IenW een nieuw landelijk Actieplan verkeersveiligheid opgesteld dat eind dit jaar gereed zal zijn. In dit plan zal ook aandacht zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de inzet op handhaving maar ook naar aanpassing van de infrastructuur en educatie (valt beide onder de verantwoordelijkheid van IenW).

Dijk, D.J.H. van (SGP)

34.091, M

Motie ingediend over en nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel

De verkenning naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel wordt betrokken als een expliciet onderdeel binnen de expertsessies rondom technologie & mensenhandel. Hierover wordt de Kamer in Q4 2021 geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP) / Azarkan, F. (DENK)

31 753, nr. 239

Motie ingediend over over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Het kabinet buigt zich op dit moment over de uitvoering van deze motie ten behoeve van de formerende partijen.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

35 564, nr. 13

Motie ingediend over het strafbaar stellen van doxing

Het wetsvoorstel is op 12 juli 2021 voor internetconsultatie aangeboden.

Kuik, A. (CDA) / Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 17

Motie ingediend over een structurele Noordzeehavenaanpak voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit

De Kamer wordt over de voortgang geïnformeerd met de voortgangsbrief ondermijning dit najaar. De uitvoering van de motie zal worden meegenomen in het integrale plan van aanpak gericht op de versterking van de beveiliging van onze logistieke toegangspoorten.

Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 18

Motie ingediend over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit

Het WODC-onderzoek naar het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit, waarin ook wordt ingegaan op de factor strafzwaarte, wordt opgeleverd rond 1 april 2022. Daarna wordt de Kamer geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP) / Baarle, S. van (DENK)

31 753, nr. 241

Motie ingediend over de toegankelijkheid van het recht bij online-instrumenten

In de voortgangsrapportages stelselvernieuwing rechtsbijstand zal worden ingegaan op deze motie.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

30 821, nr. 138

Motie ingediend over een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de NCTV

Wetsvoorstel is in consultatie gegaan

Simons, S. (BIJ1)

30 821, nr. 140

Motie ingediend over het expliciteren van de bevoegdheden van de NCTV

Wetsvoorstel is in consultatie gegaan

Ginneken, L. van (D66)

27 529-VIII, Nr. 239

Motie ingediend over een chief privacy officer bij uitvoeringsorganisaties

Wordt naar verwachting meegenomen in het aanstaande onderzoek naar de AVG bij de overheid.

Wiersma, A.D. (VVD)

35 680, nr. 17

Motie ingediend over het tegengaan van misbruik van werkvergunningen en referentschap door statelijke actoren

De Kamer wordt naar verwachting in september geïnformeerd

Kuiken, A.H. (PvdA) / Bikker, M. (Chr. Unie)

28 638, nr. 191

Motie ingediend over uiterlijk dit najaar lokprofielen en de webcrawler inzetten

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd middels een opsporingsbrief Mensenhandel en prostitutie welke in november 2021 wordt toegezonden.

Wiersma, A.D. (VVD)

28 638, nr. 192 (gewijzigd)

Motie ingediend over verplichte leeftijdsidentificatie en meldplicht voor online seksplatforms

In september wordt beoogd om eerste verkennende gesprekken met platforms te voeren. In de voortgangsbrief samen tegen mensenhandel volgt een update over de stand van zaken van dit beleidsvormend traject.

Wiersma, A.D. (VVD)

28 638, nr. 193

Motie ingediend over een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van sekswerkers

Mogelijkheden worden verkend in overleg met G4.

Nispen, M. van (SP) / Simons, S. (BIJ1)

28 638, nr. 194

Motie ingediend over de sociale en juridische positie van sekswerkers verbeteren

Wordt uitgewerkt in samenwerking met de Sekswerk Alliantie Destigmatisering.

Bisschop, R. (SGP) / Bikker, M. (Chr. Unie)

28 638, nr. 195

Motie ingediend over in het prostitutiebeleid prioriteit geven aan uitstapprogramma's

Uitstapprogramma's zijn een van de drie hoofdlijnen van het prostitutiebeleid. Dit najaar wordt met de uitstapprogramma's besproken hoe ze het aanbod nog beter aan kunnen laten sluiten op behoeften van sekswerkers die willen stoppen met het werk.

Kuik, A. (CDA) / Bikker, M. (Chr. Unie)

28 638, nr. 197

Motie ingediend over het verbeteren van de registratie van gevallen van seksueel geweld tegen kinderen en van mensenhandel

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd middels een brief welke in november 2021 wordt toegezonden.

Eerdmans, J. (JA21)

29 668, nr. 61

Motie ingediend over het verlengen van de overeenkomst met AMBER Alert

Het contract met Netpresenter is verlengd tot 23 oktober. Uw Kamer ontvangt voor september een update.

Werf, H, van der (D66)

29 628, nr. 1018

Motie ingediend over het monitoren op zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten van meldingen en aangiften van slachtoffers van verkrachting

Uw Kamer wordt hier in het najaar van 2021 verder over geïnformeerd.

Palland, H. (CDA) / Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 628, nr. 1019

Motie ingediend over een overzicht van best practices voor samenwerking tussen boa's en politie

Aan deze motie wordt invulling gegeven en uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Azarkan, F. (DENK) / Baarle, S. van (DENK)

29 628, nr. 1021

Motie ingediend over bewerkstelligen dat iedere agent het handelingskader proactief controleren kent

Ter afdoening van deze motie wordt een brief uitgestuurd; naar verwachting in september 2021.

Bisschop, R. (SGP)

29 628, nr. 1026

Motie ingediend over voorkomen dat kleinere havens meer overlast ervaren van drugssmokkel en ondermijnende criminaliteit

In het vierde kwartaal van 2021 wordt een plan van aanpak logistieke knooppunten afgestemd met de partners en naar de Kamer gestuurd

Bisschop, R. (SGP)

29 628, nr. 1027

Motie ingediend over borgen dat selectie objectief blijft en geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het korps

Aan deze motie wordt invulling gegeven en uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Kuik, A. (CDA) / Palland, H. (CDA)

29 628, nr. 1028

Motie ingediend over aandachtspunten voor de nieuwe visie op de boa-functie en het boa-bestel

De ontwikkeling van de visie is door het departement reeds in gang gezet. In de periode maart t/m juni 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden met departementen, werkgevers, VNG, politie, OM en boa's. Op dit moment wordt een concept ontwikkeld. Aandachtspunten uit de motie worden hierin meegenomen. In augustus en september worden overleggen opgetuigd om de visie af te stemmen met alle partijen. Zoals toegezegd met het aannemen van de motie, wordt de visie voor de begrotingsbehandeling 2022 aan de Kamer verstuurd.

Nispen, M. van (SP)

35 830-VI, nr. 10

Motie ingediend over aspiranten slechts meerekenen voor de realistische operationele inzetbaarheid

Motie is in behandeling. Uw Kamer zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP) / Palland, H. (CDA)

35 830-VI, nr. 11 (gewijzigd)

Motie ingediend over een serieus voorstel voor compensatie van de pensioenschade van sbf'ers

De Kamer wordt begin september geinformeerd.

Nispen, M. van (SP) / Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 517, nr. 202

Motie ingediend over geen plannen invoeren die leiden tot een tweederangs brandweer

De motie verzoekt de regering ‘niet over te gaan tot het invoeren van de plannen die leiden tot een tweederangs brandweer en ervoor te zorgen dat de brandweervrijwilligers die dat willen, hetzelfde takenpakket mogen blijven uitvoeren, inclusief de bijbehorende trainingen en opleidingen’. Op dit moment is er geen sprake van plannen die worden ingevoerd.

Nispen, M. van (SP) / Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 517, nr. 204

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen naar taakdifferentiatie zetten

Er worden dit jaar in lijn met de motie geen onomkeerbare stappen richting de voorgestelde taakdifferentiatie gezet. Aanvullend is MJenV in gesprek met zijn collega’s in Europa over de rechtspositie van brandweervrijwilligers.

Palland, H. (CDA)

28 684, nr. 663

Motie ingediend over de bevoegdheid voor boa's om te handhaven op bezit van illegaal vuurwerk

Op dit moment wordt in samenwerking met partners (gemeenten, politie, OM en boa-bonden) een verzameling gemaakt van voorbeelden van (goede) samenwerking tijdens de jaarwisseling en bij de handhaving (op vermoedens) van illegaal vuurwerk. Daarnaast worden mogelijke suggesties voor een betere samenwerking en de wenselijkheid voor het bevoegd maken van boa’s domein I voor de handhaving op het bezit van illegaal vuurwerk uitgevraagd. De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling 2022 geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Nispen, M. van (SP)

29 517, nr. 203

motie ingediend over afzien van het harde maximum van twintig jaar

Motie is in behandeling. Uw Kamer zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

32 317, nr. 696

motie ingediend over onderzoeken hoe justitiële autoriteiten in de EU het kaderbesluit uitvoeren

Motie is in behandeling. Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de voortgang

Nispen, M. van (SP)

32 317, nr. 698

motie ingediend over binnen de EU afspraken maken over betaling van parkeerboetes door buitenlandse kentekenhouders

Motie is in behandeling. Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de voortgang.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 664

Motie ingediend over een richtlijn voor zelfonderzoek

Motie is in behandeling. Er wordt gekeken hoe invulling hieraan te geven.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 665

Motie ingediend over een betere weging van draagkracht bij boeteoplegging

Eind 2021 komt de Raad voor de rechtspraak met een advies. In augustus zal worden bezien hoe uitvoering aan deze motie kan worden gegeven.

Ellian, U. (VVD)

29 279, nr. 667

Motie ingediend over het eerste wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

Het wetsvoorstel bij de Afdeling advisering van de Raad van State is aanhangig.

Eerdmans, J. (JA21)

29 279, nr. 668

Motie ingediend over zedendelinquenten niet laten terugkeren naar hun oude woonomgeving om confrontatie met hun slachtoffers te voorkomen

Motie in behandeling genomen de Kamer wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 911, nr. 320

Motie ingediend over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten

Motie is in behandeling. Uw Kamer zal hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Eerdmans, J. (JA21)

29 911, nr. 323

Motie ingediend over het intensiveren van de strijd tegen de georganiseerde misdaad

De motie is in behandeling. De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Ceder, D. (Chr. Unie) / Baarle, S. van (DENK)

30 950, nr. 256

Motie ingediend over de meldingsbereidheid van discriminatie vaker periodiek meten en uitsplitsen naar discriminatiegrond

De motie is in behandeling. De Kamer wordt zsm nader geïnformeerd.

Ellian, U. (VVD) / Ceder, D. (Chr. Unie)

30 950, nr. 261

Motie ingediend over de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding alsnog voor ten minste twee jaar aanstellen

De motie is in behandeling. Onderzocht wordt of aan de motie uitvoering kan worden gegeven.

Michon-Derkzen. I. (VVD) / Bikker, M. (Chr. Unie)

24 077, nr. 476

Motie ingediend over bezit van voorwerpen voor de productie van synthetische drugs effectiever aanpakken

Met de opsporingsinstanties en eventuele betrokken private partijen worden het probleem en de mogelijke oplossingen daarvoor in kaart gebracht

Nispen, M. van (SP) / Sneller, J.C. (D66)

24 077, nr. 478

Motie ingediend over het benadrukken van maatwerk en proportionaliteit in de uitvoering van de Wet Damocles

De afdoening van deze motie wordt meegenomen in de beleidsreactie op de evaluatie van art 13b Opiumwet.

Heerema, R.J. (VVD) / Alkaya, M.Ö. (SP)

29 398, nr. 951

Motie ingediend over de ondersteuning door motoragenten bij wielerwegwedstrijden

Aan deze motie wordt invulling gegeven en uw Kamer wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Kuiken, A.H. (PvdA) / Ceder, D. (Chr. Unie)

35 420, nr. 333

Motie ingediend over een plicht tot ouderschapsplan bij echtscheiding in het Burgerlijk Wetboek BES

Motie wordt betrokken bij de verdere modernisering BW BES

Kuik, A. (CDA) / Bikker, M. (Chr. Unie)

35 564, nr. 19 (gewijzigd)

Motie ingediend over het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor 1 september verder brengen in het wetgevingstraject

Onderzocht wordt hoe op korte termijn in financiering kan worden voorzien, zodat de voorstellen in procedure kunnen worden gebracht.

Stoffer, C. (SGP / Eerdmans, J. (JA21)

32 824, nr. 330

Motie ingediend over onderzoek naar een migratiequotum

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling 2021 geïnformeerd

Piri, K. (PvdA)

21 501-02, nr. 2386

Motie ingediend over zo snel mogelijk reisvisums verstrekken aan Afghaanse tolken

De Kamer wordt geïnformeerd door MinBZ en MinDef

Michon-Derkzen. I. (VVD) / Bikker, M. (Chr. Unie)

29 754, nr. 597

Motie over de Tweede Kamer twee keer per jaar integraal informeren over uitreizigers

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

Staaij, C.G. van der (SGP) / Michon-Derkzen. I. (VVD)

29 754, nr. 598

onderzoek naar een alternatieve wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

Werf, H, van der (D66) / Koekkoek, M. (Volt)

29 754, nr. 600

Motie over een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

Staaij, C.G. van der (SGP)

29 754, nr. 603

Motie over maximaal inzetten op het intrekken van het Nederlanderschap van IS-gangers

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

Nispen, M. van (SP)

29 754, nr. 608

Motie over oog hebben voor de belangen van slachtoffers bij berechting van terugkeerders in Nederland

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd

Tabel 124 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

MJenV heeft toegezegd om in het kader van de aangekondigde evaluaties, 3 jaar na inwerkingtreding, van de wet (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis), er ook zal worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] - Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2021] - TK Beleidsreactie op het evaluatierapport Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis (29279, nr. 638)

SJenV heeft toegezegd om te verkennen hoe een vaststellingsprocedure het beste kan worden ingericht en zal de Kamer van de uitkomst op de hoogte stellen.

Uitgaande brief [10-09-2014] - Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2020] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (35687, nr. 4)

SJenV heeft toegezegd nu verschillende organisaties hebben verzocht om het opheffen van deze voorbehouden, en hier geen bezwaren tegen zijn, om hieraan gevolg te geven. Hiervoor zal ik een wet in voorbereiding nemen.

Uitgaande brief [10-09-2014] - Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2020] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (35687, nr. 4)

SJenV zegt in begrotingsbehandeling 26/11-2015 toe de brief over de beëindiging van verblijfsrecht van criminele vreemdelingen met aandacht voor art. 21 lid 4 van de vreemdelingenwet te versturen

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] - Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

Uitgaande brief [10-09-2020] - TK Situatie brand vluchtelingenkamp Lesbos (19637, nr. 2652)

MJenV zegt toe met de hoogleraar Van der Laan in gesprek te gaan over de meervoudige problematiek van adolescenten in de Veiligheidshuizen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (28741, nr. 77)

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de werking van onderhavig wetsvoorstel in de praktijk te analyseren. (T01615)

Uitgaande brief [15-01-2021] - TK Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-01-2021] - TK Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring (32890, nr. 9)

SJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe om over toekomstige dialoog van serieuze aard met een ander land over het gebruik van Nederlandse penitentiaire inrichtingen voor veroordeelden uit dat land, het parlement in een vroegtijdig stadium te informeren. (T02136)

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] - Wetsvoorstel 34 178 Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Derde voortgangsbrief visie «Recht doen, kansen bieden» (29279, nr. 655)

SJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Duthler (VVD), toe om in de tussenevaluatie (na ca. 3 jaar) en in de eindevaluatie (na ca. 5 jaar) mee te nemen of een onbedoeld en ongewenst neveneffect van de Wet auteurscontractenrecht is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en om, als dit neveneffect zich inderdaad zou voordoen, een wetsaanpassing te initiëren. (T02137)

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] - Plenaire behandeling Wet auteurscontractenrecht 33 308

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Evaluatie Wet auteurscontractenrecht (29838, nr. 102)

MRb zegt toe contact op te nemen met WODC over beschikbaarheid van internationaal vergelijkend onderzoek over het effect van re-integratieprojecten.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] - Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Derde voortgangsbrief visie «Recht doen, kansen bieden» (29279, nr. 655)

MRb zegt een terugkoppeling van gesprekken met koepelorganisaties toe over het instellen van algemene richtlijnen, waarbij expliciet en kenbaar wordt gemaakt wanneer organisaties zelf een onderzoek dienen op te pakken.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] - VAO Zeden

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-08-2020] - TK Reactie op signalen seksueel misbruik Jehova’s Getuigen gemeenschap (34843, nr. 43)

SJenV zegt toe de Kamer rond de zomer de informeren over het onderzoek inzake het Vluchtelingenverdrag.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2018] - AO Integrale Migratieagenda

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2020] - TK Onderzoek Vluchtelingenverdrag (19637, nr. 2645)

MJenV zegt de Kamer schriftelijk toe deze regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het EOM (33.709) (T02573)

Uitgaande brief [23-02-2018] - EK Voornemen tot deelname aan het Europees OM

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2021] - EK Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429)

MJenV zegt, naar aanleiding van de vraag van het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer te informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM (33.709)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] - Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-12-2020] - EK memorie van antwoord invoeringswet EOM.

