Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Tabel 12 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

331.834

664.768

998.100

1.331.434

1.331.434

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

      

Pijler 1 onverdeeld

‒ 317.954

63.591

63.591

63.591

63.591

 

Pijler 1 onverdeeld

12.880

2.570

5.182

4.798

5.019

 

NGF - project Leven lang ontwikkelen voorwaardelijke toekenning bijdrage OCW

‒ 2.500

2.500

    

NGF - project Digitalisering onderwijs voorwaardelijke toekenning bijdrage EZK

‒ 10.380

‒ 5.070

‒ 5.182

‒ 4.798

‒ 5.019

 

Stand ontwerpbegroting 2022

13.880

728.359

1.061.691

1.395.025

1.395.025

1.063.590

Pijler 1 onverdeeld

De besluitvorming over de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds wordt voorzien in 2022. In 2021 zullen daarom naast de (voorwaardelijk) toegekende projecten uit de 1e ronde geen nieuwe projecten worden toegekend. Daarom is het resterende kasbudget verschoven naar de komende jaren (regel 1 Pijler 1 onverdeeld). Daarnaast is het kasritme voor de voorwaardelijke toekenningen geactualiseerd waardoor een verschuiving naar latere jaren heeft plaatsgevonden (regel 2 Pijler 1 onverdeeld). Deze verschuiving heeft plaatsgevonden door het verhogen en verlagen van het onverdeeld budget ten laste en ten gunste van de voorwaardelijke toekenningen. In de jaren tot en met 2025 is daardoor het onverdeeld budget verhoogd. In de jaren daarna wordt ten laste van het onverdeelde budget het budget voor de voorwaardelijke toekenningen op het gewenste niveau gebracht.

NGF-project Leven lang Ontwikkelen

Op basis van de actuele verwachtingen van de start van het project is € 2,5 mln kasbudget verschoven van 2021 naar 2022.

NGF-project Digitalisering onderwijs

Op basis van de actuele inzichten in de verwachte start en het verloop van het project is het kasbudget voor het Nationaal Onderwijslab verspreid over een langere periode tot en met 2031. In de eerste jaren is daardoor het budget voor dit project verlaagd en toegevoegd aan de jaren 2026-2031.

Beleidsartikel 2 Research & development (R&D) en innovatie

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

331.833

664.766

998.100

1.331.433

1.331.433

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 12.100

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

      

Pijler 2 onverdeeld

‒ 275.000

55.000

55.000

55.000

55.000

 

Pijler 2 onverdeeld

‒ 13.850

‒ 37.350

4.120

32.600

13.350

 

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie voorwaardelijke toekenning bijdrage EZK

‒ 2.850

3.280

11.440

‒ 11.310

‒ 560

 

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie bijdrage EZK

‒ 800

‒ 21.530

‒ 33.340

‒ 10.590

‒ 6.740

 

NGF - project Health-RI bijdrage EZK

‒ 2.200

‒ 4.400

‒ 6.600

‒ 6.600

‒ 2.200

 

NGF - project AINed bijdrage EZK

 

‒ 8.800

‒ 13.200

‒ 13.200

‒ 4.400

 

NGF - project Quantum bijdrage EZK

8.800

22.300

‒ 13.100

‒ 12.600

‒ 5.400

 

NGF - project Quantum bijdrage EZK

‒ 8.800

‒ 33.100

‒ 3.100

‒ 3.600

  

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

7.900

8.200

‒ 6.900

‒ 6.900

‒ 2.300

 

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

‒ 7.900

‒ 12.800

    

NGF - project RegMed XB voorwaardelijke toekenning bijdrage EZK

 

3.570

4.440

‒ 1.790

‒ 5.090

 

