Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van de uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2021 tot de stand van de ontwerpbegroting 2022. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

Tabel 104 Uitgaven beleidsartikel 31 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

6.365.623

6.375.114

6.269.189

6.256.040

6.261.819

6.393.819

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

201.550

282.327

206.452

206.787

206.916

132.457

       

Nieuwe mutaties:

      

Desaldering bijzondere bijdragen

52.174

0

0

0

0

0

Recherchesamenwerkingsteam

0

0

0

17.606

0

0

Slachtofferzorg fase 2

1.200

4.443

3.933

5.170

5.170

5.170

Implementatie grenzen en veiligheid

932

9.047

7.375

6.747

5.704

5.704

Kwnl nieuw sar contract (naar def.)

0

‒ 2.450

‒ 4.900

‒ 4.900

‒ 4.900

‒ 4.900

RA middelen politie (B5)

0

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Startbudget informatiehuishouding pok

1.200

0

0

0

0

0

Vrijgestelde kwaliteit hovj

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Diversen

‒ 562

‒ 739

‒ 29

‒ 29

‒ 29

‒ 29

       

Stand ontwerpbegroting 2022

6.622.117

6.695.742

6.510.020

6.515.421

6.502.680

6.560.221

Desaldering bijzondere bijdragen Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering wordt omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook toelichting bij de ontvangsten. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan Politie.

Recherche samenwerkingsteamOp basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2024 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

Slachtofferzorg fase 2 Hierbij voeren we de EU richtlijn minimumnormen uit. Alle slachtoffers van criminaliteit worden tijdig en individueel beoordeeld door opsporingsambtenaren en waar nodig worden extra maatregelen genomen tegen victimisatie, vergelding en intimidatie.

Implementatie grenzen en veiligheidBij voorjaarsbesluitvorming zijn middelen voor de implementatie van de verordeningen voor Grenzen en Veiligheid beschikbaar gekomen. Deze middelen zijn bestemd voor de implementatie van de Europese verordeningen op dit terrein. Deze middelen worden door middel van deze mutaties verdeeld over de implementerende ketenpartners. Een deel van het budget wordt overgeboekt naar BZ en Defensie. Het resterende deel is voor DGM, Nationale Politie, IND, OM, Justid, Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.

RA-middelen politie (B5)De Politie heeft bij het Regeerakkoord structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de rijksbegroting. De RA-middelen worden per tranche overgeboekt naar de begroting van JenV. Thans is vanaf het jaar 2022 structureel een bedrag van € 24 mln. ontvangen vanuit de Aanvullende Post. Dit betreft de laatste RA-tranche.

Tabel 105 Ontvangsten beleidsartikel 31 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

9.188

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

2.495

0

0

0

0

0

       

Nieuwe mutaties:

      

Desaldering bijzondere bijdragen

52.174

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

63.857

500

500

500

500

500

Desaldering bijzondere bijdragen Dit betreft een administratieve handeling waarbij bijzondere bijdragen waar politie al middelen voor op de balans had staan, via een desaldering wordt omgezet naar de algemene bijdrage. Zie ook toelichting bij de ontvangsten. Deze financieel technische wijzigingen leiden niet tot een verhoging van het totale politiebudget. Als gevolg van opschoning om de bestaande financiering van de politie beter te laten aansluiten op de doelstellingen, zijn er tientallen bijzondere bijdragen beëindigd. Voor een groot deel worden deze middelen vereenvoudigd opnieuw toegekend aan Politie.

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 106 Uitgaven beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.639.135

1.597.885

1.599.521

1.590.107

1.566.299

1.566.299

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

116.424

109.110

92.666

69.949

69.698

66.724

       

Nieuwe mutaties:

      

herijking categoriemanagement (naar fin.)