MRb zegt toe DJI te vragen een grondige analyse te doen naar de huidige druk op de PPC en EZV.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2018] - VAO Gevangeniswezen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het WODC onderzoek (t.a.v. burgerrechten), nadat dit beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] - Algemeen Overleg Politie ICT

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen (26643, nr. 726)

MJenV zegt toe dat hij met de verhuursector zal overleggen om te verkennen hoe de maatregelen van verhuurders en gemeenten elkaar kunnen versterken. (T02678)

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] - Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2019] - TK Voortgang goed verhuurderschap (27926 nr. 313)

MJenV zegt toe dat hij het gebruik van zwarte lijsten door woningcorporaties zal bespreken met de MBZK.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] - Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2019] - TK Voortgang goed verhuurderschap (27926 nr. 313)

MRb zegt toe te bekijken of particuliere eigenaren en woningcorporaties gewaarschuwd kunnen worden voor criminele intenties van potentiele gebruikers en een onderzoek te bekijken naar verplichte screening op antecedenten en intenties (vergelijkbaar als Bibob) bij eigenaren die panden willen verhuren.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2021] - TK Aanbieding onderzoeken panden met een luchtje en criminele gebouwen (29911, nr. 301)

SJenV zegt in AO Vreemdelingenbeleid 13/12-2018 toe naar aanleiding van het onderzoek sociale veiligheid op COA-locaties bij een bredere onderzoeksopdracht de positie van de LHBTI’ers en bekeerlingen te betrekken en ook ongewenste zwangerschappen en eergerelateerd geweld mee te nemen en hierover terug te koppelen aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] - AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-09-2020] - TK Uitkomsten audit van het COA over sociale veiligheid en opvanglocaties (33042, nr. 38)

SJenV zegt in uitgaande brief 19/10-2018 toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de audit die het COA in 2019 zal uitvoeren.

Uitgaande brief [19-10-2018] - TK Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-09-2020] - TK Uitkomsten audit van het COA over sociale veiligheid en opvanglocaties (33042, nr. 38)

SJenV zegt in uitgaande brief 15/2-2019 toe de Kamer in de tweede helft van 2019 te informeren over de voortgang en resultaten van drie acties en de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de verbetersuggesties uit het WODC rapport over de aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten.

Uitgaande brief [15-02-2019] - TK Beleidsreactie WODC-rapport Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Voortgang Integrale Migratieagenda (19637, nr. 2693)

MRb zegt de Kamer toe om in samenwerking met Financiën, te kijken of we grip en zicht kunnen krijgen op financiële veelplegers.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] - Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Reactie op de notitie Grip op draaideurfraudeur bij faillissementen (29911, nr. 293)

MRb zegt toe te bezien hoe huwelijkse gevangenschap kan worden betrokken bij het programma scheiden zonder schade

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] - Debat over huwelijkse gevangenschap

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-06-2021] - TK Adoptie en andere familierechtelijke onderwerpen (31265, nr. 92)

MJenV zegt toe voor de begrotingsbehandeling een tienjarig overzicht op te stellen over de waardebeslagdoelstellingen en de incassodoelstellingen en de resultaten van het OM, gecorrigeerd voor incidentele grote factoren.

Verslag Wetgevingsoverleg jaarverslag en slotwet 2018 dd 27 juni 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2020] - TK Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 292)

SJenV komt per brief met een analyse van de projectleider inzake de privacy aspecten bij mensenhandel.

AO mensenhandel en prostitutie op 03-07-2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 184)

SJenV zegt in AO 4/7-2019 toe een terugkoppeling aan de Kamer te sturen over het nog te plannen ambtelijk overleg tussen JenV/VWS/SZW/VNG en evt. OCW over de (on)mogelijkheden AMV’s ook vanaf hun 18e nog enige tijd te begeleiden.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Reactie op de motie Van Ojik en de motie Van Toorenburg inzake zorg en begeleiding voor amv's vanaf 18 jaar (27062, nr. 118)

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouwenaar (VVD), toe in de toelichting van de AMvB’s in te gaan op de betekenis van de geweldsinstructie en het leerstuk van noodweer in relatie tot de strafuitsluitingsgronden. (T02762)

Parlementaire Agenda punt [12-03-2019] - Plenaire behandeling 34 558 Initiatiefwet ter bescherming koopvaardij

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-04-2021] - TK Aanbieding ontwerpbesluit bescherming koopvaardij (32706, nr. 82)

MJenV zegt de Kamer toe met de stas VWS terug te komen op de handhavingscapaciteit van de inspectie van VWS op de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen (nps) in relatie tot het wetsvoorstel nps dat dit jaar in consultatie gaat.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2021] - TK Lachgas en Nieuwe Psychoactieve Stoffen (designer drugs) (24077, nr. 471)

MRb zegt de Kamer toe dat er experimenten op het gebied van maatwerk zullen komen.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 225)

SJenV zegt in begrotingsbehandeling 20/11-2019 de Kamer toe op korte termijn te onderzoeken hoe we overlastgevers in de touwen kunnen houden .

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-11-2020] - TK Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers (19637, nr. 2671)

SJenV zegt in begrotingsbehandeling 20/11-2019 toe na enige tijd de resultaten van de TOP-X aanpak met de Kamer te delen

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-11-2020] - TK Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers (19637, nr. 2671)

SJenV zegt toe om de mogelijke belemmeringen om tot intrekking van een verblijfsvergunning over te gaan, die de commissie-De Leeuw ook noemt, in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt in begrotingsbehandeling 20/11-2019 toe te kijken wanneer het strafrechtelijk wordt als iemand niet vrijwillig vertrekt, terwijl daar wel alles aan is gedaan.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - TK Aanpak illegaliteit (19637, nr. 2688)

SJenV zegt toe de werkwijze bij identiteitsfraude extra onder de aandacht te brengen bij de IND.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2020] - Antwoorden Kamervragen over het bericht dat honderden Chinezen hun valse identiteit herstelden bij gemeente (2020D34032)

MJenV zal bezien of het mogelijk is om zonder veroordeling geld af te pakken van criminelen.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation (29911, nr. 297)

MRb zegt de Kamer toe om een rapportage over de 40 pilots die nu lopen binnen één jaar aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Maatschappelijk effectieve rechtspraak en innovatie (29279, nr. 627)

SJenV zegt de toe een overzicht sturen van de activiteiten van de verschillende departementen om ‘de deur in Marokko open te krijgen’ om overeenkomsten met dergelijke landen te sluiten.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

SJenV zegt in AO JBZ 28/11-2019 toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de expertgroep inzake Maltese paspoorten en de Nederlandse inzet daarbij

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Algemeen Overleg JBZ-Raad deel asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Toelatingsregeling buitenlandse investeerders (30573, nr. 182)

SJenV zegt in AO JBZ 28/11-2019 toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de Nederlandse lijst van problematische landen in relatie tot de visumcode

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Algemeen Overleg JBZ-Raad deel asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

SJenV zegt toe om naar aanleiding van de Motie Becker (VVD) de Kamer in het vroege voorjaar te informeren over ‘more for more, less for less’.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2019] - GOEDGEKEURD 1e in RIJ: Mondelinge vraag van het lid BECKER (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht ‘Marokko schoffeert Nederland opnieuw’ (Telegraaf.nl, 5 december 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

SJenV zegt de Kamer toe om een Jurisprudentie onderzoek te doen naar berechting (inclusief eis en opgelegde straf) van daders op basis van 273f Sr (wetsartikel van mensenhandel) plus de vrijlopende veroordeelden

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Opsporing en vervolging Mensenhandel (28638, nr. 184)

SJenV zegt de Kamer toe om een rapportage over de knelpunten en een handreiking uit te brengen over het proces van informatiedeling tussen ketenpartners onder de AVG-verordening en deze naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 185)

SJenV zegt de Kamer toe met CoMensha in gesprek te gaan over de uitbreiding van te registreren gegevens over slachtoffers.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

SJenV zegt de Kamer toe te reageren op de brief van FNV met betrekking tot arbeidsuitbuiting (o.a. m.b.t. de wegtransport).

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

SJenV zegt in AO Mensenhandel 5/12-2019 toe de Kamer te informeren over uitvoering van de motie Van Ojik-Becker over een effectievere aanpak van mensensmokkel.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [10-09-2020] - AO Brand Vluchtelingenkamp Lesbos + M BHOS

SjenV zegt toe de Kamer toe een terugkoppeling te geven over het werkbezoek aan Fier.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

SJenV zegt de Kamer nogmaals een brief toe over de voortgang rond het starten van gesprekken met Marokko met als doel een breed pakket aan afspraken, waaronder over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

SJenV zegt de Kamer IND, COA en DT&V te vragen om bij de regietafel voor de intake voor de lvv, de vraag aan de orde te stellen hoe het zit met de opvang van 1F-ers en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport ‘Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen’ (19637, nr. 2641)

MJenV heeft toegezegd dat de Kamer op enig moment nader wordt geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek, het terugvorderen van onnodig gemaakte kosten en de doorbetaling van salaris in de casus waar het rapport over gaat.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-10-2020] - TK Feitenonderzoek en budget Openbaar Ministerie van 2020 naar 2021 (29279, nr. 622)

SJenV zegt de Kamer namens MJenV toe dit voorjaar een brief te sturen over de uitkomsten van de gesprekken met burgemeesters en politie.

Parlementaire Agenda punt [14-01-2020] - GOEDGEKEURD: 4E IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid VAN WIJNGAARDEN (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de minister, over het bericht ‘Tweede Kamer: aanscherping regels messen bekijken’ (Nos.nl, 9 januari 2020)

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2020] - TK Voortgang aanpak jeugdcriminaliteit (28741, nr. 77)

MJenV zal de Kamer in het voorjaar van 2020 informeren over de breed ingezette gerichte campagnes, zowel qua middelen als mensen, in het kader van kinderpornografie.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-07-2020] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en kindersekstoerisme (31015, nr. 201)

MRb zal voor de zomer van 2020 de Kamer informeren over de instructies/protocollen qua op te leggen reisbeperkingen in geval van (reclassering)toezicht.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over of er marge zit in de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de Rijkswet op Nederlanderschap.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg Terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-08-2020] - TK Uitvoering motie Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg en reactie op toezeggingen AO Terrorismebestrijding 29 januari 2020 (29754, nr. 557)

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over wanneer het rapport over Bahrein naar de Tweede Kamer zal worden gezonden dan wel openbaar wordt gemaakt.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2020] - algemeen overleg JBZ-raad deel Asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2020] - TK Openbaarmaking rapport Inspectie Justitie en Veiligheid inzake Bahreinse zaak (29344, nr.141)

SJenV zegt nogmaals toe de Kamer in het vroege voorjaar een smart overzicht «more for more, less for less» toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [22-01-2020] - algemeen overleg JBZ-raad deel Asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

MJenV zegt toe dat hij het evaluatierapport van IJenV op de stand van zaken van de implementatie van de aanbevelingen uit het Hümeyra-rapport in 2020 toezendt aan Kamer.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-06-2021] - TK Voortgang aanpak stalking (29279, nr. 660)

MRb zegt de Kamer een brief toe met een overzicht van de lopende pilots van de rechtspraak en over de behoefte om te experimenteren met het bestuursprocesrecht. Bij dit laatste wordt ook een artikel in de Gemeentestem meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Maatschappelijk effectieve rechtspraak en innovatie (29279, nr. 627)

MRb zegt de Kamer toe terug te komen op het initiatief van BrandMR, nadat de NOvA de MRb daarover heeft geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 225)

MRb zegt toe in het WODC-onderzoek te bezien of een aangifte voldoende reden is voor een verwijderverzoek.

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-11-2020] - TK Aanbieding WODC-onderzoek Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content (34602, nr. 6)

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe in de uitvoeringsfase van het initiatiefvoorstel terug te komen op de regels voor vergunningverlening voor Vessel Protection Detachments T02763

Parlementaire Agenda punt [12-03-2019] - Plenaire behandeling 34 558 Initiatiefwet ter bescherming koopvaardij

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-04-2021] - TK Aanbieding ontwerpbesluit bescherming koopvaardij (32706, nr. 82)

MJenV zegt de Kamer toe de Tweede Kamer een brief te sturen met een eerste observatie over de werking van de nieuwe systematiek voor tolk- en vertaaldiensten, globale informatie over de uitgevoerde marktverkenning en het Duitse systeem.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2020] - Algemeen Overleg Tolken en Vertalers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - TK Nadere informatie uitvoering systematiek tolk- en vertaaldiensten (29936, nr. 58)

MRb zegt toe de Kamer ieder jaar, aan het einde van het jaar, te informeren over de voortgang van de uitvoering van de aangekondigde maatregelen m.b.t. herstelrecht

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - AO Geschilbeslechting en herstelrecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2020] - TK Voortgangsbrief beleidskader herstelrecht en reactie op motie Van den Berge c.s. (29279, nr. 633)

MRb zegt toe dat in het kader van de discussie over arbitrage en consumentenbescherming, mede gezien de antwoorden op de prejudiciële vragen, in een brief de verschillende afwegingen worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - AO Geschilbeslechting en herstelrecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2020] - TK Toezeggingen over arbitrage in consumentenzaken (27879, nr. 82)

SJenV zegt toe met MinOCW te spreken over de voertaal van het onderwijs aan uitgeprocedeerde kinderen in gezinslocaties.

Parlementaire Agenda punt [13-02-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 181)

SJenV zegt toe de mogelijkheden te bezien de procesmatige verhuizingen van asielkinderen in de statistieken op te nemen.

Parlementaire Agenda punt [13-02-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 181)

MJenV zegt de Kamer toe in het najaar een brief te sturen over de inzet van slimme camera’s bij handhaving op handheld bellen.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Verzamelbrief verkeershandhaving november 2020 (29398, nr. 880)

SJenV zegt in AO 12/3-2020 toe het WODC rapport over illegalenschatting voor de zomer naar de Kamer te sturen. Indien het rapport daar aanleiding voor geeft wordt aanvullend contact opgenomen met de G4 over hun inschatting van het aantal illegalen in hun gemeentes. Als het WODC rapport niet voor de zomer gereed is, wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - TK Aanpak illegaliteit (19637, nr. 2688)

SJenV zegt toe de navraag te doen bij het COA of de samenwerking tussen betrokken organisaties rondom kwetsbare amv’s/amv’s met indicaties slachtoffer mensenhandel, goed verloopt.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 181)

MJenV zegt de Kamer toe bij de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek DNA-V ook een inzicht toe te sturen in de (bronnen van de) cijfers waarop de scenario’s van het onderzoek van Significant zijn gebaseerd.

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-06-2021] - TK Conservatoire afname celmateriaal (31415, nr. 28)

MRb zegt de Kamer toe de Staatssecretaris te vragen om in het voorjaar te rapporteren over de in het RA genoemde onafhankelijke onderzoek naar het VN-Vluchtelingenverdrag

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2020] - TK Onderzoek Vluchtelingenverdrag (19637, nr. 2645)

MRb zegt de Kamer toe de Geschilbeslechtingsdelta Burgers 2020 ook aan de EK te zullen doen toekomen en met het WODC in overleg zal treden over het mogelijk integreren van de Geschilbeslechtingsdelta MKB

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2020] - WODC-rapport Geschilbeslechtingsdelta burgers 2019 (29279, nr. 632)

SJenV zegt de Kamer voor het zomerreces 2020 een aparte brief toe over de wijze van rapporteren van verhuisbewegingen van minderjarige kinderen.

