Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 126 Subsidies (bedragen x € 1.000)1

Ar-tikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie-moment subsidie

Volgende evaluatie-moment

Einddatum2

31

Stichting Meld Misdaad Anoniem

vindplaats

2.300

2.362

2.362

2.362

2.362

2.362

2.362

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

31

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

vindplaats

3.473

3.500

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

31

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

 

714

1168

550

550

550

550

550

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

             

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

vindplaats

638

544

562

562

562

562

562

2018

2022

Bekostigings- subsidie

32

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

vindplaats

455

455

455

455

455

455

455

2013

2021

Bekostigings- subsidie

32

Juridisch Loket

vindplaats

26490

26.966

27.366

27.366

27.366

27.366

27.366

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

32

Wetgeving

vindplaats

1.175

1.278

1.278

1.278

1.278

1.278

1.278

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

32

Overig Subsidie toegang rechtsbestel

 

157

139

139

139

139

139

139

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

32

Overige subsidies Rechtspleging

 

191

27

27

27

27

27

27

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

             

33

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

vindplaats

4.401

4.486

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

2018-2019

2023

Bekostigings- subsidie

33

VKB

vindplaats

0

173

     

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Keurmerk Veilig Ondernemen

vindplaats

1.791

412

     

2018-2019

2023

Bekostigings- subsidie

33

Uitstapprogramma's prostituees

vindplaats

2.924

      

2018

2023

Bekostigings- subsidie

33

Comensha

vindplaats

1.753

1.753

880

880

880

880

880

2016

2021

Bekostigings- subsidie

33

Fraudehelpdesk

vindplaats

788

1.050

925

800

800

800

800

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Meldpunt internet -discriminatie ( MiND)

vindplaats

160

200

200

200

200

200

200

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Sektesignaal (Meldpunt Sekten)

vindplaats

0

0

0

0

0

0

0

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

vindplaats

733

233

233

233

233

233

233

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

33

Overige subsidies opsporing en vervolging

vindplaats

4.161

2.622

1.308

1.308

1.233

1.233

1.233

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

             

34

Subsidies Integriteit

vindplaats

918

1.069

1.069

1.069

1.069

1.069

1.069

2013

2021

Projectsubsidie

34

Subsidies Aanpak criminaliteitsfenomenen

vindplaats

2.869

4.198

4.447

4.448

4.448

4.448

4.448

2013

2021

Projectsubsidie

34

Subsidies Jeugdbescherming en Jeugdsancties

vindplaats

5680

8581

15447

13447

10797

10797

10797

2010

2021

Bekostigings- subsidie

34

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

vindplaats

630

650

670

670

670

670

670

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

34

Het Gevangenismuseum

vindplaats

700

702

702

702

702

702

702

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

34

Subsidies Intra- en extramurale sanctieuitvoering

vindplaats

3.473

1.954

2.030

2.030

2.030

2.030

2.030

2018

2023

Projectsubsidie

34

Vrijwilligerswerk gedetineerden

vindplaats

4.129

4.482

4.493

4.493

4.493

4.493

4.493

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

34

Perspectief Herstelbemiddeling

vindplaats

1.840

1.779

1.472

1.472

1.472

1.472

1.472

2013

beleidsdoorlichting slachtofferbeleid wordt in 2021 afgerond

Bekostigings- subsidie

34

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

vindplaats

1.726

1.716

1.715

1.715

1.715

1.715

1.715

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

             

36

Nederlands Rode Kruis

vindplaats

1.200

1.318

1.361

1.361

1.361

1.361

1.361

Zie toelichting

2023

2024

36

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief minister aan het NVI

1.561

1.809

1.307

1.309

1.309

1.309

1.309

Zie toelichting

2021

2021

36

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

 

4.640

2.608

2.610

2.610

2.610

2.610

2.610

Zie toelichting

2021

Projectsubsidie

             

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

vindplaats

9.383

10.356

10.371

10.371

10.371

10.371

10.371

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

37

Internationale Organisatie voor Migratie

vindplaats

5.547

5.657

5.657

5.657

5.657

5.657

6.009

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

37

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

 

3.825

1.452

1.726

1.726

1.726

1.726

1.726

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

37

Overige Terugkeer

 

1.820

3.058

3.059

3.059

3.059

3.059

3.194

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

 

Totaal subsidieregelingen

 

102.245

98.757

102.022

99.900

97.175

97.175

97.662

   
1

Een groot aantal subsidies in dit overzicht is gebaseerd op de Wet Justitie Subsidies. Deze wet zal gedurende het begrotingsjaar 2022 vervangen worden door de Kaderwet overige JenV-subsidies.

