Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021 (inclusief NvW, amendementen en 4 ISB's)

 

17.984.749

9.566.276

10.814.607

10.097.927

10.098.412

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

 

1.784.713

565.535

131.541

‒ 151.676

‒ 89.664

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

19.769.462

10.131.811

10.946.148

9.946.251

10.008.748

 

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting 2021

 

249.000

     

Stand 5e incidentele suppletoire begroting 2021

 

20.018.462

10.131.811

10.946.148

9.946.251

10.008.748

 

Belangrijkste mutaties

       

1) Overheveling loon- en prijsbijstelling

99

‒ 159.319

‒ 132.682

‒ 199.912

‒ 195.890

‒ 195.796

 

- waarvan naar Mobiliteitsfonds

26

135.845

109.418

164.840

162.771

138.181

 

- waarvan naar Deltafonds

26

23.474

23.264

35.072

33.119

57.615

 

2) Omvorming ProRail

26

‒ 7.130.300

7.336.000

0

0

0

 

3) Beschikbaarheidsvergoeding OV

16

0

112.000

28.000

0

0

 

4) Stikstofmaatregelen

14, 26

4.000

43.000

61.750

62.500

57.500

 

5) Nieuwe taken ILT

24

5.022

9.760

2.046

2.046

2.046

 

Overige mutaties

 

9.982

29.277

2.087

‒ 1.988

‒ 326

 
        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

12.907.166

17.661.848

11.040.031

10.008.809

10.067.968

10.068.675

Toelichting

  • 1. Dit betreft de overboeking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 naar de IenW-begrotingen Mobiliteitsfonds en Deltafonds.

  • 2. De omvorming van ProRail tot ZBO is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. De incidentele budgettaire mutatie als gevolg van de veranderde fiscale positie van ProRail schuift daarmee door van 2021 naar 2022.

  • 3. Het kabinet heeft besloten om de huidige beschikbaarheidsvergoeding OV ongewijzigd te verlengen tot 1 september 2022. Op basis van de herstelprognoses van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wordt voor de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding tot en met 31 augustus 2022 een bedrag van € 140 miljoen geraamd. Uitgaande van 80% bevoorschotting in 2022 worden de uitgaven voor dat jaar geraamd op € 112 miljoen en € 28 miljoen in 2023.

  • 4. In het kader van het stikstofbeleid wordt een nieuw subsidieplatform gecreëerd voor lage en emissieloze mobiele werktuigen en de bouw van logistieke voertuigen, wordt een budget gereserveerd om aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail, RVB) in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen en worden middelen gereserveerd voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek.

  • 5. Het betreft een toevoeging van middelen aan artikel 24 voor de financiering van nieuwe taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een nadere toelichting is opgenomen in het beleidsartikel en in de verdiepingsbijlage.

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021 (inclusief NvW, amendementen en 4 ISB's)

 

19.753

17.445

13.883

15.787

14.163

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

 

8.058

2.879

0

0

0

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

27.811

20.324

13.883

15.787

14.163

 

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting 2021

 

0

0

0

0

0

 

Stand 5e incidentele suppletoire begroting 2021

 

27.811

20.324

13.883

15.787

14.163

 

Belangrijkste mutaties

       

1) Omvorming ILT

24

 

24.700

24.700

24.700

24.700

 

Overige mutaties

Div.

‒ 504

‒ 13

‒ 203

‒ 1.984

‒ 325

 
        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

27.307

45.011

38.380

38.503

38.538

38.748

Toelichting

  • 1. Dit betreft een technische mutatie als gevolg van de omvorming van de ILT van agentschap naar regulier dienstonderdeel vanaf 2022. Het gaat om de toevoeging van de ontvangsten uit de agentschapsparagraaf ILT (omzet derden en omzet overige departementen) aan de ontvangsten op beleidsartikel 24.

Licence