Uitgaande brief [25-05-2020] - TK Rapportage Vreemdelingenketen 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 181)

SJenV zegt de Kamer een afschrift toe van haar brief aan de Tweede Kamer over de mogelijke juridische belemmeringen om tot intrekking te komen

Parlementaire Agenda punt [02-06-2020] - Plenair Debat- 35210 Hoofdstuk VI - Wijziging van de begrotingsstaten

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - EK Afschrift brief TK – Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken van de dwangsommen bij de IND.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Taskforce en Asiel stand van zaken IND (19637, nr. 2682)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 toe de Kamer zowel kort na het reces als voor de begrotingsbehandeling als voor het einde van het jaar te informeren over de stand van zaken van de taskforce bij de IND.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2021] - TK Voortgang afdoen vertraagde zaken IND (19637, nr. 2689)

SJenV zegt de Kamer een definitief oordeel toe over de mogelijkheid het rapport en het nagekomen addendum over een uitzetting naar Bahrein openbaar te maken.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Openbaarmaking inspectierapport en addendum over een uitzetting naar Bahrein (29344, nr. 143)

SJenV zegt toe de Kamer voor het zomerreces de kabinetsreactie op het rapport van de ACVZ over landeninformatie te sturen.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Beleidsreactie ACVZ-Advies Weten en wegen (19637, nr. 2644)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 de Kamer naar verwachting na de zomer te kunnen informeren over de eerste ervaringen met de Top X-aanpak.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-11-2020] - TK Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers (19637, nr. 2671)

SJenV zegt de Kamer toe te bezien of een aanscherping mogelijk is van het beleid dat een grens van zes maanden gevangenisstraf wordt gehanteerd voor het weigeren of intrekken van de verblijfsvergunning.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 toe aan de slag te gaan te kijken naar de mogelijkheid iedereen kort in bewaring te stellen voor vertrek, met inachtneming van de Dublinverordening, om MOB-vertrek te voorkomen.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Reactie op enkele toezeggingen met betrekking tot vreemdelingenbewaring (19637, nr. 2692)

SJenV zegt de reactie op motie more for more, less for less toe voor het zomerreces. Dan wordt ook ingegaan op een overzicht met betrekking tot onze inspanningen richting de landen

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2020] - TK Uitvoering motie Becker cs. over uitvoering van de regeerakkoordafspraken over migratieovereenkomsten (19637, nr. 2675)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 de Kamer voor de begrotingsbehandeling een beleidsbrief toe over illegaliteit.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2020] - TK Aanpak illegaliteit (19637, nr. 2688)

SJenV zegt toe de Kamer voor het zomerreces een brief te sturen over de LVV.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (19637, nr. 2641)

SJenV zegt de Kamer toe nog eens te kijken naar de toepassing van de beleidsregel Iran, waarbij we van niemand verlangen om zijn geloofsbelijdenis verborgen te houden, en daar schriftelijk op terug te komen

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 181)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 toe te bezien of de situatie voor lhbti’s en christenen in Iran zicht heeft ontwikkelen en of het beleid heroverwogen dient te worden. Er is voor begin 2021 een nieuw ambtsbericht (lhbti’s Iran) voorzien.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-06-2021] - TK Landenbeleid Iran (19637, nr. 2745)

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 toe de Kamer ruim voor de begrotingsbehandeling te informeren over de uitkomsten van gesprek met de VNG en verschillende andere ministeries (VWS, SZW, OCW, BZK) over verlengde pleegzorg AMV’s.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Reactie op de motie Van Ojik en de motie Van Toorenburg inzake zorg en begeleiding voor amv's vanaf 18 jaar (27062, nr. 118)

SJenV zegt de Kamer toe de brief over het vluchtelingenverdrag en de reactie op het onderzoek van de commissie-Donner nog voor het zomerreces naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2020] - TK Onderzoek Vluchtelingenverdrag (19637, nr. 2645)

SJenV zegt de Kamer toe de brief over de juridische belemmering waartegen de IND aanloopt bij intrekking en dergelijke voor het zomerreces naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt de Kamer toe om heel serieus en heel goed te bekijken of de pilot slachtofferschap kan worden voortgezet.

Parlementaire Agenda punt [09-06-2020] - GOEDGEKEURD 3e: Mondelinge vraag van het lid KUIKEN(PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen asielzoekers (Argos, 5 juni 2020)

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

MJenV zegt de Kamer toe een verkenning uit te voeren naar tip- en beloningsgelden om te bezien hoe deze zo effectief mogelijk kunnen worden benut, en de TK hierover te informeren.

Verkenning tip- en beloningsgelden

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-06-2021] - TK Onderzoek tip- en beloningsgelden (29911, nr. 313)

SJenV zegt toe de Kamer op korte termijn het WODC-Rapport over de pilot in Tynaarlo toe te sturen

Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid (30573, nr. 181)

SJenV zegt toe de Kamer in het najaar te informeren over de voortgang van het Programma Flexibilisering Asielketen

Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2020] - TK Voortgang Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2685)

SJenV zegt in uitgaande brief 18/6-2020 toe de Kamer periodiek te informeren over de verdere voortgang van de samenwerking met Griekenland om de opvang en bescherming van amv's op te zetten

Uitgaande brief [18-06-2020] - TK Ondertekening MoU Griekenland

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2021] - TK Verslag bezoek Griekenland en voortgang Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland 2021 (27062, nr. 123)

MJenV zegt een brief toe over de verdere uitwerking van programma DG anti-ondermijning met regie van informatievoorziening in de keten, beslagplan, volledig en doelmatig verantwoording van de openstaande rechten (incl. verdelingssystematiek RIEC-middelen o.b.v. regionale problematiek

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-10-2020] - TK Programmadirecteur-generaal Ondermijning en regie op de afpakketen (29911, nr. 286)

MJenV zegt een brief toe over cybercrime (incl. onderscheid meerder- en minderjarige slachtoffers).

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-10-2020] - TK Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit (26643, nr. 715)

MJenV zegt een brief toe over over non-conviction based confiscation

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Aanpak ondermijnende criminaliteit; wettelijke regeling procedure non conviction based confiscation (29911, nr. 297)

SJenV heeft toegezegd bij de totstandkoming van het wetsvoorstel dat moet voorzien in de definitieve afschaffing van de dwangsommen betrekken hoe in andere EU-lidstaten instrumenten worden ingezet om tijdige afhandeling van procedures zo veel mogelijk te borgen.

Parlementaire Agenda punt [24-06-2020] - Plenair debat Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35 476)

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-02-2021] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken) (35749, nr. 4)

SJenV zegt in debat 24/6-2020 toe informatie over mogelijke maatregelen om asielprocedures te versnellen (uiterlijk) voor de begrotingsbehandeling van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [24-06-2020] - Plenair debat Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35 476)

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Taskforce en Asiel stand van zaken IND (19637, nr. 2682)

SJenV zegt in uitgaande brief 2/7-2020 toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over het voorstel van de ACVZ om het CMS (Content Management System) gezamenlijk te gebruiken met bijvoorbeeld een ngo of academische partner.

Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Beleidsreactie ACVZ-Advies Weten en wegen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2020] - TK Gebruik van het landeninformatie Content Management System (19637, nr. 2680)

MJenV zegt toe voor de Kamer voor het herfstreces een brief te zullen sturen met een antwoord op de vraag waarom bij codis feiten bijna nooit antisemitisme bewezen kan worden beantwoorden.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-03-2021] - TK Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme (30950, nr. 219)

SJenV zegt in uitgaande brief 17/7-2020 toe de Kamer op een later moment te informeren over de uitkomsten van de externe toetsing en de wijze waarop het uitwisselen van persoonsgegevens tussen COA en politie, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving, kan worden hervat.

Uitgaande brief [17-07-2020] - TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2021] - TK Uitkomsten externe toetsing verstrekking persoonsgegevens van COA aan politie (19637, nr. 2695)

SJenV zegt in uitgaande brief 8/5-2020 de Kamer toe de subsidieregeling OZV te evalueren

Uitgaande brief [08-05-2020] - Antwoorden Kamervragen over terugkeerprogramma's voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Beleidsreactie Evaluatie subsidieregeling OZV (29344, nr. 145)

SJenV zegt in uitgaande brief 1/7-2020 toe de Kamer vlak na het zomerreces te informeren over de gevraagde informatie in de motie Becker en Van Toorenburg

Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Beleidsreactie WODC-Rapport - Plan en procesevaluatie LVV en motie Becker en Van Toorenburg over de voortgang van de pilot LVV (19637, nr. 2677)

SJenV zegt in uitgaande brief 2/9-2020 toe de Kamer te informeren over de verdere voortgang van de samenwerking met Griekenland, inclusief de uitkomsten van het bezoek van minister Koumoutsakos

Uitgaande brief [02-09-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod (27062, nr. 117)

MJenV heeft toegezegd te informeren over de financiële gevolgen van de aanpak corona-achterstanden in de strafrechtketen

Parlementaire Agenda punt [30-06-2020] - Notaoverleg Justitieketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - TK Vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen (29279, nr. 614)

MJenV heeft toegezegd dat (ZSM-)Rechtsbijstand bij de OM-strafbeschikking en de corona-aanpak waarbij PR-zaken met een strafbeschikking zullen worden afgedaan.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2020] - Notaoverleg Justitieketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - TK Vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen (29279, nr. 614)

MJenV en MRb hebben toegezegd Extra gelden voor aanpak zedendelicten en doortellen extra politie-inzet voor de rest van de keten.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2020] - Notaoverleg Justitieketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Financiën Openbaar Ministerie (29279, nr. 630)

MJenV en MRb hebben toegezegd Wetsvoorstel waarin voorwaardelijke strafbeschikking wordt geregeld in consultatie.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2020] - Notaoverleg Justitieketen

Op 11 maart 2021 is de internetconsultatie gestart voor het wetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening.

MJenV en MRb hebben toegezegd Vergoeding advocatuur bij afschalen MK zaken naar PR zaken.

Parlementaire Agenda punt [30-06-2020] - Notaoverleg Justitieketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-09-2020] - TK Vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen (29279, nr. 614)

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de GroenLinks-fractie, toe om de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten over onduidelijkheden omtrent de administratieve formulieren in de rechtspraak waarop het BSN kan worden ingevuld.

Uitgaande brief [03-07-2020] - EK Voorhang concept-Besluit elektronisch procederen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-04-2021] - EK Toezegging Onderzoek naar het Burger Service Nummer (BSN) op administratieve formulieren in de rechtspraak

MJenV zegt toe om in gesprek te gaan met moeders in het kader van de uitvoering van het actieplan wapenbezit

Parlementaire Agenda punt [03-09-2020] - Algemeen Overleg Recente onrust en geweld in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2020] - TK Actieplan Wapens en Jongeren (28684, nr. 637)

MJenV zegt toe om de Kamer nog voor het algemeen overleg verkeersveiligheid van december verder te informeren over het CFT-advies en de opvolging die hieraan gegeven wordt.

Verzamelbrief verkeershandhaving 25 mei 2020 (TK 20129-2020, 29 398, nr. 823)

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - TK Opvolging CFT advies verhogen en verlagen verkeersboetes (29398, nr. 897)

MJenV zegt toe om de Kamer nog voor het algemeen overleg verkeersveiligheid van december verder te informeren over het CFT-advies en de opvolging die hieraan gegeven wordt.

Schriftelijk overleg verkeersveiligheid (TK, 2019-2020, 29 398, nr. 843).

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - TK Opvolging CFT advies verhogen en verlagen verkeersboetes (29398, nr. 897)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe de Kamer een eerste appreciatie op het migratiepact te sturen voor het AO JBZ van 7/10

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [28-09-2020] - TK Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020 (32317, nr. 629)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe de Kamer schriftelijk te informeren over het bericht dat kamp Kare Tepe en kleinschalige opvang Mytilini worden gesloten op korte termijn en wat dat dan betekent voor de mensen die daar nu verblijven.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-10-2020] - TK Reactie vragen van Hul AO Vreemdelingen- en Asielbeleid 24 september 2020 (19637, nr. 2668)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 de Kamer een brief toe over meer mogelijkheden voor detentie. Hierin neemt ze het punt mee over ongewenst verklaarde vreemdelingen (inreisverbod) die asiel aanvragen.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Reactie op enkele toezeggingen met betrekking tot vreemdelingenbewaring (19637, nr. 2692)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe de Kamer te laten weten of en wanneer een mogelijke blokkering van Grindr COA-locaties is opgelost.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - TK Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid (19637, nr. 2670)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 de Kamer nog voor de begroting een brief toe over LVV (motie Van Toorenburg) met ook actueel beeld van oa de terugkeercijfers en MOB- cijfers.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Beleidsreactie WODC-Rapport - Plan en procesevaluatie LVV en motie Becker en Van Toorenburg over de voortgang van de pilot LVV (19637, nr. 2677)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe de Kamer nog voor de verkiezingen de evaluatie van de pilot LVV toe te sturen.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-03-2021] - TK Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (19637, nr. 2704)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe een terugkoppeling naar de Kamer te sturen van het gesprek met de lokale bestuurders op 4/11

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Bestuurlijk overleg LVV d.d. 4 november 2020 (19637, nr. 2677)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe de Kamer te informeren over de uitkomst van het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar aanleiding van het incident in Bernheze.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2021] - Tk Informatiedeling bij uitplaatsing vergunningshouder (19637, nr. 2698)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 nogmaals toe de Kamer ruim voor de begrotingsbehandeling te informeren over de verlengde pleegzorg voor AMV.

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Reactie op de motie Van Ojik en de motie Van Toorenburg inzake zorg en begeleiding voor amv's vanaf 18 jaar (27062, nr. 118)

SJenV zegt in AO 24/9-2020 toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling het rapport van de evaluatie van subsidieregeling met reactie naar de Kamer te sturen. (Ineffectieve terugkeerprogramma’s)

Parlementaire Agenda punt [24-09-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Beleidsreactie Evaluatie subsidieregeling OZV (29344, nr. 145)

MVenJ zegt de Kamer toe samen met de minister van IenW een brief te sturen over hoe nog meer tegen rood kruis negatie op te treden.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2020] - Notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2020] - TK Verzamelbrief verkeershandhaving november 2020 (29398, nr. 880)

MJenV zegt de Kamer toe bij het WODC na te vragen over recent (inter)nationaal onderzoek over wat preventie oplevert en op het punt van P*Q-financiering terug te komen bij het toesturen van het WODC rapport naar de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2020] - Notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-04-2021] - TK Effecten van preventie een compacte literatuursynthese. (29279, nr. 647)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over waarom het budget van het Openbaar Ministerie er met 30 miljoen op achteruit gaat.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2020] - Notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-10-2020] - TK Feitenonderzoek en budget Openbaar Ministerie van 2020 naar 2021 (29279, nr. 622)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de financiering van de Fraudehelpdesk.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2020] - Notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Financiering Fraudehelpdesk (35570 VI, nr. 82)

MRb zegt toe in gesprek te gaan met de NOvA en de Kamer daarover te informeren, indien lid Van Nispen zijn motie aanhoudt.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2020] - Notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2020] - TK Rechtsbijstand bij OM-strafbeschikkingen (31753, nr. 221)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de voortgang samenwerking tussen politie en banken binnen LMIO en gegevensuitwisseling tussen banken en slachtoffers.

Parlementaire Agenda punt [21-09-2020] - Notaoverleg over strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - TK Voortgang samenwerking banken en politie bij de aanpak van Internetoplichting (28684, nr. 638)

SJenV zegt in uitgaande brief van 1/10-2020 de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod Griekenland.

Uitgaande brief [02-09-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod (27062, nr. 117)

SJenV zegt de Kamer tijdens debat 6/7-2020, naar aanleiding van een vraag van het lid Huizinga (ChristenUnie), toe de Kamer periodiek te informeren over de voortgang van de taskforce die de opdracht heeft gekregen om de achterstanden bij de IND weg te werken. (T02986)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2020] - Plenaire behandeling Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2021] - Voortgang vertraagde zaken en gemiddelde doorlooptijden IND (19637, nr. 2689)

MRb zegt de Kamer toe in het onderzoek naar een breder draagvlak van het huidige alimentatiestelsel de positie van samenwonenden mee te nemen.