‒ 1.411

‒ 1.411

‒ 4.793

0

0

0

middelen corona-effecten 2021

5.769

0

0

0

0

0

Uitvoering van de wet ter bescherming koopvaardij

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Pokmiddelen college rechten van de mens (van bzk)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Startbudget informatiehuishouding

1.200

0

0

0

0

0

Implementatie grenzen en veiligheid

0

756

3.901

3.901

3.901

3.901

Autoriteit Persoonsgegevens

0

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Sociale advocatuur

0

154.000

144.000

124.000

64.000

64.000

Diversen

581

418

884

884

752

347

       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.762.698

1.868.858

1.844.279

1.796.941

1.712.750

1.709.371

Middelen corona-effecten 2021Als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van € 140 mln. aan de JenV begroting toegevoegd. Deze middelen worden nu verdeeld over desbetreffende diensten. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

Autoriteit PersoonsgegevensSinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarin staat dat elke lidstaat van de Europese Unie een gegevensbeschermingsautoriteit heeft die onafhankelijk toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De taken en bevoegdheden van de AP staan in de AVG en zijn verder uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP houdt toezicht, doet onderzoek, geeft adviezen (bijvoorbeeld over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens), geeft voorlichting over privacywetgeving, verstrekt informatie en verschaft helderheid over de uitleg van wettelijke normen. De AP is bij de uitvoering van haar taken gehouden aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Sociale AdvocatuurGoede rechtsbijstand is cruciaal voor de toegang tot het recht. Ter uitvoering van de motie Klaver/Ploumen (TK 28 362, nr. 44) maakt het kabinet extra middelen vrij voor een betere vergoedingen van sociale advocaten (in lijn met scenario 1 van de commissie-Van der Meer). Zo wordt de vergoeding in overeenstemming gebracht met de voor de werkzaamheden gemiddelde tijdsbesteding. Voor 2022 wordt hiervoor € 154 mln. (incl. btw) beschikbaar gesteld. Met het op niveau brengen van de vergoedingen voor sociale advocaten is de kous echter niet af. Onder het motto ‘meer oplossingen, minder procedures’ wordt met de vernieuwing van het stelsel van rechtsbijstand ingezet op snellere en meer laagdrempelige hulp voor mensen met problemen. Het beroep op rechtsbijstand zal hierdoor in de toekomst naar verwachting afnemen. Daarnaast zet het kabinet in op een grotere (financiële) tegenprestatie van commerciële advocatenkantoren. Zoals het voor sociale advocatenkantoren goed is dat zij zich niet volledig afhankelijk maken van overheidssubsidies, mag van de commerciële advocatuur ook best een maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat met ingang van 2025 nog een structureel bedrag van € 64 mln. per jaar benodigd is.

Tabel 107 Ontvangsten beleidsartikel 32 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

193.383

194.784

193.549

191.549

189.549

189.549

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

0

3.286

1.523

‒ 6.982

‒ 7.602

‒ 9.147

       

Nieuwe mutaties:

      

Diversen

0

60

121

121

121

121

       

Stand ontwerpbegroting 2022

193.383

198.130

195.193

184.688

182.068

180.523

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Tabel 108 Uitgaven beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.026.745

998.850

940.376

926.746

929.253

870.714

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

‒ 52.503

‒ 78.934

‒ 82.598

‒ 82.503

‒ 87.496

‒ 94.495

       

Nieuwe mutaties:

      

Bijdrage agentschap Justid

0

17.415

17.101

16.742

16.742

16.742

Botoc op structureel niveau ¤ 150 mln.

0

0

0

0

0

58.539

Drugsdumpingen naar provinciefonds (naar provinciefonds)

0

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

0

0

Kasschuif 2021 verkeer

‒ 2.691

1.986

2.967

200

‒ 2.462

0

Kasschuif project dias ( digital international assistance system)

‒ 3.181

1.941

1.240

0

0

0

kasschuif vertraging projecten ihkv ondermijning

‒ 11.620

10.028

1.592

0

0

0

Middelen corona-effecten 2021

10.820

0

0

0

0

0

Middelen ter uitvoering van de wet ter bescherming koopvaardij

0

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.100

‒ 1.100

Pok-informatiehuishouding

1.200

0

0

0

0

0

Implementatie grenzen en veiligheid

0

775

1.081

1.081

1.081

1.081

Terugboeken liec ict

3.500

0

0

0

0

0

Ubo register art.. 30

‒ 1.195

‒ 1.195

‒ 1.195

‒ 1.195

‒ 972

‒ 297

Vergoeding telecomproviders

‒ 1.535

0

0

0

0

0

Vrijgestelde kwaliteit hovj

0

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

Ondermijning

0

370.000

370.000

370.000

370.000

370.000

Bescherming en veiligheid

0

154.000

144.000

124.000

64.000

64.000

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees

0

1.000

0

0

0

0

Diversen

1.334

790

‒ 637

‒ 581

‒ 637

‒ 507

       