2

De subsidie zonder einddatum vinden hun grondslag in de begroting. Bij de bekostigingssubsidie wordt daarbij voorafgaand aan de verstrekking, jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

Artikel 31

Stichting Meld Misdaad Anoniem

Subsidie aan de Stichting Meld Misdaad Anoniem voor de exploitatie van de meldlijn Meld misdaad anoniem, met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van een door de Minister geaccordeerde begroting voor dat jaar. De meerwaarde van burgerparticipatie bij de opsporing is groot. Binnen de instrumenten van burgerparticipatie is de afgelopen jaren het nut van een van een op afstand gepositioneerde neutrale meldlijn gebleken.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

SAOP, het AO fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister van JenV.

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

Het betreft hier het budget voor incidentele subsidies aan verschillende organisaties zoals onder andere politievakorganisaties en de stichting World Police and Fire Games 2021.

Artikel 32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment rond de 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies zijn met hun laagdrempelige werkwijze een goed alternatief voor de gang naar de rechter.

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten. De subsidie wordt bezien na de geplande evaluatie.

Juridisch Loket

Het Juridisch loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Subsidies wetgeving

Betreft onder andere subsidie aan de stichting Recht en Overheid. De subsidie is voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State. Ook de subsidie aan de Stichting Geschillencommissie Auteursrechten valt hieronder. De subsidie is voor de vaste organisatorische kosten van de Geschillencommissie Auteursrechten ten behoeve van de geschillenbeslechting op het gebied van het auteursrecht. Verder ontvangt de Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM) subsidie ten behoeve van het ontwikkelen, versterken en beschermen van de mensenrechten op nationaal en internationaal niveau en het vergroten van de kennis van mensenrechten.

Overige subsidies Toegang rechtsbestel/ Rechtspleging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere subsidie aan de SGC voor instandhouding van de Commissie Algemeen bij de SGC. Deze commissie is nodig voor een dekkend systeem over alle sectoren in de consumentenmarkt.

Artikel 33

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

CCV draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Deze regeling geeft kleine bedrijven de mogelijkheid veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen.

Uitstapprogramma's prostituees

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees III biedt gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties door middel van een toegekende subsidie voor maximaal vier jaar de mogelijkheid uitstapprogramma’s voor prostituees te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om bestaande uitstapprogramma’s door middel van een toegekende subsidie uit te breiden. Dit budget wordt met ingag van 2021 via een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds aan 18 aangewezen gemeenten uitgekeerd.

Comensha

CoMensha vervult een centrale rol in het over de afgelopen jaren opgebouwde netwerk ter ondersteuning van slachtoffers mensenhandel. Zo geeft CoMensha inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland op basis van de registratie mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur, coördineert de eerste opvang en zorg, ook voor slachtoffers met multiproblematiek, signaleert knelpunten in de ketenaanpak mensenhandel en zet zo nodig aan tot actie. Daarnaast investeert CoMensha in het creëren van meer bewustwording van mensenhandel en worden er trainingen gegeven aan ketenpartners in het signaleren van mensenhandel.

Meldpunt internetdiscriminatie (MiND)

Het meldpunt discriminatie voor preventie van discriminatie via het internet. Het bestrijden van racisme, fascisme en andere vormen van discriminatie op het internet in Nederland maar ook elders.

Sektesignaal

Sektesignaal is een laagdrempelig meldpunt waar iedereen persoonlijke ervaringen en vragen over misstanden binnen gesloten groepen kan bespreken met een vertrouwenspersoon en advies geeft over mogelijke vervolgstappen. Het meldpunt is een particulier initiatief om onder andere de opgedane kennis, (internationale) contacten en ervaring met betrekking tot kinderporno te waarborgen.

Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van kinderen en heeft als missie het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk draagt door middel van verschillende activiteiten bij aan de bestrijding van horizontale fraude (fraude waarvan burgers en bedrijven slachtoffer zijn). Deze activiteiten omvatten onder andere het ontvangen en registreren van meldingen van fraude, het adviseren en doorverwijzen van melders naar relevante instanties en het op diverse manieren waarschuwen en voorlichten van burgers en bedrijven ter voorkoming van slachtofferschap. Daarbij verzamelt en analyseert de Fraudehelpdesk die meldingen en signaleert zij trends en ontwikkelingen. De Fraudehelpdesk werkt met diverse partners samen om fraude te bestrijden.

Overige subsidies opsporing en vervolging

Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere ECPAT, VNG, antisemitisme etc.

Artikel 34

Subsidies Integriteit

De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in sport, opvang etc. Daarnaast streeft de overheid op het gebied van filantropie naar verdergaande structurele samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van drie Rijksbrede speerpunten: stimuleren van geefgedrag, bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed.

Subsidies Aanpak criminaliteitsfenomenen

Het doel van subsidies in het kader van preventieve maatregelen is o.a. het terugdringen van overvallen via programma Gewelddadige Overvalcriminaliteit. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed.

Subsidies Jeugdbescherming en jeugdsancties

Het betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed, o.a. het Centrum Internationale Kinderontvoering en FIOM. Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. FIOM is een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming.

Het voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. JenV subsidieert meerdere projecten op dit terrein. Daarnaast wordt ondersteund bij experimenten in het kader van het terugdringen van multiproblematiek, verbeteren informatiedeling tussen diverse domeinen (straf-zorg-sociaal domein) en de ontwikkeling van nieuwe interventies.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen.

Het Gevangenismuseum

Het gevangenismuseum biedt informatie over hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu.

Subidies Intra- en extramurale sanctieuitvoering

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid en toezicht en behandeling.

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties, die duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive als doel hebben, in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Perspectief Herstelbemiddeling

Dit betreft subsidie aan de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld). De Stichting Perspectief Herstelbemiddeling bemiddelt tussen slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) om samen te kijken naar de vragen rondom een misdrijf, de motieven en de gevolgen ervan. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of briefwisseling tussen slachtoffer en dader, onder begeleiding van een bemiddelaar.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

Met ingang van 2020 is sprake van een zelfstandige subsidierelatie tussen Stichting Reclassering Caribisch Nederland en het ministerie van JenV. Op basis van de ingediende verantwoording inclusief de daarbij behorende controleverklaring wordt jaarlijks vastgesteld de verstrekte subsidie voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld.

Artikel 36

Nederlands Rode Kruis

Het Nederlands Rode Kruis (NRK) ontvangt jaarlijks subsidie voor de inzet bij crisis en rampen in Nederland. De subsidie aan het NRK loopt in principe door, omdat er altijd een ramp of crisis kan uitbreken.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Het NVI ontvangt subsidie om de collecties van de politie en de brandweer te beheren en te exposeren.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Dit betreft een verzameling van diverse incidentiele subsidies, waaronder de LSE (FIER) die worden toegekend na beoordeling van de bijdrage aan de doelstellingen van JenV.

Artikel 37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van en geven van voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers. De subsidie aan VWN is bedoeld om voorlichting over de asielprocedure te geven en is deels gerelateerd aan de bezetting op de COA locaties.

Internationale Organisatie voor Migratie

De REAN (Return and Emigration Assistance from the Netherlands)-subsidie wordt verstrekt aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om vreemdelingen te helpen bij het vrijwillig vertrek en re-integratie in het land van herkomst.

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Het betreft een verzameling van overige subsidies (bijv. Comensha, COC en MOO). Toekenning subsidie vindt plaats op basis van de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen.

Overig terugkeer

Dit betreft een verzameling van overige subsidies aan niet-gouvernementele organisaties die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen bij het vertrek uit Nederland.

Licence