Behandeling Herziening partneralimentatie 14 mei 2019 (2018/2019 nr. 28)

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-02-2021] - EK Onderzoeksrapport over alimentatie (33836, nr.61)

SJenV zegt in notaoverleg JBZ-raad 6/10-2020 toe bij het COA te informeren of het aantal lhtbi gerichte incidenten wordt bijgehouden, en wat de getroffen maatregelen zijn en de Kamer daarover te informeren

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - TK Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid (19637, nr. 2670)

SJenV zegt in notaoverleg JBZ-raad 6/10-2020 de Kamer een brief toe over het inspectie rapport Bahrein.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Inspectierapport uitzetting naar Bahrein (29344, nr. 146)

SJenV zegt in notaoverleg 6/10-2020 de Kamer een brief toe over het (in het notaoverleg toegezegde) onderzoek naar het handelingsperspectief bij duidelijke signalen dat onjuiste verklaringen zijn afgelegd over asielmotieven zoals de geaardheid.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2020] - TK Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid (19637, nr. 2670)

SJenV zegt in notaoverleg JBZ-raad 6/10-2020 toe tijdens de JBZ-raad steun te betuigen aan de Taskforce Lesbos als onderdeel van structurele oplossing situatie Griekenland.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-10-2020] - TK Verslag van de informele JBZ-raad van 8-9 oktober 2020 (32317, nr. 639)

SJenV zegt in notaoverleg JBZ-raad 6/10-2020 toe de Kamer zo snel als mogelijk te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met minister Koumoutsakos en de Commissie over het Nederlandse herplaatsingsaanbod

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod (27062, nr. 117)

SJenV zegt in notaoverleg 6/10-2020 toe de Kamer te informeren over NL deelname aan een verlengd Joint Way Forward met AFG en daarin de aantallen gecontroleerd vertrek naar Afghanistan van Afghaanse alleenstaande minderjarigen, met uitsplitsing naar vrijwillig en gedwongen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-10-2020] - TK Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse vreemdelingen (27062, nr. 116)

SJenV zegt in notaoverleg 6/10-2020 toe te onderzoeken of het ‘liegen’ over de leeftijd zwaarder kan worden meegewogen in de asielprocedure.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2020] - Nota Overleg Formele JBZ Raad 8-9 oktober 2020 deel vreemdelingen- en asielonderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2020] - TK Meewegen onjuist opgegeven leeftijd in asielprocedure. (19637, nr. 2686)

MRb heeft toegezegd reactie op voorlichting Raad van State over benoeming bestuurders in de rechtspraak

Benoeming bestuurders in de rechtspraak, reactie op voorlichting Raad van State

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-03-2021] - TK Benoemingsprocedure bestuurders in de rechtspraak (29279, nr. 641)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de opleiding voor politievrijwilligers m.b.t. de wapenbevoegdheid.

Parlementaire Agenda punt [15-10-2020] - Notaoverleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2020] - TK Vuurwapentraining voor politievrijwilligers (29628, nr. 991)

SJenV zegt toe tijdens de JBZ-Raad aandacht te vragen voor de noodzaak van snelle herplaatsing van kwetsbaren uit Griekenland.

Parlementaire Agenda punt [11-11-2020] - AO JBZ-Raad, migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-11-2020] - TK Verslag van de informele JBZ-Raad van 13 november 2020 (32317, nr. 660)

SJenV zegt toe bij Duitsland na te vragen hoe het de herplaatsing van kwetsbaren uit Griekenland (ten dele) heeft gerealiseerd, i.h.b. amv uit Moria.

Parlementaire Agenda punt [11-11-2020] - AO JBZ-Raad, migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-11-2020] - TK Samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod (27062, nr. 117)

MRb zegt de Kamer toe dat bij de volgende rapportage van Scheiden zonder Schade uitgelicht wordt welke acties worden gedaan met betrekking tot vechtscheidingen in migrantengemeenschappen

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-06-2021] - TK Adoptie en andere familierechtelijke onderwerpen (31265, nr. 92)

MinBZ zegt toe schriftelijke terug te komen op het aantal incidenten in asielzoekerscentra dat verband houdt met afvalligheid / keuze niet te geloven

Notaoverleg BZ Initatiefnota van het lid Sjoerdsma (D66) vrij op niet te geloven d.d. 16 november 2020

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-12-2020] - TK Beantwoording vragen van het lid Van Ojik tijdens het notaoverleg Vrij om niet te geloven (35264, nr. 8)

De reactie op het voorstel Grip op Migratie wordt in de voortgangsrapportage Integrale Migratieagenda opgenomen en zal de SJenV voor het einde van het jaar naar de Kamer sturen.

Uitgaande brief [26-11-2020] - TK Aanbieding antwoorden schriftelijke vragen 2021

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-01-2021] - TK Voortgang Integrale Migratieagenda (19637, nr. 2693)

SJenV zegt toe binnenkort te komen met een plan van aanpak voor de afhandeling van de overige 7000 zaken van de Taskforce bij de IND

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2021] - TK Voortgang afdoen vertraagde zaken IND (19637, nr. 2689)

SJenV zegt de TK toe op korte termijn de opzet van het onderzoek naar het functioneren van de asielketen aan de TK te sturen en daar besluitvorming van de IND in mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-03-2021] - TK onafhankelijke doorlichting van de asielketen (19637, nr. 2703)

SJenV zegt toe de mogelijkheden te bekijken om het complexe artikel 273F duidelijker te maken en daarmee bruikbaarder te maken in de uitvoering.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2021] - TK Motie en toezeggingen mensenhandel (28638, nr. 200)

MRb geeft aan bereid te zijn nogmaals te kijken naar de verjaringstermijn van adoptiezaken; waarbij hij benadrukt dat dit géén toezegging is om de verjaringstermijn af te schaffen.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-02-2021] - TK Beleidsreactie rapport Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden. (31265, nr. 79)

MJenV zegt een uitgebreide Kamerbrief toe waarin de toename van kinderporno wordt toegelicht en daarbij in te gaan op welke wijze wij de capaciteit hebben om dat op te pakken.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-02-2021] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden (31015, nr. 223)

MJenV zegt een Kamerbrief toe over de inzet van het kabinet over het vergroten van de bereikbaarheid van de hulplijn Stop It Now. MJenV zegt ook toe dat hij in deze brief ook de bevoegdheden van de Autoriteit kinderpornografische en terroristische content uiteenzet.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-03-2021] - TK Schriftelijk overleg inzake autoriteit Kinderporno en Terroristische Content Online (31015, nr. 208)

MJenV komt begin januari met brief waarin een overzicht wordt gegeven van wat er aan onderzoeken en monitoringsinstrumenten is naar maatschappelijke kosten van drugshandel en drugsgebruik. Daarbij gaat MJenV in op de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2021] - TK Maatschappelijke kosten drugs (24077, nr. 469)

MJenV zegt toe in gesprek te gaan met de NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren om te bezien of en zo ja wat er extra nodig is voor freelancers. Eveneens wordt gesproken over aangiften die niet goed zijn aankomen. Een verantwoordelijke van de korpsleiding sluit hier bij aan.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2021] - TK Functioneren protocol «Persveilig» (35570 VI, nr. 104)

MJenV zegt een brief toe waarin hij toelichting geeft over het kabinetsbeleid over het toelaten aan overlegtafels van organisaties die door de NCTV in rapportages worden genoemd

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-04-2021] - TK Brief toezegging begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid over kabinetsbeleid overlegtafels d.d. 26 november 2020 (35570 VI, nr. 105)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren mocht hij verdere stappen zetten op het encryptie-vraagstuk.

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-12-2020] - TK Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs (26643, nr. 729)

MJenV zegt toe een beeld te schetsen van eerste effecten van de maatregelen om corona achterstanden in de strafrechtketen weg te werken en een prognose voor de ontwikkeling in het jaar 2021.

Achterstanden corona strafrechtketen Betreft toezegging in brief van 18 september 2020

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-05-2021] - TK Stand van zaken aanpak Achterstanden strafrechtketen (29279, nr. 651)

MRb zegt toe voor de begrotingsbehandeling een brief over de uitkomst van het overleg van de minister met de NOvA en het Openbaar Ministerie over de rechtsbijstand te sturen

Parlementaire Agenda punt [05-11-2020] - Notaoverleg Georganiseerde criminaliteit/Ondermijning/Rechtspraak/Strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2020] - TK Rechtsbijstand bij OM-strafbeschikkingen (31753, nr. 221)

MRb zegt toe erop toe te zien dat de GI’s en gemeenten de maatregelen en afspraken naleven om het verloop van personeel van Intervence te minimaliseren (artikel 2.13 Jeugdwet).

Parlementaire Agenda punt [14-12-2020] - Notaoverleg Jeugdbescherming in Zeeland

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2021] - TK Stand van zaken Intervence (31839, nr. 767)

MRb zegt toe de Kamer actief te informeren over dossier Intervence

Parlementaire Agenda punt [14-12-2020] - Notaoverleg Jeugdbescherming in Zeeland

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-02-2021] - TK Stand van zaken Intervence (31839, nr. 765)

MVenJ en SvenJ zeggen de Kamer toe een Kamerbrief te sturen met een overzicht van integriteitsmaatregelen van overheidsinstanties in het kader van weerbaarheid tegen (ambtelijke) corruptie.

Parlementaire Agenda punt [05-11-2020] - Notaoverleg Georganiseerde criminaliteit/Ondermijning/Rechtspraak/Strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2020] - TK Toezegging integriteit en corruptiebestrijding. (28844, nr. 222)

SJenV zegt in het vragenuur 12/01-2020 de Kamer toe tijdens het kennismakingsgesprek met de nieuwe Griekse Minister voor Migratie alsook in een bilateraal contact met Commissaris Johansson de kwestie van ‘pushbacks’ te zullen opbrengen

Parlementaire Agenda punt [12-01-2021] - GOEDGEKEURD, 1e in RIJ: Mondelinge vraag van het lid GROOTHUIZEN (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Weer beelden van Griekse marine die vluchtelingen terug sleept naar zee’ (Nos.nl, 26 december 2020)

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2021] - TK Verslag bezoek Griekenland en voortgang Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland 2021 (27062, nr. 123)

MRb zegt de Kamer toe geen onomkeerbare stappen te zetten nu het kabinet demissionair is.

Parlementaire Agenda punt [20-01-2021] - Algemeen Overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-01-2021] - TK Reactie op VKC-verzoek over vierde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 227)

MRb zegt toe de Kamer in de loop van het voorjaar te informeren over eventuele knelpunten in de WRb voor complexe gevallen die mensen niet zelf kunnen afdoen en gaat in die brief ook in op de oorzaken van het afnemen van het aantal toevoegingen in 2020.

Parlementaire Agenda punt [20-01-2021] - Algemeen Overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2021] - TK Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 243)

MRb zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over de opties voor meer stimulans en dwang bij advocaten om ook sociale zaken te doen.

Parlementaire Agenda punt [20-01-2021] - Algemeen Overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2021] - TK Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 243)

MRb zegt - namens MJenV - de Kamer toe hen schriftelijk informeren of MJenV een hoger beroep gaat instellen op de uitspraak van de rechter tav het vernietigen van de 5e en 6e gebiedsverbod van imam Fawaz Jneid.

Parlementaire Agenda punt [14-01-2021] - Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (35228)

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2021] - TK Informatieverstrekking over hoger beroep inzake een gebiedsverbod (29754, nr. 592)

MJenV zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren of de HashCheckService in staat is om een foto met aanpassingen nog te detecteren. En over de aanpak in Europees verband.

Parlementaire Agenda punt [09-12-2020] - Algemeen Overleg Cybersecurity

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-02-2021] - TK Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden (31015, nr. 223)

MRb zegt de Kamer toe dat SJenV zal reageren op de Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het VN Vluchtelingenverdrag.

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-02-2021] - TK Afschrift brief aan de Tweede Kamer over het Vluchtelingenverdrag (19637 nr. 2645)

MRb zegt de Kamer toe om de validatie van de aannames die ten grondslag liggen aan de stelselherziening Rechtsbijstand aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2021] - EK Validatie doorrekeningen contouren stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 194)

MJenV zegt de Kamer toe om de kabinetsreactie op de WRR-rapportage ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ aan de Kamer toe te sturen en de waarschuwingen die de NCTV en de NCSC rondom cybersecurity hebben meegegeven in de kabinetsreactie te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2021] - EK Informatievoorziening richting Eerste Kamer inzake covid-19 maatregelen

MJenV zegt de Kamer toe om indien structurele middelen worden vrij gemaakt voor een forse aanpak van zware criminaliteit, dat het deltaplan anti-ondermijning gaat heten

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-11-2020] - EK Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr.281)

MRb zegt de Kamer toe om de voorzitter van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg te vragen om specifiek bij De Rooyse Wissel te inventariseren welke maatregelen als onevenredige last ervaren worden

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-12-2020] - TK Voortgang forensische zorg (33628, nr. 78)

MRb informeert de Kamer begin maart over de tweede Gateway Review en de uitwerking van de bestuurlijke afspraken.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2020] - Notaoverleg Gevangeniswezen en tbs

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2021] - TK Invoering van de Wet SenB - in verband met de tweede Gateway review op de implementatievoortgang (35122, nr. 39)

MRb zegt toe de Kamer in de komende voortgangsrapportage inzicht te bieden in de kwantitatieve doelstellingen van het deelprogramma burgergerichte overheid

Parlementaire Agenda punt [26-05-2021] - Commissiedebat gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2021] - TK Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 243)

MRb zegt toe in de beantwoording van schriftelijke vragen in te zullen gaan om de mogelijkheden van softwarepakketten AVG-proof te maken in Europees verband (Kathmann)

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-06-2021] - Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de meeste Nederlandse bedrijven niet voldoen aan privacywetgeving (2021D22962)

MRb zegt toe interessante elementen uit de Stop-reactie die tot 2010 door Halt werd uitgevoerd tegen het licht te houden en deze analyse op te nemen in de voortgangsbrief jeugdcriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [25-01-2021] - Initiatiefnota Tielen (VVD) ‘Eerder en duidelijker grenzen stellen’ (35285)

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2021] - TK Ontwikkelingen jeugdcriminaliteit (28741, nr. 81)

SJenV zegt de Kamer toe voor de zomer een reactie op het CKM rapport over ouders te geven en hier wordt waar mogelijk een link gelegd met VWS

Parlementaire Agenda punt [27-05-2021] - Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2021] - TK Motie en toezeggingen mensenhandel (28638, nr. 200)

MJenV zegt de Kamer toe vóór het aangevraagde 2 minutendebat een brief te sturen over het wetsvoorstel spoedbevriezing.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2021] - TK Spoedbevriezing (29911, nr. 317)

MJenV zegt de Kamer toe vóór het zomerreces een schriftelijke reactie te geven op de uitvoering van de Motie over de verhoging strafmaat voor zware drugscriminelen.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2021] - TK Strafzwaarte en vestigingsklimaat drugscriminaliteit (Motie Bikker) (35564, nr. 21)

SJenV zegt toe schriftelijk terug te komen op de ondersteuning van sekswerkers in coronatijd

Parlementaire Agenda punt [22-03-2021] - Debat Initiatiefvoorstel Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel 34 091

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-05-2021] - EK Afdoening toezegging voor informatie m.b.t de positie van sekswerkers in tijden van corona ‒ 34091

MJenV heeft toegezegd in de komende Prinsjesdagstukken per departement een overzicht te gegeven van welke ad-hoccommissies er actief zijn

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] - Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan met: De Eerste Kamer is op 20 september 2019 per brief geïnformeerd door MBZK (Kamerstukken II 2019/20, 35000, nr. T).

MJenV zal (in reactie op vraag om doorlichting inspectie) de voortgang m.b.t. de verdere ontwikkeling van de inspectie met de Kamer delen, nadat hij van de inspectie een plan van aanpak heeft ontvangen. Afhankelijk daarvan zal worden bezien of en op welke manier een onafhankelijke doorlichting plaats zal moeten vinden.

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2021] - TK Aanbieding ADR rapport Inspectie Justitie en Veiligheid (28844, nr. 224)

Tabel 125 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Voortgangsinformatie parlement

SJenV heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka voor de zomer in consultatie te geven en na de zomer zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State. Toegezegd wordt dat het voorstel voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] - Algemeen Overleg Adoptie

Deze toezegging is afgedaan met de brief van 4 juni jl. In het najaar ontvangt de Kamer een brief over de toekomst van interlandelijke adoptie.

MVenJ heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken. (T01567)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

Bij brief van 12 maart 2021 heeft MRb reactie gegeven op de voorlichting van de Raad van State over benoemingen van bestuurders in de Rechtspraak. Op een later moment wordt in samenhang bezien of aanpassing van de wet t.a.v. benoemingen van leden van de Raad voor de rechtspraak noodzakelijk is.