Stand ontwerpbegroting 2022

970.874

1.470.556

1.387.827

1.348.390

1.284.409

1.280.677

Bijdrage agentschap JustidMet ingang van 2022 gaat Justid (Justitiële Informatiedienst) opereren als een agentschap van JenV. Het budget van Justid wordt hiervoor meerjarig overgeboekt naar artikel 33 (programmakosten bijdrage agentschappen ad € 17,4 mln.) vanuit artikel 91 (apparaat kerndepartement ad € -32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten).

Botoc (Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit)Bij Voorjaarsnotabesluitvorming 2021 is € 150 mln. structureel beschikbaar gesteld voor het Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het restant van het budget wordt door middel van deze mutatie overgeboekt van artikel 92 Nog onverdeeld naar artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Zie ook artikel 92.

Kasschuif vertraging projecten ihkv ondermijningDiverse projecten in het kader van ondermijning lopen vertraging op. De grootste projecten met vertraging zijn ICT-projecten die opnieuw moest worden uitgezet omdat de originele beheerskosten te hoog waren

Middelen corona-effecten 2021Als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van € 140 mln. aan de JenV begroting toegevoegd. Deze middelen worden nu verdeeld over desbetreffende diensten. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

OndermijningHet kabinet is van mening dat er geen dag langer gewacht kan worden met de intensivering van de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Aanvullende maatregelen moeten direct worden getroffen om deze dreiging te stoppen. We moeten de benodigde bescherming bieden aan de beroepsgroepen die essentieel zijn voor het functioneren van onze rechtsstaat, zoals officieren van justitie en rechters, en rond kroongetuigen. En we moeten voorkomen dat elke dag weer kansarme jongeren, medewerkers in bijvoorbeeld havens, maar ook ambtenaren, ten prooi vallen aan intimidatie vanuit het criminele circuit of aan de verleiding van het grote drugsgeld. Als we toestaan dat ondermijnende criminaliteit blijft voortwoekeren, komen onze nationale veiligheid en onze democratische rechtsorde in gevaar. Langer wachten betekent dat de ondermijning zich nog dieper in de samenleving invreet, en daarmee steeds moeilijker te bestrijden wordt. Het kabinet heeft in dit licht besloten om in 2022 € 524 mln. extra te investeren in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, waarvan € 154 mln. voor bescherming en veiligheid. Hiermee kan enerzijds een urgent noodzakelijke impuls worden gegeven aan de bescherming en veiligheid van degenen die zich dagelijks inspannen tegen ondermijning. Daarnaast zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor de samenhangende aanpak van ondermijning. Door - naast een verstevigde inzet op handhaving, opsporing en vervolging - in te zetten op een combinatie van onder andere het terugdringen van crimineel geld en het tegengaan van nieuwe aanwas, waarbij formeel gezag meer zichtbaar is in kwetsbare wijken en jongeren perspectief geboden wordt op studie en werk, wordt voorkomen dat er steeds meer beveiliging en bewaking nodig is. Het kabinet wil met deze brede, samenhangende aanpak ondermijning op termijn beheersbaar maken. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

Bescherming en veiligheidVoor bescherming en veiligheid wordt in 2022 € 154 mln. toegevoegd aan de begroting van JenV. Zie ook de toelichting bij de post Ondermijning (totaal € 524 mln. waarvan € 370 mln. voor ondermijning en € 154 mln. voor bescherming en veiligheid).

