Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (€ totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet juridisch verplichte uitgaven

11

Integraal waterbeleid (€ 55.580)

€ 46.685 (84%)

€ 8.736 (16%)

• € 1.263 voor opdrachten algemeen waterbeleid (regie op uitvoering)• € 355 voor opdrachtenvoor kennis en innovatie• € 310 voor klimaatadaptatie• € 437 voor opdrachten waterveiligheid• € 216 voor opdrachten water internationaal• € 61 voor opdrachten operationalisering resultaatgerichte aanpak (HGIS) + Aarbevingendossier Groningen• € 1.020 voor opdrachten waterkwaliteit (kaderrichtlijn water, communicatie, glastuinbouw, waterstatistieken)• € 167 voor opdrachten op het gebied van grote oppervlakte wateren (gebiedsagenda Wadden)• € 744 voor opdrachten Marien en Internationaal Waterbeleid• € 4.163 voor overige opdrachten

13

Bodem en Ondergrond (€ 137.280)

€ 131.746 (98%)

€ 2.710 (2%)

• € 198 Bodemonderzoek en structuurvisie ondergrond• € 112 Drinkwater en waterketen (inclusief commissie van deskundigen en Caribisch NL)• € 2.400 Sanering EMK Stormpolderdijk Krimpen a/d Ijssel

14

Wegen en verkeersveiligheid (€ 178.907)

€ 149.489 (83%)

€ 30.418 (17%)

• € 4.496 voor opdrachten Slimme en duurzame mobiliteit. Opdrachten bestaan uit diverse onderzoeken/ bijdragen (waaronder monitoring beleid en stimulering werkgeversaanpak) en communicatieactiviteiten.• € 4.645 voor diverse onderzoeken verkeersveiligheid en verkeersveiligheid campagnes• € 21.277 opdrachten/ bijdragen in het kader van Klimaatakkoord (voor duurzame mobiliteit)

16

Openbaar vervoer en Spoor (€ 152.326)

€ 147.887 (91%)

€ 4.439 (9%)

• € 787 voor diverse opdrachten/onderzoeken omtrent OV en Stations• € 1.930 voor diverse opdrachten/onderzoeken omtrent Aansturing NS en ProRail en de nieuwe vervoerconcessie.• € 1.722 voor diverse opdrachten/onderzoeken omtrent Omvorming ProRail, Rijksinfrastructuur, Spoorveiligheid, Spoorgoederen, Omgeving en Strategie.

17

Luchtvaart (€ 27.366)

€ 20.298 (74%)

€ 7.068 (26%)

• € 7.068 voor diverse opdrachten/onderzoeken m.b.t. luchtvaartveiligheid, luchthavenontwikkeling, luchtverkeer, duurzaamheid en netwerkkwaliteit en de opgaven voor de herziening van het luchtruim, Schiphol en Lelystad.

18

Scheepvaart en Havens (€ 38.880)

€ 36.132 (93%)

€ 2.748 (7%)

• € 2.748 voor diverse opdrachten/onderzoeken gericht op onder meer de binnenvaart, zeevaart, zeehavens en Caribisch Nederland.

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal (€46.411)

€ 45.717 (98%)

€ 744 (2%)

• € 326 terugkomdagen conferenties, economische diplomatie (HGIS)• € 58 pilots satelliet data• € 162 Nationaal Milieu Programma (NMP)• € 198 vrijwillige bijdragen aan internationale organisaties (HGIS).

20

Lucht en Geluid (€28.188)

€ 27.989 (99%)

€ 199 (1%)

• € 199 opdrachten Uitvoering geluid.

21

Duurzaamheid (€55.770)

€ 54.457 (97%)

€ 1.613 (3%)

• € 857 voor diverse opdrachten/onderzoeken voor de uitvoering van het duurzaamheidsinstrumentarium• € 397 voor diverse opdrachten/onderzoeken voor de uitvoering van duurzame productketens• € 359 voor diverse opdrachten/onderzoeken voor de uitvoering van biomassa en ecosystemen

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (€41.658)

€ 36.660 (88%)

€ 4.998 (12%)

• € 1.712 voor opdrachten en subsidies voor veiligheid van chemische stoffen.• € 89 voor opdrachten voor veiligheid van biotechnologie.• € 3.197 voor opdrachten en subsidies voor veiligheid van bedrijven en transport.

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie (€ 62.818)

€ 62.818 (100%)

€ 0 (0%)

24

Handhaving en toezicht (€ 182.359)

€ 182.359 (100%)

€ 0 (0%)

25

Brede doeluitkering (€ 954.172)

€ 954.172 (100%)

€ 0 (0%)

Totaal aan niet-juridisch verplichte uitgaven

€ 63.673

 
Licence