MVenJ heeft toegezegd om de wet herziening ten nadele vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren. (T01696)

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] - Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet hierziening ten nadele

Er is nog geen verandering in de situatie opgetreden. Wegens het ontbreken van de toepassing van de regeling herziening ten nadele in de praktijk heeft een evaluatie van die toepassing geen toegevoegde waarde.

MVenJ heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geinformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] - Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

De zaak Kowsoleea betreft een langlopend (civiel) juridisch conflict. Laatste contact met de wederpartij dateert van 2016. Vanwege uitblijven van een reactie van de zijde van Kowsoleea, gaat de Landsadvocaat nu na wanneer de zaak verjaard. Na verjaring van de zaak zal de Kamer worden geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO's JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] - Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures

Dit is een doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda's voor de JBZ-Raad, zo lang de besprekingen over het EU-wetgevingspakket «waarborgen in strafrechtelijke procedures» gaande zijn.

MVenJ heeft toegezegd n.a.v. een vraag van Van Oosten (VVD) om bij de wetsevaluatie ook de lokale afweging tussen veiligheid en privacy te betrekken, alsmede de praktische uitvoering die wordt gegeven aan het kenbaarheidsvereiste van het cameratoezicht.

Parlementaire Agenda punt [25-03-2014] - Plenair debat 33 582 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Wetsvoorstel 33582 is op 1 juli 2016 in werking getreden. De eerste evaluatie van deze wet zal 5 jaar na inwerkingtreding - in 2021 - plaatsvinden. Recent zijn de onderzoekers geselecteerd. Bij de evaluatie wordt invulling gegeven aan de toezegging.

MVenJ heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC-over bestuursrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking na verschijnen - volgens de plannen in juni- aan de Kamer wordt gezonden met een kabinetsreactie hierop.

Parlementaire Agenda punt [23-04-2014] - Algemeen Overleg JBZ-Meerjarenbeleid vanaf 2015

Het streven is de Tweede Kamer zomer 2021 te informeren.

MVenJ zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] - Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De evaluatie staat op de onderzoeksprogrammering van het WODC. In het najaar van 2021 zal hiermee gestart worden.

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over de afspraken met Turkije inzake terrorisme gerelateerde uitzettingen vanuit Turkije naar Schengenlanden.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] - Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is gesteld dat de gesprekken gaande zijn en toegezegd dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd als de afspraken zijn vastgelegd.

MVenJ heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] - GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34159) zijn op 1 maart 2017 in werking getreden. In het kader van de evaluatie van beide wetten wordt de ontwikkeling van het aantal IVS-en meegenomen. Vooruitlopend op de evaluatie van de wet is hierop ook ingegaan in de tweede editie van de lange-termijnmonitor Raadsman bij politieverhoor. Deze is op 12 juli 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Op 27 juni is in antwoord op vragen van het lid Van Toorenburg de toezegging gespecificeerd (de Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk zodra de stand van het strafrechtelijk onderzoek dat toelaat geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken). De zaak stond in september gepland voor een pro forma (pf) zitting.

MVenJ heeft toegezegd dat de implementatiewetgeving voor de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers in 2019 zal worden geevalueerd.

Uitgaande brief [28-10-2016] - TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

In 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van onderdelen van de wet. De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de samenhang met deze toezegging.

MVenJ heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31.467) (T01774)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamenlijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt wordt meegenomen in de gesprekken met BGM’s, daarnaast wordt nagegaan of het mogelijk is om te bezien hoe vaak dit artikel wordt gebruikt. De Kamer wordt na afronding van alle trajecten hierover nader geïnformeerd.

MVenJ heeft toegezegd de Kamer bij de aanbieding van het wetsvoorstel i.c. aanpak heling te informeren over de afhandeling van de aanbevelingen van het rapport Focus op heling, waaronder de aanbeveling met betrekking tot contante betalingen bij handel in tweedehands goederen

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

De consultatiefase van het wetsvoorstel waarnaar gerefereerd wordt, is op 16 november 2020 gestart en op 21 december afgerond. De reacties en formele adviezen zijn verwerkt in de Memorie van Toelichting. Het wetsvoorstel staat gepland voor de onderraad van juni 2021.

MVenJ heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven vier jaar na inwerkingtreding van het Protocol. Het Protocol is voor Nederland op 1 juni 2019 in werking getreden.

MVenJ zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

Op 1 januari 2018 is de wet in werking getreden. Dit houdt in dat de wet voor 1 januari 2023 dient te worden geëvalueerd. In die evaluatie zal aandacht worden besteed aan mogelijke juridisering als gevolg van deze wet. De Kamer wordt na de wetsevaluatie in 2023 geïnformeerd.

MVenJ zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] - Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Conform toezegging zal deze wet geëvalueerd worden 5 jaar na de inwerkingtreding (1/1/2019).

MVenJ heeft toegezegd in overleg te treden met de politie en het OM over de uitkomsten van het onderzoek over de toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging in het algemeen en in het bijzonder over de aanbevolen verbeteringen van de huidige praktijk. Voor zover op basis van dat overleg verbeteringen worden geïmplementeerd zal de minister na twee jaar bezien in welke mate de nu voorgestelde verbeteringen hebben bijgedragen aan de optimalisering van de praktijk.

Uitgaande brief [26-07-2017] - TK Aanbieding rapport De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging

Zodra het onderzoek is afgerond wordt uw Kamer hierover geïnformeerd. Het streven is het najaar van 2021.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hoekstra (CDA), toe dat hij de bevoegdheid tot insluitingsfouillering zal monitoren en afhankelijk van de aantallen ook evalueren.

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] - Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

Uw Kamer wordt hier in de tweede helft van 2021 over geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe in de uitwerking van de resultaten van de commissie Van der Meer, de bijzonder curator mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] - Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

De bijzondere curator valt onder de reikwijdte van de Motie-Klaveren en Ploumen, Kamerstukken II, 28362, nr. 44 en de Motie-Van Nispen en Azarkan, Kamerstukken II, 31 753, nr. 239, waarin de regering wordt verzocht voorbereidingen te treffen om uitvoering te geven aan advies commissie-Van der Meer.

SJenV zegt in AO 14/12-2017 de Kamer het vervolg op de evaluatie van de Wet Biometrie toe

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

MRb zegt toe DJI te verzoeken om (a) in het jaarverslag van DJI in te gaan op het aantal incidentenmeldingen en de lessen die hieruit getrokken zijn, en (b) in de jaarlijkse publicatie den DJI in getal in te gaan op de incidentmeldingen en de trends die hieruit af te leiden zijn.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] - VAO Gevangeniswezen

In 2018 is deze toezegging gestand gedaan met aandacht voor incidenten in de publicatie van ‘DJI in getal’. Vanaf 2019 verschijnt dit rapport niet meer; er wordt momenteel bezien op welke alternatieve wijze aan de toezegging tegemoet wordt gekomen. De Kamer wordt nader geïnformeerd als er een alternatief is gevonden.

MVenJ zegt de Kamer toe in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een procedure op te nemen opdat informatie waarvoor een beroep bronbescherming wordt gedaan, in een strafrechtelijk onderzoek niet beschikbaar komt (verzegeld wordt), voordat de rechter daarover een beslissing heeft genomen

Parlementaire Agenda punt [30-01-2018] - Plenair debat 34 032 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

Wordt overeenkomstig de toezegging meegenomen bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MRb zegt de Kamer toe om voor de zomer het wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 51 Wrra in consultatie te brengen

Parlementaire Agenda punt [01-02-2018] - Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33 861) Tweede termijn

De consultatie is nog niet afgerond. De TK zal na de zomer worden geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van de Wfz in ieder geval in te gaan op: - de effectiviteit en mogelijke neveneffecten van de regeling weigerende observandi en - de behandeling van verzoeken om een machtiging onder die regeling door de penitentiaire kamer

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK. d.d. 15 en 16 januari 2018

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. Inwerkingtreding vindt gedeeltelijk plaats op 1-1-2019 en gedeeltelijk op 1-1-2020. De Kamer wordt na de evaluatie van de Wfz in 2024 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Het is het streven om de Kamer in het najaar van 2021 te informeren.

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de Kamer op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen. (T01614)

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] - Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Zodra er zich ontwikkelingen voordoen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen, zal uw Kamer worden geïnformeerd.

MJenV informeert de Kamer over de uitkomsten van de pilot informatie-coördinator Matchfixing.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Deze brief wordt verzonden nadat de tweejarige pilot met de informatiecoördinator is afgerond en een evaluatie heeft plaatsgevonden. De informatiecoördinator is 15 juli 2019 gestart. Evaluatie vindt plaats in de zomer van 2021. Tweede Kamer wordt na zomerreces geïnformeerd over uitkomsten en over vervolgstappen.

MRb zegt de Kamer toe het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen in 2018 in consultatie te doen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] - Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

In december is een brief naar de kamer verzonden waarin het voorstel gezegd is dat het op de middellange termijn komt. Dat zou dus bijvoorbeeld consultatie in het najaar 2022

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker en Strik, toe het gebruik en de effectiviteit van de regeling voor weigerende observandi, inclusief de jurisprudentie daaromtrent en de behandeling door de penitentiaire kamer, te evalueren. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen worden uitgewerkt, zodat bij de wetsevaluatie een integrale discussie kan worden gevoerd Toezegging Evaluatie Wfz (32398) (T02559)

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] - Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt gedeeltelijk op 1-1-2019 en gedeeltelijk 1-1-2020 plaats. De Kamer wordt in 2024 (na de evaluatie)geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over het instemmingsvereiste t.a.v. de gebruikmaking van videoconferentie in het licht van de ontwikkelingen in de jurisprudentie

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] - Plenair debat Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 916)

Een beleidsreactie op het onderzoek wordt voorbereid.

MJenV zegt toe ook de Eerste Kamer de brief toe te zenden die aan de Tweede Kamer is toegezegd over het instemmingsvereiste.

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] - Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

Een beleidsreactie op het onderzoek wordt voorbereid.

MRb zegt de Kamer toe onderzoek te doen naar signalen van stijging aantal verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven (T02609)

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] - Beleidsdebat De staat van de Rechtsstaat

Het onderzoek is in het voorjaar van 2021 van start gegaan. Door onvoorziene omstandigheden is het onderzoek opgelopen en zal later dan verwacht worden afgerond. De Kamer wordt hierover naar verwachting in de tweede helft van 2021 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dat hij de situatie in de arrondissementen Gelderland en Overijssel over vijf jaar opnieuw evalueert in het kader van de herziening gerechtelijke kaart T02619

Uitgaande brief [24-09-2018] - Beantwoording vragen naar aanleiding van de Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Evaluatie is toegezegd in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart die op 16 april 2018 aan de Tweede Kamer is gezonden. Voorlopig geen actie op nodig. Evaluatie zit in meerjarenplanning 2022.

MRb heeft toegezegd dat hij gaat monitoren hoe vaak gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd (i.k.v. WLT) en Kamer hier over informeren, ook in combinatie met de WvGGZ en wfz

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] - Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

Voor het eind van 2021 wordt de Kamer het monitorrapport van de WLT aangeboden. In het monitorrapport van het WODC is het aantal opleggingen van de GVM opgenomen. Het WODC heeft ook gekeken in welk verband de GVM’s zijn opgelegd.

MJenV zegt toe dat hij de wetenschappers die de monitor gaan uitvoeren (motie-Buitenweg-Van Nispen, TK 34763, nr. 10), zal verzoeken om daarbij een diversiteit van onderzoekscriteria op te nemen en een-op-een de punten die mevrouw Vlietstra (PvdA) genoemd heeft, zal overbrengen aan degenen die straks dat onderzoek gaan doen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] - Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Het WODC monitort de toepassing van artikel 13b Opiumwet. De Kamer zal uiterlijk 20 september geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek.

MJenV zegt toe, tezamen met MBZK te zullen kijken naar het vervolgbeleid dat door gemeenten wordt gevoerd ten aanzien van de periode na de sluiting van de woning, en de EK daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] - Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Het WODC monitort de toepassing van artikel 13b Opiumwet. De Kamer zal uiterlijk 20 september geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek.

MRb zegt toe dat hij bereid is nog eens naar het PMJ-model te kijken en daar waar nodig te finetunen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

In Kamerstuk 24587, nr. 769 is gecommuniceerd dat de eerste fase naar de gebruikersbehoefte is afgerond. Momenteel wordt de vervolgfase vormgegeven. Vanwege corona is enige vertraging opgelopen.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij de AMvB met de lijst met misdrijven waarvoor de hackbevoegdheid ook gaat gelden naast de door de wet aangewezen misdrijven, niet zal wijzigen voordat de wetsevaluatie, die na twee jaar uitgevoerd zal worden, heeft plaatsgevonden en is behandeld in de beide Kamers der Staten-Generaal. Wanneer er na de evaluatie een voornemen is om de AMvB te wijzigen, dan wordt dat voornemen gedeeld met beide Kamers.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

Evaluatie vindt twee jaar na inwerkingtreding van de wet (maart 2019) plaats.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Sent (PvdA) en Strik (GroenLinks), toe dat bij de evaluatie van de wet over twee jaar bekeken zal worden hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

Hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet CCIII. Twee jaar na inwerkingtreding en is nu gaande. De wet CCIII is 1 maart 2019 in werking getreden.

MRb zegt de Kamer toe om per brief terug te komen op het aangescherpte normenkader voor interlandelijke adoptie.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Deze toezegging is afgedaan met de brief van 4 juni jl. In het najaar ontvangt de Kamer een brief over de toekomst van interlandelijke adoptie.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Bikker (ChristenUnie) en Wezel (SP), toe dat hij zal verkennen welke behoefte er bestaat bij andere gerechten, zoals de maritieme kamer bij de rechtbank Rotterdam en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om volledig Engelstalige procedures te hanteren.T02672

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Wordt meegenomen in het kader van de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Duthler (VVD) en Lokin-Sassen (CDA), toe dat financiële meevallers bij de rechtspraak door het NCC(A) besteed zullen worden aan een eventuele verlaging van de griffierechten of aan de rechtspraak, en niet ten bate komen van de Justitie-begroting.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Kamer zal worden geïnformeerd bij de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden..

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler (VVD), toe dat hij over vijf jaar de werking van de wet NCC zal evalueren. Daarbij zal de differentiatie van griffierechten worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Evaluatie medio 2024.

MRb zegt toe te komen met een wetsvoorstel voor budgetneutrale verlaging van de griffierechten zoals voorgesteld in zijn brief van 15 november 2018.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] - Algemeen overleg Rechtspraak

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Eerste Kamer. op 10 november met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Het amendement dat ziet op verhogingen van de tarieven bij vorderingen van of meer dan 12.500 euro is aangenomen. De schriftelijke vragen van de Eerste Kamer zijn ontvangen. 22/06 is de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd.

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de editie van de lange termijn monitor Raadsman bij politieverhoor. De minister heeft toegezegd dat deze in 2020 aan de TK zal worden gestuurd, zo mogelijk al in de eerste helft van 2020.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de tweede editie van de lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor. Bij brief van 12 juli 2021 is dit rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Een inhoudelijke beleidsreactie zal door het nieuwe kabinet aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

MJenV nodigt de VKC JenV binnen zes maanden uit voor de fitheidstest van de politie.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Gelet op de langdurige coronamaatregelen kon een bezoek nog niet worden ingepland. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

MJenV zegt toe een overzicht van de additioneel in private en politielabs uit te voeren forensische onderzoeken aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [31-10-2019] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Brief heeft vertraging opgelopen doordat inventarisatie is vertraagd. Er wordt op dit moment aan de inventarisatie gewerkt. De Kamer wordt daarna geïnformeerd.

SJenV zegt in AO 7/11-2019 toe de Kamer na afloop van de pilot LVV te informeren.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dat de hoogte van de eigen bijdrage niet de sluitpost zal worden bij de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als er tegenvallers zijn op andere terreinen zal de eigen bijdrage niet telkens opgehoogd moeten worden

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Deze toezegging heeft de doorlopend aandacht van het programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand.