Tabel 109 Ontvangsten beleidsartikel 33 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.261.393

1.272.228

1.283.221

1.295.892

1.279.898

1.279.898

Mutatie NvW 2021

‒ 5.600

‒ 700

‒ 700

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

225.892

8.521

19.048

26.818

38.215

64.575

       

Nieuwe mutaties:

      

Diversen

1.896

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.483.581

1.280.049

1.301.569

1.322.710

1.318.113

1.344.473

34. Straffen en Beschermen

Tabel 110 Uitgaven beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.974.073

2.981.221

2.978.997

2.980.458

2.983.048

2.972.596

Mutatie NvW 2021

11.250

1.500

1.500

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

231.186

246.853

235.070

232.774

240.737

240.668

       

Nieuwe mutaties:

      

Financiering integriteitsbeleid en vertrouwenswerk

‒ 1.313

‒ 1.313

‒ 1.313

‒ 1.313

‒ 1.313

‒ 1.313

Slachtofferzorg fase 2

‒ 1.200

‒ 4.443

‒ 3.933

‒ 5.170

‒ 5.170

‒ 5.170

Ict projectkosten wvggz q2, q3 en q4

‒ 1.485

0

0

0

0

0

Jeugdbeschermingsketen (van vws)

13.925

0

0

0

0

0

Middelen corona-effecten 2021

47.588

0

0

0

0

0

Raad voor de kinderbescherming

10.700

16.000

0

0

0

0

Tegemoetkomingen de winter

1.500

0

0

0

0

0

Terroristen cellen

0

2.515

2.515

2.515

2.515

2.515

Werkzaamheden wet senb

‒ 1.306

0

0

0

0

0

Diversen

‒ 691

‒ 570

‒ 570

‒ 570

‒ 570

‒ 570

       

Stand ontwerpbegroting 2022

3.284.227

3.241.763

3.212.266

3.208.694

3.219.247

3.208.726

Slachtofferzorg fase 2 Hierbij voeren we de EU richtlijn minimumnormen uit. Alle slachtoffers van criminaliteit worden tijdig en individueel beoordeeld door opsporingsambtenaren en waar nodig worden extra maatregelen genomen tegen victimisatie, vergelding en intimidatie.

Jeugdbeschermingsketen Betreft een overboeking van het ministerie van VWS ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen.

Middelen corona-effecten 2021Als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van 140 mln. aan de JenV begroting toegevoegd. Deze middelen worden nu verdeeld over desbetreffende diensten. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

Raad voor de KinderbeschermingDe RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op € 16 mln. Oplossing van de structurele problematiek is op dit moment onderwerp van onderzoek (o.a. kostprijs- en benchmarkonderzoek). In afwachting van dit onderzoek en ten behoeve van de continuïteit van de organisatie, wordt aanvullend € 16 mln. begroot voor 2022. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

Tabel 111 Ontvangsten beleidsartikel 34 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

83.749

83.804

83.789

83.779

83.812

83.812

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

0

‒ 1.422

‒ 341

722

1.725

2.752

       

Nieuwe mutaties:

      

Middelen corona-effecten 2021

‒ 7.000

0

0

0

0

0

Tegemoetkomingen de winter

1.500

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

78.249

82.382

83.448

84.501

85.537

86.564

Middelen corona-effecten 2021Als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van € 140 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Deze middelen worden door middel van deze mutatie verdeeld over desbetreffende diensten. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

36. Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Tabel 112 Uitgaven beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

273.598

273.615

273.646

273.240

273.240

273.240

Mutatie NvW 2021

81.350

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

7.395

19.386

22.435

22.448

22.448

22.598

       

Nieuwe mutaties:

      

Beveiliging vaccinatielocaties (van vws)

29.000

0

0

0

0

0

kasschuif 2021-2022 tbv dev

‒ 1.000

1.000

0

0

0

0

Middelen corona-effecten 2021

24.070

0

0

0

0

0

Overboeking voor o&f-plan innovatieteam

‒ 500

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Regeling tegemoetkoming schade 2021

200.000

0

0

0

0

0

Diversen

‒ 556

‒ 1.249

‒ 513

‒ 533

‒ 533

‒ 533

       

Stand ontwerpbegroting 2022

613.357

291.752

294.568

294.155

294.155

294.305

Beveiliging vaccinatielocatiesHet Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd de beveiliging door Groupd4Security (G4S) van de GGD vaccinatielocaties te coördineren. De totale kostenraming voor januari tot en met juni 2021 wordt geschat op € 29 mln. De kosten hiervoor worden vergoed door het ministerie van VWS door middel van deze overboeking.