Stand ontwerpbegroting 2022

25.033

639.136

996.860

1.352.443

1.373.093

1.055.000

Pijler 2 onverdeeld

De besluitvorming over de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds wordt voorzien in 2022. In 2021 zullen daarom naast de (voorwaardelijk) toegekende projecten uit de 1e ronde geen nieuwe projecten worden toegekend. Daarom is het resterende kasbudget verschoven naar de komende jaren (regel 1 Pijler 2 onverdeeld). Daarnaast is het kasritme voor de (voorwaardelijke) toekenningen geactualiseerd waardoor een verschuiving van latere jaren naar 2021 en 2022 heeft plaatsgevonden (regel 2 Pijler 2 onverdeeld). Het kasbudget is sneller benodigd dan bij de 1e suppletoire begroting 2021 werd aangenomen. Deze verschuiving heeft plaatsgevonden door het verlagen en verhogen van het onverdeeld budget ten gunsten en ten laste van de (voorwaardelijke) toekenningen. In de jaren 2021 en 2022 is daardoor het onverdeeld budget verlaagd ten gunste van de (voorwaardelijke) toekenningen. In de jaren daarna is spiegelbeeldig het budget voor de (voorwaardelijke) toekenningen verlaagd en toegevoegd aan het onverdeelde budget.

NGF-project Groenvermogen

Het kasritme van de voorwaardelijke toekenning voor het project Groenvermogen is aangepast aan de verwachte start van het project en de benodigde uitfinanciering in de komende jaren. De voorwaarden van dit project zijn naar het oordeel van de commissie ingevuld en de voorwaardelijke toekenning is door de fondsbeheerders omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning. Het bijbehorende budget is meerjarig overgeboekt naar de EZK-begroting.

NGF-project Health-RI

De voorwaarden van dit project zijn naar het oordeel van de commissie ingevuld en de voorwaardelijke toekenning is door de fondsbeheerders omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning. Het bijbehorende budget is meerjarig overgeboekt naar de EZK-begroting.

NGF-project AiNed

Bij de 1e suppletoire begroting 2021 was het verplichtingenbudget voor het toegekende deel van dit project al volledig overgeheveld naar de EZK-begroting samen met een eerste tranche van het kasbudget voor het jaar 2021. Het resterende kasbudget voor de onvoorwaardelijke toekenning aan het project AiNed wordt nu meerjarig overgeboekt naar de begroting van EZK.

NGF-project Quantum

Het kasbudget voor de toekenning aan het project QuantumDeltaNL is sneller benodigd dan bij de 1e suppletoire begroting werd verwacht. De kasraming is hierop aangepast. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 was het verplichtingenbudget voor het toegekende deel van dit project al volledig overgeheveld naar de EZK-begroting samen met een eerste tranche van het kasbudget voor het jaar 2021. Het resterende kasbudget voor de onvoorwaardelijke toekenning aan het project QuantumDeltaNL wordt nu meerjarig overgeboekt naar de begroting van EZK.

NGF-project RegMed XB

Het kasbudget voor de (voorwaardelijke) toekenning aan het project RegMed XB is sneller benodigd dan bij de 1e suppletoire begroting werd verwacht. de kasraming is hierop aangepast. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 was het verplichtingenbudget voor het toegekende deel van dit project al volledig overgeheveld naar de EZK-begroting samen met een eerste tranche van het kasbudget voor het jaar 2021. Het resterende kasbudget voor de onvoorwaardelijke toekenning aan het project Regmed XB wordt nu meerjarig overgeboekt naar de begroting van EZK.

Beleidasrtikel 3 Infrastructuur

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

331.833

664.766

998.100

1.331.433

1.331.433

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

      

Pijler 3 onverdeeld

‒ 331.833

66.367

66.367

66.367

66.366

 

Stand ontwerpbegroting 2022

0

731.133

1.064.467

1.397.800

1.397.799

1.066.366

Pijler 3 onverdeeld

De besluitvorming over de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds wordt voorzien in 2022. In 2021 zullen daarom naast de reserveringen uit de 1e ronde geen nieuwe projecten worden toegekend. Daarom is het resterende kasbudget verschoven naar de komende jaren.

Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

Tabel 15 Uitgaven niet-beleidsartikel 11 (bedragen x 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.500

5.700

5.700

5.700

5.700

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

11.837

32.308

48.447

64.585

64.585

 

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

16.337

38.008

54.147

70.285

70.285

48.415

Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting hebben geen nieuwe mutaties op het apparaatsbudget plaatsgevonden.

Licence