MRb zegt de Kamer toe dat de leeftijdsopbouw wordt meegenomen in de doelgroepenanalyse

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Wordt meegenomen in de zesde voortgangsrapportage programma rechtsbijstand in december 2021

MJenV zegt n.a.v. een interruptie van het lid Van der Graaf (CU) de Kamer toe om met burgemeesters in gesprek te gaan.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

In opdracht van JenV heeft het CCV heeft in september 2020 een inventarisatie van de voorwaarden in evenementenvergunningen opgeleverd. Op basis hiervan wordt verder met gemeenten gesproken, in het bijzonder over de vraag hoe de effectiviteit van de maatregelen tegen drugsgebruik op evenementen optimaal kan worden gemonitord. Inmiddels wordt samengewerkt met het project 'Drugs, wat doet dat met jou?', een initiatief van 37 gemeenten in Oost-Brabant.

MRb zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren of het mogelijk is om jaarlijks een overzicht kunnen geven over de lopende initiatieven over surveillancetechnieken.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Naar verwachting wordt de kamer in het najaar van 2021 hierover geïnformeerd.

MRb informeert de TK over wat we kunnen doen om de inning van de bestuurlijke boetes te effectueren, die in het buitenland minder goed worden erkend

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

Het streven is de Tweede Kamer zomer 2021 te informeren.

MRb zegt de Kamer toe reclame en aantal spelers en verslaafden te monitoren. Deze informatie wordt na inwerkingtreding wet in jaarverslag ksa opgenomen

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

De Kamer wordt in 2022 geïnformeerd.

MJenV zegt toe bij de volgende geannoteerde agenda in te gaan op het idee van het lid Van Nispen van een zwarte lijst van bedrijven die veroordeeld zijn voor milieucriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De mogelijkheden met betrekking tot een zwarte lijst van bedrijven die milieucriminaliteit plegen worden in Brussel verkend. Naar verwachting levert de consultatie van de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht geactualiseerde of nieuwe regelgeving op, evenals (op iets langere termijn) de Green Deal. Beide trajecten worden gezien als mogelijkheid om te komen tot regelgeving voor het maken van een zwarte lijst.

MJenV heeft toegezegd de kamer te informeren over het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding samen met het bedrijfsleven en de financiële wereld zal het onderwerp van de babbeltrucs de eerstvolgende keer op het programma: hoe kunnen we meters maken op dit onderwerp?

Parlementaire Agenda punt [17-12-2019] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Babbeltruc plaag voor 55-plus’ (AD, 16 december 2019)

Met de sector is gesproken. Naar verwachting wordt de Kamer in het najaar 2021 in de eerste volgende voortgangsrapportage HIC nader geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd bij de komende Veiligheids-10-daagse zal ook aandacht worden besteed aan de rol van de wijkagent en – daarmee samenhangend - het doen van aangifte.

Parlementaire Agenda punt [17-12-2019] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Babbeltruc plaag voor 55-plus’ (AD, 16 december 2019)

De maand april stond in het teken van senioren en veiligheid. Hierbij is ook stil gestaan bij de rol van de wijkagent en het aangifte proces. De Kamer wordt met de eerste volgende voortgangsbrief HIC in het najaar van 2021 geïnformeerd.

MJenV zal begin 2020 in het kader van de indigo-aanpak in gesprek gaan met de reclassering en het OM en de Kamer daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

Per 1 maart zijn de voor Indigo relevante Aanwijzingen van het OM in werking getreden. De gesprekken met politie, OM en reclassering over de toezegging aan de Tweede Kamer zijn hervat. Samen met hen worden nu de nieuwe aanwijzingen doorgenomen op hun praktische gevolgen.

MRb zal naar aanleiding van de motie Buitenweg de resultaten van het onderzoek eind 2020 naar de kamer sturen

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

In het kader van het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis is een onderzoek aanbesteed dat ziet op verbetering van (vroeg-)signalering van kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg. In dit onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan signalering van seksueel misbruik. De TK wordt in 2022 over de uitkomsten geïnformeerd.

De SJenV zegt in AO 29/1-2020 toe dat in de 2e helft van 2020 informatie komt van de Inspectie JenV die gekeken heeft in hoeverre criminele incidenten worden geregistreerd van asielzoekers.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg over de interne evaluatie naar het ambtelijke proces over de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces geïnformeerd

De evaluatie van het nieuwe screeningsinstrumentarium komt periodiek terug in het Halfjaarbericht. Er zullen ook audits en steekproeven komen. De MJenV komt in de toekomst in een brief daar op terug.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

De wet is aangenomen in de EK en momenteel wordt gewerkt aan de onderliggende AMvB. Uw Kamer wordt geïnformeerd over de evaluatie wanneer de wet inwerking is getreden en evaluatie mogelijk wordt.

MJenV zal het gesprek aangaan met de providers, zoals bijvoorbeeld degenen die Instagram beheren, over de weerbaarheid van jongere gebruikers en de vraag wat deze partijen doen om gebruikers weerbaar te maken en die gebruikers te wijzen op onverwachte en ongewilde effecten.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Aan het CCV is gevraagd een traject te ontwikkelen dat moet leiden tot een beleidsadvies. Dit traject wacht op financiering. De Kamer wordt hierover nader geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer een brief toe over het in de praktijk benutten van het afnemen van handpalmafdrukken, waarbij ook wordt gekeken naar de delicten waarbij dat passend is.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Zodra het onderzoek is afgerond wordt uw Kamer hierover geïnformeerd. Het streven is het najaar van 2021.

MRb zegt de Kamer toe met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te spreken over hun voorstellen voor experimenten met het bestuursprocesrecht.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Streven is om deze bespreking te laten plaatsvinden in het najaar van 2021.

MRb zal aan CIE meegeven dat de verplichting voor providers en internetplatformen om onder bepaalde voorwaarden NAW-gegevens te verstrekken voor NL een belangrijk punt is bij de herziening van de e-Commercerichtlijn

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Deze toezegging is uitgevoerd doordat in het BNC-fiche ten behoeve van het digitale wetgevingspakket dat door de Europese Commissie is gelanceerd (DSA) een pleidooi is opgenomen voor een beperkte zorgplicht voor internet tussenpersonen. Dit plicht brengt oa met zich mee dat er een inspanningsverplichting voor tussenpersonen komt om de online opsporing te faciliteren. Dat betekent ook dat, in duidelijk omschreven gevallen, inzicht dient te worden gegeven in het gebruik van IP-adressen en de onderliggende verkeersgegevens. Hiermee is deze toezegging gestand gedaan.

MRb zal bestuderen of er vooruitlopend op een meldvoorziening ruimte is om criteria van het arrest van de HR in het BW op te nemen (indien dit niet Europees gebeurt)

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Navraag bij andere lidstaten vindt nog plaats.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler, toe in kaart te brengen wat de effecten zijn van micro targeting en daarbij te kijken naar de kansen, maar vooral ook naar de risico’s die dat oplevert voor specifieke waarden en individuele vrijheden, alsook daarbij de internationale dimensie te betrekken. (T02711)

Parlementaire Agenda punt [19-02-2019] ‒ 3e termijn> Beleidsdebat «De staat van de Rechtsstaat»

Is in behandeling. Naar verwachting zal de Kamer in het najaar van 2021 worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de inrichting van de monitoring van de nieuwe systematiek voor tolk- en vertaaldiensten.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2020] - Algemeen Overleg Tolken en Vertalers

Toezegging wordt afgedaan met de motie van Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66), kamerstuk 29 936, nr. 56 (motie over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing).

SJenV zegt in uitgaande brief 10/3-2020 toe te trachten met de Kamer na het meireces 2020 de resultaten te delen van de resultaten van de pilot versnellen Nigeriaanse asielzaken en mogelijk af te zien van de Dublinclaim

Uitgaande brief [10-03-2020] - TK Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

De feitelijke start van de pilot heeft als gevolg van de Corona maatregelen nog niet kunnen plaatsvinden i.v.m. het opschorten van het asiel- en terugkeerproces. Het asielproces is inmiddels weer opgestart. Er wordt nu gekeken op welke termijn de pilot alsnog kan starten.

MJenV zegt toe dat de beleidsreactie op de rapportage van de procureur-generaal ingaat op de vraag of er minder verzet is tegen strafbeschikkingen louter vanwege de strafmaat

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

De gevraagde rapportage van de PG bij de Hoge Raad verschijnt in 2021. Deze wordt met een beleidsreactie aan de TK gezonden.

MRb zegt de Kamer toe dat als die regeling rond is en het verwijzingsportaal bankgegevens is opgezet, hij serieus zal kijken naar aansluiting door de deurwaarders.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

In het kader van het project Verwijzingsportaal Bankgegevens 2 zal in het najaar 2021 worden bezien wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van aansluiting van gerechtsdeurwaarders.

MRb zegt de Kamer toe de opmerking [inzake het uitbreiden van de bevoegdheid Rb Den Haag voor executiegeschillen in octrooizaken] onder de aandacht zal brengen van het ministerie van EZK, dat verantwoordelijk is voor het octrooirecht en dat eventueel kan kijken of dit kan meelopen in een ander wetsvoorstel dat op rijksniveau geregeld wordt en dus via de Rijksministerraad zal moeten lopen.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

In de Beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 (ingediend 8 december 2020, Kamerstukken 30 635, 32 637 nr. 7) heeft de toenmalige minister van EZK een wetsvoorstel tot modernisering van de ROW aankondigt. In dat wetsvoorstel wordt de toezegging van Minister Dekker (actualisering ROW) meegenomen. Het streven is om het wetsvoorstel dit najaar in een internetconsultatie te brengen.

SJenV zegt in debat EK 2/6 2020 de Eerste Kamer een geobjectiveerde weergave toe van de inhoud van de gespreksverslagen van de LRT (T02933)

Parlementaire Agenda punt [02-06-2020] - Plenair Debat- 35210 Hoofdstuk VI - Wijziging van de begrotingsstaten

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces geïnformeerd

SJenV zegt in notaoverleg 3/6-2020 toe in de evaluatie LVV mee te nemen in gesprek te gaan met LVV’s over het ontbreken van voldoende doorzettingsmacht.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

SJenV zegt in vragenuur 9/6-2020 de Kamer toe een fenomeenonderzoek te starten over de mensen in de opvang die slachtoffer zijn van mensenhandel en daaruit vertrekken

Parlementaire Agenda punt [09-06-2020] - GOEDGEKEURD 3e: Mondelinge vraag van het lid KUIKEN(PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen asielzoekers (Argos, 5 juni 2020)

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

SJenV zegt in uitgaande brief 16/6-2020 toe ernaar te streven de Kamer in het laatste kwartaal van 2020 te informeren over de resultaten van de pilot Terugkeerspoor

Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

De Kamer wordt naar verwachting voor het einde van 2021 geïnformeerd over de resultaten van de pilot

MRb zegt toe bij de besluitvorming pilots reclassering in PI’s ervaringen uit het verleden mee te nemen

AO Gevangeniswezen en TBS 6 februari 2020

De pilots reclassering in de PI’s lopen tot en met 2021. Op basis van de resultaten zal besluitvorming plaatsvinden, waarna de Kamer in 2022 hierover geïnformeerd wordt.

MRb zegt toe met Staatssecretaris Blokhuis te overleggen over GGz-instelling in Portugaal

AO Gevangeniswezen en TBS 6 februari 2020

Er zijn gesprekken met VWS gevoerd hierover. Na verwachting wordt de Kamer voor eind 2021 nader geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer toe een gesprek met de reclassering te zullen voeren over aandacht die besteed moet worden aan antisemitisme, ook waar het om taakstraffen gaat.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

JenV is in gesprek met de reclassering hierover. Naar verwachting wordt de Kamer hierover na het zomerreces van 2021 geïnformeerd.

MJenV zegt toe in de tweede helft van het volgende jaar antwoord te zullen geven op de vraag of de bestuurlijke aanpak van providers, die niet zorgen voor het verwijderen van antisemitische content of andere hate speech, waardoor een centrale autoriteit een boete oplegt krijgen, werkt.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

De toezegging wordt zo geïnterpreteerd dat bezien wordt of de bestuursrechtelijke aanpak van OKM en TI effecten blijkt af te werpen en of het aanbeveling verdient om deze aanpak ook uit te breiden naar andere vormen van content. Op dit moment is een kwartiermaker bezig om een bestuursrechtelijke autoriteit in te richten. Deze zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 gaan werken. De eerste serieuze evaluatie zal niet eerder dan in 2024 geëffectueerd kunnen worden.

SJenV zegt in uitgaande brief 1/7-2020 toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over aanscherping van het openbare ordebeleid

Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning

Voortgang bezien na aantreden nieuw kabinet.

SJenV zegt de Kamer toe een internationaal vergelijkend onderzoek te laten doen waarbij breed gekeken wordt naar bestaande prostitutiemodellen en de effecten en neveneffecten die deze hebben op onder meer de positie van de sekswerker en op mensenhandel, de onderzoeksopzet te delen met de Vaste Kamercommissie Justitie en veiligheid en de doelgroep te betrekken bij het onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief ‘Ik ben onbetaalbaar’ (35 484, nr. 1)

Het onderzoek is gestart onder begeleiding van het WODC. Resultaten worden eind 2021 verwacht.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de 50PLUS-fractie, toe om een terugkoppeling te geven van de gesprekken met journalistieke organisaties en het symposium dat wordt georganiseerd door het Fonds Slachtofferhulp om aandacht te vragen voor de privacy van slachtoffers in de media.

Uitgaande brief [06-07-2020] - EK Reactie brief vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over privacy slachtoffers d.d. 18 juni 2020

Vanwege Corona vertraging opgelopen. Dit najaar zijn dialoogsessies en een tweetal mediacafe´s geweest. In september/oktober nog een online symposium ter afsluiting. TK wordt t.z.t. geïnformeerd, najaars-update MJA 2021.

SJenV zegt in debat 6/7-2020 de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Karimi (GroenLinks), toe het plan van aanpak voor de implementatie van de maatregelen uit het rapport van Significant Public naar de Kamer te sturen, zodra deze gereed is. (T02985)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2020] - Plenaire behandeling Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Brief van de staatssecretaris van JenV ter aanbieding van het plan van aanpak programma «Vernieuwen Asiel» en over de gevolgen in EU-lidstaten van de tijdelijke verlenging van de beslistermijn (35476, G). De commissie neemt kennis van de brief (35476, G) en besluit het plan van aanpak programma «Vernieuwen Asiel» opnieuw in de commissie te agenderen nadat een nieuw (missionair) kabinet is aangetreden. De commissie besluit alsdan te oordelen over de status van toezeggingen T02985 en T02987.

SJenV zegt de Kamer in debat 6/7-2020, naar aanleiding van vragen van de Stienen (D66) en Vos (PvdA), toe om bij de aan de Tweede Kamer toegezegde inventarisatie van de inspanningen van de andere EU-lidstaten om tijdige beslissingen bij asielzaken te bevorderen ook, voor zo ver het mogelijk is, met de andere EU-lidstaten te vergelijken wat de gevolgen zijn van de tijdelijke verlenging van de beslistermijn op de behandeling van asielzaken. (T02987)

Parlementaire Agenda punt [06-07-2020] - Plenaire behandeling Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Brief van de staatssecretaris van JenV ter aanbieding van het plan van aanpak programma «Vernieuwen Asiel» en over de gevolgen in EU-lidstaten van de tijdelijke verlenging van de beslistermijn (35476, G). De commissie neemt kennis van de brief (35476, G) en besluit het plan van aanpak programma «Vernieuwen Asiel» opnieuw in de commissie te agenderen nadat een nieuw (missionair) kabinet is aangetreden. De commissie besluit alsdan te oordelen over de status van toezeggingen T02985 en T02987.

SJenV zegt de Kamer in debat op 23/6-2020 , naar aanleiding van vragen van de leden van Doornhof (CDA), Karimi (GroenLinks), Kox (SP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van Rooijen (50PLUS), toe het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit, zodra aangenomen, te contrasigneren en zal de wet in werking laten treden zodra blijkt dat het terugtredingsakkoord de rechten van de Nederlanders in het VK niet voldoende waarborgt, en zal zodra een motie in de Tweede Kamer wordt aangenomen over de inwerkingtreding hier snel en zorgvuldig over oordelen. (T02983)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Plenair debat iz Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet

Inwerkingtreding van de wet is nog niet aan de orde

SJenV zegt in debat 23/6-2020 de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), toe te kijken of er, naast de huidige informatievoorzieningen, er nog andere mogelijkheden zijn om met name kwetsbare groepen, zoals ouderen, voor te lichten over het voorstel voor Rijkswet inperking gevolgen Brexit. (T02984)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Plenair debat iz Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet

Inwerkingtreding van de wet is nog niet aan de orde

MRb zegt toe om de Kamer nader te informeren over het vervolg van de uitkomsten van het WODC onderzoek over de uitvoering van (verscherpt) reclasserings-onderzoek bij overvallen

Uitgaande brief [12-10-2020] - TK Aanbieding WODC-rapport De uitvoering van (verscherpt) reclasseringstoezicht bij overvallers i.r.t. recidive

Er is een concept beleidsreactie, deze ligt momenteel bij externe partners, zoals reclassering en OM. De Kamer zal de beleidsreactie op de 3 WODC-rapporten in september/oktober ontvangen.