Middelen corona-effecten 2021Als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van € 140 mln. aan de JenV begroting toegevoegd. Deze middelen worden nu verdeeld over desbetreffende diensten. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Het kabinet wil de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bijstaan door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in te zetten. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, wordt onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. De begrote tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2021 wordt geraamd op € 195 mln. en de uitvoeringskosten van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op € 5 mln.

Tabel 113 Ontvangsten beleidsartikel 36 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

29.472

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

31.472

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

37. Migratie

Tabel 114 Uitgaven beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.403.934

1.211.700

1.171.355

1.135.030

1.144.598

1.151.601

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

‒ 111.534

38.821

‒ 73.254

‒ 52.950

‒ 67.218

‒ 74.047

       

Nieuwe mutaties:

      

Centrale bekostiging fmh (naar bzk)

‒ 3.342

‒ 3.342

‒ 3.342

‒ 3.342

‒ 3.342

‒ 3.342

Coronamiddelen tbv opvanglocaties quarantaineplicht

25.800

0

0

0

0

0

Desaldering afrekening ind over opdracht 2020

41.100

0

0

0

0

0

Desaldering ontvangsten etias

0

0

2.000

2.000

2.000

3.000

Implementatie grenzen en veiligheid

‒ 8.004

‒ 29.815

‒ 32.766

‒ 25.221

‒ 24.781

‒ 24.019

Kasschuif tbv grenzen en veiligheid

‒ 10.528

‒ 13.836

7.770

1.594

2.531

12.469

Middelen corona-effecten 2021

3.897

0

0

0

0

0

Verschuiving binnen eigen kader gebaseerd op de begroting

‒ 1.045

‒ 359

‒ 1.702

‒ 965

‒ 667

0

Diversen

‒ 1.426

‒ 330

‒ 341

‒ 341

‒ 368

‒ 368

       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.338.852

1.202.839

1.069.720

1.055.805

1.052.753

1.065.294

Coronamiddelen tbv opvanglocaties quarantaineplichtEr geldt een wettelijke quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die Nederland inreist. Dit betekent dat ook asielzoekers in quarantaine moeten. Het COA moet hier quarantaineplekken voor organiseren. Betreft kosten van ca 600 plekken per week. Daarnaast zijn er middelen nodig bij de IND voor onder andere voor het neerzetten, inrichten en beheer van een extra noodgebouw, zodat het risico op vertraging in het asielproces zoveel mogelijk wordt beperkt.

Desaldering afrekening IND 2020Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Zie ook toelichting bij de ontvangsten.

Implementatie grenzen en veiligheidBij voorjaarsbesluitvorming zijn middelen voor de implementatie van de verordeningen voor Grenzen en Veiligheid beschikbaar gekomen. Deze middelen zijn bestemd voor de implementatie van de Europese verordeningen op dit terrein. Deze middelen worden door middel van deze mutatie verdeeld over de implementerende ketenpartners. Een deel van het budget wordt overgeboekt naar BZ en Defensie. Het resterende deel is voor DGM, Nationale Politie, IND, OM, Justid, Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de Rechtspraak.

Kasschuif grenzen en veiligheidBij begrotingsbesluitvorming zijn middelen verkregen voor de implementatie van grenzen en veiligheid. Na het aanpassen van de ramingen om het geheel passend te krijgen is een kasschuif noodzakelijk zodat de middelen in de juiste jaren beschikbaar zijn.

Tabel 115 Ontvangsten beleidsartikel 37 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.991

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

74.900

0

0

0

0

0

       

Nieuwe mutaties:

      

desaldering afrekening ind over opdracht 2020

41.100

0

0

0

0

0

desaldering ontvangsten etias

0

0

2.000

2.000

2.000

3.000

       

Stand ontwerpbegroting 2022

120.991

3.000

5.000

5.000

5.000

6.000

Desaldering afrekening IND 2020Dit betreft de reguliere afrekening van IND over de opdracht van het jaar 2020. Dit leidt tot een terugbetaling door de IND van € 41,1 mln. Deze middelen zijn vervolgens opnieuw beschikbaar gesteld aan de IND. Zie ook uitgaven.

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 116 Uitgaven niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

471.883

471.511

468.109

467.408

467.544

467.544

Mutatie NvW 2021

1.850

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

32.804

15.743

15.323

13.662

13.641

13.752

       

Nieuwe mutaties:

      

Afrekening p-direkt afwijking in iar's (naar bzk)

‒ 1.511

‒ 1.511

0

0

0

0

Bijdrage agentschap Justid

0

‒ 32.415

‒ 32.101

‒ 31.742

‒ 31.742

‒ 31.742

Centrale bekostiging fmh (naar bzk)

‒ 1.165

‒ 1.220

‒ 938

‒ 938

‒ 938

‒ 938

Financiering integriteitsbeleid en vertrouwenswerk

1.626

1.626

1.626

1.626

1.626

1.626

Implementatie kosten grenzen en veiligheid justid

699

1.361

390

0

0

0

Middelen corona-effecten 2021

2.958

0

0

0

0

0

Overboeking vanuit budget al

‒ 4.056

‒ 3.007

‒ 3.007

‒ 3.007

‒ 3.007

‒ 3.007

Aivd veiligheidsonderzoeken

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Kosten pool directeuren

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

O&F-plan innovatieteam

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Project vernieuwing rijksportaal (naar bzk)

‒ 1.344

0

0

0

0

0

Terugboeken liec ict

‒ 3.500

0

0

0

0

0

Verbeteren wetgevingskwaliteit

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Vergoeding telecomproviders

1.535

0

0

0

0

0

Verschuiving binnen eigen kader gebaseerd op de begroting

1.045

359

1.702

965

667

0

Werkzaamheden wet senb

1.035

0

0

0

0

0

Diversen

2.261

1.914

2.991

3.489

3.489

3.484

       

Stand ontwerpbegroting 2022

512.720

461.461

461.195

458.563

458.380

457.819

Bijdrage agentschap JustidMet ingang van 2022 gaat Justid (Justitiële Informatiedienst) opereren als een agentschap van JenV. Het budget van Justid wordt hiervoor meerjarig overgeboekt naar artikel 33 (programmakosten bijdrage agentschappen ad € 17,4 mln.) vanuit artikel 91 (apparaat kerndepartement ad € -32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten).

Tabel 117 Ontvangsten niet-beleidsartikel 91 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

19.406

19.406

19.406

19.406

19.406

19.406

       

Nieuwe mutaties:

      

Bijdrage agentschap Justid

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

Diversen

452

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

19.858

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

Met ingang van 2022 gaat Justid (Justitiële Informatiedienst) opereren als een agentschap van JenV. Het budget van Justid wordt hiervoor meerjarig overgeboekt naar artikel 33 (programmakosten bijdrage agentschappen ad € 17,4 mln.) vanuit artikel 91 (apparaat kerndepartement ad € -32,4 mln. uitgaven en € 15 mln. ontvangsten).

92. Nog onverdeeld

Tabel 118 Uitgaven niet-beleidsartikel 92 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

52.588

32.799

52.775

‒ 12.557

99.797

244.497

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

117.684

8.301

22.984

90.520

36.514

‒ 62.248

       

Nieuwe mutaties:

      

Botoc op structureel niveau ¤ 150 mln.

0

0

0

0

0

‒ 58.539

Coronamiddelen tbv opvanglocaties quarantaineplicht

‒ 25.800

0

0

0

0

0

Middelen corona-effecten 2021

‒ 102.102

0

0

0

0

0

Raad voor de kinderbescherming

‒ 10.700

0

0

0

‒ 16.000

0

Startbudget informatiehuishouding pok

‒ 3.600

0

0

0

0

0

Terroristen cellen

0

‒ 2.515

‒ 2.515

‒ 2.515

‒ 2.515

‒ 2.515

Diversen

‒ 268

‒ 768

‒ 518

‒ 510

‒ 510

‒ 510

       

Stand ontwerpbegroting 2022

27.802

37.817

72.726

74.938

117.286

120.685

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

Tabel 119 Ontvangsten niet-beleidsartikel 92 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

93. Geheim

Tabel 120 Uitgaven niet-beleidsartikel 93 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.054

3.053

3.054

3.054

3.054

3.054

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

60

60

60

60

60

60

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

3.114

3.113

3.114

3.114

3.114

3.114

Tabel 121 Ontvangsten niet-beleidsartikel 93 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

       
       

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Licence