MJenV zegt de Kamer een brief toe samen met de Minister van Rechtsbescherming over de aanpak van deradicalisering in detentie en de effectiviteit hiervan

Parlementaire Agenda punt [12-11-2020] - Plenair debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

De Tweede Kamer wordt in de zomer geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van doeltreffendheid en de effect van het tegengaan van huwelijkse gevangenschap ook de positie van kinderen mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

De Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap ligt nog in de Eerste Kamer. Deze toezegging wordt betrokken bij de evaluatie die binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Tweede Kamer wordt verzonden.

MRb zegt de Kamer toe om, als bij het onderzoeken of huwelijkse uitbuiting beter kan worden aangepakt door het onder te brengen bij de definitie van mensenhandel de conclusie is dat dit niet gaat helpen, uit te zoeken wat dan wel kan helpen

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

In samenspraak met ketenpartners en wetenschappers wordt verkend of en, zo ja, hoe een wijziging van de strafbaarstelling van mensenhandel (artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht) zou kunnen bijdragen aan de bestrijding van handel in en uitbuiting van mensen, en het profiteren daarvan. Wanneer door een volgend kabinet besloten wordt tot een aanpassing van het mensenhandel artikel, dan zullen hierin het vragen rondom huwelijkse uitbuiting betrokken worden.

MRb zegt toe dat nadat de adviezen van de Staatscommissie IPR en van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken klaar zijn over het niet-erkennen van kindhuwelijken en is beslist over de wijze waarop verder zal worden gegaan met dit voorstel de Tweede Kamer dat te horen krijgt

Parlementaire Agenda punt [09-11-2020] - Wetgevingsoverleg Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348)

Na beslissing MRb over wijze waarop verder zal worden gegaan, wordt de TK geinformeerd.

MRb zegt de Kamer toe dat 128, lid 6 Wet op de rechterlijke organisatie naar analogie zal worden toegepast als het gaat om aanwijzingen richting het Openbaar Ministerie bij een verbodsverzoek in civielrechtelijke zin (toepassing artikel 2:20 BW).

Parlementaire Agenda punt [05-10-2020] - Wetgevingsoverleg inbreng verslag Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruimingvan de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Dit is een motie voor het geval de MJenV diens bevoegdheid inzet om het Openbaar Ministerie een aanwijzing te geven op basis van de Wet op de rechterlijke organisatie. Dus een motie over een situatie die zich nog niet heeft voorgedaan.

MRb heeft toegezegd ouders te betrekken bij feitenonderzoek.

Parlementaire Agenda punt [23-11-2020] - Wetgevingsoverleg Jeugd / Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden + StasVWS

Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

MinSZW zegt in WGO 12/11 toe de Kamer (samen met SJenV) te informeren over de uitkomst van de consultaties naar aanleiding van de taaleis B1 ten behoeve van naturalisatie

WGO 12 november 2020

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar nader geïnformeerd

SJenV zegt in brief TK 23/9 toe de Kamer te informeren over de uitvoering van het onderzoek naar de opvang en begeleiding van kwetsbare doelgroepen in COA-opvang. In dat onderzoek zal ook aandacht besteed worden aan LHBTI-asielzoekers.

Uitgaande brief [23-09-2020] - TK Reactie op het rapport van LGBT Asylum Support We feel unsafe

De Kamer wordt naar verwachting vlak na het zomerreces geïnformeerd

Voorts zal het WODC onderzoek doen naar de opvang en begeleiding van LHBTI en bekeerlingen, zoals reeds met uw Kamer gedeeld in de brief van de SJenV d.d. 23 september 2020 (Kamerstukken II 19 637, nr. 2663). Als onderdeel van dit onderzoek zal bekeken worden waar er ruimte bestaat voor verbeteringen in de opvang en begeleiding van deze doelgroep.

Uitgaande brief [26-11-2020] - TK Aanbieding antwoorden schriftelijke vragen 2021

In afwachting van het WODC-rapport. Deze wordt naar verwachting in de zomer opgeleverd.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over het WODC-onderzoek naar de geloofwaardigheidsbeoordeling, aan de hand van de nieuwe werkinstructies, van LHBTI- en bekeringszaken door de IND

Uitgaande brief [26-11-2020] - TK Aanbieding antwoorden schriftelijke vragen 2021

De Kamer wordt naar verwachting vlak na het zomerreces geïnformeerd

SJenV zegt de TK toe in Europees verband te kijken hoe meer gedaan kan worden in de aanpak van overlastgevende asielzoekers

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

De Kamer wordt naar verwachting voor het kerstreces geïnformeerd

SJenV zegt toe ook bij andere ministeries in te zetten voor de chatfunctie voor slachtoffers van mensenhandel (n.a.v. rapport NRM)

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Toezegging sluit aan bij de motie van leden Kuik en van der Graaf die tijdens de begrotingsbehandeling is ingediend: Motie ingediend over het in beeld krijgen van de minst zichtbare slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. Wordt meegenomen in de voortgangsbrief van het programma Samen tegen mensenhandel. Brief in november 2021 naar de TK verzonden.

MRb zegt toe in de loop van komend jaar te komen met cijfers over gokverslaving

Parlementaire Agenda punt [25-11-2020] - Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Najaar 2021 ontvangt de Kamer een brief waarin ze uitleg krijgen over de wijze waarop ze in de toekomst over de relevante cijfers m.b.t. de kansspelen (waaronder verslaving) worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe dat er een nieuw vierjaarlijks integraal Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit komt als onderdeel van het Nationaal DreigingsBeeld-2021. Hierin zullen de huidige trends en ontwikkelingen worden opgenomen. Dat beeld wordt na afronding ook met uw Kamer gedeeld.

Debat 3 december Aanbieding en voortgang ‘Liever een goede buur! een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen’ (2020Z23759)

Het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit is donderdag 22 juli jl. openbaar gemaakt. Zal door het College van PG’s ook aan MJenV worden gestuurd. Na overleg met IenW, LNV en SZW zal DBMC21 aan de Kamer worden toegezonden.

MRb zegt toe begin 2021 een brief te sturen over zijn overleg over de multidisciplinaire aanpak in de reclassering

Parlementaire Agenda punt [05-11-2020] - Notaoverleg Georganiseerde criminaliteit/Ondermijning/Rechtspraak/Strafrechtketen

JenV is in gesprek met de reclassering hierover. Naar verwachting wordt de Kamer hierover na het zomerreces van 2021 geïnformeerd.

MJenV zegt toe een brief te sturen over de verruiming van de kroongetuigen-regeling.

Parlementaire Agenda punt [05-11-2020] - Notaoverleg Georganiseerde criminaliteit/Ondermijning/Rechtspraak/Strafrechtketen

Een voorstel tot verruiming van de regeling omtrent toezeggingen aan getuigen wordt voorbereid. Vanwege de aard van de materie wordt een besluit over dit voorstel aan het nieuwe kabinet gelaten.

SJenV zegt de Eerste Kamer een afschrift toe van haar brief aan de Tweede Kamer inzake eventuele aanscherming van het beleid rondom het intrekken en verlenen van verblijfsvergunningen (35.210 VI) (T02992)

Uitgaande brief [26-10-2020] - Antwoorden vragen inzake mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning

Voortang bezien na aantreden nieuw kabinet.

MJenV zegt de Kamer toe bij een eventuele evaluatie van het wetsvoorstel, óók specifiek aandacht te besteden aan de voor de beveiligingsbranche.

Parlementaire Agenda punt [26-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

De motie is in behandeling. De Kamer wordt zsm nader geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe onderzoek te laten verrichten naar geweld tegen journalisten en daarbij ook de positie van private beveiligers te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [26-01-2021] - Behandeling van de Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

WODC zal het onderzoek naar geweld tegen journalisten uitvoeren, komt op de agenda in het najaar.

MJenV zegt de Kamer toe om de Kamer nader te informeren over de resultaten van de verkenning naar de zogenaamde 80%-norm in de praktijk van wijkagenten

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2021

MRb zegt toe samen met OM te willen evalueren of de aangepaste richtlijn t.a.v. psychisch geweld voldoende handvaten biedt in de praktijk, en om met OM te beoordelen of een onderzoek daar een bijdrage aan kan bieden

Parlementaire Agenda punt [18-02-2021] - AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling MRb+StasVWS

Er loopt een onderzoek hiernaar dat naar verwachting begin 2022 wordt opgeleverd. De Kamer wordt in de loop van 2022 nader geïnformeerd.

MRb zegt toe dat uitkomsten van de consultatieronde concept-toekomstscenario kind- en gezinsbescherming aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Parlementaire Agenda punt [18-02-2021] - AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling MRb+StasVWS

Op 30 maart 2021 is de Kamer geïnformeerd over de Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In de maanden april tot juni 2021 worden consultatierondes gehouden. Daarnaast zal de RSJ in de zomer van 2021 een advies uitbrengen over het scenario. Na het advies van de RSJ wordt de Kamer in het najaar 2021 geïnformeerd over de uitkomsten van de consultatieronde, de aanscherpingen of bijstellingen die eventueel nodig zijn op het scenario en verdere vervolgstappen.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de beschikbaarheid van verschillende geestelijke verzorgers in de gevangenissen.

Parlementaire Agenda punt [10-12-2020] - Notaoverleg Gevangeniswezen en tbs

Er zijn gesprekken gaande met DJI over de uitvoering van deze toezegging. De kamer wordt naar verwachting uiterlijk begin 2022 nader geïnformeerd.

MRb zegt toe het specifieke punt van de veroordeelde mensen in DJI echt specifiek mee te nemen in de evaluatie (De ggz-wetgeving bevat ook evaluatiebepalingen).

Parlementaire Agenda punt [10-12-2020] - Notaoverleg Gevangeniswezen en tbs

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, De evaluatie vindt binnen 5 jaar en na 10 jaar plaats. De kamer wordt tzt (2024) geïnformeerd.

SVenJ zegt in vragenuur 20/4-2021 toe de Kamer te informeren over de werkafspraken tussen Politie/AVIM, COA, Nidos en de DTenV, wanneer wordt geconstateerd dat een amv is vertrokken uit de opvang en of over deze werkafspraken al een evaluatie beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2021] - GOEDGEKEURD: 3e in rij: Mondelinge vraag van het lid KOEKKOEK (Volt) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de verdwijning van 18.000 kinderen in drie jaar uit Europese AZC’s (Trouw.nl, 18 april 2021)

De Kamer wordt naar verwachting in september 2021 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de registratie van individuele dan wel meer algemene asielgronden bij vergunningverlening, zodat bij gewijzigd beleid inzichtelijk is voor wie de wijziging gevolgen heeft.

Parlementaire Agenda punt [19-05-2021] - Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

Eerste analyse wordt nu verricht. Naar verwachting wordt de Kamer vlak na het zomerreces geïnformeerd

De MRb zegt de Eerste Kamer toe een afschrift te sturen naar de Eerste Kamer van de ´Voortgangsbrief Slachtofferbeleid´, die naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

De Kamer wordt met de eerstvolgende voortgangsbrief geïnformeerd. Dit zal naar verwachting eind 2021 gebeuren.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat er in het traject omtrent de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt meegenomen of er in plaats van een limitatieve opsomming met betrekking tot de spreekgerechtigden op een zitting, kan worden volstaan met een algemeen materieel criterium. Dit criterium moet passend zijn binnen het kader van EU-regelgeving.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Dit punt wordt meegenomen in het traject v.d. modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Het komt aan de orde na ontvangst van het advies van de Raad van State, dat in het eerst kwartaal van 2022 wordt verwacht.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat slachtoffers en nabestaanden door het OM goed geïnformeerd worden (met name bij het hoger beroep) over verzoeken tot wijziging van de voorwaarden voor tbs of PIJ-maatregel en worden adequaat opgeroepen voor de TUL-zittingen, zodat zij het spreekrecht dat ze door de Wet uitbreiding slachtofferrechten krijgen, daadwerkelijk kunnen gaan uitoefenen.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Deze motie wordt naar huidig inzicht meegenomen in de implementatie van de Wet uitbreiding slachtofferrechten.

De MRb zegt aan de Eerste Kamer toe in gesprek te gaan met de strafrechtketen, en dan met name de politie, hoe een goede motivering van het niet meegeven van de aangifte bij zedenzaken tot stand kan komen. Tevens zal nagegaan worden hoe bij zedenzaken een schifting kan worden gemaakt tussen gevallen waarin een kopie van het proces-verbaal van aangifte wel respectievelijk niet aan de aangever wordt gegeven.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2021

De MRb zegt aan de Eerste Kamer een brief toe, naar aanleiding van de aangehouden motie van de SP (omtrent een onderzoek van de WODC naar een tweefasenproces), in gesprek te gaan met de ketenorganisaties met het oog op een kamerbrief over de vraag of, na het WODC-rapport uit 2013, gewijzigde inzichten zijn ontstaan over een tweefasenproces in het strafrecht. Ook zal onderzocht worden welke implicaties de invoering van een tweefasenproces zou hebben (met het oog op zware delicten).

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk over de voortgang van de toezegging op de hoogte gebracht.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat de Eerste Kamer een afschrift zal ontvangen van de brief gericht aan de Tweede Kamer met betrekking tot de bescherming van privacy van slachtoffers in de media.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Wordt meegenomen bij de implementatie van de WUS.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe de verwijzing in de Wet uitbreiding slachtofferrechten naar het artikel inzake minderjarigen (artikel 345, zesde lid, Sv), die worden uitgezonderd van de verschijningsplicht, op te nemen in de Verzamelwet JenV.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

Dit punt wordt opgenomen in de Verzamelwet JenV, voordat die naar de TK gaat. Vermoedelijk dit najaar, voor 1 december 2021.

De MRb zegt de Eerste Kamer toe dat er een evaluatie van de Wet uitbreiding slachtofferrechten wordt gehouden waarin er onder andere kostenaspecten van de wet aan de orde zullen komen.

Parlementaire Agenda punt [13-04-2021] - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) 35349

In 2022 wordt de WUS geïmplementeerd, de ambitie is om de wet dan in werking te laten treden. De evaluatie start vijf jaar na de inwerkingtreding. De Kamer wordt tzt geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe voor het eind van 2021 te informeren over de modernisering van het staats noodrecht naar aanleiding van de quickscan van het WODC. (Lid Palland)

Parlementaire Agenda punt [27-05-2021] - Commissiedebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing

Het WODC is bezig de opdracht te verlenen voor de quickscan staatsnoodrecht. Voor het eind van 2021 wordt uw Kamer geïnformeerd over de modernisering van het staatsnoodrecht naar aanleiding van deze quickscan.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over eventuele verhoging van het aantal punten voor sociaal advocaten in het kader van afhandeling van de toeslagenaffaire.

Parlementaire Agenda punt [26-05-2021] - Commissiedebat gesubsidieerde rechtsbijstand

In de 7e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag van 22 juni 2021 heeft StasFin gerapporteerd over deze toezegging met de passage: "Ook bekijk ik met J&V, de RvR en de NOvA in het bijzonder de puntenvergoeding voor de fase bij de Commissie Werkelijke Schade nu er signalen zijn dat de tijdbesteding en werkzaamheden niet in verhouding staan met de puntenvergoeding voor die fase".

MRb zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de uitvoering van de motie-Omtzigt/Van Dam tot het treffen van voorbereidingen voor het instellen van een staatscommissie die het functioneren van de rechtstaat analyseert

Parlementaire Agenda punt [26-05-2021] - Commissiedebat gesubsidieerde rechtsbijstand

Samen met BZK worden de voorbereidingen voor de installatie van de staatscommissie getroffen.

MRb zegt de Kamer toe dat er geen terugval in inkomen sociaal advocaten komt door eindigen overbruggingsregeling per 2022

Parlementaire Agenda punt [26-05-2021] - Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5) (onder voorbehoud)

Kabinet buigt zich op dit moment over de uitvoering van deze toezegging ten behoeve van de formerende partijen.

MRb zegt de Kamer toe bij de uitvoering van de motie Klaver-Ploumen te zullen kijken naar de noodzaak voortzetting jonge aanwasregeling.

Parlementaire Agenda punt [26-05-2021] - Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5) (onder voorbehoud)

Kabinet buigt zich op dit moment over de uitvoering van deze toezegging ten behoeve van de formerende partijen.

MRb zegt toe de mogelijkheden voor meer gegevensbescherming in het bestuursrecht te bekijken en zal daarbij ook het artikel van de NTB 2021/62 betrekken (Van Nispen).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De artikelen die worden aangehaald worden bestudeerd en in overleg met bestuursrecht specialisten en in afstemming met andere departementen wordt gewerkt aan een antwoordbrief aan de Kamer, die tweede helft van dit jaar kan worden toegezonden aan de Kamer.

MRb zegt toe de Kamer te informeren over de in de horizontale privacy agenda laagdrempelige voorziening (Ellian).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De inzet om onrechtmatige content aan te pakken is sterk afhankelijk van internationale verplichtingen en de inzet van een nieuw kabinet.

MRb zegt toe in de volgende rapportage de Kamer te informeren over de mogelijkheden om de bescherming van persoonsgegevens van kinderen te intensiveren (Ceder).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd

MRb zegt toe in de kabinetsreactie op de Digital Services Act ook zal worden ingegaan op de overdraagbaarheid van gegevens (Koekkoek).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

Wordt in overleg met EZK opgepakt. De Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

MRb zegt een Kamerbrief toe na afloop van de gerechtelijke procedures AP (Ellian).

Parlementaire Agenda punt [20-05-2021] - Algemeen Overleg bescherming persoonsgegevens

De gerechtelijke procedures van VoetbalTV (hoger beroep) en de KNLTB (beroep) zijn nog niet afgerond. Het is daarom nog onduidelijk wanneer een brief hierover kan worden geschreven.

De MRb stuurt in de tweede helft van 2021 een brief over het beleids- of wetstraject inzake levenslang.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2021] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

De Kamer wordt in de tweede helft van 2021 geïnformeerd.

De MJenV zegt toe de Kamer voor het zomerreces te informeren over de overleggen die zijn gevoerd en de prioriteiten naar aanleiding van de motie van Van Nispen, kamerstuk: 35 564 nummer 14.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2021] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

De voorbereiding is gestart.

De MJenV zal het WODC verzoeken onderzoek te doen naar de inning van buitenlandse boetes.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2021] - Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen

Gesprekken over de uitvoering van de toezegging lopen. Streven is om de TK in het najaar 2021 te informeren.

Heroverweging v/d bewaartermijn van acht maanden voor telefoonopnames van justitiabelen

Kamerstukken II 2019/2020, 24 587, nr. 756

Aanpassing PM is in consultatie. De Kamer wordt naar verwachting in de tweede helft van 2022 nader geïnformeerd.

In de beleidsreactie op het RSJ rapport «Spanning in detentie» heeft Mrb toegezegd dat hij laat verkennen of er alternatieve werkwijzen denkbaar zijn die het aantal futiele klachten kunnen doen afnemen en ook de klagen-om-te klagen cultuur kan doen veranderen. Bijvoorbeeld door te verkennen of een interne informele klachtenprocedure werkbaar is, of bemiddeling vaker kan worden toegepast of dat het heffen van griffierechten van toegevoegde waarde kan zijn.

Kamerstukken II, 2019/20, 24 587, nr. 757.

- WODC start onderzoek griffierechten op. In PI Nieuwegein en PI Zuid Oost zullen dit najaar 2 pilots starten om ervaring op te doen met een interne klachten procedure. Beide onderzoeken worden gestart om te kijken of dit effect heeft op het aantal (futie

Brief door MJenV over een efficiënter verloop van de aanvraag van flitspalen en de mogelijkheden voor de inzet van flitspalen waarmee op geluidsoverlast gehandhaafd kan worden.

Parlementaire Agenda punt [01-06-2021] - Commissiedebat Verkeersveiligheid

Momenteel vindt overleg met het OM plaats over deze toezegging. Na de zomer ontvangt u Kamer een brief.

SJenV zegt toe de Kamer in de 2e helft van 2021 te informeren over de consequenties van het indienen van een aanvraag na het einde van de verlengde grace period

Uitgaande brief [31-05-2021] - TK Voortgang afgifte Brexit verblijfsdocumenten

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe in september te informeren over de afhandeling van klachten, in het bijzonder klachten over discriminatie. In deze brief wordt verder ingegaan op het handelingskader voor professionele controle versus etnisch profileren, alsmede het onafhankelijk tuchtrecht.

Parlementaire Agenda punt [10-06-2021] - Commissiedebat Politie

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2021.

MJenV zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over het systeem rond waardering en erkenning van politiepersoneel

Parlementaire Agenda punt [10-06-2021] - Commissiedebat Politie

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het najaar 2021.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang van het programma en nieuwe initiatieven door middel van de voortgangsbrief van het programma Samen tegen Mensenhandel

Parlementaire Agenda punt [27-05-2021] - Commissiedebat Mensenhandel en prostitutie

Deze brief zal in november 2021 aan de TK gestuurd worden. Deze brief is beleidsmatig van aard.

SJenV zegt in uitgaande brief d.d. 15 juni 2021 toe de Kamer op een later moment te informeren over de mogelijkheid van gebruik van ECRIS-TCN (third country nationals) binnen de asielprocedure en in de aanpak van overlastgevers.

Uitgaande brief [15-06-2021] - TK Beleidsreactie Inspectierapport Vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2021 geïnformeerd

MRb zegt de EK toe om, mocht het initiatiefvoorstel Kuiken uiteindelijk niet kunnen rekenen op een meerderheid in de EK, met de RvdR en het OM in overleg te gaan over een mogelijke versnelling van de nieuwe 2:20-procedure.

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Wetsvoorstel 35366 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Het betreft in feite een voorwaardelijke toezegging. De MRB heeft toegezegd voor het geval een initiatiefvoorstel van het lid Kuiken niet door mocht gaan.

MJenV zegt de Kamer toe terug te komen op fake accounts

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Kamer wordt na het reces geïnformeerd.

MJenV zegt mede namens MRb de Kamer toe expliciet terug te komen op toezicht bij het wetsvoorstel voor de wettelijke grondslag van de gegevensverwerking

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Kamer wordt hier in de loop van het wetstraject over geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer, mede namens de MRb toe, bij aanbieding van het wetsvoorstel aan de Kamer terug te komen op het toezicht, de structurering daarvan en eventuele versterking via de Autoriteit Persoonsgegevens

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Kamer zal naar verwachting na de zomer worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe in het kader van het wetstraject te bezien of soortgelijke problematiek rond verwerking van persoonsgegevens zich voordoet bij andere functionarissen, zoals bij de nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Kamer wordt zo spoedig mogelijk over de voortgang van de toezegging op de hoogte gebracht.

MJenV zegt de Kamer toe terug te komen op de zogezegde bemoeienis van NCTV met strafzaken OM, ook in relatie tot de taakuitvoering van de NCTV binnen de Tijdelijke Wet Bestuurlijke Maatregelen

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Kamer zal naar verwachting na de zomer worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe terug te komen op mogelijk onterechte gegevensverwerking en het proactief informeren van burgers

Parlementaire Agenda punt [15-06-2021] - Debat over de werkwijze van de NCTV

De Kamer zal naar verwachting na de zomer worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe vóór Prinsjesdag onderzoek van het WODC te sturen over de omvang van illegale drugsindustrieën

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Er is een Kamerbrief voor de aanbieding en duiding van het rapport in voorbereiding.

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over Hawala bankieren in het najaar.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

De Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de brede aanpak kwetsbare wijken (in 8 gemeenten)

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Gaat mee in de volgende voortgangsbrief ondermijning welke in het najaar volgt.

MJenV zegt toe in het najaar de evaluatie van (specifiek) het onderdeel ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ te sturen en daarbij te bekijken hoe en waar dit project breder kan worden uitgerold.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

De kamer wordt in het najaar 2021 nader geïnformeerd over de (verdere) uitrol van het programma alleen jij bepaalt wie je bent, deze informatie wordt meegenomen in de voortgangsrapportage High Impact Crimes.

MJenV zegt de Kamer toe de mogelijkheden te bezien om in de Veiligheidsmonitor een splitsing te maken tussen mannen en vrouwen.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2021] - Commissiedebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Uit de data van het CBS blijkt dat het mogelijk is om de data van de VM te filteren op basis van gender man/vrouw. Op korte termijn uiterlijk medio september wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

SJenV zegt in het vragenuur 22/6 de Kamer toe zo snel mogelijk te bekijken of er mogelijkheden zijn om overlastgevers op lijn 73 meteen naar de HTL over te plaatsen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2021] - GOEDGEKEURD, 1e in RIJ: Mondelinge vraag van het lid EERDMANS (JA21) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Extra pendelbussen rond azc Ter Apel na incidenten met asielzoekers’ (Nos.nl, 16 juni 2021)

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe een overzicht te maken met betrekking tot de instroom van het aantal verdachten van milieucriminaliteit, de afdoening door het OM en de veroordelingen door de Rechtspraak en die waar mogelijk te specificeren.

Aanpak milieucriminaliteit van 8 juni 2021

Overleg met OM vindt plaats om met de juiste zoekvragen in systeem de vragen te kunnen beantwoorden.

MJenV zegt de Kamer toe de staatssecretaris van IenW verzoeken om de vragen: Kan een overzicht worden gemaakt van het aantal bestuursrechtelijke sancties in milieuzaken de afgelopen tien jaren? Kan ook een overzicht gemaakt worden van de gemiddelde hoogte van de sanctie? Hoeveel fte werkt in totaal aan milieudelicten aan de bestuursrechtelijke kant? Kan dit worden uitgesplitst per onderdeel van de keten? uit te zetten en, indien een antwoord gegeven kan worden, uw Kamer hierover per brief informeren.

Aanpak milieucriminaliteit van 8 juni 2021

Overleg met IenW begin juli om te bespreken hoe de gevraagde informatie verkregen kan worden.

MSZW zegt toe dat SJenV zal reageren op vragen en suggesties van het lid Wiersma ten aanzien van werkvergunningen, erkend referentschap en nationale veiligheid

Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680).

De Kamer wordt naar verwachting begin september geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer nader te informeren over de conclusies voor het landgebonden asielbeleid die SJenV trekt uit het ambtsbericht dat BZ is verzocht op te stellen specifiek over de situatie in Tigray en de positie van etnisch Tigreeërs in Ethiopië na ontvangst van dit ambtsbericht

Uitgaande brief [29-06-2021] - TK Landenbeleid Ethiopië

In afwachting van het ambtsbericht

De MRb onderneemt een kritische terugblik op en evaluatie van de informatievoorziening wie wat op welk moment wist ten aanzien van de cliëntenstop bij Jeugdbescherming Brabant

Parlementaire Agenda punt [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze toezegging is afgedaan met de brief van 5 juli jl. De Kamer wordt continue geïnformeerd over de stand van zaken in de jeugdbescherming in Limburg en Brabant.

De MRb stuurt de Kamer een brief over de stand van zaken met betrekking tot Jeugdbescherming Brabant

Parlementaire Agenda punt [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze toezegging is afgedaan met de brief van 5 juli jl. De Kamer wordt continue geïnformeerd over de stand van zaken in de jeugdbescherming in Limburg en Brabant.

De MRb stuurt de Kamer een brief over verkenning mogelijke vervolgstappen oplossen arbeidsmarktproblematiek. Hierin wordt meegenomen het punt van De Neef (VVD) dat veel jongeren gemotiveerd om in te spannen voor eigen doelgroep en als ervaringsdeskundigen kunnen dienen.

Parlementaire Agenda punt [22-06-2021] - Commissiedebat Jeugdbeleid/Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Kamer wordt in het najaar nader geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer een brief toe namens de staatssecretaris van JenV waarom 7000 staatlozen die al in Nederland zijn wel belasting betalen, maar geen paspoort kunnen aanvragen andere materie is dan de mensen die de Nederlandse nationaliteit al hebben en die je stateloos maakt.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2021] - Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

In behandeling genomen

MJenV zegt de Kamer een vertrouwelijke briefing toe over het in de gaten houden van de mensen die een dreiging vormen voor de nationale veiligheid (w.o. veroordeelden waarvan nationaliteit is ingetrokken en nog niet vertrokken zijn).

Parlementaire Agenda punt [01-07-2021] - Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

De VKC JenV heeft interesse getoond. Naar verwachting wordt deze 5 oktober ingepland.

MJenV zegt de Kamer na zomerreces een brief toe: aanhakend op motie (van der Staaij), afpakken dubbele nationaliteit in algemene zin, hoe het nu met het beleid gaat, niet toegespitst op individuele zaken.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2021] - Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen

De Kamer wordt na het zomerreces geinformeerd.

SJenV zegt toe Internationaal onderzoek naar de (neven)effecten van verschillende prostitutiemodellen naar de Eerste Kamer sturen

Parlementaire Agenda punt [22-03-2021] - Debat Initiatiefvoorstel Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel 34 091

Na afronding van het onderzoek, voorzien eind 2021, zal het onderzoek aan de Tweede Kamer en aan de Eerste Kamer gezonden worden.

SJenV zegt toe de Kamer na het zomerreces te informeren over de uitkomsten van de onderzochte mogelijkheden om voor dit vraagstuk (Covid-19 / quarantaine en terugkeer) een oplossing te vinden.

Uitgaande brief [07-07-2021] - TK Diverse onderwerpen migratiebeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september geïnformeerd

SJenV zegt toe te (laten) onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de kwantitatieve inzet van lichtere toezichtmaatregelen te meten.

Uitgaande brief [08-07-2021] - TK Beleidsreactie ACVZ-advies Samen werken aan terugkeer

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe na inwerkingtreding in het regulier overleg met de rechtspraak de publicatie van uitspraken van de RC’s in overweging te geven. De EK wordt daarover geïnformeerd)

Parlementaire Agenda punt [23-03-2021] - Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel 35 296 Wet handhaving kraakverbod (Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen)

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wetgeving wordt de rechtspraak de publicatie van uitspraken van de RC’s in overweging gegeven.

De MJenV zegt toe dat twee jaar na inwerkingtreding de wet wordt geëvalueerd.

Parlementaire Agenda punt [23-03-2021] - Plenaire behandeling Initiatiefvoorstel 35 296 Wet handhaving kraakverbod (Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen)

Voorbereidingen voor de evaluatie zijn in werking gesteld.

SJenV zegt toe een externe auditcommissie op te richten die de totstandkoming van de MPP structureel toetst, vanaf 2022

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

De Kamer wordt naar verwachting voor het zomerreces 2022 geïnformeerd

SJenV zegt toe (onderdelen van) de MPP beschikbaar te stellen voor openbare inzage.

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

De Kamer wordt naar verwachting voor het zomerreces 2022 geïnformeerd

SJenV zegt toe in 2021 een vernieuwd MPP-protocol op te stellen, waarbij de verschillende ontwikkelingen meegenomen worden (waaronder de externe auditcommissie).

Uitgaande brief [12-07-2021] - TK Beleidsreactie Governance Meerjaren Productie Prognose migratieketen (MPP)

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces geïnformeerd

MVenJ zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met banken over een extra beveiligingsmechanisme bij het overboeken van geldbedragen (bij vriend-in-nood- fraude).

Parlementaire Agenda punt [08-07-2021] - Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning (CD 16/6)

MJV heeft de NVB verzocht om met banken een voorstel te doen over een extra beveiligingsmechanisme bij het overboeken van geldbedragen in geval van vriend-in-nood-fraude. Hierover zal uw Kamer dit najaar nader worden geïnformeerd.

MJenV zegt toe de implementatie van de verbetermaatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de ARK nauwlettend te volgen en de Kamer nader te berichten over de verdere voortgang

Uitgaande brief [16-07-2021] - TK Voortgang toezegging en opvolging van de ARK aanbevelingen inzake cybersecurity grenstoezicht Schiphol

De Kamer wordt naar verwachting in Q2 2022 geïnformeerd

Licence